Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

DatoFOR-2015-05-07-584
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.08.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-12-19-1764, FOR-2014-06-06-888
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-1, LOV-2005-04-01-15-§3-2, LOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-8, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10, LOV-2005-04-01-15-§4-2, LOV-2005-04-01-15-§4-5, LOV-2005-04-01-15-§4-6, LOV-2005-04-01-15-§4-7, LOV-2005-04-01-15-§4-8, LOV-2005-04-01-15-§4-10, LOV-2005-04-01-15-§5-2, LOV-2005-04-01-15-§5-3, FOR-2005-12-16-1574, FOR-2005-12-01-1392
Kunngjort09.06.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved NMBU

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av universitetsstyret ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) 7. mai 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-1, § 3-2, § 3-3, § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 4-2, § 4-5, § 4-6, § 4-7, § 4-8, § 4-10, § 5-2 og § 5-3, forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høyskoler og forskrift 1. desember 2005 nr. 1392 om krav til mastergrad.

Overordnede bestemmelser

Kap. 1. Forskriftens virkeområder

§ 1-1.Forskriften gjelder for opptak, studier, eksamener og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), herunder også eksamener utenfor NMBU som NMBU er eksamensansvarlig for.
§ 1-2.Forskriften gjelder også for eksaminander som ikke er tatt opp som studenter ved NMBU, når disse er gitt rett til å avlegge eksamen.

Kap. 2. Myndighetsbestemmelser

§ 2-1.I saker der beslutningsmyndighet er lagt til universitetet, treffes avgjørelser av rektor eller den rektor gir fullmakt til. Det fremgår av forskriften hvilken fullmakt som er gitt. Der beslutningsmyndighet er lagt til universitetsstyret selv, fakultetsstyret selv eller instituttstyret selv, kan myndigheten ikke delegeres.
§ 2-2.Universitetsstyret fastsetter instruks for sensorer og for universitetsstyrets klagenemnd.
§ 2-3.Studieutvalget kan vedta utfyllende bestemmelser og instrukser innenfor rammen av denne forskriften.

Kap. 3. Informasjonsspråk og rettigheter

§ 3-1.NMBU forplikter seg til å gi informasjon om reglement, studier og emner på norsk og engelsk.
§ 3-2.Universitetet kan benytte alle innleverte eksamensarbeider til undervisnings- og forskningsformål.

Opptak

Kap. 4. Opptaksrammer og regulering

§ 4-1.Opptaksrammen for det enkelte studieprogram fastsettes av universitetsstyret.

Kap. 5. Opptakskomiteer

§ 5-1.Det nedsettes en sentral opptakskomité og opptakskomiteer for masterprogram og høyere årstrinn.

Kap. 6. Opptak til grunnstudier

§ 6-1.Regler for opptak til grunnstudier gjennom Samordna opptak (SO) fastsettes av departementet.
§ 6-2.Ved søknad gjennom SO gjelder de nasjonale frister fastsatt av departementet for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass.
§ 6-3.Regler for opptak til grunnutdanninger utenom SO fastsettes av universitetsstyret etter tilråding fra studieutvalget.
§ 6-4.Rektor kan fastsette nærmere retningslinjer for realkompetansevurdering innen de rammer departementet har fastsatt.

Kap. 7. Opptak til høyere årstrinn

§ 7-1.Studenter med relevant utdanning fra annet lærested kan søke opptak til høyere årstrinn i studiet.

Kap. 8. Opptak til forskerutdanning (ph.d.) og forskerlinje veterinærstudiet

§ 8-1.Regler for opptak til forskerutdanning (ph.d.) fastsettes av universitetsstyret.
§ 8-2.Regler for opptak til forskerlinje for veterinærstudenter fastsettes av faglig leder i veterinær- og dyrepleierstudiene.

Kap. 9. Opptak til praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

§ 9-1.For å bli tatt opp til PPU må søkeren dokumentere kompetanse som kvalifiserer for undervisning og formidling innen realfag eller naturbruk, eller en kombinasjon av disse.

Kap. 10. Opptak til enkeltemner

§ 10-1.Ved opptak til enkeltemner gjelder de generelle krav for opptak til det programmet emnet tilhører.
§ 10-2.Studieutvalget kan fastsette tilleggskrav etter tilråding fra undervisningsutvalget ved emneansvarlig institutt.

Kap. 11 Opptak til etter- og videreutdanning

§ 11-1.Ved opptak til videreutdanning gjelder de generelle krav for opptak til grunnstudier.
§ 11-2.Frister for søknad, ettersending av dokumentasjon og svarfrist ved tilbud om studieplass fastsettes av Senter for etter- og videreutdanning (SEVU).
§ 11-3.Det gjelder ingen særskilte krav for opptak til etterutdanningskurs.

Kap. 12. Opptak til tilleggsutdanning i veterinær- og dyrepleierutdanningene

§ 12-1.For opptak og rangering av studenter til tilleggsutdanning; dvs. utdanning for veterinærer og dyrepleiere med utdanning fra utlandet og som ikke får autorisasjon i Norge, gjelder egne retningslinjer.

Kap. 13. Opptak av gjestestudenter

§ 13-1.Kravene ved opptak av gjestestudenter bestemmes gjennom avtaler mellom samarbeidende institusjoner og NMBU.

Kap. 14. Utsettelse av studiestart (reservert studieplass)

§ 14-1.Søkere som er tatt opp som studenter ved NMBU kan få ett års utsettelse av studiestart ved sykdom, svangerskap, verneplikt eller spesielle velferdsgrunner.

Kap. 15. Klage på vedtak om opptak

§ 15-1.Søkere har klagerett på vedtak om opptak til studium i henhold til forvaltningslovens § 28 flg. Klagefristen er tre uker, jf. forvaltningslovens § 29.

Kap. 16. Falske vitnemål, falske dokumenter og dokumenter utstedt fra falske institusjoner

§ 16-1.Bruk av falske vitnemål eller andre falske dokumenter er forbudt. Tilsvarende gjelder for dokumenter utstedt fra falske institusjoner.

Studier

Kap. 17. Studieretten

§ 17-1.Den som har akseptert tilbud om studieplass, tildeles studierett ved NMBU. Rettigheter tilknyttet et studieprogram er for eksempel rett til undervisning, eksamen, praksis, obligatoriske aktiviteter i studier, tilgang til nødvendige hjelpemidler, laboratoriekurs, organisert veiledning og andre nødvendige ressurser universitetet tilbyr.
§ 17-2.Studenter med studierett ved NMBU plikter å registrere seg hvert semester innen kunngjorte frister fastsatt av studieutvalget.

For studenter som har inngått en utdanningsplan, skal registreringen fastsette og bekrefte opplysningene i utdanningsplanen for inneværende semester.

For andre studenter gjelder en tilsvarende plikt til å registrere seg.

§ 17-3.Studenter som er tatt opp til et studium ved NMBU, campus Ås, gis en studierett på ett år utover normert tid for programmet. Studenter som er tatt opp til veterinærstudiet gis en studierett på inntil åtte år. Studenter som er tatt opp til dyrepleierstudiet gis en studierett på inntil tre år.

Kap. 18. Studieåret

§ 18-1.Høstsemesteret begynner medio august og avsluttes ultimo desember. Vårsemesteret begynner primo januar og avsluttes ultimo juni. I denne perioden skal undervisning og eksamen normalt være gjennomført.
§ 18-2.Forventet studiearbeidsmengde er i snitt 60 studiepoeng pr. år.

Kap. 19. Godkjenning studieprogram

§ 19-1.Det skal være godkjente studieplaner for alle studieprogram som blir tilbudt ved NMBU.

Alle studieprogram skal være godkjent i tråd med NMBUs kvalitetssikringsrutiner for godkjenning av studieprogram. Kvalitetssikringsrutinene skal bygge på forskrift om tilsyn med utdanningskvaliteten i høyere utdanning (studietilsynsforskriften) fra Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (NOKUT).

Kap. 20. Oppretting og nedlegging av studieprogram

§ 20-1.Universitetsstyret selv vedtar oppretting og nedlegging av studieprogram etter forslag fra ansvarlig institutt og tilråding fra studieutvalget.

Kap. 21 Godkjenning av emner

§ 21-1.Alle emner skal være godkjent i tråd med NMBUs kvalitetssikringsrutiner for godkjenning av emner og beskrevet i tråd med retningslinjer utarbeidet av studieutvalget.

Kap. 22 Oppretting og nedlegging av emner

§ 22-1.Instituttstyret selv oppretter og nedlegger emner etter tilråding fra instituttets undervisningsutvalg.

Kap. 23 Spesialpensum

§ 23-1.Et spesialpensum er en teoretisk og/eller praktisk arbeidsoppgave som ikke er spesifisert som et eget emne eller som en del av et emne i studiehåndboka. Spesialpensum kan tas i tilknytning til gradsoppgaven, jf. spesifikke retningslinjer i § 46-2.

Et spesialpensum må ligge klart innenfor instituttets kompetanseområde og undervisningskapasitet. To eller flere institutter kan samarbeide om et spesialpensum, og det er veilederen(e) for spesialpensumet som har ansvaret for å kontrollere at studenten(e) har en tilfredsstillende faglig bakgrunn.

-Spesialpensum kan utføres av en enkelt student eller av en gruppe studenter.
-I hver grad kan det kun inngå to spesialpensumer.
-I en bachelorgrad kan det kun inngå 10 studiepoeng spesialpensum.
-I en 2-årig mastergrad kan det kun inngå 20 studiepoeng spesialpensum.
-I en 5-årig mastergrad kan det kun inngå 30 studiepoeng spesialpensum.
-Unntak gjelder for spesialpensum på ph.d.-nivå.

Før oppstart skal det utformes en skriftlig avtale mellom studenten(e) og veilederen(e). Avtalen skal blant annet inneholde læringsmål, læringsutbytte, nivå, vurderingsordning, omfang, og ansvarsforhold i forhold til veiledningen. Avtalen skal godkjennes av instituttstyret. Godkjenningen kan delegeres.

Kap. 24. Utdanningsplaner

§ 24-1.Studenter som blir tatt opp til studier av 60 studiepoengs omfang eller mer, skal i løpet av første semester inngå en individuell utdanningsplan i samarbeid med ansvarlig institutt.
§ 24-2.Utdanningsplanen kan revideres og skal bekreftes av studenten hvert semester innen frister fastsatt av studieutvalget.

Kap. 25. Delstudium ved annet lærested

§ 25-1.I det ordinære studiet ved NMBU har studenten mulighet for å ta et delstudium ved et annet lærested i inn- og utland. Delstudium vil si ett eller flere emner som inngår i utdanningsplanen, herunder også praksis, spesialpensum og gradsoppgaver som sensureres ved NMBU. Studieoppholdet må være forhåndsgodkjent før utreise.

Etter tilbakekomst til NMBU skal studenten søke om en endelig godkjenning av emner tatt under studieoppholdet.

§ 25-2.NMBU skal legge forholdene til rette for delstudier i utlandet gjennom å gi generell veiledning om samarbeidsavtaler, finansieringsmuligheter og forsikringsordninger.

Kap. 26. Godkjenning av utdanning tatt ved annen institusjon

§ 26-1.Grad, emne eller emnegruppe fra en annen institusjon som etter vurdering kan erstatte tilsvarende emne eller emnegruppe ved NMBU, skal godskrives studenten med samme antall studiepoeng med de begrensninger som er nedfelt i denne forskrifts kapittel 48.

NMBU skal påse at det ikke gis dobbel uttelling for samme faginnhold.

Kap. 27. Studiepermisjoner

§ 27-1.Studenter som er tatt opp til et studieprogram ved NMBU kan søke permisjon fra studiene for en avgrenset periode.
§ 27-2.En student som har fått innvilget studiepermisjon gis muligheter til å avlegge eksamen på NMBU under permisjonstiden gitt at følgende forutsetninger er oppfylt:
-andre NMBU-studenter er oppmeldt i emnet/emnene
-studenten må være meldt opp i emnet/emnene
-studenten må ha betalt semesteravgift innen angitte tidsfrister.

Studenter som har permisjonen fra NMBU har ikke rett til å følge undervisningen eller ha krav på en studentarbeidsplass ved NMBU.

Kap. 28. Reduksjon i studiepoeng

§ 28-1.Studenter som avlegger eksamen i emner ved NMBU som faglig overlapper hverandre helt eller delvis, får redusert sin samlede studiepoengsum for de aktuelle emnene. Omfanget av reduksjonen vedtas av instituttene etter forslag fra emneansvarlig(e) institutt, og skal framgå av emnebeskrivelsen.

Kap. 29. Overgang til annet studieprogram

§ 29-1.Studenter kan søke overgang til annet studieprogram. Unntak gjelder til veterinær- og dyrepleierstudiene.

Kap. 30. Gjestestudenter og privatister

§ 30-1.Gjestestudenter som er på NMBU ifølge en avtale, har samme rett som ordinære studenter til å følge undervisning og ta eksamen.
§ 30-2.Privatistenes rettigheter ved NMBU er begrenset til deltakelse i offentlige forelesninger og adgang til å gå opp til eksamen i samsvar med universitets- og høyskoleloven.

Kap. 31. Skikkethetsvurdering i lærerutdanningen

§ 31-1.En student som utgjør en mulig fare for elevers rettigheter, sikkerhet og psykiske og fysiske helse, er ikke skikket for læreryrket, jf. forskrift om skikkethetsvurdering i høyere utdanning.
§ 31-2.Saker som behandles i NMBUs skikkethetsnemnd skal påføres innstilling og oversendes NMBUs klagenemnd til avgjørelse etter reglene i universitets- og høyskolelovens § 4-10. Det skal ikke utstedes lærervitnemål til en student som er funnet ikke skikket. Studenten kan utestenges fra lærerutdanningen i inntil tre år. Ved kortere utestenging kan universitetsstyret stille vilkår som må være oppfylt før lærerutdanningen gjenopptas.
§ 31-3.Vedtak om utestenging fra lærerutdanningen sendes til Samordna opptak (SO). Opplysningene skal inngå i et sentralt register. Vedtak om utestenging skal opplyse studenten om at studenten ikke kan søke eller ta imot plass ved andre lærerutdanninger i utestengingsperioden.

Kap. 32. Bortvisning og utestenging

§ 32-1.En student som tross skriftlig advarsel fra universitetsstyret, gjentatte ganger opptrer på en måte som virker grovt forstyrrende for medstudenters arbeid eller for virksomheten ved institusjonen ellers, kan etter vedtak av NMBUs klagenemnd bortvises fra nærmere bestemte områder ved institusjonen for inntil ett år. Hvis en student etter skriftlig advarsel fra universitetsstyret fortsatt ikke respekterer slik bortvisning, kan NMBUs klagenemnd utestenge han eller henne fra studiet i inntil ett år.
§ 32-2.Vedtak om bortvising eller utestenging treffes med minst to tredelers flertall. Vedtak om slik reaksjon kan påklages av studenten etter reglene i forvaltningsloven. Departementet eller særskilt klageorgan oppnevnt av dette, er klageinstans.

Vurdering, vurderingsordninger og klage i forbindelse med eksamen

Kap. 33. Vurderingsordninger, -deler og -former. Obligatoriske aktiviteter

§ 33-1.I tråd med NMBUs kvalitetssikringssystem skal emnene ha en beskrivelse av de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en student skal ha tilegnet seg ved å gjennomføre emnet/emnene. I hvert emne skal studentene dokumentere kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse slik det framgår av emnets læringsutbyttebeskrivelser.
§ 33-2.Vurderingsformen kan være avsluttende prøve, langsgående vurdering eller en kombinasjon av disse, og skal fremgå av studieplanen og i emnebeskrivelsen for det enkelte emne. Emneansvarlig institutt/institutter godkjenner gjeldende vurderingsordning for det enkelte emnet etter forslag fra emneansvarlig lærer.

I emner med skriftlig arbeid kan emneansvarlig kreve at det leveres inn et egenerklæringsskjema om plagiering.

§ 33-3.Emneansvarlig har hovedansvaret for å utforme oppgaver til avsluttende prøve. Avsluttende prøve arrangeres og vurderes etter at undervisningen i emnet er over. Studieavdelingen har ansvaret for å organisere avsluttende skriftlig prøve.
§ 33-4.Dersom vurderingsordningen inneholder en muntlig prøve skal denne være offentlig, med mindre hensynet til gjennomføringen av eksamenen eller prøven tilsier noe annet. Universitetsstyret kan gjøre unntak fra regelen om offentlig eksamen i det enkelte tilfellet etter ønske fra vedkommende eksamenskandidat, når tungtveiende hensyn taler for det.
§ 33-5.Langsgående vurdering er en vurdering av arbeider som er utført av studenten. Delelementer i en langsgående vurdering kan evalueres underveis i undervisningsperioden eller etter at undervisningen i emnet er over.

Studieutvalget kan vedta instruks for gjennomføring av forskjellige former for langsgående vurdering.

§ 33-6.Obligatoriske aktiviteter er arbeider som skal godkjennes og som er utført av studenten i løpet av undervisningsperioden for et emne.

Kap. 34. Rett til å avlegge eksamen

§ 34-1.Alle som har betalt semesteravgift og er semesterregistrert ved NMBU, har oppfylt eventuelle krav til obligatorisk undervisning og er vurderingsmeldt (oppmeldt til eksamen) innen fastsatte tidsfrister, har rett til å avlegge eksamen ved NMBU.
§ 34-2.Før en student kan ta en gitt eksamen kan det stilles krav om at obligatoriske aktiviteter skal være godkjente. Krav om obligatoriske aktiviteter/studiekrav skal gå fram av emnebeskrivelsen.
§ 34-3.Dersom et emne opphører eller legges om, har en student rett til å ta eksamen i samme versjon av emne. Slik eksamen avholdes normalt ved første tidspunkt for utsatt eksamen/ny prøve (konte) i den påfølgende høst-/vårparallellen, og ikke senere enn ett år etter siste ordinære eksamen i emnet.

Kap. 35. Oppmelding og avmelding til eksamen

§ 35-1.For å kunne avlegge eksamen ved NMBU må studentene være oppmeldt til eksamen i emnet. En eventuell avmelding må skje innen angitte frister.

Kap. 36. Gjennomføring av eksamen - herunder ny og utsatt eksamen

§ 36-1.Eksamen(er) gjennomføres i henhold til de utfyllende bestemmelsene i denne paragrafen.

Kap. 37. Hjelpemidler ved eksamen/prøve og bruk av ordbok

§ 37-1.Emneansvarlig/instituttet avgjør hvilke hjelpemidler som skal tillates under eksamen. Hjelpemidler som ikke har vært i vanlig bruk blant studentene i aktuelt emne, og som ikke kan stilles til disposisjon for alle under eksamen, skal ikke tillates under eksamen.
§ 37-2.Tillatte hjelpemidler for det enkelte emnet skal være angitt i emnebeskrivelsen.
§ 37-3.Studentene må selv ta med seg tillatte hjelpemidler til eksamenslokalet. Dette gjelder ikke der NMBU stiller hjelpemidler til disposisjon. Tillatte hjelpemidler skal være angitt på eksamensoppgavene. Det er ikke lov å ha med andre hjelpemidler enn det som er tillatt til den aktuelle eksamenen.

Studentene er ansvarlig for at medbrakte hjelpemidler ikke inneholder ulovlige notater. Lån av tillatte hjelpemidler fra en student til en annen under eksamen er ikke tillatt.

§ 37-4.Brudd på hjelpemiddelbestemmelsene betraktes som fusk.

Kap. 38. Tilrettelegging ved eksamen/prøve

§ 38-1.Studenter med behov for tilrettelegging ved eksamen må søke studieavdelingen innen gitte frister. Behovet skal dokumenteres med attest fra medisinsk sakkyndig eller annet som dokumenterer behovet for tilrettelagt eksamen.

Kap. 39. Fravær i forbindelse med eksamen/vurdering

§ 39-1.Studenter som ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom som er oppstått etter at avmeldingsfristen er utløpt, skal levere attest fra medisinsk sakkyndig. Attesten skal være levert/poststemplet senest fem arbeidsdager etter dato for eksamen/vurdering, og skal inneholde opplysninger om tidsrommet for fraværet.
§ 39-2.Studenter som på grunn av andre særskilte forhold omkring egen person er forhindret fra å gjennomføre eksamen/vurdering, skal dokumentere dette på tilsvarende måte som ved sykdom.
§ 39-3.Ved dokumentert og godkjent fravær teller ikke den aktuelle eksamenen/vurderingen som forsøk.

Kap. 40. Fusk - annullering av eksamen/prøve - utestenging

§ 40-1.Fusk eller forsøk på fusk kan føre til at eksamen eller prøve for vedkommende student blir annullert. Fusk eller forsøk på fusk kan også føre til utestenging, jf. § 4-7 og § 4-8 i universitets- og høyskoleloven.
§ 40-2.NMBUs klagenemnd kan annullere eksamen, prøve eller godkjenning av emne.

Kap. 41. Sensorer og sensur

§ 41-1.Enhver evaluering skal resultere i et vurderingsuttrykk (en karakter). For alle emner som omfattes av denne forskriftens kapittel 1, skal det være to sensorer.

Emneansvarlig lærer eller hovedveileder vil normalt være intern sensor.

§ 41-2.Den som påtar seg eller er pålagt et sensoroppdrag, har plikt til å overholde bestemmelser i universitets- og høyskoleloven, og bestemmelsene i denne forskrift.

Kap. 42. Bekjentgjøring av sensur

§ 42-1.Sensuren skal foreligge innen tre uker (15 arbeidsdager) etter avlagt eksamen med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist.

Sensurfristen for gradsoppgaver er seks uker (30 arbeidsdager) fra fastsatt innleveringsfrist med mindre universitetsstyret selv har godkjent en lengre frist.

§ 42-2.Studentene er selv ansvarlige for å gjøre seg kjent med sensuren.

Kap. 43. Klage på karakter eller formelle feil ved eksamen/prøve

§ 43-1.En student kan klage skriftlig over karakteren for egen prestasjon ved skriftlig eksamen innen tre uker etter at eksamensresultatet er kunngjort, jf. § 5-3 i universitets- og høyskoleloven. Ved langsgående vurderinger er det klagerett når endelig karakter i emnet er kunngjort. Det kan bare klages på endelig karakter i emnet.

Bedømmelse av muntlig prestasjon eller muntlig/praktisk eksamen eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Karakterfastsetting etter bruk av flervalgstest kan ikke påklages.

§ 43-2.Studentene har rett til å kreve begrunnelse for karakteren etter bestemmelsene i universitets- og høyskolelovens § 5-3. Begrunnelse gis muntlig eller skriftlig etter sensors valg, og det skal gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for bedømmelse og for bedømmelsen av kandidatens prestasjon.
§ 43-3.En student som har vært oppe til eksamen eller prøve, kan klage over formelle feil som vedkommende mener er begått ved oppgavegiving, eksamensavvikling eller gjennomføring av sensur. Slik klage må framsettes skriftlig og innen tre uker etter at han/hun er eller burde være kjent med forhold som begrunner klagen. Klagen stiles og sendes til NMBUs klagenemnd. Klagenemndas sekretariat videresender alle klager til vedkommende institutt og eventuelle andre enheter som har vært involvert i saksbehandlingen for uttalelse før nemnda behandler klagen, jf. retningslinjer for klagenemnda ved NMBU.

Kap. 44. Adgang til å framstille seg til eksamen i samme emne flere ganger

§ 44-1.Det er adgang til å framstille seg til eksamen i samme emne inntil tre ganger, forutsatt at det aktuelle emnet/eksamen eksisterer og at studenten ikke allerede har oppnådd en ståkarakter i emnet.

Dersom emnet/eksamen er bestått, har han/hun mulighet til å framstille seg til samme eksamen på nytt, men bare én gang i hvert enkelt emne. Dette gjelder ikke for studenter på veterinær- og dyrepleierutdanningene som ikke gis anledning til å avlegge den aktuelle eksamen på nytt dersom den er bestått.

Kap. 45. Karakterregel/vurdering

§ 45-1.I emnebeskrivelsen skal det framgå hvilken karakterregel som skal benyttes, «bestått»/«ikke bestått» eller bokstavkarakter.
§ 45-2.Bokstavkarakterene går fra A–F, der A er beste ståkarakter og E dårligste ståkarakter, mens F gis ved ikke bestått.
§ 45-3.Ved vurderingsuttrykket (karakterregel) «bestått»/«ikke bestått» skal grensen for bestått fastsettes av intern sensor og ekstern sensor i fellesskap, og gi uttrykk for at besvarelsen har et tilfredsstillende kunnskapsnivå i emnet.

Bedømmelsen «bestått» skal bare gis når emneansvarlig og sensor er enig om det, i de tilfellene ekstern sensor deltar i bedømmelsen. Dersom en av dem mener at besvarelsen ikke har et tilfredsstillende nivå, gis «ikke bestått».

§ 45-4.Alle 400-emner som gis ved NMBU skal bedømmes med «bestått»/«ikke bestått».

Gradsoppgaver

Kap. 46. Gradsoppgaver

§ 46-1.I bachelorgraden kan det inngå et selvstendig arbeid (bacheloroppgave). I mastergrad av 120 og 300 studiepoengs omfang skal det inngå selvstendig arbeid (masteroppgave). I erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang skal det inngå selvstendig arbeid (masteroppgave).

Det selvstendige arbeidet kan være ett av følgende:

-bacheloroppgave: 15 studiepoengs omfang
-masteroppgave: 30 studiepoengs omfang
-masteroppgave: 60 studiepoengs omfang.

Gradsoppgaven på bachelornivå skal vise forståelse, selvstendighet og være en faglig fordypning innen gradens fagområde. Ansvarlig institutt fastsetter om en bacheloroppgave skal inngå som en obligatorisk del av programmet.

Gradsoppgaven på masternivå skal vise forståelse, refleksjon, modenhet og analytisk evne. Oppgaven skal være en opplæring i å kunne identifisere problemer innenfor et fagområde i studiet og analysere og behandle disse på en vitenskapelig måte, samt å kunne produsere en skriftlig vitenskapelig oppgave om dette.

Omfanget av gradsoppgaven på masternivå fastsettes i studieplanen for det enkelte studieprogram.

Ansvarlig institutt oppnevner hovedveileder og eventuelle tilleggsveileder(e) til gradsoppgaven. Veilederne forplikter seg til å gi studentene faglig og metodisk veiledning og kritikk av arbeidet.

§ 46-2.Masteroppgaven skal ha en offentlig framlegging og diskuteres ved muntlig eksamen. Eksamen kan i tillegg inneholde et spesialpensum. En bacheloroppgave kan ha en offentlig framlegging eller en avsluttende muntlig diskusjon som en del av vurderingen.
§ 46-3.Veterinærstudiet har en forskerlinje med en gradsoppgave på 90 studiepoeng og en opplæringsdel på 30 studiepoeng. Nærmere regler for gjennomføring av forskerlinja nedsettes av faglig leder for veterinær- og dyrepleierstudiene.

Forskriftens regler for veterinærstudenter gjelder også for forskerlinjestudenter.

Karakterutskrift og vitnemål

Kap. 47. Karakterutskrift og vitnemål

§ 47-1.En student kan, etter anmodning, få karakterutskrift over samtlige beståtte eksamener ved NMBU. Vitnemål og Diploma Supplement (DS) blir skrevet ut når aktuell grad er oppnådd.

Grader

Kap. 48. Tildeling av grader

§ 48-1.Universitetsstyret tildeler gradene bachelor og master og fastsetter innen hvilke studieprogram disse gradene kan tildeles.
§ 48-2.Tilleggsbetegnelser for grader: 

Bachelorgrad

For oppnådd bachelorgrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som:

-Bachelor i «navn på studieprogram» Studieretning <navn på studieretning>.
-Ved engelskspråklige bachelorprogram brukes gradsbetegnelsen Bachelor of Science. 

Mastergrad

For oppnådd mastergrad angis gradens faglige innhold på vitnemålet som:

-Master i «navn på studieprogram» Studieretning <navn på studieretning>.
-Ved engelskspråklige masterprogram brukes gradsbetegnelsen Master of Science. 

Unntak:

1)Mastergrad av 120 studiepoengs omfang:
a)For kandidater med 3-årig bachelor i økonomi og administrasjon + 2-årig master i økonomi og administrasjon: Master i økonomi og administrasjon (Siviløkonom).
b)For kandidater med 3-årig bachelor i plantevitenskap + 2-årig master i plantevitenskap: Master i plantevitenskap (Sivilagronom).*
c)For kandidater med 3-årig bachelor i husdyrvitenskap eller annen relevant bachelorgrad + 2-årig master i husdyrvitenskap: Master i husdyrvitenskap (Sivilagronom).*
d)For kandidater med 3-årig bachelor i skogfag + 2-årig master i skogfag: Master i skogfag (Forstkandidat).*
2)Mastergrad av 300 studiepoengs omfang:
a)For masterprogrammene i teknologi: Master i Teknologi (Sivilingeniør) - «navn på studieprogram».
b)For masterprogrammet lektorutdanning i realfag (LUR): Master i Realfag (Lektor), [fordypning med emnegruppe(r)].
*Ordningen gjelder for studenter som oppfyller spesifikke krav til emnekombinasjoner som fremkommer av programbeskrivelsen og som avslutter studiet i 2013 eller senere.
§ 48-3.Krav til innhold: 

Bachelorgrad:

Graden bachelor omfatter bestått eksamen i til sammen minst 180 studiepoeng. Av de 180 studiepoeng skal 10 studiepoeng være knyttet til et felles innføringsemne (ex.phil.), og det skal inngå en fordypning på minst 80 studiepoeng som skal fremgå av utdanningsplanen. Minst 15 studiepoeng bør være knyttet til ett eller flere selvstendige arbeider.

I tillegg til disse krav kan studieutvalget etter forslag fra undervisningsutvalgene fatte vedtak om obligatoriske studiepoeng på ulike nivåer innen fagområder, og andre særregler for å få tildelt graden bachelor innen et studieprogram. 

Mastergrad:

Overordnede krav til en mastergrad fremgår av den sentral fastsatte forskrift om krav til mastergrad.

Hvilke faglige krav mastergraden bygger på og krav til emner eller emnegrupper, fordypning og selvstendig arbeid er beskrevet i studieplanen, jf. regler for studieplanen i § 7-1. Undervisningsutvalgene kan godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som er likeverdige.

I en mastergrad av 300 studiepoengs omfang skal 10 studiepoeng være knyttet til et felles innføringsemne (ex.phil.).

For erfaringsbasert mastergrad av 90 eller 120 studiepoengs omfang, skal det fastsettes i studieplanen for det enkelte studieprogram hva som er relevant yrkespraksis og eventuelle krav om lengre yrkespraksis enn tre år.

§ 48-4.Krav til tilknytning m.m. for å få utstedt vitnemål fra NMBU

For å få utstedt vitnemål må eksamen i emner tilsvarende minst 60 studiepoeng være avlagt ved NMBU.

Emner av inntil 30 studiepoengs omfang, avlagt ved utenlandsk universitet eller høgskole som en del av en utvekslingsavtale med NMBU, kan inngå i ovennevnte 60 studiepoengs krav. Tilsvarende vil også kunne være gjeldende innenfor aktuelle fagfelt der NMBU har inngått en gjensidig samarbeidsavtale med et annet universitet eller høgskole i Norge.

Kandidaten må opplyse om eventuelle vitnemål utstedt fra annet universitet eller høgskole.

Ikrafttreden

Kap. 49. Sluttbestemmelser

§ 49-1.Iverksetting

Forskrift om opptak, studier, eksamen og grader ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) trer i kraft 1. august 2015.

Fra samme dato oppheves forskrift 19. desember 2013 nr. 1764 om opptak, studier og eksamen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og forskrift 6. juni 2014 nr. 888 om krav til bachelor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).