Forskrift om flygeoppvisning

DatoFOR-2015-04-23-424
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2005-06-28-737
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§9-1, LOV-1993-06-11-101-§15-1, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-1999-12-10-1265, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort05.05.2015   kl. 15.00
Rettet14.08.2015 (veiledningen)
KorttittelForskrift om flygeoppvisning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 23. april 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 9-1, § 15-1 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.

Kapittel 1 - Innledende bestemmelser

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften gjelder flygeoppvisning med sivil arrangør og sivil utøver. Forskriften gjelder også for sivil utøver som deltar i en militær flygeoppvisning.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med:

a)flygeoppvisning: arrangement hvor det utføres oppvisning med luftfartøy for et publikum på ett sted til en bestemt tid.
b)enkeltstående flygeoppvisning: En flygeoppvisning på en og samme dag som kun omfatter ett luftfartøy.
c)liten flygeoppvisning: flygeoppvisning som omfatter mer enn ett luftfartøy og som inneholder 2 til og med 5 programinnslag.
d)stor flygeoppvisning: flygeoppvisning som omfatter mer enn ett luftfartøy og som inneholder 6 eller flere programinnslag.
e)programinnslag: flygesekvens utført av luftfartøy, annen bemannet flygende innretning, modellfly eller slipp av fallskjermhoppere.
f)oppvisingsprogram: serie av programinnslag knyttet sammen til et program med sikte på oppvisning for et publikum.
g)oppvisningsflyging: flyging som utøves i den hensikt å demonstrere eller vise fram et luftfartøy for et publikum.
h)akroflyging: bevisst utført manøver med et luftfartøy som medfører en brå forandring av luftfartøyets stilling, en uvanlig stilling eller en uvanlig fartsendring, og som ikke er nødvendig for normal flyging og instruksjon til sertifikater, unntatt for akroutsjekk/akrorettighet.
i)utøver: person som utfører oppvisningsflyging.
j)oppvisningstillatelse: tillatelse utstedt av Luftfartstilsynet som gir innehaveren rett til å utføre oppvisningsflyging og trening for slik flyging.
k)manøvreringsområde: den del av en flyplass, unntatt oppstillingsplattformer, som brukes av luftfartøy ved avgang, landing og under taksing.
l)publikumslinje: linje som avgrenser publikumsområdet.
m)oppvisningsområde: området i luften hvor flygeoppvisningen finner sted.
n)oppvisningsakse: tenkt linje som oppvisningen hovedsakelig skal skje langs.
o)oppvisningslinje: oppvisningsområdets grense mot publikum.
p)oppvisningssenter: punkt foran publikum, innenfor oppvisningsområdet, som øvelsene plasseres i forhold til.
q)oppvisningsevaluator: person som er akseptert av Luftfartstilsynet til å evaluere flygere som søker oppvisningstillatelse og gi anbefaling om utstedelse av slik oppvisningstillatelse.

Kapittel 2 - Flygeoppvisning

§ 3.Enkeltstående flygeoppvisning

Enkeltstående flygeoppvisning skal varsles skriftlig til Luftfartstilsynet. Varselet skal sendes slik at det er mottatt av Luftfartstilsynet senest tre virkedager før planlagt flyging.

Ved enkeltstående flygeoppvisning gjelder forskriftens § 5, § 6, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14 og § 15.

§ 4.Krav om tillatelse til flygeoppvisning

Luftfartstilsynet kan etter søknad gi tillatelse til liten eller stor flygeoppvisning. Søknaden må sendes slik at den er mottatt av Luftfartstilsynet senest fire uker før oppvisningen. Ved stor flygeoppvisning skal søknaden inneholde en risikoanalyse for flygeoppvisningen.

§ 5.Oppvisningsleder

Det skal oppnevnes en oppvisningsleder for flygeoppvisningen som har relevant utdanning og erfaring. Ved liten og stor flygeoppvisning skal oppvisningsleder godkjennes av Luftfartstilsynet.

Oppvisningsleder har ansvaret for planlegging og gjennomføring av flygeoppvisningen.

§ 6.Operativ oppvisningsleder

Det skal oppnevnes en operativ oppvisningsleder for flygeoppvisningen som har relevant utdanning og erfaring. Ved stor eller liten flygeoppvisning skal operativ oppvisningsleder godkjennes av Luftfartstilsynet.

Operativ oppvisningsleder har ansvaret for at oppvisningsprogrammet og trening til dette programmet planlegges og gjennomføres forsvarlig.

Dersom operativ oppvisningsleder selv skal delta i flygeoppvisningen som utøver og flygeoppvisningen omfatter mer enn ett luftfartøy, skal det i tillegg oppnevnes en stedfortreder.

§ 7.Sikkerhetskomite

Ved stor flygeoppvisning skal operativ oppvisningsleder oppnevne en sikkerhetskomite som skal assistere operativ oppvisningsleder under flygeoppvisningen. Sikkerhetskomiteen skal ledes av operativ oppvisningsleder.

Sikkerhetskomiteen skal være tilstrekkelig bemannet under hele flygeoppvisningen.

Sikkerhetskomiteen skal ha uhindret tilgang til samband med utøverne.

§ 8.Krav til utøvere

Utøvere som skal ta del i flygeoppvisningen skal ha oppvisningstillatelse utstedt av Luftfartstilsynet eller tilsvarende tillatelse utstedt av en organisasjon med godkjent sikkerhetssystem for å utstede oppvisningstillatelse.

Dersom luftsportsutøvere, operatører av luftfartøy uten fører om bord eller utenlandske flygere kan dokumentere tilfredsstillende erfaring og trening for utøvelse av aktuelle programinnslag, kan Luftfartstilsynet utstede oppvisningstillatelse på grunnlag av dette eller anerkjenne tilsvarende godkjenning fra annet lands myndighet.

Utøver plikter å fremvise sertifikat eller bevis, oppvisningstillatelse, loggbok, gyldig ansvarsforsikring og planlagt programinnslag for operativ oppvisningsleder.

Utøver skal opplyse operativ oppvisningsleder om bruk av eventuelle spesielle effekter under sitt programinnslag.

Utøver skal i løpet av de siste 90 dager før en flygeoppvisning ha trent sitt oppvisningsprogram minst tre ganger, herunder minst en gang med aktuell flytype for oppvisningen.

§ 9.Sikkerhetsinstruks, førstehjelpstjeneste og synlighetstøy

Oppvisningsleder skal sørge for at det blir utgitt skriftlig instruks til alle funksjonærer om fremgangsmåten som skal følges dersom uhell eller ulykke inntreffer.

Ved liten eller stor flygeoppvisning skal det være etablert en tilpasset førstehjelpstjeneste.

Funksjonær som deltar under flygeoppvisning skal være iført egnet synlighetstøy.

§ 10.Avsperring av publikumsområdet

Under flygeoppvisningen skal det være etablert en effektiv avsperring mellom oppvisningsområdet og publikumsområdet.

Ved rundflyging skal passasjerene følges av bakkemannskap mellom publikumsområdet og det aktuelle luftfartøyet. Dette bakkemannskapet skal være iført synlighetstøy som klart identifiserer vedkommendes rolle.

§ 11.Generelle begrensninger for flyging

Publikumsområdet skal ikke overflys under oppvisningen. Manøvre som utilsiktet kan føre luftfartøyet inn over publikumsområdet, eller som på annen måte kan sette publikums sikkerhet i fare, skal unngås. Luftfartøy som skal slippe fallskjermhoppere kan overfly publikumsområdet ved 1500 fot AGL eller høyere.

Luftfartøy som utfører oppvisning skal ikke ha farlig gods om bord. Røykolje, pyrotekniske ladninger til bruk i oppvisnings øyemed og gass til gassdrevne våpenkopier, anses ikke som farlig gods i denne sammenheng. Flyging som medfører stopp og start av motor skal utføres på en slik måte at det ikke slippes drivstoff over publikum.

Høyeste tillatte hastighet ved flygeoppvisning er den som inntreffer først av M 0.95 eller 600 kts.

§ 12.Sikkerhetsavstander mellom oppvisningsområde og publikumsområde

Flygeoppvisning må finne sted i sikker avstand fra publikum. Oppvisningslinjen skal ikke i noe tilfelle ligge nærmere publikumslinjen enn: 

Alle luftfartøy
KategoriKIAS * KGRettlinjet forbiflyging, avgang og landingAkroflyging og manøvrering
IOver 1 250 000100 meter230 meter
II500 000–1 250 00075 meter160 meter
IIIUnder 500 00050 meter100 meter

Oppvisningslinjen for hver kategori av luftfartøyer som deltar i oppvisningen, skal være klart markert med lett gjenkjennbare landemerker eller oppmerking på bakken.

Svinger mot publikum med fly for å demonstrere flyets manøvrerings- eller ytelsesegenskaper som flys med større hastighet enn 300 KIAS, skal ikke flys nærmere publikumslinjen enn 450 meter. For hastigheter under 300 KIAS skal denne avstanden være minst 230 meter.

Avstanden fra publikumslinjen til luftfartøy som har propell eller rotor i gang, skal være minst 20 meter med mindre fysisk hindring og funksjonærer skiller luftfartøy og publikum. Taksing av luftfartøy skal skje i sikker avstand fra publikum. Minste avstand mellom publikum og plass for fylling av drivstoff skal være 20 meter.

Landingsområde for fallskjermhoppere skal ligge minst 15 meter fra publikumslinjen. Fallskjermhoppere i skjerm skal ikke overfly publikumsområdet.

Motorisert paraglider kan flys inntil 15 meter fra publikumslinjen i forbindelse med start, forbiflyging og landing. Andre øvelser skal utføres med avstandene angitt i tabellens punkt III.

§ 13.Fallskjermhopping

Luftfartøy på bakken skal ikke ha propell eller rotor i drift mens det pågår fallskjermhopping.

§ 14.Flygeoppvisning med luftfartøy som ikke har fører om bord og modeller

Flygeoppvisning med luftfartøy som ikke har fører om bord og modeller skal finne sted i sikker avstand fra publikum. Oppvisningslinjen skal ikke i noe tilfelle ligge nærmere publikumslinjen enn: 

ModelltypeVekt (kg)Minsteavstand til publikumslinjen
Linestyrt modellAlle15 meter
Fjernstyrt modell< 7 kg
> 7kg
30 meter
50 meter
Fjernstyrt modell drevet med turbin/«ducted fan»75 meter
Luftfartøy som ikke har fører om bord< 70 kg
70–150 kg
> 150 kg
50 meter
75 meter
100 meter

Flyging med frifluktmodeller er ikke tillatt.

Oppvisningsflyging med luftfartøy som ikke har fører om bord og modell er ikke tillatt ved vindstyrke på mer enn 25 knop eller ved bakkesikt på mindre enn 500 meter.

Radioutstyret skal forhåndsinnstilles slik at luftfartøyets eller modellens energi reduseres mest mulig dersom funksjonssvikt inntreffer.

Med mindre modellen opereres i samsvar med et godkjent sikkerhetssystem for modellfly, skal ikke modellens maksimale totalvekt med drivstoff overstige 70 kg.

Eier av luftfartøy som ikke har fører om bord eller modell skal ha ansvarsforsikring for å dekke erstatningskrav for skade på person eller eiendom.

Ved mer enn 3 programinnslag med luftfartøy som ikke har fører om bord eller modell, skal operativ oppvisningsleder oppnevne en sikkerhetsansvarlig for fjernstyrte systemer som til enhver tid skal påse at aktivitetene utføres forsvarlig.

§ 15.Kontakt med lufttrafikktjenesten og krav til kommunikasjon

Flygeoppvisning i luftrom klasse C, D og G med RMZ skal planlegges i samråd med berørt lufttrafikktjenesteenhet.

Operativ oppvisningsleder skal så lenge oppvisning pågår til enhver tid kunne være i kontakt med lufttrafikktjenesten. Fartøysjef for deltakende luftfartøy eller kontrollpersonell for aktiviteter som styres fra bakken, skal opprettholde toveis radio- eller telefonsamband med lufttrafikktjenesten.

Når flygeoppvisning avholdes på en flyplass uten tårntjeneste, skal det opprettes en operativ bakkestasjon og fastsettes rutiner for radio- eller telefonsamband for kommunikasjon med utøvere og øvrig personell som tar del i flygeoppvisningen.

Oppvisningsleder skal i samråd med berørt lufttrafikktjenesteenhet vurdere behov for utsendelse av NOTAM om flygeoppvisningen.

Kapittel 3 - Oppvisningstillatelse

§ 16.Søknad om oppvisningstillatelse

Luftfartstilsynet utsteder oppvisningstillatelse.

Den som søker oppvisningstillatelse må

a)ha gyldig sertifikat, bevis eller annen tillatelse med rettighet for den kategori, klasse, type eller modell som skal benyttes til oppvisningsflygingen,
b)ha gjennomført opplæring for oppvisningsflyging,
c)ha blitt evaluert og anbefalt for oppvisningstillatelse av en oppvisningsevaluator,
d)for oppvisningstillatelse for akroflyging, kunne dokumentere minst 25 timer akroflyging som fartøysjef.
§ 17.Opplæring

Før første gangs utstedelse av oppvisningstillatelse, eller ved utvidelse av slik tillatelse, skal utøveren gjennomgå et praktisk og teoretisk opplæringsprogram godkjent av Luftfartstilsynet.

Den praktiske delen av opplæringen skal gjennomføres med en instruktør som selv innehar tilsvarende oppvisningstillatelse.

De alminnelige minstehøyder for flyging kan om nødvendig fravikes når flygingen skjer under opplæring etter denne bestemmelsen.

§ 18.Gyldighet og gjenutsendelse

For å opprettholde en oppvisningstillatelse må innehaveren evalueres av en oppvisningsevaluator minst hver 24. måned.

Luftfartstilsynet kan gjenutstede utløpt oppvisningstillatelse etter evaluering og anbefaling fra oppvisningsevaluator. Dersom det har gått mer enn tre år fra siste påtegning fra oppvisningsevaluator, skal søker gjennomgå opplæring godkjent av Luftfartstilsynet før gjenutstedelse av oppvisningstillatelsen kan skje.

§ 19.Oppvisningsevaluator

Oppvisningsevaluator skal være akseptert av Luftfartstilsynet.

En instruktør for oppvisningsflyging kan ikke være oppvisningsevaluator for egne elever.

Kapittel 4 - Avsluttende bestemmelser

§ 20.Stansing av flygeoppvisning mv.

Luftfartstilsynet kan stanse en flygeoppvisning eller pålegge arrangøren å treffe sikkerhetsfremmende tiltak dersom bestemmelsene i forskriften ikke overholdes eller sikkerheten ved flygeoppvisningen av andre grunner ikke vurderes å være tilfredsstillende.

§ 21.Tilbakekall av oppvisningstillatelse

Luftfartstilsynet kan helt eller delvis tilbakekalle en oppvisningstillatelse gitt etter denne forskrift dersom innehaver gjør seg skyldig i brudd på vilkår fastsatt i tillatelsen, eller gjør seg skyldig i brudd på bestemmelser i luftfartslovgivningen av betydning for utøvelsen av tillatelsen. Oppvisningstillatelsen kan også tilbakekalles dersom innehaveren ikke besitter de kunnskaper, holdninger og ferdigheter som er nødvendig for sikker utøvelse av tillatelsen.

Når Luftfartstilsynet finner grunn til å anta at det foreligger et forhold som kan begrunne tilbakekalling av oppvisningstillatelsen, kan denne straks settes ut av kraft inntil spørsmålet om tilbakekalling er avgjort.

§ 22.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av forskriftens § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15 og § 19 kan overtredelsesgebyr ilegges jf. luftfartsloven § 13a-5.

§ 23.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften dersom den som søker kan godtgjøre at sikkerheten kan ivaretas like godt som etter forskriften.

§ 24.Ikrafttredelse og overgangsregel

Forskriften trer i kraft 1. mai 2015. Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 28. juni 2005 nr. 737 om flygeoppvisning (BSL D 4-3).

Dispensasjoner fra krav til minstehøyde for oppvisningsflyging gjelder ut gyldighetstiden for vedtaket.

Veiledning til forskrift om flygeoppvisning 

Kommentar til § 1

Militære utøvere, norske og utenlandske, følger gjeldende regler for militær luftfart, uavhengig om arrangøren av flygeoppvisningen er militær eller sivil. 

Kommentar til § 2 bokstav a

Det fremgår av denne definisjonen at det nødvendigvis ikke er krav til at et arrangement inneholder akroflyging for at arrangementet regnes som flygeoppvisning. Det avgjørende er om det utføres flyging for et publikum. Flyging som observeres av tilfeldig forbipasserende faller derfor utenfor definisjonen.

Hva som i tvilstilfeller skal anses som en flygeoppvisning beror på en konkret vurdering hvor Luftfartstilsynet blant annet vil legge vekt på følgende elementer:

-om arrangementet er kunngjort eller annonsert for allmennheten,
-om det kreves inngangspenger,
-type programinnslag utover normal avgang og landing,
-om det foreligger muntlig eller skriftlig avtale om flygeoppvisning med en tredjepart.

Trening til konkurranse eller konkurranse som gjennomføres i tråd med internasjonal standard for akrokonkurranser gitt av CIVA (The FAI Aerobatics Commission) eller IAC (International Aerobatic Club) anses ikke som flygeoppvisning. 

Kommentar til § 2 bokstav h

Raskt opptrekk etter lavflyging («lowpass») regnes som en brå forandring av luftfartøyets stilling. Ved lowpass forekommer gjerne også en uvanlig fartsendring. Uvanlig stilling anses som krenging over 60 grader og +/– 30 grader i luftfartøyets tverrakse. 

Kommentar til § 2 bokstav l

Publikumslinjen er normalt parallell med oppvisningslinjen, men trenger ikke være en rett linje dersom den følger naturlige områdebegrensninger som plattformer, taksebaner eller grøntområder. 

Kommentar til § 3

Varsel om flygeoppvisning kan skje skriftlig ved bruk av skjema fra Luftfartstilsynet. Varsel kan sendes per post, telefaks eller e-post.

Varselet bør minst inneholde:

a)Navn på utøver og angivelse av hvilket luftfartøy som skal benyttes
b)Planlagt oppvisningsprogram
c)Tid og sted for planlagt oppvisning.

Den som ønsker å arrangere en enkeltstående flygeoppvisning må selv undersøke om arrangementet krever tillatelse fra andre aktører som f.eks. lufttrafikktjenesten, lokal politimyndighet, grunneier eller flyplassoperatør. 

Kommentar til § 4

En tillatelse til flygeoppvisning fra Luftfartstilsynet dekker ikke eventuelle øvrige tillatelser som måtte kreves fra andre berørte, for eksempel lufttrafikktjenesten, lokal politimyndighet, grunneier eller flyplassoperatør. Den som ønsker å arrangere flygeoppvisning må derfor undersøke om andre tillatelser er nødvendig.

For søknad om flygeoppvisning bør det brukes søknadskjema fra Luftfartstilsynet.

Søknaden bør minst inneholde:

a)Arrangørens navn, adresse og telefonnummer.
b)Navn, adresse, telefonnummer til oppvisningsleder og til operativ oppvisningsleder.
c)Tidspunktet for oppvisningen.
d)Hvilken flyplass eller på hvilket område oppvisningen skal finne sted, med angivelse av publikums plassering i forhold til ferdselsområde, oppvisningsområde, parkeringsområde for luftfartøy og kjøretøy samt opplysninger om ambulanse, brann- og førstehjelpsutstyr mv.
e)Det skal være vedlagt kartskisse over plassen hvor områdene nevnt i pkt. d (over) skal være inntegnet.
f)Program for oppvisningen, herunder om andre aktiviteter som skal inngå i arrangementet. Programmet trenger ikke være detaljert, men det vil som regel bli stilt vilkår i tillatelsen om at detaljert program oversendes når dette er klart. Programmet må likevel angi hovedpunktene i flyoppvisningen.
g)Angivelse av hvilke luftfartøy (type, klasse, modell og registreringsmerke) og fartøysjefer som skal ta del i oppvisningen.
h)Oppvisningens art og berørt luftrom, minste og største flyhøyde samt minsteverdier for skydekkehøyde og sikt.
i)Bekreftelse på at arrangør har koordinert flygeoppvisningen med lufttrafikktjenesten, lokal politimyndighet og andre berørte parter.
j)Anslag over forventet antall besøkende.
k)Risikoanalyse ved søknad om stor flygeoppvisning: Risikoanalysen må vise at relevante risikofaktorer ved arrangementet er kartlagt og vurdert med eventuelle risikoreduserende tiltak. 

Kommentar til § 5

Siden søknad om tillatelse til flygeoppvisning skal inneholde opplysningene om oppvisningsleder, vil godkjennelsen av oppvisningsleder skje i forbindelse med at tillatelsen gis.

Den som oppnevnes til oppvisningsleder bør fortrinnsvis være utdannet som sivil eller militær flyger eller flygeleder. Vedkommende bør også ha organisatorisk erfaring/ledererfaring fra flyrelatert virksomhet.

Ved enkeltstående flygeoppvisning kan utøveren være oppvisningsleder.

Oppvisningsleder bør påse at alle nødvendige tillatelser innhentes. I tillegg til tillatelse fra Luftfartstilsynet kan dette være tillatelse fra lokal politimyndighet, berørt brann- og redningstjeneste, lufttrafikktjenesten, flyplassoperatør og/eller grunneier. Oppvisningsleder bør også vurdere nødvendigheten av å involvere representanter fra disse aktørene i planleggingen og gjennomføringen av flygeoppvisningen. 

Kommentar til § 6

Siden søknad om tillatelse til flygeoppvisning skal inneholde opplysningene om operativ oppvisningsleder, vil godkjennelsen av operativ oppvisningsleder skje i forbindelse med at tillatelsen gis.

Den som oppnevnes til operativ oppvisningsleder bør ha ledererfaring og være, eller ha vært, aktiv oppvisningsflyger.

Ved enkeltstående flygeoppvisning kan utøveren være operativ oppvisningsleder.

Ansvaret for forsvarlig gjennomføring av trening av oppvisningsprogrammet gjelder trening i oppvisningsområdet som skjer i umiddelbar sammenheng med en flygeoppvisning.

Hva gjelder kravet til forsvarlig planlegging og gjennomføring av oppvisningsprogrammet og trening som skjer på oppvisningsområdet, bør operativ oppvisningsleder i det minste påse følgende:

-at sikkerhetsbestemmelsene i forskriften og eventuelle egne sikkerhetsbestemmelser overholdes,
-kontrollere oppvisningsprogrammet,
-at det utstedes detaljerte bestemmelser for oppvisningsprogrammet med meteorologiske og operative begrensninger,
-påse at flygere og andre stevnedeltagere blir instruert i planlagt program for arrangementet og bestemmelsene som er fastsatt for oppvisningen,
-kontrollere at flygere og andre deltagere har de nødvendige tillatelser eller dispensasjoner fra Luftfartstilsynet for oppvisningsflyging,
-kontrollere at utøver har gyldig ansvarsforsikring,
-iverksette nødvendige tiltak for å ivareta sikkerheten under arrangementet, inkludert sikkerheten til uskyldig tredjepart. 

Kommentar til § 7

Sikkerhetskomitéen skal overvåke gjennomføring av oppvisningsprogrammet (dvs. flygingen), og formidle eventuelle uregelmessigheter til operativ oppvisningsleder. De skal også bistå utøvere med faglig veiledning i flyoperative og sikkerhetsrelaterte problemstillinger.

Sikkerhetskomiteen må bestå av kvalifisert personell. I de fleste tilfeller vil dette være personer med relevant erfaring i forhold til luftfartøy som deltar i oppvisningen, fortrinnsvis personer som har hatt eller har gyldig oppvisningstillatelse.

Det er viktig at radiokommunikasjon med utøver foregår uhindret og med standardisert fraseologi. 

Kommentar til § 8

Luftsportsorganisasjoner med sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet vil kunne utstede tillatelse for å utføre oppvisningsflyging dersom dette inngår i sikkerhetssystemet. For fallskjermhoppere vil oppvisningstillatelse typisk kunne være såkalt Demo II-lisens utstedt av NLF/fallskjermseksjon eller likeverdig dokument.

Med luftsportsutøver menes person som driver fallskjermhopping, flyging med paraglider, hangglider eller modellfly.

For utenlandsk sertifikatinnehaver må Luftfartstilsynet vurdere rettighetene konkret i det enkelte tilfellet. Ved vurderingen av hvorvidt trening og erfaring anses tilfredsstillende, vil Luftfartstilsynet se hen til kravene for å få norsk oppvisningstillatelse. Luftfartstilsynet har anerkjent oppvisningstillatelser gitt fra følgende land:

-Sverige
-Tyskland
-Storbritannia
-Nederland
-Finland.

Med spesielle effekter menes effekter som ikke brukes under normal flyging men som et ledd i oppvisningen. Eksempler på spesielle effekter er røykolje, pyrotekniske ladninger til bruk i oppvisnings øyemed og gass til gassdrevne dummy våpen. 

Kommentar til § 9

Instruksen bør inneholde nødvendig kontaktinformasjon til aktuelt helsepersonell, akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK), politi og brannstasjon. Instruksen bør også inneholde kontaktinformasjon til arrangementets førstehjelpstjeneste og til brann- og havaritjeneste, dersom slike tjenester er etablert. Instruksen bør koordineres med aktuell flyplassjef.

Førstehjelpstjenestens omfang bør planlegges ut fra en gjennomført sikkerhetsanalyse.

Minimumskravet til synlighetstøy er refleksvest. Annet synlighetstøy kan benyttes så lenge sikkerhetsnivået forblir det samme eller bedre. 

Kommentar til § 10

Bakkemannskap som nevnt i bestemmelsen kan være mannskap ansatt ved flyplassen, eller hvis slikt mannskap ikke er tilgjengelig, mannskap fra enten arrangør eller luftfartsoperatør som er gitt tilstrekkelig opplæring. 

Kommentar til § 11

Med farlig gods menes gods og gjenstander som anses som farlig gods i henhold til ICAOs «Tecnical Instructions for the safe transport of dangerous goods by air» ICAO DOC 9284. 

Kommentar til § 12

Luftfartøy som skal delta i flygeoppvisning deles inn i tre kategorier massefart. Disse er basert på flyets indikerte hastighet i knop (KIAS), multiplisert med flyets maksimale sertifiserte avgangsmasse (kg).

Sikkerhetsavstandene i tabellen gjelder også flyging i forbindelse med fotopassering. 

Kommentar til § 15

En flyplass med tårntjeneste vil være fly-/helikopterplasser bemannet med flygeledere eller AFIS/HFIS personell. 

Kommentar til § 16, Generelt:

Bestemmelsen omhandler Luftfartstilsynets utstedelse av oppvisningstillatelse. Oppvisningstillatelse er en operativ tillatelse som gir innehaveren rett til å delta som utøver på flygeoppvisning ved å operere luftfartøy i henhold til øvelser og minstehøyder som angitt i tillatelsen.

Oppvisningstillatelse må ikke forveksles med sertifikatrettigheten «akro» som gir innehaveren rett til å fly visse typer manøvrer. En slik akro-rettighet gir ikke tillatelse til å fly oppvisning for et publikum.

For luftsportsutøvere kan oppvisningstillatelse også utstedes av luftsportsorganisasjon med sikkerhetssystem godkjent av Luftfartstilsynet, dersom sikkerhetssystemet også omfatter slik utstedelse.

Søknadskjema (NF-1060 B) fra Luftfartstilsynets hjemmeside benyttes for søknad om oppvisningstillatelse. Samme skjema benyttes ved søknad om utvidelse av oppvisningstillatelse og ved søknad om gjenutstedelse av utløpt oppvisningstillatelse.

Ved søknad om førstegangsutstedelse av oppvisningstillatelse skal dokumentasjon for gjennomført opplæring vedlegges søknadsskjemaet. Det samme gjelder ved søknad om gjenutstedelse av utløpt oppvisningstillatelse når det har gått mer enn tre år fra siste påtegning fra en oppvisningsevaluator.

Oppvisningstillatelse utstedes for kategorier, klasser, modeller eller individer av luftfartøy med angivelse av tillatte øvelser og minstehøyder.

Oppvisningstillatelse kan gis for følgende typer øvelser:

-demonstrasjon av forbiflyging og normal manøvrering,
-akroflyging,
-formasjonsflyging,
-akro formasjon,
-hoverøvelser.

Oppvisningstillatelse for fly, seilfly, mikrofly, helikopter gis ned til følgende minstehøyder over bakken med mindre annet er spesifisert i tillatelsen:

NivåAkroøvelser og normal manøvreringRettlinjet forbiflyging
I400 fot200 fot
II300 fot100 fot
III200 fot50 fot

Ved første gangs utstedelse gis tillatelsen normalt til nivå I. Oppvisningstillatelse som gjelder nivå II og/eller nivå III gis ved utvidelse av tillatelsen etter ny evaluering, med mindre utøver allerede ved førstegangsutstedelsen kan dokumentere særskilt relevant erfaring fra tilsvarende flyging som gjør at vedkommende anses kvalifisert for nivå II og/eller III.

For helikopter og jetpack som utfører hoverøvelser angis det ingen minstehøyde. For paramotor, modellfly, luftfartøy som ikke har fører ombord og ballong angis det heller ingen minstehøyde.

Oppvisningstillatelse kan gis for følgende kategori luftfartøy:

a)Fly
1.Stempelmotor (1)
a.< 200 hp
b.200-600 hp
c.>600 hp
2.Stempelmotor (>1)
a.< 300 hp totalt
b.300-600 hp totalt
c.En pilot, > 600 hp totalt, typespesifisert
d.Flerpilot, > 600 hp totalt, typespesifisert
3.Jetdrevet
a.Jetdrevet (1), typespesifisert
b.Jetdrevet (>1), typespesifisert
4.Turbo-prop
a.Turbo-prop (1), typespesifisert
b.Turbo-prop (>1), typespesifisert
b)Helikopter og autogyro
1.Helikopter, typespesifisert
2.Autogyro, typespesifisert
3.Jetpack
c)Seilfly
1.Alle typer
d)Luftskip og ballong
1.Luftskip, typespesifisert
2.Ballong, alle typer
e)Paramotor
1.Alle typer
f)Luftfartøy som ikke har fører ombord
1.Alle typer.

Luftfartstilsynet kan gi type- eller modellspesifisert oppvisningstillatelse utover de kategoriene som angitt.

Luftfartstilsynet kan fastsette særskilte vilkår for oppvisningstillatelsen. Slike særskilte vilkår kan være aktuelle dersom forhold ved luftfartøy, utøver, sted eller oppvisningstillatelsens omfang tilsier at en spesielt tilpasset tillatelse er nødvendig for å oppnå et akseptabelt risikonivå i forbindelse med oppvisningsflygingen. 

Kommentar til § 16 c) Evaluering

Når godkjent opplæring er gjennomført, kan utøveren fremstille seg for en oppvisningsevaluator som evaluerer utøveren etter et program godkjent av Luftfartstilsynet. Evalueringen skal omfatte muntlig eksaminasjon og gjennomføring av aktuelle øvelser ned til aktuelle minstehøyder. Utøveren må demonstrere kunnskap, ferdigheter og holdninger som anses sikkerhetsmessig forenlig med å gjennomføre flygeoppvisning. 

Kommentar til § 16 d) Angående dokumentasjon av akroflyging, timekrav:

I denne sammenheng menes det flyging som er planlagt og gjennomført med den hensikt å utføre akroflyging. En flytur hvor en tilfeldigvis tar en øvelse, anses ikke som dokumenterbar akroflyging. Dokumentasjon av akroflyging gjøres av den enkelte flyger i dennes loggbok. 

Kommentar til § 17

Opplæringsprogrammet skal omfatte teoretisk og praktisk del som bør omfatte minst følgende elementer:

1.Teoripensum:
-Gjennomgang av forskrift for flygeoppvisning med tilhørende veiledning
-Generelt om flystevner og flygeoppvisninger
-Gjennomgang av ulykker ved flystevner
-Risikohåndtering med relevante metoder og verktøy for risikohåndtering ved flygeoppvisninger
-Konstruksjon av oppvisningsprogram
-Energihåndtering
-Effekten av vind
-Faremomenter ved ulike øvelser
-Risikohåndtering relatert til publikum og utøver
-Håndtering av avvik og potensielle nødsituasjoner
-Holdninger
-Menneskelige ytelser og begrensinger
-Rollen som oppvisningspilot, psykologiske forhold, forventninger og press
-Gjennomgå forberedelser til en oppvisning for et typisk flystevne, hva kan forventes av uventende overraskelser. Eksempler fra en typisk flystevnebriefing.
2.Praktisk pensum:
-Fly aktuell sekvens sikkert og med tilstrekkelig presisjon
-Unngå å utgjøre en fare for publikum
-Respektere displayline og minimumshøyde
-Overholde oppvisningsområdets begrensninger i forhold til flyplassens omgivelser og luftrom
-Presentere sekvensen for publikum på en relevant og kvalitetsmessig akseptabel måte

En instruktør må selv inneha gyldig oppvisningstillatelse som dekker de typer øvelser og type luftfartøy som det skal instrueres i.

Adgangen til flyging under de alminnelige gjeldene minstehøydene gjelder kun ved flyging under opplæring, dvs. flyging under instruksjon etter denne bestemmelsen. Flyging for oppvisningsevaluator anses også som flyging under opplæring. Vedkommende instruktør eller oppvisningsevaluator avgjør når flyging under minstehøydene kan skje. Flygingen kan skje ned til følgende minstehøyder, avhengig av hvilket nivå det trenes til:

NivåAkroøvelser og normal manøvreringRettlinjet forbiflyging
I400 fot200 fot
II300 fot100 fot
III200 fot50 fot

Det anbefales at treningsdagbok føres av utøver slik at egentrening og personlige flygeferdigheter forbedres systematisk. 

Kommentar til § 18

Gjennomført evaluering bekreftes av oppvisningsevaluator ved påtegning på oppvisningstillatelsen. 

Kommentar til § 19

Luftfartstilsynets aksept av en person som oppvisningsevaluator innebærer at Luftfartstilsynet ikke har innsigelser til at vedkommende opptrer som oppvisningsevaluator. Luftfartstilsynets aksept innebærer ikke av vedkommende på noen måte opptrer på vegne av Luftfartstilsynet.

Den som ønsker å bli akseptert som oppvisningsevaluator må sende Luftfartstilsynet søknad om dette.

I vurderingen om en person skal aksepteres som oppvisningsevaluator vil Luftfartstilsynet i særlig grad vektlegge:

-Vedkommendes erfaring som oppvisningsflyger. Oppvisningsevaluator må ha god erfaring som oppvisningsflyger for samme typer øvelser og luftfartøy som det kandidaten skal evalueres i.
-At vedkommende har god holdning til flysikkerhet og viser god dømmekraft i forhold flyging (godt «airmanship»), ettersom det anses som viktig at evaluator utøver en veiledende rolle for god sikkerhetskultur i oppvisningsmiljøet.
-At Luftfartstilsynet har tillit til at vedkommende kan utøve funksjonen som oppvisningsevaluator på en samvittighetsfull og sikker måte.

Aksept gis for bestemte klasser av øvelser, og for kategorier, klasser, typer og modeller av luftfartøy eller andre innretninger som benyttes til bemannet flyging. 

Kommentar til § 23

Søknad om dispensasjon skal beskrive årsaken til søknaden, samt inneholde en risikoanalyse og en beskrivelse av kompenserende tiltak som skal medføre at sikkerhetsnivået opprettholdes eller forbedres.