Forskrift om reisetilskudd ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk

DatoFOR-2015-04-30-426
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 4
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2006-12-18-1496
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort05.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om reisetilskudd ved veterinærers besøk

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 30. april 2015 med hjemmel i lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 18.

§ 1.Formål

Formålet med reisetilskuddet er å bidra til å utjevne forskjeller i husdyrprodusentenes veterinærkostnader ved kunstig inseminasjon og sykdom på husdyr.

§ 2.Grunnvilkår

Reisetilskudd kan gis til foretak registrert i enhetsregisteret som tilbyder av veterinærtjenester.

Reisetilskudd kan gis ved reise i forbindelse med kunstig inseminasjon eller sykdom på husdyr.

Reisetilskudd etter denne forskriften gis ikke til reise

a)i henhold til lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) og bestemmelser gitt i medhold av denne lov,
b)i henhold til lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd og bestemmelser gitt i medhold av denne lov.
§ 3.Definisjoner

I denne forskriften forstås med

1)husdyr: Dyr som berettiger foretak avløsertilskudd.
2)eget fremkomstmiddel: Bil, båt, scooter eller motorsykkel som veterinæren disponerer.
3)leid skyss: Bil, båt, scooter eller motorsykkel som veterinæren ikke fører selv.
4)rutegående fremkomstmiddel: Båt, tog, buss som går i rute.
§ 4.Reisetilskudd

Reisetilskudd kan gis ved bruk av eget fremkomstmiddel, leid skyss og rutegående fremkomstmiddel.

Ved bruk av eget fremkomstmiddel kan det gis tilskudd for reiste kilometer og utlegg i tilknytning til reisen.

Ved bruk av leid skyss og ved bruk av rutegående fremkomstmiddel kan det gis tilskudd for utlegg i tilknytning til reisen og for den tiden veterinæren er på reise med leid skyss eller rutegående fremkomstmiddel. I reisetiden inngår nødvendig ventetid.

Reiseutgiftene må være nødvendige og utlegg skal dokumenteres i den grad det er mulig. Det gis ikke tilskudd til utlegg til overnatting og forpleining.

§ 5.Beregning av reisetilskudd

Reisetilskudd beregnes etter de satser som er fastsatt i jordbruksavtalen, begrenset til maksimalt beløp per rekvirentbesøk eller per km ved bruk av leid skyssbåt. Som utgangspunkt og endepunkt regnes veterinærens faste kontorsted. Tilskudd til dekning av utlegg fakturert av rekvirent, kan ikke overstige satsen per km for reise med eget fremkomstmiddel.

Så framt reisen ikke er foretatt som ledd i den veterinære vakttjenesten, skal avstanden fra nærmeste veterinærforetak legges til grunn ved beregning av tilskudd.

Beregningen skal ta utgangspunkt i at reisen skal foretas på den hurtigste og rimeligste måten, så langt det er forenlig med utførelsen av oppdraget.

Reisetilskudd beregnes for rekvirentbesøk oppgitt i søknadsskjema. Det skal gjøres fradrag for tilskudd tilsvarende 40 km reise med egen bil per omsøkte rekvirentbesøk.

§ 6.Søknad og utbetaling

Ved søknad om reisetilskudd skal det benyttes søknadsskjema og bilagsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søknadsfristen er 30 dager etter utløpet av hvert kvartal.

Landbruksdirektoratet forestår utbetalingen. Beløp mindre enn kr 500,- pr. kvartal blir ikke utbetalt.

§ 7.Vedtak, dispensasjon og klage

Vedtak etter denne forskriften fattes av fylkesmannen.

Fylkesmannen kan dispensere fra reglene i § 5 andre ledd, og i særlige tilfeller fra § 6 andre ledd.

Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet.

§ 8.Opplysningsplikt og kontroll

Veterinærforetak som søker om tilskudd, plikter å gi de opplysninger og levere de dokumenter som er nødvendige for at fylkesmannen eller Landbruksdirektoratet skal kunne forvalte ordningen, og kontrollere tidligere søknadsomganger.

§ 9.Avkorting

Dersom foretaket uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger som har eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av reisetilskudd, skal det vurderes om hele eller deler av tilskuddet skal avkortes.

§ 10.Tilbakekreving og renter mv.

Dersom foretaket som følge av manglende oppfyllelse av vilkår i denne forskriften eller av andre grunner har mottatt en utbetaling som ikke er berettiget, kan dette kreves tilbakebetalt fra mottakeren eller motregnes i senere tilskuddsutbetalinger. Tilsvarende gjelder for differansen mellom utbetalt beløp og redusert tilskudd som følge av vedtak om avkorting etter § 9.

Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av det urettmessige tilskuddet. Ved forsinket betaling etter påkrav påløper renter tilsvarende enhver tid gjeldende rentesats fastsatt med hjemmel i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (forsinkelsesrenteloven).

§ 11.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft 1. juli 2015. Fra samme dato oppheves forskrift 18. desember 2006 nr. 1496 om tilskudd til reiser ved veterinærers syke- og inseminasjonsbesøk.