Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge

DatoFOR-2015-04-24-403
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-27-31-§8, LOV-2005-05-27-31-§22
Kunngjort28.04.2015   kl. 14.25
KorttittelForskrift om omsetning av tømmer mv., opprinnelse i Norge

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. april 2015 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 8 og § 22.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 9c (forordning (EU) nr. 995/2010), nr. 9ca (forordning (EU) nr. 363/2012) og nr. 9cb (forordning (EU) nr. 607/2012).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge, som en virksomhet omsetter for første gang på EØS-markedet, i Norge eller ved eksport til annet EØS-land, jf. vedlegg til forordning (EU) nr. 995/2010.

§ 2.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 995/2010 og tilhørende rettsakter

EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 9c, 9ca og 9cb (forordning (EU) nr. 995/2010) om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning, samt tilhørende forordninger (forordning (EU) nr. 363/2012 og forordning (EU) nr. 607/2012) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kap. XVII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 3.Ansvarlig myndighet

Landbruksdirektoratet er ansvarlig myndighet etter forskriften når det gjelder tømmer og treprodukter med opprinnelse i Norge. Landbruksdirektoratet fører tilsyn med at forskriften overholdes.

§ 4.Klage

Vedtak truffet av Landbruksdirektoratet etter forskriften kan påklages til Landbruks- og matdepartementet.

§ 5.Håndheving og sanksjoner

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kommer bestemmelsene om håndheving og sanksjoner i lov om skogbruk til anvendelse, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2015.