Forskrift om studier ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning

DatoFOR-2015-04-28-440
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.08.2015
Sist endretFOR-2017-02-08-243 fra 15.03.2017
EndrerFOR-2010-11-30-1841
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§4-9, FOR-2005-12-01-1392-§2, FOR-2005-12-01-1392-§3, FOR-2005-12-01-1392-§5, FOR-2007-01-31-173-§1-1, FOR-2017-01-06-13-§1-1
Kunngjort08.05.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om studier ved DMMH for barnehagelærerutdanning

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Styret ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning 28. april 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-6, § 3-7 og § 4-9, forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad § 2, § 3 og § 5 og forskrift 31. januar 2007 nr. 173 om opptak til høyere utdanning § 1-1.
Tilføyd hjemmel: Forskrift 6. januar 2017 nr. 13 om opptak til høgre utdanning § 1-1.
Endringer: Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

§ 1-1.Definisjoner

Arbeidskrav - Obligatorisk oppgave eller annet krav, som skal være innlevert eller oppfylt etter nærmere bestemmelser for at studenten skal kunne gå opp til eksamen.

Deleksamen - En av flere eksamener som gir en samlet vurdering i et og samme emne.

Eksamen - En vurdering av studentens kunnskaper, ferdigheter og kompetanse der resultatet fra vurderingen skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift, eller innregnes i en karakter på vitnemål eller karakterutskrift.

Emne - Den minste studiepoenggivende enhet.

Kandidat - En person som avlegger eksamen.

Ny/Utsatt eksamen - Eksamen som avholdes for studenter som strøk på ordinær eksamen eller hadde gyldig fravær fra ordinær eksamen.

Ordinær eksamen - Eksamen som avholdes når undervisningen i emnet eller delen av emnet er avsluttet.

Rektor - Refererer til den som til enhver tid bekler stillingen som Rektor. Der hvor det ikke er spesifisert at Rektor selv må utøve myndighet, kan myndigheten delegeres av Rektor.

Studieplan - En beskrivelse av et studieprogram, uavhengig av om studieprogrammet består av et eller flere emner og uavhengig av om studieprogrammet er regulert av en forskrift om rammeplan eller ikke. Revideres årlig.

Studiepoeng - Mål på omfanget av et studium, der et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

Studieprogram - Et studium bestående av et eller flere emner, med et definert innhold i henhold til studieplan, som fører fram til en avsluttende vurdering, grad eller yrkesutdanning.

Studierett - Rettigheter knyttet til det å være tatt opp som student ved et studieprogram og ha studentstatus. Retten til å delta i all undervisning, veiledning, praksis mv. i studiene som studenten er tatt opp til.

Utdanningsplan - Plan for gjennomføring av studieprogram inngått mellom høgskolen og den enkelte student.

Vurdering - De tilbakemeldingen som gis en student på prestasjonene han/hun utfører i et emne og som fører til en karakter.

§ 1-2.Forhold til annet lov- og regelverk
(1) Dersom denne forskrift strider mot bestemmelser i gjeldende forskrift om rammeplan, gjelder forskrift om rammeplan foran denne forskrift.
(2) Dersom denne forskrift strider mot bestemmelser i universitets- og høyskoleloven (UHL), gjelder UHL foran denne forskrift.

Kapittel 2 - Opptak

§ 2-1.Søknadsfrist
(1) For søknad til studier der opptaket er organisert gjennom Samordna Opptak, gjelder de nasjonale fristene fastsatt av departementet. Rektor fastsetter frister for opptak til studier med lokalt opptak.
(2) Dersom det ved søknadsfristens utløp ved lokale opptak er få kvalifiserte søkere, kan høyskolen foreta ny utlysning med ny søknadsfrist. Ny søknadsfrist skal fastsettes av Rektor. Ved ny utlysning skal alle kvalifiserte søkere som søkte innen ordinær søknadsfrist, tilbys studieplass.
(3) Alle vitnemål, attester og andre aktuelle vedlegg må følge søknaden ved lokalt opptak. Det settes egen frist for ettersending av eventuelle vedlegg fra utdanning som avsluttes i inneværende semester.
§ 2-2.Opptak og rangering på bachelorutdanning

For opptak og rangering til bachelorutdanninger gjelder de regler som departementet har fastsatt i forskrifts form.

§ 2-3.Opptak og rangering på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning
(1) For opptak til arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning gjelder de regler om opptak til bachelorutdanning som departementet har fastsatt i forskrifts form.
(2) Søker må ha minimum 2 års yrkespraksis som assistent, fagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider i barnehage, og være tilsatt i slik stilling på søknadstidspunktet. Med 2 års yrkespraksis menes enten
a.Heltid i 2 år, eller
b.Deltid som summerer seg til 2 års heltid, eller
c.En kombinasjon av heltid og deltid som summer seg til 2 års heltid.
(3) Søknad om opptak på arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning sendes til styrer i den barnehagen søker er tilsatt. Styrer sender søknad til DMMH. Ved flere søkere fra samme barnehage skal styrer sette opp en prioriteringsrekkefølge på sine søkere. Ved søknad skal det ligge ved en forpliktende avtale mellom søker og arbeidsgiver.
(4) Rektor fastsetter de aktuelle søknadsfrister for hvert studieår.
§ 2-4.Opptak og rangering på masterutdanning
(1) For opptak og rangering til masterutdanning gjelder de regler som departementet har fastsatt i forskrifts form.
(2) For opptak til masterprogram som bygger på en lavere grad må søkeren ha:
a.oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende, og
b.bestått vurdering i minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle mastergraden, spesifisert i studieplanen for det aktuelle masterprogrammet, og
c.oppfylt øvrige opptakskrav fastsatt i studieplanen for. masterprogrammet. Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne som angitt i § 2-7.
(3) For opptak til mastergrader som DMMH tilbyr i samarbeid med andre institusjoner, fremgår det av studieplanen hvem som gjennomfører opptak. Opptak skjer da etter de kriterier som ligger til grunn ved den aktuelle institusjonen.
(4) I opptak til masterprogram kan styret sette av kvoter for kvalifiserte søkere. En kvote er et bestemt antall studieplasser eller en bestemt andel av studieplassene i opptaket, reservert for søkere som tilfredsstiller nærmere krav.
(5) Hvis kvoter blir brukt skal det det gjøres kjent for søkerne hva som er kriteriene for å tilhøre kvotene samt størrelsen på kvoten(e). Hvis ikke alle studieplassene i en kvote blir fylt, overføres resten av studieplassene til søkere som ikke oppfyller kvotekriteriet.
0Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).
§ 2-5.Opptak og rangering på videreutdanninger på bachelornivå
(1) For opptak til videreutdanninger med rammeplan, gjelder opptakskravene som er fastsatt i rammeplanen eller forskrift til rammeplan.
(2) For opptak til videreutdanninger uten rammeplan kreves generell studiekompetanse. Det kan i tillegg i studieplanen defineres spesiell opptakskrav for den aktuelle videreutdanningen.
(3) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne som angitt i § 2-7.
§ 2-6.Opptak og rangering på videreutdanninger på masternivå
(1) For opptak til videreutdanninger med rammeplan, gjelder opptakskravene som er fastsatt i rammeplanen eller forskrift til rammeplan.
(2) For opptak til videreutdanninger uten rammeplan kreves oppnådd bachelorgrad eller tilsvarende, med minst 80 studiepoeng i fagområdet til den aktuelle videreutdanningen. Det kan i tillegg i studieplanen defineres spesiell opptakskrav for den aktuelle videreutdanningen.
(3) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne som angitt i § 2-7.
§ 2-7.Rangeringskriterier ved lokalt opptak
(1) Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn antall studieplasser rangeres søkerne på følgende grunnlag:
a.Søkere med bachelorgrad eller annen utdanning av 180 studiepoengs omfang som er godkjent som opptaksgrunnlag, rangeres på grunnlag av vektet gjennomsnitt av alle eksamener som inngår i denne utdanningen og deretter omfang av relevant praksis etter fullført opptaksgrunnlag.
b.For søkere med cand.mag.-grad, allmennlærerutdanning eller annen utdanning som omfatter mer enn 180 studiepoeng, foretas rangeringen på grunnlag av vektet gjennomsnitt av eksamener i 180 studiepoeng. Fag, emne eller emnegruppe av minimum 80 studiepoengs omfang eller integrert utdanning av minimum 120 studiepoengs omfang skal inngå i grunnlaget for rangering. For øvrig velges de eksamener som gir mest gunstig resultat for søkeren.
(2) Med vektet gjennomsnitt menes gjennomsnittet av alle karakterer på vitnemålet vektet i forhold til antall studiepoeng/vekttall på hvert emne. Ved omregning av karakterer gjelder følgende tabell:
Poeng54321
KarakterABCDE
Karakter1.0–2.22.3–2.52.6–2.72.8–3.03.1–4.0
KarakterSMtf/MgTf/GNgLg
0Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).
§ 2-8.Realkompetanse
(1) Søkere som er 25 år eller eldre i opptaksåret og som ikke har generell studiekompetanse, kan gis opptak til et bestemt studieprogram dersom de på grunnlag av realkompetanse har de nødvendige kvalifikasjoner for vedkommende studieprogram.
(2) Studenter tatt opp på bakgrunn av realkompetanse kan gis begrenset studierett.
§ 2-9.Reservert studieplass
(1) Tildelt studieplass kan etter søknad reserveres til neste opptak dersom det foreligger tungtveiende grunner.
(2) Søknad behandles av Rektor. Søknad må sendes senest 3 uker etter at studieplassen er tildelt.
(3) Behovet for utsatt studiestart må dokumenteres.
§ 2-10.Betinget opptak
(1) Høgskolen kan etter søknad gi betinget opptak der søker mangler del eller deler av opptaksgrunnlaget.
(2) Forutsetningen for slikt tilbud er at forholdet ligger utenfor søkers kontroll, samt at manglende eksamen eller eksamener må være dokumentert fullført og bestått i løpet av 1. semester.
§ 2-11.Overflytting
(1) Det kan søkes om overflytting fra studium ved annet lærested til tilsvarende studium ved DMMH, utenom samordna eller lokalt opptak. Det skal benyttes fastsatt søknadsskjema til ved slik søknad.
(2) Overflytting utenom samordna eller lokalt opptak kan tidligst skje når 1. studieår ved en annen bachelorutdanning er fullført. Overflyttingen vil da gjelde fra første påfølgende høstsemester.
(3) Søker må være registrert som aktiv student eller ha gyldig permisjon ved annet lærested på søknadstidspunktet.
(4) Det må være ledig plass på det studiet og årstrinnet det søkes overflytting til.
(5) Søkere skal være kvalifisert for oppflytting til det studieåret som det søkes overflytting til.
(6) Overflyttingssøkere kan ikke kreve spesiell tilrettelegging av studiet på grunn av manglende samsvar mellom studieopplegget ved den institusjonen de søker fra og gjeldende studieopplegg ved DMMH.
(7) Søknad om overflytting behandles kun dersom den er mottatt innen 1. mars.
§ 2-12.Trekk av studium

Tilbud om studium som ikke omfattes av Samordna Opptak, kan trekkes selv om det er kvalifiserte søkere, dersom det ikke er tilstrekkelige antall søkere eller ikke er faglige eller økonomiske ressurser til å gi et fullverdig tilbud.

§ 2-13.Søker med bakgrunn utenfor Norden

Søker med bakgrunn i utdanning fra land utenfor Norden må oppfylle språkkrav i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 2-2.

§ 2-14.Det kan søkes om opptak til enkeltemner. Søknader behandles fortløpende etter kriterier beskrevet i den aktuelle studieplan. Opptak til enkeltemner gir kun rettigheter til det gitte emnet, inkludert eksamensadgang.
0Tilføyd ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).

Kapittel 3 - Studier

§ 3-1.Studierett
(1) Opptak til et studieprogram eller emne gir studierett i samsvar med studieplan eller emnebeskrivelse.
(2) Studierett oppnås når studenten har akseptert studieplass, bekreftet utdanningsplan og betalt fastsatt avgift innen de gitte frister.
(3) Rektor kan gi studenter rett til å følge undervisning og til å ta eksamen i emner som ikke er del av studieprogrammet studenten er tatt opp til.
(4) Studenter som har fullført et studieprogram har adgang til å fremstille seg for forbedring av karakter i inntil ett år etter at studiet er fullført. Adgangen forutsetter at det fortsatt arrangeres eksamen i emnet.
§ 3-2.Opphør av studierett
(1) Studieretten opphører når:
a.studenten har fullført studiet og fått utstedt vitnemål eller annet dokument som bekrefter fullføring av studieprogram
b.studenten selv bekrefter at han eller hun trekker seg fra studiet
c.det dobbelte av normert studietid for studieprogrammet har gått, uavhengig av om studenten har fullført studiet.
(2) Ved beregning av studierettens varighet etter punkt c, skal følgende ikke telle med
a.Permisjonstid etter § 3-6
b.Utestengelse.
§ 3-3.Tap av studierett

Studieretten kan fratas når:

a.studenten ikke har betalt semesteravgift eller annen pålagt avgift, i henhold til fastsatt frist
b.studenten ikke har bekreftet utdanningsplan i henhold til fastsatt frist
c.studenten har brukt opp sine forsøk på eksamen i et emne
d.studenten ikke består sitt andre forsøk i et praksisemne
e.studenten unnlater å levere original dokumentasjon eller vitnemål når dette blir etterspurt
f.det er klart at studenten av andre årsaker ikke vil kunne fullføre studiet.
§ 3-4.Studieprogresjon
(1) I studier som inkluderer praksis, må praksis på det aktuelle studieåret være bestått før studenten kan fortsette til påfølgende studieår.
(2) I studieplanen kan det stilles krav om en gitt progresjon i studiet før studenten får fortsette til neste studieår.
§ 3-5.Utdanningsplan
(1) Alle studenter skal inngå avtale om utdanningsplan. Studenten skal bekrefte utdanningsplanen hvert semester.
(2) Utdanningsplanen kan endres etter avtale mellom student og høgskolen.
(3) Dersom en student ikke kan følge oppsatt progresjon i studiet plikter han eller hun å ta kontakt med høgskolen for å avtale endring i utdanningsplan.
§ 3-6.Permisjon
(1) Rektor avgjør søknad om permisjon.
(2) Søknad om permisjon i forbindelse med barnefødsel eller adopsjon behandles etter de til enhver tid gjeldende regler i universitets- og høyskoleloven.
(3) Inntil 1 år permisjon kan innvilges når det søkes på andre tungtveiende grunnlag enn barnefødsel eller adopsjon.
(4) En student må ha deltatt på studiet før han eller hun kan søke om permisjon.
(5) En student som ønsker å avlegge eksamen i sin permisjonstid må betale semesteravgift for det aktuelle semesteret.
(6) En student som har fått innvilget permisjon har rett til å gjenoppta sine studier på tilsvarende trinn i utdanningen som før permisjonen, forutsatt at utdanningen fortsatt tilbys.
§ 3-7.Kjennskap til retningslinjer, reglement og annet
(1) Studenten plikter å gjøre seg kjent med gjeldende retningslinjer, reglement og praksishåndbok.
(2) Studenten plikter å følge med på læringsplattformen og de aktuelle informasjonskanaler for å holde seg oppdatert gjennom studiet.

Kapittel 4 - Grader

§ 4-1.Bachelorgrad

Graden bachelor oppnås på grunnlag av fullført bachelorutdanning av 180 studiepoengs omfang i henhold til studieplan.

§ 4-2.Mastergrad

Graden master oppnås på grunnlag av fullført masterutdanning i henhold til studieplan.

§ 4-3.Tilknytningskrav

Minimum 60 av studiepoengene som inngår i grunnlaget for en grad må være avlagt ved DMMH.

§ 4-4.Tildeling av ny grad

Ved godskriving av utdanning som tidligere har inngått i beregningsgrunnlaget for en grad eller del av en grad, må en student i tillegg ha avlagt minst 90 nye studiepoeng før det kan tildeles en ny grad.

Kapittel 5 - Eksamen

§ 5-1.Eksamensformer

Flervalgseksamen - Individuell. Eksamen under tilsyn, bestående av spørsmål med svaralternativer.

Hjemmeeksamen - Individuell eller i gruppe. Man får utdelt en oppgave på et gitt tidspunkt og skal innen en gitt frist levere en besvarelse på denne oppgaven.

Mappeeksamen - Individuell eller i gruppe. Man leverer en eller flere mappebidrag til vurdering.

Muntlig eksamen - Individuell eller i gruppe. Man besvarer eksamensoppgave(r) muntlig til en sensorkommisjon. Kan også foregå digitalt gjennom f.eks. videooverføring. Eksamensformen er ikke etterprøvbar.

Praktisk eksamen - Individuell eller i gruppe. En eksamen hvor kandidaten(e) vurderes ut ifra en praktisk handling som f.eks. en forestilling. Eksamensformen er ikke etterprøvbar.

Oppgave - Individuell eller i gruppe. En tekst på et gitt tema, skrevet gjennom et eller flere semester. Tema eller oppgave vil normalt beskrives i en presiseringsinstruks. Inkluderer blant annet bacheloroppgave, masteroppgave og prosjektoppgave.

Skriftlig skoleeksamen - Individuell. Man skriver en besvarelse under tilsyn, på eller utenfor skolens område. Kan også foregå digitalt.

§ 5-2.Adgang til eksamen
(1) For å få eksamensadgang må studenten:
a.Ha studierett og
b.ha betalt de aktuelle avgifter og
c.ha meldt seg til vurdering innen de gitte frister og
d.ha bestått aktuelle arbeidskrav, inkludert eventuell obligatorisk tilstedeværelse og
e.ha bestått eventuelle forkunnskapskrav.
(2) Ved forbedring av karakter melder kandidaten seg opp til de deleksamenene eller eksamener som er aktuelle. Kandidaten ilegges en særskilt eksamensavgift som må være betalt før adgang til eksamen kan gis.
(3) For å få adgang til justerende muntlig eksamen må studenten ha bestått siste forutgående skriftlig eksamen. Kravet gjelder også ved eventuell forbedring av karakter.
(4) Det skal gis tilbud om eksamen i et emne i inntil ett år etter at det ikke lenger tilbys undervisning i emnet.
§ 5-3.Oppmelding og trekk fra eksamen
(1) Studenten er selv ansvarlig for oppmelding til eksamen etter de til enhver tid gjeldende regler. Ved bekreftelse av utdanningsplanen i studentweb blir studenten automatisk oppmeldt til de vurderinger som ligger i utdanningsplanen for det aktuelle semesteret.
(2) Frist for trekk fra eksamen er to uker før eksamen starter.
§ 5-4.Gyldig fravær
(1) Som gyldig fravær regnes dokumentert sykdom eller annen dokumentert tvingende fraværsgrunn.
(2) Dokumentasjon på gyldig fravær må være DMMH i hende senest 3 virkedager etter eksamen startet.
(3) Studenten regnes som «ikke møtt» når:
a.Studenten ikke møter til eksamen innen de gitte tidsfrister
b.Studenten ikke leverer eksamensbesvarelsen innen de gitte tidsfrister
c.Studenten ikke leverer eksamensbesvarelsen i tråd med gjeldende regelverk for levering av eksamen.
§ 5-5.Ny/utsatt eksamen

Følgende studenter har rett til ny/utsatt eksamen:

a.Studenter som har gyldig fravær ved første ordinær eksamensavvikling studenten har adgang til.
b.Studenter som vurderes til ikke bestått karakter ved første ordinær eksamensavvikling i emnet.
c.Studenter som på grunn av utvekslingsopphold eller deltidsstudier i regi av DMMH ikke har kunnet avlegge eksamen ved ordinær eksamensavvikling i emnet.
d.Studenter som på grunn av utsatt praksis ikke har kunnet avlegge eksamen ved ordinær eksamensavvikling i emnet.
e.Forutsatt at ny/utsatt eksamen likevel må avvikles, studenter som ønsker å forbedre tidligere eksamensresultat.
§ 5-6.Antall forsøk
(1) En student kan fremstille seg til samme eksamen maksimalt tre ganger. Denne begrensningen omfatter også ekvivalente eksamener når et emne skifter emnekode. Begrensningen omfatter også resultatet «ikke møtt».
(2) Antall forsøk på samme eksamen følger studenten også ved eventuell ny studierett.
(3) Rektor kan etter søknad innvilge et fjerde eksamensforsøk når studenten kan sannsynliggjøre at han eller hun vil bestå eksamensforsøket.
§ 5-7.Ny/utsatt oppgave
(1) Denne bestemmelsen gjelder kun eksamen av formen mappeeksamen eller oppgave.
(2) Ved ordinær eksamensavvikling skal alle studenter levere etter de vilkår og problemstillinger som gjelder for denne eksamensavviklingen.
(3) Ved vurdering til ikke bestått karakter ved ordinær eksamen kan kandidaten levere en bearbeidet besvarelse. Retten til å levere bearbeidet besvarelse gjelder kun ved påfølgende ny/utsatt eksamen.
(4) Det er ikke adgang til å få vurdert en ny masteroppgave eller bacheloroppgave i samme studieprogram når studenten tidligere har fått vurdert sin oppgave med bestått resultat.
(5) Klage på karakter på masteroppgave som er vurdert med grunnlag i både skriftlig og muntlig prøve kan fremstilles innen tre uker etter sensur ble publisert. Ved endret resultat holdes ny muntlig eksamen for fastsetting av endelig karakter.
0Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).
§ 5-8.Språk og målform
(1) Eksamensoppgaver som gis på norsk mål, skal foreligge i begge målformer. Unntatt er oppgaver der kandidatens norskkunnskaper er det som skal vurderes.
(2) Studenter kan søke om å få levere sin eksamensbesvarelse på engelsk. Slik søknad må sendes eksamenskontoret innen fristen for søknad om tilrettelegging.
§ 5-9.Hjelpemidler
(1) Tillatte hjelpemidler ved eksamen skal være definert i emnebeskrivelsen i studieplanen.
(2) Kandidaten har plikt til å sette seg inn i hvilke hjelpemidler som er tillat brukt til den enkelte eksamen.
(3) Bruk eller besittelse av ulovlige hjelpemidler i forbindelse med gjennomføring av eksamen betraktes som fusk eller forsøk på fusk jf. § 5-17.
§ 5-10.Eksamenssted
(1) Eksamenssted er normalt høyskolens egne lokaler eller andre egnede lokaler i Trondheim.
(2) Studenter som skal gjennomføre deler av studiet i utlandet og som ønsker å avlegge eksamen i høyskolens emner må som hovedregel gjøre dette mens de oppholder seg i Norge.
(3) Studenter kan etter søknad innvilges gjennomføring av eksamen ved annen høyskole eller universitet. Søknad skal inneholde kontaktinformasjon til den eksterne utdanningsinstitusjonen. Søknaden følger samme frist som tilrettelegging. Studenten må selv dekke eventuelle kostnader som den eksterne utdanningsinstitusjonen krever. Studenten ilegges et gebyr fra DMMH for de merkostnader eksamen medfører.
(4) Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner kan søke om å benytte DMMH som eksamenslokale. Ved innvilget søknad ilegges studenten et gebyr per eksamen samt godtgjørelse for eksamensvakt.
§ 5-11.Tilrettelegging
(1) Studenten kan søke om tilrettelegging av eksamen på eget skjema etter de til enhver tid gjeldende frister. Unntak fra frist kan gjøres kun i de tilfeller hvor det kan dokumenteres at behovet for tilrettelegging inntreffer etter fristens utløp.
(2) Søknaden må inneholde dokumentasjon fra sakkyndig instans. Dokumentasjonen bør inneholde en beskrivelse av behovet for tilrettelegging.
(3) Tilretteleggingen må ikke føre til en reduksjon av de faglige kravene som stilles til eksamen.
§ 5-12.Karakter og karaktersystem
(1) Karaktersystemet består av to karakterskalaer. En skala med karakterene bestått og ikke bestått og en gradert bokstavkarakterskala fra A til E for bestått og F for ikke bestått.
(2) For den graderte skalaen gjelder følgende kvalitative beskrivelser:
SymbolBetegnelseGenerell, kvalitativ beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DNokså godEn akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser liten vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
§ 5-13.Sensorer
(1) Rektor oppnevner og godkjenner sensorer. Eksterne sensorer oppnevnes normalt for en periode på 3 år.
(2) Det skal være minst to sensorer ved eksamen som etter sin art ikke lar seg etterprøve.
(3) Det skal være minst to sensorer, hvorav minst én ekstern, ved bedømmelse av masteroppgave. I tillegg skal det ved hvert studieprogram, i tillegg til intern, benyttes ekstern sensor ved minimum én eksamen pr. årstrinn.
(4) For å kunne bekle rollen som ekstern sensor må personen i tillegg til å være faglig kvalifisert, oppfylle følgende kriterier:
a)er ikke tilsatt ved skolen
b)har ikke vært tilsatt ved DMMH i studieåret den aktuelle eksamen tilhører
c)har ikke undervist eller veiledet på det aktuelle studieprogrammet det studieåret den aktuelle eksamen tilhører.
(5) Det skal utarbeides sensorveiledning eller løsningsforslag i forbindelse med sensur av alle skriftlige eksamener unntatt flervalgseksamen. Sensorveiledningen eller løsningsforslaget skal være tilgjengelig for sensor før vurderingen starter og tilgjengelig for studentene når sensur foreligger.
§ 5-14.Sensur
(1) Sensurfrist er 15 virkedager etter eksamensdatoen. Sensurfrist for masteroppgave er 30 virkedager etter eksamensdatoen.
(2) Sensur skal være tilgjengelig for studentene senest første virkedag etter sensurfrist. Studenten er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med sensuren.
0Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).
§ 5-15.Begrunnelse for karakterfastsetting
(1) Ved eksamen som etter sin art ikke er etterprøvbar, må krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt studenten. Frist for å be om begrunnelse for karakterfastsetting ved alle andre eksamener er én uke etter at sensur er publisert.
(2) Begrunnelsen skal normalt være gitt innen to uker etter at studenten har bedt om det.
(3) Sensor velger selv om begrunnelsen skal gis muntlig eller skriftlig.
§ 5-16.Klage
(1) Klage på formelle feil sendes eksamenskontoret innen tre uker etter eksamensdatoen.
(2) Klage på karakter sendes eksamenskontoret innen tre uker etter at sensur ble offentliggjort.
(3) Ved krav om begrunnelse løper fristen for klage på karakter fra studenten har mottatt begrunnelsen.
(4) Klage behandles etter de til enhver tid gjeldende regler i universitets- og høyskoleloven.
§ 5-17.Fusk og forsøk på fusk
(1) Fusk og forsøk på fusk behandles etter de til enhver tid gjeldende regler i universitets- og høyskoleloven.
(2) Fusk er å handle i strid med retningslinjene for eksamen og obligatoriske arbeidskrav, eller i studieløpet for øvrig. Eksempler på slike tilfeller er:
-benytte eller ha tilgjengelig andre hjelpemidler enn de som er tillatt ved den bestemte eksamen
-plagiering, presentere andres arbeid som sitt eget
-selvplagiering, presenterer eget tidligere arbeid uten referanse
-ureglementert samarbeid mellom kandidater eller grupper
-urettmessig å ha skaffet seg adgang til eksamen
-på annen måte handlet slik at det urettmessig kan gi fordeler ved eksamen, arbeidskrav eller i studieløpet for øvrig.
(3) Rektor fremmer sak ved mistanke om fusk eller forsøk på fusk.
(4) Studenten har adgang til å møte i klagenemnda for å belyse sin sak ved ordinær behandling.

Kapittel 6 - Praksis

§ 6-1.Antall forsøk
(1) En student kan gjennomføre samme praksisperiode maksimalt to ganger. Denne begrensningen omfatter ekvivalente praksisperioder, også når et emne skifter emnekode.
(2) Antall forsøk på samme eller ekvivalent praksisperiode følger studenten også ved eventuell ny studierett.
§ 6-2.Praksisplass på særskilt grunnlag
(1) Det kan etter søknad innvilges praksisplass på særskilt grunnlag ut fra dokumentert tungtveiende behov for:
a.Studenter som har barn i barnehage- eller barneskolealder, og som er alene med omsorgen.
b.Studenter som av medisinske eller andre grunner har behov for spesiell plassering i praksis. Behovet må dokumenteres med legeattest eller attest fra annen sakkyndig instans.
(2) Praksisplass på særskilt grunnlag omfatter kun de barnehager som DMMH har ordinær avtale med.
§ 6-3.Vurdering
(1) Praksisperioden skal vurderes skriftlig til bestått/ikke bestått i henhold til forventet læringsutbytte og vurderingskriterier for gjeldende studieår og skal gjenspeile studentens nivå og utvikling. Vurderingsuttrykket fastsettes på grunnlag av kvalifisert, faglig skjønn.
(2) Det skal foretas en individuell midtveisvurdering. Vurderingen skal være skriftlig og ta utgangspunkt i læringsutbyttebeskrivelsene og vurderingskriteriene slik de er konkretisert i studieplanen.
(3) Dersom det i løpet av praksisperioden oppstår tvil om studenten når de vurderingskriteriene som er satt, og det er fare for at studenten ikke får praksisperioden godkjent, har praksislærer plikt til å gi melding om dette til praksisveileder ved høgskolen snarest. Praksisveileder bistår praksislærer i vurderingen, og praksislærer gir studenten skriftlig melding. I samarbeid med praksisveileder iverksetter praksislærer forsterket veiledning slik at studenten får anledning til å forbedre innsatsen.
(4) Dersom det innstilles til «Ikke bestått», innkalles det til beslutningsmøte hvor Rektor, praksislærer, praksisveileder, leder for praksis og eventuelt styrer deltar. Studenten skal gis anledning til å komme med en skriftlig uttalelse før møtet avholdes. Endelig vurdering ved innstilling til «Ikke bestått» avgjøres av Rektor.
(5) Studenter kan stryke i praksis selv om han eller hun ikke har fått varsel om dette ved midtveisvurderingen.
(6) Dersom studenten ikke fullfører en praksisperiode settes resultatet til «Ikke bestått».
(7) Frist for trekk fra praksisperiode er to uker før praksisperioden.
0Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).
§ 6-4.Fravær
(1) Krav om tilstedeværelse i praksisperioden skal fremgå av studieplanen.
(2) Kravet til tilstedeværelse kan ikke fravikes.
(3) Når avbrutt praksis skyldes dokumentert lengre sykdom eller andre tungtveiende grunner, kan praksisperioden vurderes som ikke tellende forsøk.
§ 6-5.Ny praksisperiode

Studenter som har fått vurdert praksis til ikke bestått, har rett på et nytt forsøk. Studenten gjennomfører normalt ny praksis når praksis arrangeres ordinært for neste årskull.

§ 6-6.Utsatt praksisperiode

For studenter som har fått innvilget utsatt praksis, gjør praksiskontoret individuelle avtaler med studenten om gjennomføring av utsatt praksis.

§ 6-7.Klage

Klage over formelle feil ved praksisperioden sendes til praksiskontoret senest 3 uker etter det påklagede forholdet ble kjent for studenten.

Kapittel 7 - Vitnemål og karakterutskrift

§ 7-1.Vitnemål
(1) For oppnådd grad utstedes vitnemål etter gjeldende regler i universitets- og høyskoleloven. På vitnemålet fremgår type grad og hvilke studier studenten har gjennomført. Vitnemål utstedes på norsk.
(2) For å få utstedt vitnemål fra DMMH må minimum 60 studiepoeng være avlagt ved høyskolen. Inntil 30 studiepoeng avlagt ved universitet eller høyskole utenfor Norge, kan inngå i de minimum 60 studiepoengene som kreves avlagt ved DMMH.
(3) Det skal fremgå av vitnemålet dersom utdanningen er gitt i samarbeid med andre institusjoner.
§ 7-2.Karakterutskrift

Studenter som avslutter sin utdanning uten oppnådd grad, kan på anmodning få utstedt karakterutskrift for de emner som er bestått.

§ 7-3.Diploma Supplement

Diploma supplement er et vitnemålstillegg som gir en nærmere beskrivelse på engelsk av studentens utdanning, læringsutbytte og av høyere norsk utdanningssystem. Ved oppnådd grad skal også Diploma supplement utstedes.

§ 7-4.Duplikat

Vitnemål utstedes kun en gang. Duplikat av vitnemål kan utstedes ved søknad og mot et gebyr. Gebyret må være betalt før duplikat utstedes.

Kapittel 8 - Øvrige bestemmelser

§ 8-1.Dispensasjon

Søknader om dispensasjon fra forskrift avgjøres av Rektor selv.

§ 8-2.Høgskolens klagenemnd

Høgskolestyrets klagenemnd avgjør:

a.klager over enkeltvedtak i henhold til denne forskrift, der ikke annet er angitt
b.klager på formelle feil ved praksis
c.klager på formelle feil ved eksamen
d.saker med mistanke om fusk eller forsøk på fusk
e.saker med merknad på politiattest.
0Endret ved forskrift 8 feb 2017 nr. 243 (i kraft 15 mars 2017).
§ 8-3.Skikkethet
(1) Skikkethetsvurdering gjennomføres i tråd med den til enhver tid gjeldende forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
(2) Endelig vedtak om skikkethet fattes av Høgskolestyret selv.
§ 8-4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. august 2015.

§ 8-5.Opphevelse

Ved ikrafttredelse oppheves forskrift 30. november 2010 nr. 1841 om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved Dronning Mauds Minne Høgskole.