Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften)

DatoFOR-2015-05-19-541
DepartementArbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Klima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endretFOR-2016-05-23-523
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§5-4, LOV-2005-06-17-62-§18-3, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-1971-05-21-47-§37, LOV-1976-06-11-79-§4, LOV-1976-06-11-79-§8a, FOR-1977-08-05-2, FOR-1986-05-16-1094
Kunngjort29.05.2015   kl. 15.00
KorttittelDeklareringsforskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Klima- og miljødepartementet 19. mai 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 5-4 tredje ledd og § 18-3, lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 27, lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer § 37 og lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven) § 4 første ledd og § 8a, jf. forskrift 5. august 1977 nr. 2 om gjennomføring av lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester og delegeringsvedtak 16. mai 1986 nr. 1094.
Endringer: Endret ved forskrift 23 mai 2016 nr. 523.

Kapittel 1: Innledende bestemmelser

§ 1.Geografisk virkeområde

Denne forskriften gjelder for kjemikalier som produseres eller importeres i Norge, herunder Svalbard. Forskriften gjelder ikke kjemikalier i transitt som er under tilsyn av tollmyndighetene, såfremt kjemikaliene ikke er gjenstand for noen behandling eller bearbeidelse.

§ 2.Definisjoner

I denne forskriften menes med

a)kjemiske stoffer: Grunnstoffer og deres kjemiske forbindelser med andre grunnstoffer, slik de forekommer naturlig eller industrielt fremstilt. Dette omfatter også de tilsetningsstoffer som er nødvendige for å bevare stoffenes stabilitet, samt slike urenheter som oppstår fra den produksjonsprosess som benyttes, unntatt løsemidler som kan utskilles uten at det påvirker stoffets stabilitet eller endrer dets sammensetning.
b)stoffblandinger: Oppløsninger eller faste, flytende og gassformige blandinger som består av to eller flere kjemiske stoffer.
c)kjemikalier: Kjemiske stoffer og stoffblandinger.
d)produksjon: Fysisk tilvirking av kjemikalier i Norge. Navnebytte av kjemikalier, herunder bytte av handelsnavn eller etikettansvarlig virksomhet, anses også for produksjon.
e)import: Fysisk innførsel til Norges territorium, med mindre annet fremgår særskilt av de enkelte bestemmelser.
f)produktregisteret: Myndighetenes sentrale register over kjemiske stoffer og stoffblandinger som importeres til eller produseres i Norge. Miljødirektoratet drifter og utvikler produktregisteret.

Kapittel 2: Deklarering av kjemikalier

§ 3.Virkeområde

Dette kapitlet gjelder for kjemikalier som er klassifisert i henhold til CLP-forordningen artikkel 3 jf. forskrift 16. juni 2012 nr. 622 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften),

Kapitlet gjelder ikke følgende kjemikalier i bruksklar stand, bestemt for sluttbruker:

a)Alkoholholdig drikk, som er regulert i lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven),
b)avfall, som er regulert i lov 13. mars 1981 nr. 6 om forurensninger og avfall (forurensningsloven),
c)fôrvarer, næringsmidler og plantevernmidler som er regulert i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven),
d)kosmetiske produkter som er regulert i lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukter mv. (kosmetikkloven),
e)medisinske produkter til humanmedisinsk eller veterinærmedisinsk bruk, som er regulert i lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler mv. (legemiddelloven),
f)medisinsk utstyr, herunder materiale, som innføres i menneskekroppen (invasivt) eller brukes i direkte kontakt med kroppen, som er regulert i lov 12. januar 1995 nr. 6 om medisinsk utstyr, forutsatt at annen lovgivning fastsetter bestemmelser om klassifisering og merking av farlige stoffer og stoffblandinger som sikrer samme informasjons- og beskyttelsesnivå som denne forskrift,
g)radioaktive kjemikalier, som er regulert i lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling (strålevernloven),
h)tobakksvarer, som er regulert i lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakkskader.

For petroleumsvirksomheten gjelder kapitlet på de områder som er nevnt i forskrift 12. februar 2010 nr. 158 om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg (rammeforskriften) § 2 første ledd og § 4 første ledd, med unntak av de områder som følger av § 4 andre ledd.

§ 4.Plikt til å deklarere kjemikalier

Den som produserer eller importerer 100 kg eller mer pr. år av et kjemikalie som omfattes av § 3, skal deklarere kjemikaliet til Miljødirektoratet for registrering i produktregisteret.

Deklareringspliktige kjemikalier jf. første ledd skal være deklarert til Miljødirektoratet senest når omsetning eller yrkesmessig bruk begynner i Norge.

§ 5.Opplysninger som deklarasjonen skal inneholde

Deklarasjonen skal inneholde:

a)Navn, adresse med telefonnummer og bedriftsnummer til ansvarlig virksomhet jf. § 4 første ledd,
b)angivelse av om import til Norge er fra land innenfor eller utenfor EØS-området,
c)kjemikaliets handelsnavn i samsvar med navn på emballasjen,
d)kjemikaliets varselord, kode for farepiktogram (alle aktuelle) og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften,
e)tolltariffnummer i henhold til tolltariffen,
f)kjemikaliets bruksområde angitt med mengdefordeling på bransjer og produkttyper,
g)faktisk mengde produsert, importert og eksportert per år,
h)innholdsangivelse i samsvar med § 6,
i)fysikalske data av betydning for å vurdere farlige egenskaper ved kjemikaliet,
j)forpliktende signatur fra den ansvarlige for deklarasjonen jf. § 4 første ledd.

Informasjon som menes omfattet av lovbestemt taushetsplikt skal identifiseres og angis av den ansvarlige jf. § 4 først ledd. Det skal også gis en begrunnelse for hvorfor den ansvarlige mener at informasjonen er taushetsbelagt.

§ 6.Innholdsangivelse

For deklareringspliktige kjemiske stoffer jf. § 4 skal følgende angis:

a)entydig kjemisk betegnelse,
b)CAS-nr. og EC-nr.,
c)for stoffer som er klassifisert; kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften.

For deklareringspliktige stoffblandinger jf. § 4, skal følgende angis:

a)entydig kjemisk betegnelse på alle kjemiske stoffer i stoffblandingen,
b)CAS-nr. og EC-nr.,
c)for stoffer som er klassifisert; kode(r) for fareklasse og farekategori og kode(r) for faresetninger i henhold til CLP-forordningen jf. CLP-forskriften,
d)mengden av hver komponent angitt i vektprosent. Summen av mengden av alle komponenter som angis skal være 100 vektprosent.
0Endret ved forskrift 23 mai 2016 nr. 523.
§ 7.Deklarasjonsnummer og sikkerhetsdatablad

Når et kjemikalie er deklarert i henhold til § 5 og § 6, tildeles kjemikaliet et deklarasjonsnummer. Dette deklarasjonsnummeret skal angis i rubrikk 15 i kjemikaliets sikkerhetsdatablad i henhold til REACH-forordningen artikkel 31 nr. 6 jf. REACH-forskriften.

§ 8.Oppdatering av informasjon

Den ansvarlige jf. § 5 første ledd, skal uten ugrunnet opphold og av eget tiltak oppdatere opplysningene i produktregisteret dersom det skjer endringer i informasjonen som kreves i § 5 og § 6. Opplysninger om faktisk mengde som er produsert, importert og eksportert per år jf. § 5 første ledd bokstav g skal rapporteres årlig.

§ 9.Adgang til å gi utfyllende regler om deklareringsplikt

Miljødirektoratet kan i samråd med Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Petroleumstilsynet fastsette nærmere regler om gjennomføring av deklareringsplikten etter § 4.

Kapittel 3: Gebyr for myndighetenes kontroll med kjemiske stoffer og stoffblandinger

§ 10.Gebyr til statskassen

For kjemikalier som skal deklareres i henhold til § 4 skal det betales et årlig gebyr til statskassen. Den som i henhold til § 4 plikter å deklarere kjemikalier er ansvarlig for at gebyret blir betalt.

Gebyret beregnes ut fra det antall gebyrpliktige kjemikalier som det foregående kalenderår er registrert på den enkelte produsent eller importør i produktregisteret.

Kjemikalier som er klassifisert utelukkende på grunnlag av brannfarlige, eksplosive eller oksiderende egenskaper, omfattes ikke av gebyrplikten i denne forskrift.

Kjemikalier som det skal betales årsgebyr for etter forskrift 10. april 2014 nr. 548 om biocider (biocidforskriften) vedlegg 1 er ikke gebyrpliktige etter denne forskrift.

§ 11.Gebyrsatser

Gebyret er kr 820,– for hvert av de 100 første deklareringspliktige kjemikalier, og kr 135,– pr. kjemikalie utover dette. Gebyret skal ikke overstige kr 110 000,– per år for den enkelte produsent eller importør.

Samlet gebyr skal ikke overstige faktiske kostnader knyttet til myndighetenes kontroll med kjemikalier. Miljødirektoratet kan endre gebyrsatsene i samsvar med endringer i konsumprisindeksen i perioden 1. oktober til 30. september. Satsene skal avrundes til nærmeste 10 kr. Slik endring trer i kraft den påfølgende 1. januar.

§ 12.Innkreving og nedsettelse/frafall av gebyr

Gebyr etter denne forskriften kreves årlig inn av Miljødirektoratet.

Når særlige grunner foreligger, kan Miljødirektoratet ved enkeltvedtak nedsette eller frafalle gebyr etter denne forskriften.

§ 13.Adgang til å gi utfyllende regler om gebyrgrunnlaget

Miljødirektoratet kan i samråd med Arbeidstilsynet treffe nærmere beslutninger om beregning av gebyrgrunnlaget jf. § 10 annet ledd.

Kapittel 4: Avsluttende bestemmelser

§ 14.Unntak

I særlige tilfeller kan Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet innenfor sine respektive myndighetsområder gjøre unntak fra bestemmelsene i denne forskrift.

§ 15.Tilsyn

Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Miljødirektoratet og Petroleumstilsynet fører tilsyn med at denne forskriften følges innenfor sine respektive myndighetsområder.

Tilsynsmyndighetene kan på sine myndighetsområder fatte de vedtak som arbeidsmiljøloven, brann- og eksplosjonsvernloven og produktkontrolloven gir adgang til.

§ 16.Tvangsmulkt og forelegg

For å sikre at bestemmelsene i denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften blir overholdt, kan tilsynsmyndighetene innenfor sine respektive myndighetsområder fatte vedtak om tvangsmulkt i medhold av arbeidsmiljøloven § 18-7, brann- og eksplosjonsvernloven § 39 og produktkontrolloven § 13.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan ilegge forelegg i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven § 40.

§ 17.Klage

Vedtak truffet av det lokale arbeidstilsynet kan påklages til Direktoratet for arbeidstilsynet. Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet. Vedtak truffet av Miljødirektoratet kan påklages til Klima- og miljødepartementet. Vedtak truffet av Petroleumstilsynet kan påklages til Arbeids- og sosialdepartementet.

§ 18.Straff

Ved overtredelse av denne forskriften eller vedtak truffet i medhold av forskriften, kommer bestemmelsene om straff i arbeidsmiljøloven kapittel 19, brann- og eksplosjonsvernloven § 42, produktkontrolloven § 12 og straffeloven § 48a og § 48b til anvendelse, dersom overtredelsen ikke rammes av strengere straffebestemmelser.

§ 19.Ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

Forskriften trer i kraft 1. juni 2015.