Forskrift om bachelorgrad ved Samisk høgskole

DatoFOR-2015-05-27-890
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse01.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15, FOR-2005-12-16-1574
Kunngjort17.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om bachelorgrad ved Samisk høgskole

Hjemmel: Fastsatt av styret for Samisk høgskole 27. mai 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høgskoler (universitets- og høyskoleloven) og forskrift 16. desember 2005 nr. 1574 om grader og yrkesutdanninger, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler.

§ 1.Virkeområde

Forskriften omhandler krav til bachelorgrad ved Samisk høgskole.

§ 2.Definisjoner

I forskriften brukes følgende begreper;

a)Studier i henhold til rammeplan

Utdanning med fagplaner, vedtatt av Samisk høgskole, og som gjennomføres i henhold til nasjonal rammeplan.

b)Integrert utdanning

Utdanning i henhold til studieplan, godkjent av styret for Samisk høgskole.

c)Studieprogram

Studieløp med et definert innhold i henhold til fag- eller studieplan, som fører fram til en avsluttet eksamen eller grad (enkeltemner, halvtårsstudier, årsstudier, kandidatutdanning, bachelorgrad, grunnskolelærerutdanning).

d)Grad

Utdanning/studieprogram av et bestemt omfang, som gir rett til vitnemål.

e)Emne

Del av utdanning/studieprogram/grad som har avsluttende vurdering på grunnlag av forskrift om eksamen og sluttvurdering ved Samisk høgskole. Den minste godkjente enheten som kan inngå i utdanning, studieprogram eller grad.

f)Studiepoeng

Mål på omfanget av studier og emner måles i studiepoeng. Et fullt studieår er normert til 60 studiepoeng.

g)Fordypning

Bestemt mengde studiepoeng som gir faglig fordypning i et bestemt fagfelt.

h)Studieplan

Plan for det faglige innholdet i studier som ikke er regulert av rammeplan.

i)Fagplan

En konkretisering av det faglige innholdet i studier som er regulert av rammeplan

j)Diploma Supplement

Vitnemålsvedlegg som gir informasjon om: kandidatens kvalifikasjon, utdanningens innhold, institusjonen som har gitt utdanningen, utdanningssystemet.

§ 3.Krav til bachelorgrad

Bachelorgrad oppnås ved:

a)Fullført 3-årig yrkesrettet utdanning (180 studiepoeng) som er i henhold til nasjonale rammeplaner.
b)Fullført 3-årig integrert utdanning (180 studiepoeng) i henhold til studieplaner som er godkjent ved Samisk høgskole. Det kreves at kandidaten har fullført et arbeide på minimum 10 studiepoeng. Utdanningen kan være enten helhetlig 3-årig utdanning (180 studiepoeng) eller 2 årig utdanning (120 studiepoeng) og i tillegg fag som utgjør 60 studiepoeng.
c)Fullført 3-årig utdanning (180 studiepoeng). Det kreves en fordypning på minst 90 studiepoeng i et fagfelt og minst 30 studiepoeng i et annet fagfelt. Det kreves at studenten gjennomfører et selvstendig arbeide med et omfang på minimum 10 studiepoeng.
§ 4.Krav til minste emne(enhet) i bachelorgrad

Det minste emnet i § 3 b) og § 3 c) bachelorgrad er på minimum 10 studiepoeng. Mindre emner innen samme fagfelt kan godkjennes dersom de samlet utgjør minimum 10 studiepoeng.

§ 5.Godskriving av annen utdanning og fritak for eksamen eller prøve

Det er mulig å få fritak for prøve/eksamen som er del av grunnlaget for bachelorgraden, dersom tidligere gjennomført prøve/eksamen eller realkompetanse oppfyller faglige krav.

Studenten kan søke om å få tidligere gjennomført emne, fag og utdanning, gjennomført ved Samisk høgskole eller ved en annen instans for høyere utdanning som følger lov om universiteter og høgskoler, jf. § 3-4, § 3-5 eller utenlandsk utdanning, godkjent som en del av bachelorgraden. Det kreves at studiene oppfyller denne forskriften om bachelorgrad.

Emne, faggruppe eller selvstendig arbeide som er del av hovedfagseksamen eller grunnlag for mastergrad, godkjennes ikke som del av bachelorgrad.

§ 6.Faglig overlapping

I studieprogrammer som avsluttes med grad skal overlapping i faglig innhold ikke utgjøre mer enn 10 studiepoeng. Overlapping utover 10 studiepoeng må kompenseres med tilleggsstudiepoeng.

§ 7.Vitnemål

Fullført utdanning som i henhold til denne forskrifts § 3 gir bachelorgrad, dokumenteres med vitnemål.

Det er et vilkår for å skrive ut vitnemål for oppnådd bachelorgrad ved Samisk høgskole at studenten har avlagt minst 60 av studiepoengene ved institusjonen.

Vitnemål for oppnådd bachelorgrad etter § 3 c) utstedes etter søknad. Søker skal selv dokumentere at gjeldende krav oppfylles.

Minimum 60 studiepoeng som skal utgjøre grunnlaget for ny bachelorgrad, kan ikke være del av grunnlaget for tidligere oppnådd grad eller yrkesutdanning. Nye emner/enheter skal sammen med tidligere gjennomførte emner, eller i tillegg til disse, medføre at den nye graden har en annen faglig fordypning enn tidligere oppnådd grad.

§ 8.Klagebehandling

Studenter har i henhold til bestemmelser i forvaltningslovens kap. 4, rett til å klage på enkeltvedtak. Normal klagefrist er 3 uker.

Klager angående bachelorgrader behandles i styrets klagenemnd. Klagenemndas vedtak er endelig.

§ 9.Utfyllende bestemmelser

Forskings- og studiestyret ved Samisk høgskole kan fastsette utfyllende bestemmelser til denne forskriften.

§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft fra 1. juni 2015.