Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

DatoFOR-2015-05-28-550
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endretFOR-2015-10-01-1156
EndrerFOR-1996-12-20-1200
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-05-27-31-§7, LOV-1995-05-12-23-§3, LOV-1995-05-12-23-§11
Kunngjort29.05.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 28. mai 2015 med hjemmel i lov 27. mai 2005 nr. 31 om skogbruk (skogbrukslova) § 7 og lov 12. mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova) § 3 og § 11.
Endringer: Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1156.

Kapittel 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1.Formål

Formålet med denne forskriften er å sikre at planlegging og bygging av landbruksveier skjer på en måte som skal gi landbruksfaglige helhetsløsninger. Det skal samtidig legges vekt på hensynet til miljøverdier som naturmangfold, landskap, kulturminner og friluftsliv, hensynet til fare for flom, erosjon og løsmasseskred, samt andre interesser som blir berørt av veiframføringen.

§ 1-2.Definisjoner

I denne forskriften forstås:

a)Landbruksveier: bilveier og traktorveier som bygges i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet, samt enklere veier som er nødvendige for landbruksvirksomhet.
b)Landbruksvirksomhet: jord- og skogbruk, herunder gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.
c)Ombygging av landbruksvei: vesentlig opprusting av eksisterende vei til en bedre veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse fastsatt av Landbruks- og matdepartementet.
§ 1-3.Virkeområde

Denne forskriften omfatter nybygging og ombygging av landbruksveier, hvor landbruksvirksomhet utgjør hovedformålet. Forskriften gjelder også etablering av massetak som er nødvendig i forbindelse med bygging og vedlikehold av det enkelte veianlegg og eventuelle tilgrensende landbruksveier.

Forskriften gjelder ikke for opparbeidelse av oppstillingsplass for landbruksmaskiner til bruk på eiendommen og enkle avkjørsler fra godkjente landbruksveier. Det samme gjelder enkle og midlertidige driftsveier som bare medfører ubetydelige terrenginngrep. Med ubetydelige terrenginngrep menes planering med samlet omfang på inntil 150 meter eller på areal inntil 450 m², der fylling eller skjæring ikke fører til mer enn 1 meter avvik fra opprinnelig terrengnivå. Forskriften gjelder likevel dersom tiltaket kan ha vesentlig negativ påvirkning på de hensyn som er nevnt i § 1-1.

Forskriften gjelder ikke for vedlikehold, punktutbedring eller enkel opprusting av eksisterende landbruksvei som ikke medfører endring av veiklasse i samsvar med normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse.

Forskriften gjelder ikke for veier som planlegges og bygges etter annet lov- og forskriftsverk.

Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-5 om tekniske krav og § 29-7 om krav til produkter til byggverk, med tilhørende deler av forskrift 26. mars 2010 nr. 489 om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) gjelder så langt de passer til bygging og ombygging av landbruksveier etter denne forskriften.

Kapittel 2. Søknad om nybygging og ombygging av landbruksveier

§ 2-1.Søknadsplikt

Nybygging og ombygging av landbruksveier, etablering av massetak, samt tiltak som omfattes av § 1-3 andre ledd, kan ikke iverksettes uten skriftlig tillatelse fra kommunen.

Søknad om tillatelse skal sendes kommunen på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

§ 2-2.Krav om konsekvensutredning og forhåndsgodkjenning

Nybygging av landbruksveier med en lengde på over 5 kilometer skal vurderes konsekvensutredet før vedtak fattes, jf. forskrift 19. desember 2014 nr. 1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover § 3, jf. vedlegg II bokstav f.

Avkjørsler fra offentlig vei og velteplasser som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene, jf. veglova § 40 til § 43.

§ 2-3.Innholdet i søknaden

Søkeren plikter å gi de opplysninger som framgår av søknadsskjema fastsatt av Landbruksdirektoratet.

Søkeren skal på forhånd ha underrettet de som blir berørt av veitiltaket og gi opplysninger i søknaden om at dette er gjort.

Til søknad om landbruksvei skal kart som viser planlagt vei, eksisterende veier i området, samt planlagt massetak i forbindelse med veibyggingen vedlegges. For planlagt skogsvei skal kartvedlegget vise dekningsområdet som veien har nytte for. Eventuelle alternative veitraseer bør også framgå.

Til søknad om enkle og midlertidige driftsveier i skogbruket som omfattes av denne forskriften, skal kart som viser driftsområdet vedlegges.

Vedlagte kart skal også vise beliggenheten for kjente miljøverdier, områder med kjent skredfare, eksisterende bebyggelse eller annen infrastruktur som kan bli berørt av veitiltaket.

Av søknaden skal nytten av veitiltaket framgå. Det skal videre framgå av søknaden hvordan hensynet til å minimere faren for flom, erosjon, løsmasseskred og negativ påvirkning på kjente miljøverdier skal ivaretas i forbindelse med tiltaket.

Kapittel 3. Saksbehandling, vedtak og vilkår mv.

§ 3-1.Uttalelser

Før vedtak fattes, skal kommunen innhente de uttalelser som er nødvendige, jf. § 1-1, og ellers sørge for at saken er så godt opplyst som mulig.

Kulturminnemyndighetene skal gis anledning til å uttale seg når veitiltaket kan berøre interesser innenfor deres ansvarsområder.

Statens vegvesen og Jernbaneverket skal gis anledning til å uttale seg i saker som kan berøre infrastruktur innenfor deres ansvarsområder.

Fylkesmannen skal gis anledning til å uttale seg ved søknad om nybygging av bilveier og når veitiltak kan berøre områder med reindriftsinteresser.

Kommunen skal sette en frist for uttalelser basert på tiltakets omfang og karakter. Kommunen skal videre registrere søknaden og kartfeste veitiltaket og dekningsområdet i Økonomisystem for skogordningene (ØKS).

§ 3-2.Vedtakets innhold mv.

Saker som behandles etter denne forskriften skal undergis landbruksfaglige og miljøfaglige vurderinger, jf. § 1-1, og hvor det blant annet skal legges vekt på:

a)helhetsløsninger for landbruksvirksomhet og andre formål veien tjener, uavhengig av eiendomsgrenser,
b)konsekvenser som bygging, ombygging og bruk av veien vil ha for miljøverdier,
c)faren for flom, erosjon og løsmasseskred.

Når saken er ferdig forberedt, skal kommunen enten fatte vedtak om å godkjenne veiutformingen, byggingen eller ombyggingen, sette vilkår for godkjenningen, jf. § 3-3, eller nekte hele eller deler av veianlegget bygget eller ombygget. Vedtaket må bygge på at de landbruksressurser veien har betydning for skal kunne brukes på en rasjonell og regningssvarende måte.

Det skal framgå av vedtaket at det er gjort vurderinger i samsvar med naturmangfoldloven § 7.

I vedtaket skal det fastsettes tidsfrist for oppstart og frist for når veitiltaket skal meldes klart for ferdiggodkjenning. Hvis fristen for oppstart oversittes faller godkjenningen bort. Kommunen kan i særlige tilfeller forlenge tidsfristene.

Dersom det gjøres vedtak om veitiltak som berører utvalgte naturtyper, skal vedtaket registreres i Miljøvedtaksregisteret, jf. forskrift 14. juni 2013 nr. 643 om Miljøvedtaksregisteret.

§ 3-3.Vilkår

Ved godkjenning av nybygging eller ombygging av landbruksveier kan kommunen sette vilkår om planleggerkompetanse, linjeføring, teknisk utforming, vedlikehold og miljømessig tilpasning av veien, samt vilkår som begrenser motorisert ferdsel på veien.

Ved godkjenning av enkle og midlertidige driftsveier i skogbruket kan kommunen sette vilkår til planlegging, gjennomføring og etterarbeider.

Det kan for øvrig settes vilkår som er påkrevd av hensyn til de formålene denne forskriften skal tjene, jf. § 1-1.

§ 3-4.Melding om avsluttet arbeid og ferdiggodkjenning mv.

Når et godkjent veitiltak er ferdig bygget eller ombygget skal det gis melding til kommunen om at veitiltaket er klart for godkjenning.

Kommunen skal gjennomføre ferdiggodkjenning av veitiltaket og registrere dette i ØKS.

Kapittel 4. Avsluttende bestemmelser

§ 4-1.Klage

Vedtak fattet av kommunen etter denne forskriften kan påklages til Fylkesmannen. Vedtak fattet av Fylkesmannen i første instans, kan påklages til Landbruksdirektoratet.

§ 4-2.Tilsyn og kontroll

Kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften og vedtak fattet med hjemmel i den følges, jf. skogbrukslova § 20 og jordlova § 19. Fylkesmannen kan også føre tilsyn, jf. jordlova § 19.

Kommunen skal utføre miljø- og resultatkontroll av veitiltak etter denne forskriften. Fylkesmannen kan gi nærmere retningslinjer for slik miljø- og resultatkontroll.

§ 4-3.Dispensasjon

Fylkesmannen kan i særlige tilfeller dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften i forbindelse med gjennomføring av tiltak av hensyn til skoghelse, skogproduksjon eller for å sikre tømmerverdier, jf. skogbrukslova § 9 og § 10, og forskrift gitt i medhold av denne.

§ 4-4.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt bryter bestemmelsene i denne forskriften kan straffes med bøter eller fengsel i inntil ett år, jf. skogbrukslova § 22.

0Endret ved forskrift 1 okt 2015 nr. 1156.
§ 4-5.Øvrige sanksjoner

For å sikre at reglene i forskriften eller vedtak etter forskriften blir gjennomført, kan kommunen pålegge den ansvarlige tvangsmulkt etter skogbrukslova § 23 eller tvangsgebyr etter jordlova § 20.

§ 4-6.Ikrafttredelse mv.

Denne forskrift trer i kraft fra 1. juli 2015.

Fra samme dato oppheves forskrift 20. desember 1996 nr. 1200 om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.