Forskrift om omsetning av tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge

DatoFOR-2015-04-24-406
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.05.2015
Sist endretFOR-2015-07-30-928
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§26
Kunngjort28.04.2015   kl. 14.25
KorttittelForskrift om omsetning av tømmer mv., opprinnelse utenfor Norge

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 24. april 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 26. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 9c (forordning (EU) nr. 995/2010), nr. 9ca (forordning (EU) nr. 363/2012) og nr. 9cb (forordning (EU) nr. 607/2012).
Endringer: Endret ved forskrift 30 juli 2015 nr. 928.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge som en virksomhet omsetter på EØS-markedet for første gang, i Norge, jf. vedlegg til forordning (EU) nr. 995/2010.

0Endret ved forskrift 30 juli 2015 nr. 928.
§ 2.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 995/2010 og tilhørende rettsakter

EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 9c, 9ca og 9cb (forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning, samt tilhørende forordning (EU) nr. 363/2012 og forordning (EU) nr. 607/2012) gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II kap. XVII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrift 30 juli 2015 nr. 928.
§ 3.Ansvarlig myndighet

Miljødirektoratet er ansvarlig myndighet etter forskriften når det gjelder tømmer og treprodukter med opprinnelse utenfor Norge. Miljødirektoratet fører tilsyn med at forskriften overholdes.

§ 4.Klage

Vedtak truffet av Miljødirektoratet etter forskriften kan påklages til Klima- og miljødepartementet.

§ 5.Håndheving og sanksjoner

Ved overtredelse av forskriften eller vedtak fattet i medhold av den, kommer bestemmelsene om håndheving og sanksjoner i naturmangfoldloven til anvendelse, for så vidt overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. mai 2015.

Forordninger

Nedenfor gjengis EØS-avtalen vedlegg II kap. XVII nr. 9c, 9ca og 9cb (forordning (EU) nr. 995/2010) om fastsettelse av forpliktelser for virksomheter som bringer tømmer og treprodukter i omsetning, samt tilhørende (forordning (EU) nr. 607/2012) og (forordning (EU) nr. 363/2012) slik Klima- og miljødepartementet tolker denne delen av EØS-avtalen med de endringer og tillegg som følger av EØS-tilpasningen av rettsaktene i samsvar med vedlegg II kap. XVII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

For å lese forordning (EU) nr. 995/2010 se her

For å lese forordning (EU) nr. 607/2012 se her

For å lese forordning (EU) nr. 363/2012 se her