Tjenesteordning for feltprester

DatoFOR-2015-04-10-369
DepartementForsvarsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse10.04.2015
Sist endretFOR-2015-04-16-382 fra 10.04.2015
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1953-07-17-29-§3
Kunngjort17.04.2015   kl. 15.40
KorttittelTjenesteordning for feltprester

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. april 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt § 3 fjerde ledd. Fremmet av Forsvarsdepartementet.
Endringer: Endret ved forskrift 16 april 2015 nr. 382 (ikrafttr.).

§ 1.Virkeområde

Denne tjenesteordning gjelder for personell som tjenestegjør som feltprester i Forsvaret.

Prester i Den norske kirke og prester og forstandere i registrerte trossamfunn kan tjenestegjøre som feltprester i Forsvaret. Med feltprest forstås prester i Den norske kirke og prester og forstandere i registrerte trossamfunn.

§ 2.Organisering

Feltprester organiseres i en egen enhet i Forsvaret.

§ 3.Fagområde

Feltprester utfører geistlig betjening, tilrettelegger for tros- og livsynsutøvelse og gir råd i religiøse, etiske og moralske spørsmål.

§ 4.Militær status

Feltprester har militær status, grad og uniform med tilhørende bransjetegn. De er ikke-kombattante og utøver militær kommandomyndighet kun innenfor egen tjenestegren og over personell som særskilt er underlagt dem.

Tjenestegjøring skjer innenfor den ramme som Forsvaret til enhver tid har fastsatt for denne tjenesten, etter det verdigrunnlag og regler som gjelder for tjenestegjøring i Forsvaret.

§ 5.Sertifisering og tilsyn

Feltprester tjenestegjør i Forsvaret på grunnlag av sertifisering (tilsvarende) i et trossamfunn. Det forutsettes at personellet står under tilsyn av det trossamfunn personellet er sertifisert i, og at utførelsen av geistlig betjening skjer i samsvar med trossamfunnets fastsatte orden.

§ 6.Endringer

Forsvarsdepartementet kan foreta justeringer eller mindre endringer i denne tjenesteordningen, etter forslag eller etter på forhånd innhentet uttalelse fra Forsvarsstaben.

§ 7.Ikrafttredelse

Tjenesteordning for feltprester trer i kraft fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.1 Fra samme tidspunkt oppheves Plan for Feltprestkorpset og Instruks for Feltprosten, fastsatt ved kongelig resolusjon 22. oktober 1954.

1I kraft 10 april 2015 ved forskrift 16 april 2015 nr. 382.