Forskrift om kontinuerlig luftdyktighet mv. (vedlikeholdsforskriften)

DatoFOR-2015-05-07-488
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse07.05.2015
Sist endretFOR-2015-11-04-1278
EndrerFOR-2005-05-24-462
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§16-1, LOV-1993-06-11-101-§4-1, LOV-1993-06-11-101-§4-10, LOV-1993-06-11-101-§15-4, FOR-2001-04-06-321, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort15.05.2015   kl. 15.20
KorttittelVedlikeholdsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 7. mai 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 16-1 første ledd, jf. § 4-1, § 4-10 og § 15-4, jf. delegeringsvedtak 6. april 2001 nr. 321 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66q (forordning (EU) nr. 1321/2014 endret ved forordning (EU) 2015/1088 og forordning (EU) 2015/1536).
Endringer: Endret ved forskrifter 30 sep 2015 nr. 1142, 4 nov 2015 nr. 1278.

§ 1.Gjennomføring av bestemmelser i henhold til EØS-avtalen

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66q (forordning (EU) nr. 1321/2014) av 26. november 2014 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver som endret ved

a)forordning (EU) 2015/1088,
b)forordning (EU) 2015/1536,

gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

0Endret ved forskrifter 30 sep 2015 nr. 1142, 4 nov 2015 nr. 1278.
§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard.

§ 3.Ansvarlig nasjonal myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 1321/2014.

§ 4.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelser gjennomført i § 1 kan overtredelsesgebyr ilegges jf. luftfartsloven § 13a-5.

0Tilføyd ved forskrift 4 nov 2015 nr. 1278.
§ 5.Ikrafttredelse og opphevelse av forskrift

Forskriften trer i kraft straks.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 24. mai 2005 nr. 462 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøyprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner og personell som deltar i disse oppgaver (vedlikeholdsforskriften).

0Endret ved forskrift 4 nov 2015 nr. 1278 (tidligere § 4).

Forordninger 

Se her for å lese forordning (EU) nr. 1321/2014: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2015/1088 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

For å lese forordning (EU) 2015/1536 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse. 

0Endret ved forskrifter 30 sep 2015 nr. 1142, 4 nov 2015 nr. 1278.