Forskrift om plikt til å gi opplysninger om drift av fiske- og fangstfartøy

DatoFOR-2015-05-26-547
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse26.05.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2008-06-06-37-§57, LOV-2008-06-06-37-§58
Kunngjort29.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om plikt til å gi opplysninger om drift av fiskefartøy mv.

Hjemmel: Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet 26. mai 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 57 og § 58.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å gi Fiskeridirektoratet mulighet til å utarbeide lønnsomhetsundersøkelser, utvikle forvaltningsstrategier og legge til rette for en best mulig forvaltning av ressursene.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder eier og bruker av norske fiske- og fangstfartøy.

§ 3.Opplysninger om drift

Fartøyeier eller bruker av fiske- og fangstfartøy skal når Fiskeridirektoratet bestemmer det sende regnskapsopplysninger og andre opplysninger om fartøyets drift til Fiskeridirektoratet innen nærmere fastsatt frist.

Opplysningene skal leveres i henhold til skjema fastsatt av Fiskeridirektoratet.

§ 4.Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan fastsette nærmere bestemmelser om hvilke driftsopplysninger som skal gis og hvordan disse skal sendes inn.

§ 5.Tvangsmulkt

For å sikre at pålegg gitt i medhold av denne forskriften blir fulgt, kan Fiskeridirektoratet ilegge den ansvarlige løpende tvangsmulkt.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.