Forskrift om krigsgraver

DatoFOR-2015-04-13-370
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1996-06-07-32-§23a
Kunngjort17.04.2015   kl. 15.40
KorttittelForskrift om krigsgraver

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 13. april 2015 med hjemmel i lov 7. juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremasjon og gravferd (gravferdsloven) § 23a.

§ 1.Forskriftens virkeområde

Denne forskriften gjelder vedlikehold av graver for utenlandske soldater og krigsfanger etter første og andre verdenskrig (krigsgraver) på offentlige gravplasser og særskilte krigsgravplasser som er reservert for gravlagte soldater og krigsfanger etter andre verdenskrig. Forskriften gjelder også for krigsminnesmerker reist eller anerkjent av departementets krigsgravtjeneste.

Departementet avgjør i tvilstilfelle om en grav, en gravplass eller et minnesmerke omfattes av forskriften.

Med gravplassmyndighet menes i denne forskriften kirkelig fellesråd, menighetsråd eller kommuner som etter gravferdsloven § 23 har ansvar for den lokale gravplassforvaltningen.

§ 2.Vedlikehold av krigsgraver og krigsminnesmerker

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av krigsgraver som befinner seg på gravplasser de forvalter og krigsminnesmerker oppsatt i kommunen, om ikke departementet har fastsatt noe annet.

Ansvaret omfatter beplantning og alminnelig vedlikehold av steinutstyr, om ikke annet er fastsatt av departementet. Ved behov for utskifting eller mer omfattende reparasjon av steinutstyr skal departementet varsles.

§ 3.Særskilte krigsgravplasser

Gravplassmyndigheten har ansvar for vedlikehold av særskilte krigsgravplasser som er anlagt i kommunen, om ikke departementet har fastsatt noe annet.

Departementet kan overlate dette ansvaret til andre offentlige organer eller private institusjoner.

Grav på krigsgravplass kan bare åpnes og tilvises etter bestemmelse av departementet.

§ 4.Tilsyn

Departementet fører tilsyn med at vedlikeholdet er forsvarlig og kan gi nærmere regler om dette.

Det skal legges til rette for at vedkommende lands krigsgravsmyndigheter får inspisere og eventuelt også utføre vedlikeholdsansvar på sine falnes graver og minnesmerker.

§ 5.Registerføring

Departementet, eller den det bemyndiger, fører register over kjente og ukjente som er gravlagt i krigsgraver og krigsgravplasser.

Departementet kan gi nærmere regler om registerføringen.

§ 6.Utgiftsdekning

Det kan ikke kreves festeavgift for krigsgraver.

Staten har det økonomiske ansvaret for vedlikeholdet. Vedlikeholdsutgifter dekkes ved et årlig tilskudd dersom de overstiger kr 2000,-.

Det kan kreves rapportering om bruken av midlene.

§ 7.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. mai 2015.