Forskrift om håndtering av utgangsstoffer for eksplosiver

DatoFOR-2015-06-02-588
DepartementJustis- og beredskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse15.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2002-06-14-20-§5, LOV-2002-06-14-20-§6, LOV-2002-06-14-20-§20a, LOV-2002-06-14-20-§26, LOV-2002-06-14-20-§27, LOV-2002-06-14-20-§43, FOR-2003-09-01-1161, FOR-2015-06-01-580
Kunngjort09.06.2015   kl. 15.00
Rettet18.09.2015 (§ 14)
KorttittelForskrift om utgangsstoffer for eksplosiver

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2. juni 2015 med hjemmel i lov 14. juni 2002 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) § 5, § 6, § 20a, § 26, § 27 og § 43, jf. delegeringsvedtak 1. september 2003 nr. 1161 og delegeringsvedtak 1. juni 2015 nr. 580.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XV og XXIX (forordning (EU) nr. 98/2013).
Rettelser: 18.06.2015 (ny versjon av forordning (EU) 98/2013, uoff. norsk oversettelse), 03.07.2015 (omparagrafering), 18.09.2015 (§ 14).

Kapittel 1. Alminnelige bestemmelser

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at utgangsstoffer for eksplosiver ikke kommer på avveie eller havner i urette hender og benyttes til uønskede tilsiktede hendelser.

Forskriften skal også bidra til å verne liv, helse, miljø og materielle verdier mot uhell og ulykker med utgangsstoffer for eksplosiver.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder all håndtering av følgende utgangsstoffer for eksplosiver, inkludert stoffblandinger som inneholder slike:

Hydrogenperoksid, over 12 vektprosentHeksamin
Nitrometan, over 30 vektprosentSvovelsyre
Salpetersyre, over 3 vektprosentAceton
Kaliumklorat, over 40 vektprosentKaliumnitrat
Kaliumperklorat, over 40 vektprosentNatriumnitrat
Natriumklorat, over 40 vektprosentKalsiumnitrat
Natriumperklorat, over 40 vektprosentKalsiumammoniumnitrat
Ammoniumnitrat (16 vektprosent eller mer nitrogen fra ammoniumnitrat)

De angitte konsentrasjonsgrenser gjelder med mindre annet uttrykkelig følger av forskriftens bestemmelser.

Forskriften gjelder ikke produkter, pyrotekniske artikler, utstyr mv. eller legemidler, slik avgrensningen er gjort i forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver artikkel 2 nr. 2.

§ 3.Gjennomføring av forordning (EU) nr. 98/2013

EØS-avtalens vedlegg II kapittel XV og XXIX (forordning (EU) nr. 98/2013) om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver gjelder som forskrift med de endringer og tillegg som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 4.Definisjoner

I forskriften menes med

a)stoff: et kjemisk grunnstoff og dets forbindelser, i naturlig tilstand eller fremkommet ved en fremstillingsprosess, herunder ethvert tilsetningsstoff som er nødvendig for å bevare stoffets stabilitet samt enhver urenhet som følger av prosessen som benyttes, men med unntak av ethvert løsemiddel som kan utskilles uten å påvirke stoffets stabilitet eller endre dets sammensetning
b)stoffblanding: en blanding eller løsning som består av to eller flere stoffer
c)virksomhet: offentlig eller privat foretak uansett om foretaket er etablert med henblikk på forretningsmessig fortjeneste eller ikke
d)sluttbruker: den som bruker utgangsstoffer for eksplosiver i egen virksomhet, og ikke selger stoffene videre eller på annen måte gjør dem tilgjengelig for andre
e)håndtering: all omgang med utgangsstoffer for eksplosiver slik som tilvirkning, oppbevaring, behandling, transport, lasting, lossing, erverv, handel, innførsel, utførsel, overføring, bruk og tilintetgjøring.

For øvrig gjelder definisjonene i forordning (EU) nr. 98/2013 artikkel 3.

§ 5.Krav til aktsomhet

Alle som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver plikter å vise aktsomhet og gjøre det som er nødvendig for å hindre at slike kommer på avveie eller havner i urette hender og for å forebygge uhell. Kravet til aktsomhet gjelder uavhengig av konsentrasjonsgrensene i § 2 første ledd.

§ 6.Forbud for privatpersoner

Utgangsstoffer for eksplosiver i § 2 første ledd første kolonne skal ikke gjøres tilgjengelig for eller håndteres av privatpersoner, men kan kun gjøres tilgjengelig for og håndteres av virksomheter med et yrkesmessig behov. Det er ikke tillatt med utførsel av disse utgangsstoffene til privatpersoner.

Det framgår av REACH-forskriften § 1 som gjennomfører forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering, godkjenning og restriksjoner av kjemikalier, vedlegg XVII, kapittel 58 at privatpersoner og virksomheter uten yrkesmessig behov ikke skal ha tilgang til eller håndtere stoffer eller stoffblandinger med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat.

Kapittel 2. Krav til organisatoriske tiltak og fysisk sikring

§ 7.Krav til registrering av virksomhet

En virksomhet som vil innføre, produsere, bruke, besitte, omsette eller på annen måte gjøre tilgjengelig utgangsstoffer for eksplosiver som er listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, skal være registrert i Foretaksregisteret eller Enhetsregisteret. Virksomheter registrert i offentlige registre i andre land, skal kunne dokumentere slik registrering.

§ 8.Krav til deklarering og melding

En virksomhet som produserer eller innfører utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, skal deklarere disse til Produktregisteret. Dette gjelder også utgangsstoffer for eksplosiver som innføres til virksomhetens egen bruk. Kravet til deklarering gjelder uavhengig av utgangsstoffets mengde og bruksområde. Deklareringen skal opplyse om fullstendig kjemisk sammensetning.

Utgangsstoffer for eksplosiver skal deklareres senest når virksomheten begynner å produsere, omsette eller ta dem i bruk i Norge. Virksomheten skal uten ugrunnet opphold og av eget tiltak oppdatere opplysningene dersom det skjer endringer. Opplysninger om den faktiske mengden som er produsert, importert og eksportert per år skal rapporteres årlig.

En virksomhet som ikke har en deklareringsplikt etter første ledd, og som vil omsette eller på annen måte gjøre tilgjengelig utgangsstoffer for eksplosiver som er listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, skal melde disse elektronisk i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps database.

Meldingen skal være mottatt hos Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap før virksomheten kan kjøpe utgangsstoffer for eksplosiver, begynne å omsette utgangsstoffene eller gjøre dem tilgjengelig i Norge. Virksomheten skal uten ugrunnet opphold og av eget tiltak melde om endringer i hvilke utgangsstoffer som omsettes eller på annen måte gjøres tilgjengelig.

§ 9.Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

En virksomhet skal kartlegge farer og problemer som kan oppstå når den håndterer utgangsstoffer for eksplosiver, og på denne bakgrunn vurdere risiko for uhell og for at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie. Risikovurderingen skal omfatte forhold i og utenfor virksomheten.

Virksomheten skal på bakgrunn av risikovurderingen utarbeide planer og gjennomføre tiltak for å hindre at utgangsstoffer for eksplosiver kommer på avveie og for å forebygge uhell.

Virksomheten skal sørge for at alle som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver har tilstrekkelig kunnskap og ferdigheter til å utføre oppgavene på en sikker og forsvarlig måte.

Kravet til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid gjelder uavhengig av konsentrasjonsgrensene i § 2 første ledd.

§ 10.Plikt til å rapportere om mistenkelige transaksjoner, tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn

En virksomhet som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver, skal uten ugrunnet opphold rapportere til KRIPOS om mistenkelige transaksjoner eller forsøk på slike, tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn av utgangsstoffer etter forordning (EU) nr. 98/2013 artikkel 9.

Virksomheten skal ha tilstrekkelig oversikt over beholdningen av utgangsstoffer, slik at tyveri eller betydelig og uforklarlig svinn kan oppdages raskt.

Pliktene etter denne bestemmelse gjelder uavhengig av konsentrasjonsgrensene i § 2 første ledd.

§ 11.Krav til oversikt over transaksjoner

En virksomhet skal ha oversikt over hvilke transaksjoner den har foretatt med utgangsstoffer for eksplosiver som er listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat.

Oversikten over transaksjonene skal inneholde opplysninger om

a)leverandørene som utgangsstoffer er kjøpt fra, med adresse og foretaksnummer
b)kundene som utgangsstoffer er solgt til, med adresse og foretaksnummer
c)den enkelte transaksjon; navn på varen som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver, hvilket utgangsstoff varen inneholder, varens mengde, dato og sted for transaksjonen.

Hvis kunden er sluttbruker skal oversikten også inneholde opplysninger om navn på personen som foretar innkjøpet, oppgjørsmetoden og det planlagte bruksområdet.

Er kunden ny, skal oversikten også inneholde en signert erklæring om at utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat ikke skal gjøres tilgjengelig for eller håndteres av privatpersoner eller virksomheter uten yrkesmessig behov, og at kunden er kjent med pliktene som følger av forskriften.

Skal en ny kunde selge videre eller en eksisterende sluttbrukerkunde starte med videresalg, skal oversikten også inneholde en signert erklæring om at kravene til innmelding i § 8 tredje og fjerde ledd er oppfylt.

Virksomheten skal oppbevare opplysningene i minst fem år og på forespørsel gi dem samlet til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

§ 12.Plikt til å informere neste ledd i omsetningskjeden

En virksomhet som gjør utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat tilgjengelig, skal senest når utgangsstoffene leveres gi mottakeren skriftlig informasjon om at de ikke skal gjøres tilgjengelig for privatpersoner eller andre uten yrkesmessig behov.

En virksomhet som gjør utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd tilgjengelig, skal senest når utgangsstoffene leveres til mottakeren gi denne skriftlig informasjon om plikten til å rapportere etter § 10.

Pliktene etter denne bestemmelse gjelder bare overfor nye kunder eller når virksomheten leverer stoffer eller stoffblandinger som er nye for en eksisterende kunde.

§ 13.Legitimasjonskrav

Personer som på vegne av en virksomhet kjøper eller på annen måte erverver utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, skal vise gyldig legitimasjon og dokumentere sin tilknytning til virksomheten. Dersom kjøp eller erverv skjer uten personlig fremmøte, kan personen som foretar kjøpet sende inn en bekreftet kopi av egen legitimasjon. Gjelder kjøpet eller ervervet stoffer eller stoffblandinger med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, skal det i tillegg dokumenteres at virksomheten har et yrkesmessig behov for stoffet.

Kravene etter første ledd gjelder ikke for etablerte kundeforhold der selgeren kjenner personen som foretar innkjøp, og vedkommendes tilknytning til virksomheten. Ved kjøp etter første ledd tredje punktum må selgeren i tillegg kjenne virksomhetens yrkesmessige behov.

§ 14.Krav til oppbevaring av utgangsstoffer for eksplosiver

Utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat skal oppbevares utilgjengelig for uvedkommende og forsvarlig innelåst i egnet bygning, rom, skap eller annen innretning, eller innenfor et adgangskontrollert og inngjerdet område.

Tilsier risikovurderingen etter § 9 det, skal virksomheter innføre ytterligere sikring, for eksempel kameraovervåkning, vakthold, alarm eller ekstra innbruddssikring.

Virksomheten skal ha rutiner for og oversikt over hvem som har adgang til lageret eller oppbevaringsstedet.

På utsalgssteder skal utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat oppbevares på områder som er utilgjengelige for kundene.

Pliktene etter denne bestemmelsen gjelder ikke for stoffer eller stoffblandinger med ammoniumnitrat som skal brukes til lovlig tilvirkning av sprengstoff etter forskrift 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff.

§ 15.Unntak for jordbrukeres oppbevaring av gjødsel

Er det uforholdsmessig byrdefullt for en jordbruker å oppbevare gjødsel med 16 til 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat på en måte som tilfredsstiller kravene etter § 14, skal gjødselen som minimum oppbevares på én av følgende måter:

a)under daglig oppsyn på et område som er skjermet fra offentlig vei, og som ikke er lett synlig eller tilgjengelig for uvedkommende
b)under jevnlig oppsyn avlåst i en egnet bygning uten tilgang for uvedkommende
c)under jevnlig oppsyn på et avlåst område som ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende
d)under jevnlig oppsyn i en annen egnet låsbar innretning som ikke er lett tilgjengelig for uvedkommende.

Tilsier risikovurderingen etter § 9 det, skal jordbrukeren innføre ytterligere sikring, for eksempel kameraovervåkning, vakthold, alarm eller ekstra innbruddssikring.

Oppbevarer en jordbruker gjødsel med mer enn 28 vektprosent nitrogen fra ammoniumnitrat, gjelder kravene i § 14.

§ 16.Opplysningsplikt om lager eller oppbevaringssted

En virksomhet som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, plikter på forespørsel fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap å opplyse om lagerets eller oppbevaringsstedets beliggenhet, mengden utgangsstoffer som oppbevares og hvilke sikringstiltak som er gjennomført.

Kapittel 3. Transport, dokumentasjon, tilsyn og sanksjoner

§ 17.Transport

En virksomhet som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, som ikke reguleres av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods, skal bare tilby transportoppdrag til transportører som er tilfredsstillende identifisert.

Utgangsstoffer for eksplosiver listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat skal ikke overlates for transport til noen som åpenbart mangler kunnskap, ferdigheter eller materiell for å kunne gjennomføre en forsvarlig transport.

§ 18.Dekning av kostnader ved destruksjon

En virksomhet eller privatperson som ikke lovlig besitter, innfører eller forsøker å innføre utgangsstoffer listet opp i § 2 første ledd første kolonne eller med 16 vektprosent nitrogen eller mer fra ammoniumnitrat, skal dekke kostnadene forbundet med å destruere dem på forsvarlig vis.

§ 19.Dokumentasjon

Alle som håndterer utgangsstoffer for eksplosiver, skal til enhver tid kunne dokumentere at kravene i brann- og eksplosjonsvernloven kapittel 2, 4, 5, forskriften § 6 – § 16 og vilkår for dispensasjoner og øvrige vilkår fastsatt av tilsynsmyndigheten med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 33 – § 35 og § 37 – § 39 er oppfylt.

§ 20.Tilsynsmyndighet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fører tilsyn med at forskriften blir overholdt.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan la andre offentlige eller private sakkyndige føre tilsyn på sine vegne.

I tilsynsarbeidet gjelder brann- og eksplosjonsvernloven § 33 til § 36.

§ 21.Dispensasjon

I særlige tilfeller og forutsatt at det ikke vil stride mot forordning (EU) nr. 98/2013, kan Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap etter søknad dispensere fra forskriften § 6 første ledd.

I vurderingen skal det særlig legges vekt på

a)om det finnes alternative egnede lovlige stoffer eller stoffblandinger
b)om søkeren er skikket til å håndtere utgangsstoffene
c)om søkeren har dokumentert et legitimt behov for stoffet
d)om søkeren har kompetansen som trengs for å bruke utgangsstoffet
e)hvilken mengde og konsentrasjon det søkes om
f)hvor lenge det søkes dispensasjon for
g)søkerens mulighet til å oppfylle sikringskravene etter § 9 til § 11 og § 14 til § 16.

Det kan stilles nødvendige vilkår for dispensasjonen. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan ved enkeltvedtak trekke tilbake dispensasjonen dersom vilkårene ikke oppfylles.

§ 22.Reaksjonsmidler

Ved brudd på forskriften § 5 – § 6, kapittel 2 og § 17, eller vedtak fastsatt med hjemmel i forskriften, kan det gjennomføres tiltak etter brann- og eksplosjonsvernloven § 37 til § 40.

§ 23.Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer forskriften § 5 – § 6, kapittel 2 og § 17 eller vedtak gitt i medhold av disse bestemmelsene, straffes etter brann- og eksplosjonsvernloven § 42.

§ 24.Klage

Vedtak truffet av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kan påklages til Justis- og beredskapsdepartementet.

§ 25.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 15. juni 2015.

§ 26.Overgangsbestemmelser

Sikringstiltakene etter § 14 skal være innført senest innen 15. desember 2015.

Kravene til en deklarering og en melding etter § 8 skal være oppfylt senest innen 15. desember 2015.

Alle kunder skal informeres etter § 12 første og andre ledd første gang etter 15. juni 2015 de kjøper utgangsstoffer for eksplosiver, også kunder som er registrert før ikrafttredelsen, og også dersom de bare kjøper stoffer eller stoffblandinger som de har kjøpt før.

Forordninger

Nedenfor gjengis forordning (EU) nr. 98/2013 om markedsføring og bruk av utgangsstoffer for eksplosiver, i engelsk versjon og norsk uoffisiell versjon. Ved forskriften gjennomføres forordningen som den er i norsk rett. Da denne forordningen imidlertid gir visse valgmuligheter, er de bestemmelser som ikke får direkte virkning i Norge skravert. 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 98/2013 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 98/2013 se her: pdf.gif