Forskrift om allmenngjøring av tariffavtaler for godstransport på vei

DatoFOR-2015-05-11-554
DepartementArbeidsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endretFOR-2015-11-13-1308
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-04-58-§5
Kunngjort02.06.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om tariffavtaler for godstransport på vei

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Tariffnemnda 11. mai 2015 med hjemmel i lov 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. (allmenngjøringsloven) § 5.
Endringer: Endret ved forskrifter 12 okt 2015 nr. 1243, 13 nov 2015 nr. 1308.

Kap. I. Innledende bestemmelser

§ 1.Grunnlaget for allmenngjøring

Forskriften er fastsatt på grunnlag av Godsbilavtalen av 2014 mellom Norges Lastebileier-Forbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund og Yrkestrafikkforbundet på den annen side og Overenskomst for godstransport av 2014 mellom Norges Lastebileier-Forbund og NLFs overenskomstbundne medlemsbedrifter på den ene side og Landsorganisasjonen i Norge/Norsk Transportarbeiderforbund på den annen side.

§ 2.Virkeområde og gjennomføringsansvar

Forskriften gjelder for arbeidstakere som utfører godstransport på vei med kjøretøy med totalvekt over 3,5 tonn. Forskriften gjelder også:

a)kabotasjekjøring, det vil si transportoppdrag mellom steder i Norge som etterfølger en grensekryssende transport til Norge, og
b)kombinert transport, det vil si transport på vei i Norge som starter eller slutter med en grensekryssende transport på jernbane eller skip.

Forskriften gjelder ikke grensekryssende transportvirksomhet (internasjonal transport) ut over dette.

Forskriften gjelder ikke ved transport av virksomhetens egne varer.

Arbeidsgiver og den som i arbeidsgivers sted leder virksomhet som utfører arbeidsoppdrag som nevnt i første ledd skal sikre at bestemmelsene i forskriften gjennomføres.

Forskriften gjelder ikke lærlinger og personer på arbeidsmarkedstiltak.

0Endret ved forskrifter 12 okt 2015 nr. 1243, 13 nov 2015 nr. 1308.

Kap. II. Lønns- og arbeidsvilkår

§ 3.Lønnsbestemmelse

Arbeidstakere som utfører arbeid i henhold til § 2, skal minst ha en lønn per time på kroner 158,32.

§ 4.Regulering av lønn i forskriftens virketid

Tariffnemnda kan endre satsen i § 3 som følge av tariffrevisjoner.

§ 5.Utgifter til diett

Ved transportoppdrag med planlagt overnatting, skal diett utbetales i henhold til det norske myndigheter til enhver tid godkjenner som skattefri diett. Det utbetales 1/3 diettsats per påbegynt 8. time.

Kap. III. Fravikelighet m.m.

§ 6.Fravikelighet

Forskriften kommer ikke til anvendelse dersom arbeidstaker samlet sett er omfattet av gunstigere lønns- og arbeidsvilkår i henhold til avtale eller etter det lands rett som ellers gjelder for arbeidsforholdet.

Kap. IV. Ikrafttreden m.m.

§ 7.Ikrafttreden og opphør

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.