Forskrift om gjennomføring av beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften)

DatoFOR-2015-05-05-458
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse05.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-06-18-773
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort12.05.2015   kl. 14.30
KorttittelInfrastrukturregisterforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 5. mai 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dm (beslutning 2014/880/EU).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37dm (beslutning 2014/880/EU om de felles spesifikasjonene for registeret over jernbaneinfrastruktur) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forskriften trer i kraft 5. mai 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 18. juni 2014 nr. 773 om gjennomføring av beslutning 2011/633/EU om de felles spesifikasjonene i registeret for jernbaneinfrastruktur (infrastrukturregisterforskriften).

Beslutning 2014/880/EU

For å lese beslutning 2014/880/EU se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.

For å lese beslutning 2014/880/EU se her: pdf.gif

Engelsk versjon.