Forskrift om studier og vurdering for Høgskolen Stord/Haugesund

DatoFOR-2015-06-04-611
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.08.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-16-811
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§3-10
Kunngjort12.06.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om studier og vurdering for HSH

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) 4. juni 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 nr. 7 og § 3-10 nr. 3.

Kapittel 1. Forskriftens formål og virkeområde

§ 1-1.Virkeområde

Denne forskriften er fastsatt av styret for Høgskolen Stord/Haugesund og har hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler § 3-9, nr. 7 og § 3-10 nr. 3. Den gjelder for alle studenter ved Høgskolen Stord/Haugesund og regulerer all vurderingsavvikling ved Høgskolen.

For studier som er regulert av rammeplaner, har rammeplanen forrang fremfor denne forskriften ved motstrid.

§ 1-2.Definisjoner
1.Student

Person som er tatt opp til studium eller et emne ved Høgskolen Stord/Haugesund, og som fyller kravene for opptak til høyere studium, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-6 og § 3-7. Det er et vilkår at en er semesterregistrert og at semesteravgiften er betalt, jf. lov om studentsamskipnader § 10.

2.Studierett

Med studierett menes adgangen til all undervisning innen studieprogrammet eller emnet i henhold til studieplanen eller emneplanen, samt rett til å gjennomføre eksamen i henhold til den vurderingsform som er fastsatt.

3.Rammeplan, studieplan og studieprogram

Rammeplan er en nasjonal plan som beskriver mål, omfang, innhold og organisering av studier. Rammeplanen fastsettes av departementet, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-2, nr. 2.

Et studieprogram er studium med et definert innhold som består av minimum to emner, som hovedregel med et samlet omfang på 60 studiepoeng eller mer. I studieprogrammet beskrives blant annet læringsutbytte, studiets varighet, omfang og nivå, arbeids- og undervisningsformer, forhold mellom teori og praksis, vurderingsformer og pensumlitteratur.

Når et studium er styrt av en rammeplan, skal studieprogrammet være i samsvar med rammeplanen.

4.Studiehåndbok

Samlet, elektronisk oversikt over studieprogram og tilhørende emner for alle studier ved Høgskolen Stord/Haugesund.

5.Studiepoeng

Mål på arbeidsvolumet i de enkelte emner i et studieprogram. 60 studiepoeng tilsvarer ett års studium på fulltid.

6.Emne, emnesamling, fag, praksisstudie og null-kurs
-Emne: Den minste resultatbærende lærings-/undervisningsenhet som inngår i et fag, studieprogram eller en emnesamling, og som fører til en endelig karakter.
-Emnesamling: Emner fra ett eller flere fag/fagområder som gjennom et studieprogram er angitt å utgjøre en enhet.
-Fag: Beslektede emner som er samlet under felles betegnelse.
-Praksisstudie: resultatbærende praksisperiode.
-Null-kurs: Kurs som Høgskolen Stord/Haugesund kjøper av eksterne leverandører og som ikke gir studiepoenguttelling, men likevel utgjør en obligatorisk del av et studieprogram.
7.Studiekrav

Obligatorisk krav som må være godkjent for at studenten skal få gå opp til eksamen, gå ut i praksisstudier eller fortsette med normal studieprogresjon. Studiekrav skal ikke påvirke karakteren i emnet.

8.Vurdering og delvurdering
-Vurdering er en prøving av studentens kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i et emne, der det gis en endelig karakter.
-En delvurdering er en prøving som gis en separat karakter, som inngår i beregningen av endelig karakter i emnet.
9.Vurderingsformer
-Skoleeksamen: Et skriftlig, muntlig, praktisk eller kunstnerisk arbeid som avholdes i lokaler anvist av og under tilsyn av institusjonen.
-Hjemmeeksamen: Et arbeid der studenten har en avgrenset tid til et skriftlig arbeid uten tilsyn av institusjonen.
-Mappevurdering: En samling med etterprøvbare arbeider som er produsert i en avgrenset periode. Mappen gis en samlet karakter.
-Prosessmappevurdering: En samling av ikke etterprøvbare arbeider som er produsert i en avgrenset periode. Mappen gis en samlet karakter. Prosessmappeeksamen er definert i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 5-3, nr. 5 og kan på grunn av sin egenart ikke påklages.
-Oppgave: Et arbeid der studenten har en lengre avgrenset tid til et skriftlig arbeid uten tilsyn av institusjonen. Eksempler på slik kan være prosjektoppgave, semesteroppgave, bacheloroppgave og masteroppgave.
-Praksis: Resultatbærende og/eller karaktersatt periode der studenten utfører arbeidsoppgaver knyttet til fagets/studiets progresjon og egenart.
-Andre vurderingsformer kan forekomme, og skal da være angitt i emneplanen i studiehåndboka. Flere av vurderingsformene kan arrangeres individuelt eller som gruppeeksamen og en nærmere avklaring skal være angitt i emneplanen og fremkomme av eksamensoppgavesettet.
10.Vurderingsforsøk

Et vurderingsforsøk er brukt når en student har vært oppmeldt til vurdering og fått karakter, ikke bestått eller ikke møtt. Et vurderingsforsøk er også brukt dersom en student trekker seg under vurdering uten å levere legeerklæring innen fastsatt frist. Dersom en student får sin vurdering annullert som følge av fusk, er det å regne som et tellende vurderingsforsøk. Det foreligger ikke et vurderingsforsøk når en har godkjent og dokumentert forfallsgrunn. Det foreligger heller ikke vurderingsforsøk når studenten ikke har fått godkjent studiekrav, eller når studenten har trukket seg fra vurdering innen fastsatte frister.

11.Ordinær vurdering

Vurdering eller delvurdering i emnet som avholdes i det semesteret hvor undervisningen, for hele eller deler av emnet, avsluttes.

12.Kontinuasjon

Vurdering eller delvurdering som arrangeres utenom emnets ordinære undervisningssemester.

13.Vurdering i avsluttet emne

Vurdering som etter søknad gis i et emne som er gått ut av studieprogrammet. Slik vurdering tilbys i inntil 2 år etter siste ordinære vurdering, i inntil 2 år etter at emnet gikk ut av studieprogrammet eller i 2 år etter at studieplanen ble fornyet.

Vurderingen er kun tilgjengelig for studenter som har vært oppe til ordinær vurdering i emnet, uten bestått resultat.

14.Vurderingsuttrykk/karakter

Forskriften viser her til lov om universiteter og høyskoler, § 3-9, nr. 6: «Vurderingsuttrykket ... skal være bestått/ikke bestått eller en gradert skala med fem trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått». Høgskolen Stord/Haugesund benytter Universitets- og høgskolerådets generelle, kvalitative karakterbeskrivelse.

Kapittel 2. Før vurdering

§ 2-1.Studierett
1. Studieretten gis på studieprogrammet studenten er tatt opp til. Enkeltemnestudenter gis studierett på det/de aktuelle emnet/emnene studenten er tatt opp til. Enkeltemnestudenter kan få opptak til maksimum 30 studiepoeng i semesteret.
2. Studieretten forutsetter at studenten betaler semesteravgift og registrerer seg hvert semester innen gitte frister. Avgiftens størrelse vedtas av Samskipnaden og gjelder for alle studenter.
3. En student som er tatt opp til heltidsstudium og som har produsert mindre enn 60 studiepoeng de siste 2 studieår uten innvilget permisjon mister studieretten, og må eventuelt søke nytt opptak til studiet.
4. Studieretten opphører automatisk når studenten har fullført studiet.
5. Personer som tas opp til enkeltemne(r), får studierett til og med første kontinuasjon i emnet.
6. Styret fastsetter utfyllende retningslinjer for studierett.
§ 2-2.Studiets innhold og rett til dokumentasjon
1. Studieplanen skal fremgå av studiehåndboka. Studiehåndboka skal være tilgjengelig på skolens nettsider før oppstart av hvert studieår. Endringer i studieplanen kan kun gjøres når vektige grunner foreligger og skal varsles på e-post minst to uker før endringen trer i kraft. Høgskolens styre kan fastsette utfyllende bestemmelser om krav til innhold i studiehåndboka.
2. Det skal fremgå av emneplanen i studiehåndboka hva som skal regnes som vurdering i et emne. Rammene for vurdering skal klart fremgå av emneplanen i studiehåndboka. Dette vil blant annet si vurderingsform, vekting av vurderingsdeler, vurderingsdelenes varighet og tillatte hjelpemidler.
3. Undervisnings- og oppgavespråket ved Høgskolen Stord/Haugesund er norsk, med mindre annet er fastsatt i emneplanen i studiehåndboka. Alle eksamensoppgavetekster på norsk skal foreligge i begge målformer, jf. forskrift om målform i eksamensoppgåver § 2.

Det er anledning til å besvare alle vurderinger ved Høgskolen Stord/Haugesund på både dansk og svensk med mindre annet er fastsatt i emneplanen. En vurdering kan besvares på engelsk dersom det fremgår av eksamensoppgavesettet.

4. Heltidsstudenter som følger ordinær studieprogresjon skal hvert studieår kunne avlegge eksamener tilsvarende 60 studiepoeng innenfor det studieprogrammet de er opptatt på. En student har rett til dokumentasjon på sine prestasjoner. Underveis i studiet gis dette i form av karakterutskrift.
§ 2-3.Oppmelding til undervisning og vurdering
1. Studentene melder seg opp til undervisning og vurdering ved å godkjenne sin utdanningsplan. Ved oppmelding til emner utenom utdanningsplanen er studenten selv ansvarlig for å generere undervisnings- og vurderingsmelding innen gjeldende frist.

Hvis ikke annet er fastsatt av Høgskolestyret er oppmeldingsfristene 1. september (høst) og 1. februar (vår). Oppmelding til kontinuasjon skjer innen de frister som er vedtatt i akademisk kalender.

I de tilfeller hvor oppstart av studier havner utenfor disse fristene vil fristen for oppmelding til eksamen og betaling av semesteravgift være 14 dager etter oppstartdato av studiet.

2. Den enkelte student er selv ansvarlig for å kvalitetssikre alle sine vurderingsmeldinger, og også for eventuelt å trekke seg fra vurdering. Studenten må selv holde seg orientert om frister for oppmelding, trekk, og om tid og sted for vurdering.
3. Oppmelding etter fristenes utløp kan innvilges dersom studenten kan dokumentere at det forelå omstendigheter som gjorde det svært vanskelig å overholde ordinær frist.
§ 2-4.Vilkår for oppmelding til ordinær vurdering
1. Retten til å gå opp til vurdering er fastsatt i lov om universiteter og høyskoler § 3-10.
2. For å kunne framstille seg til vurdering må studenten ha betalt semesteravgift, i henhold til lov og forskrift om studentsamskipnader § 10, og meldt seg opp til vurdering innen de fastsatte fristene.
3. Dersom det fremgår av emneplanen i studiehåndboka at emnet har studiekrav, må disse/dette være godkjent før studenten kan fremstille seg til vurdering/delvurdering i emnet.
4. Studenter som er tatt opp til et fulltidsstudium over 3 år eller mer ved Høgskolen Stord/Haugesund har også anledning til å ta vurdering i emner ved de øvrige studieprogrammene. Dette forutsetter at studenten tilfredsstiller opptaksgrunnlaget, de øvrige kravene for å fremstille seg til vurdering og at det er plass på studiet.
§ 2-5.Vilkår for oppmelding til kontinuasjon
1. Student med ikke bestått på siste ordinære vurdering har rett til kontinuasjon. Det samme gjelder for student med gyldig forfall på siste ordinære vurdering. En kandidat som har møtt, men trukket seg under siste ordinære vurdering har krav på kontinuasjonseksamen uavhengig av forfallsgrunn.

Student med ikke møtt på ordinær vurdering har ikke rett til kontinuasjon.

En student som er gravid, har rett til kontinuasjon hvis dato for ordinær vurdering er i perioden mellom tre uker før termin og seks uker etter fødsel. Far har rett til kontinuasjon hvis vurderingsdato er i perioden to uker etter fødsel. Bestemmelsen gjelder også for medmor og adoptivforeldre.

Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp innen gjeldende frister, jf. § 2-3 punkt 1, andre avsnitt.

2. Kontinuasjon skal arrangeres senest innen utgangen av påfølgende semester etter ordinær vurdering. For ordinær vurdering fra høstsemesteret arrangeres kontinuasjon som hovedregel i mars og for ordinær vurdering fra vårsemesteret arrangeres kontinuasjon som hovedregel i august.
3. En kandidat som ikke gjennomfører/består kontinuasjon, har ikke krav på ny vurdering før neste ordinære vurdering.
4. For studier med progresjonskrav kan det etter søknad innvilges rett til ny kontinuasjon før neste ordinære vurdering.
5. Studenter som ønsker å forbedre en karakter kan kun gjøre dette ved ordinær vurdering. Studenten er selv ansvarlig for å melde seg opp innen gjeldende frister, jf. § 2-3 punkt 1, andre avsnitt.
6. For mappevurdering spesifiseres retten til kontinuasjon, og eventuell gjennomføring av slik, i emneplan.
§ 2-6.Tilrettelegging ved vurdering
1. Studenter med særskilte behov kan søke om tilrettelegging for gjennomføring av vurdering. En tilrettelegging skal ha som formål å oppveie de ulemper det særskilte behovet medfører og ellers sørge for at studentene prøves likt. Tilrettelegging skal ikke medføre reduserte kunnskapskrav.
2. Fristen for å søke om tilrettelegging er lik fristen for oppmelding til vurdering. Behov som kan dokumenteres oppstått etter fristens utløp behandles fortløpende. Det skal vedlegges gyldig dokumentasjon fra lege eller sakkyndig instans. Det er høgskolen selv som bestemmer hvilke tilrettelegginger som kan innvilges.
3. Det kan innvilges inntil 15 minutter ekstra tid på skriftlige skoleeksamener/prøver med varighet til og med 2 timer, 30 minutter ekstra på skriftlige skoleeksamener/prøver med varighet til og med 4 timer, og inntil 1 time ekstra på skriftlige skoleeksamener/prøver med varighet på over 4 timer.
4. For hjemmeeksamen kan det innvilges utvidet tid ved vurderinger med varighet på inntil 14 dager. Innleveringsfrist utvides med inntil 25 % av vurderingstiden, men ikke mer enn 1 døgn på vurderinger med varighet på 1–7 dager og ikke mer enn 2 døgn ved vurderinger med varighet på 8–14 dager. Det innvilges ikke utvidet tid ved vurdering med lengre varighet enn 14 dager.
5. Student med annet morsmål enn norsk, som har kvalifisert seg til opptak ved å tilfredsstille et av norskkravene til fremmedspråklige søkere, gis ikke utvidet vurderingstid grunnet språkvansker alene.
§ 2-7.Vurderingsforsøk
1. En student kan fremstille seg til vurdering ved Høgskolen Stord/Haugesund i samme emne inntil tre ganger, uavhengig om emnekoden endres. En student kan fremstille seg to ganger til samme praksisstudie.
2. Det kan gis et 4. og siste vurderingsforsøk etter skriftlig begrunnet søknad. Ved praksis kan det gis et 3. og siste forsøk etter skriftlig begrunnet søknad. Minst et av to følgende kriterier må være oppfylt for å kunne få innvilget et slikt forsøk:
a)Det må foreligge svært vektige sosiale eller medisinske årsaker til at et eller flere av de tidligere forsøkene ikke er bestått. Disse må være dokumentert (legeerklæringer, uttalelser fra spesialist mv.) og skal si noe om studentens tilstand på det tidligere vurderingstidspunktet, herunder også studentens mulighet til å gjennomføre eller eventuelt trekke seg fra eller sykemelde seg fra denne vurderingen.

Studentens studieprogresjon skal også telle med i vurderingen av saken.

b)Studenten mangler maksimalt 30 studiepoeng for å fullføre sin bachelorgrad.

Innvilges et 4. forsøk, kan det stilles krav om at studenten må følge undervisningsopplegget og gjennomføre eventuelt obligatoriske krav på nytt.

Det innvilges ikke et 4. forsøk dersom bestått karakter er oppnådd i emnet.

3. For praksisstudier gjelder tilsvarende som teksten over med unntak av § 2-7, 2 b, for et 3. forsøk.
4. Ved enkelte studieprogram vil et ikke innvilget eller ikke bestått 4. forsøk innebære at studenten ikke kan avlegge flere vurdering på grunn av manglende progresjonskrav. I slike tilfeller vil studieretten avsluttes etter endt semester.
5. Når en student fremstiller seg til eksamen i et emne som har endret emnekode, må han/hun oppfylle studiekravene i den nye emnekoden. Fagansvarlig kan godkjenne studiekravene fra den gamle emnekoden, hvis disse er tilsvarende.
6. For Null-kurs står Høgskolen Stord/Haugesund bare ansvarlig for kostnader og gjennomføring av ett ordinært forsøk. Videre forsøk må besørges på eget initiativ og det settes da ingen begrensinger i forhold til antall.
§ 2-8.Plan for vurdering
1. Plan for ordinær vurdering med fastsatte datoer skal være tilgjengelig for studentene senest 1. oktober for høstsemesteret og 1. mars for vårsemesteret. Plan for kontinuasjon med fastsatte datoer skal vær klar senest 2 uker før kontinuasjonsperioden, men perioden skal være definert i akademisk kalender på et tidligere tidspunkt.

Ved uforutsette hendelser kan tidspunkt endres med 14 dagers varsel.

2. Det er kollisjon av vurderinger når to eller flere vurderinger til en student er plassert på samme dato.
a)Høgskolen Stord/Haugesund skal tilrettelegge slik at det ikke forekommer kollisjoner i samme studieprogram innenfor normert studieprogresjon.
b)Høgskolen Stord/Haugesund skal tilrettelegge slik at det i så liten grad som mulig forekommer kollisjoner i samme studieprogram mellom påfølgende studieår, eksempelvis mellom vurderinger i emner fra første og andre studieår.

Kapittel 3. Gjennomføring av vurdering

§ 3-1.Vurderingsavvikling
1. Som hovedregel skal alle skoleeksamener ved Høgskolen Stord/Haugesund avvikles i høgskolens egne lokaler. Ved kapasitetsproblemer kan det benyttes faste leide eksterne lokaler knyttet til virksomhetsstedene.
2. Etter nærmere avtale kan det innvilges ekstern vurderingsavvikling ved andre norske universitet og/eller høgskoler, samt ved utenlandske universitet og/eller University colleges. I spesielle tilfeller kan det for enkeltstudenter etter søknad innvilges ekstern avvikling ved norsk ambassade.
3. For etter- og videreutdanningsstudier kan det etter avtale med Høgskolestyret avvikles vurdering ved eksternt undervisningssted.
4. Student ved annen institusjon som ønsker å avvikle ekstern vurdering i Høgskolen Stord/Haugesund sine lokaler kan etter søknad innvilges dette. Studenten vil i slike tilfeller bli belastet med et vurderingsgebyr.
§ 3-2.Gjennomføring av skoleeksamen
1. Det skal fremgå av emneplanen i studiehåndboka og eksamenssettet hvilke hjelpemidler som er tillatt å bruke.
2. Det er bare tillatt å bruke godkjent eksamenspapir som er utlevert i eksamenslokalet.
3. Studentene plikter å gjøre seg kjent med utfyllende regler for eksamenskandidat gitt av Høgskolen Stord/Haugesund. Ytterligere presiseringer kan gis av eksamensvaktene.
§ 3-3.Gjennomføring av hjemmeeksamen
1. Utlevering av hjemmeeksamensoppgaver administreres av Utdanningssenter. Utleveringen kan være skriftlig på papir eller digitalt og skjer klokken 09:00 på oppsatt eksamensdato.
2. Det skal fremgå av emneplanen og eksamensoppgavesettet om eksamen skal være individuell eller i grupper.
3. Eksamen skal leveres digitalt i oppgitt innleveringsmappe på læringsplattform innen klokken 14:00 på oppsatt leveringsdato. Det kan bestemmes at det skal leveres på papir i tillegg. Kandidatnummer skal være påført alle innleveringene. I tilfelle av gruppeeksamen, skal kandidatnummer for alle gruppens medlemmer være påført.

Ved veiledet oppgave der anonymitetsprinsippet vanskelig kan opprettholdes, gis det anledning til innlevering på navn.

4. Eventuell søknad om forlenget innleveringsfrist skal stiles til Høgskolestyret. Utsatt innlevering aktualiseres av sykdom eller andre forhold som studenten ikke rår over og som vil føre til forsinket innlevering av besvarelsen. Dokumentasjon av det påberopte forhold må følge søknaden. Søknaden må fremsettes senest samme dag som oppgitt dato for innlevering av hjemmeeksamen.
5. Studentene plikter å gjøre seg kjent med utfyllende regler for eksamenskandidat gitt av Høgskolen Stord/Haugesund.
§ 3-4.Gjennomføring av mappevurdering og prosessmappevurdering
1. Informasjon om innlevering og vurdering av mappeelementer skal gjøres tilgjengelig for studentene på læringsplattformen før oppstart av emnet.
2. Studentene har selv ansvar for å levere inn oppgaver som inngår i løpende vurdering, til rett tid og sted. Konsekvenser av manglende innlevering skal være skriftlig tilgjengelig for studentene.
3. Kun samlet karakter på mappen skal opplyses. Element(er) som ikke kan etterprøves må skilles ut som egen/egne vurderingsdel(er) og kan ikke inngå som element(er) i en vurderingsmappe.
4. Studentene plikter å gjøre seg kjent med utfyllende regler for eksamenskandidat gitt av Høgskolen Stord/Haugesund.
§ 3-5.Trekk fra eller uteblivelse fra vurdering
1. En student som ønsker å trekke seg fra vurdering, må gjøre dette senest 2 uker før fastsatt vurderingsdato, oppstart av hjemmeeksamen, leveringsfrist for mappeelement eller levering av oppgave.
2. En student som ikke møter til/leverer vurdering til fastsatt tid uten gyldig forfall, og som ikke har trukket seg fra vurdering får registrert «ikke møtt».
3. En student som avbryter skoleeksamen etter at vurdering er begynt, skal ikke levere inn besvarelse. Studenten skal melde dette skriftlig til vakten på gjeldende skjema.

For at ikke dette skal telle som vurderingsforsøk, må legeattest eller annen dokumentasjon være innlevert til studieadministrasjonen senest 48 timer etter vurderingsstart. Lørdag, søndag og helligdager teller ikke med i de 48 timene.

4. Dersom sykdom, eller andre forhold som studenten ikke rår over, fører til uteblivelse fra vurdering, må legeattest eller annen dokumentasjon være innlevert til studieadministrasjonen senest 48 timer etter vurderingsstart. Lørdag, søndag og helligdager teller ikke med i de 48 timene.
5. Dokumentasjonen skal inneholde opplysninger om hvilket tidsrom den gjelder for. Det skal fremgå av dokumentasjonen at de aktuelle forhold er vurdert i forhold til studentens mulighet til å gjennomføre vurdering. Blir legeattest eller annen dokumentasjon ikke innlevert innen de omtalte frister, anses forholdet som «ikke møtt» uten godkjent forfallsgrunn.
6. Gyldig forfallsgrunn medfører at vurderingsforsøket ikke telles med. Ved ikke bestått eller ikke godkjent forfallsgrunn, vil vurderingsforsøket telle.

Kapittel 4. Etter vurdering

§ 4-1.Sensurering
1. Høgskolestyret skal sikre at studentenes kunnskaper og ferdigheter blir prøvd på en upartisk og faglig betryggende måte, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9, pkt. 1. Dette sikres gjennom ekstern evaluering, for eksempel ved bruk av ekstern sensor etter fastsatte retningslinjer. Ekstern sensor kan ikke være ansatt ved høgskolen eller ha hatt undervisning for studentene i emnet som skal sensureres.
2. For sensurering av bachelor- og masteroppgaver kan sensurfristen utvides (jf. universitets- og høyskoleloven § 3-9, nr. 4). Den nye fristen skal da offentliggjøres.
3. Det skal være minst to sensorer hvorav minst en ekstern ved bedømmelse av kandidatenes bachelor- og masteroppgaver.
4. Høgskolestyret fastsetter utfyllende retningslinjer for sensorordningen.
§ 4-2.Karaktervedtak
1. Et karaktervedtak er bindende for Høgskolen Stord/Haugesund. Karakter på vurderingsdel eller vurdering kan ikke omgjøres eller holdes tilbake. Unntak fra dette gjøres ved klage på vurderingsresultat, formelle feil eller ved mistanke om fusk.
2. Når en student har framstilt seg til vurdering i et emne på nytt, jf. § 2-5 punkt 5, gjelder den beste karakteren.
§ 4-3.Klage på vurderingsresultat
1. Ved klage skal kandidatens besvarelse forelegges ny eksamenskommisjon som vurderer besvarelsen uavhengig av tidligere vurdering. Besvarelsen skal oversendes kommisjonen senest seks uker etter at ordinær sensur er kunngjort. Karakterfastsetting ved ny sensurering er endelig og kan ikke påklages. Den nye karakteren kan være dårligere, bedre eller identisk med den ordinært satte karakteren.
2. Ved ny sensurering skal sensorene ikke få oppgitt opprinnelig karakter, sensors begrunnelse for denne eller studentens begrunnelse for klagen.

Foreligger det sensorveiledning/løsningsforslag skal dette legges ved.

3. Klage på gruppeeksamen kan bare framsettes dersom gruppens medlemmer er enige og alle har signert klagen. Ved ny sensurering kan karakteren fastsettes både til gunst og ugunst for samtlige av gruppens deltakere.
4. Bedømmelse av muntlig prestasjon og vurdering av praksisstudie eller lignende som etter sin art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Bestemmelsen gjelder ikke ved klage over formelle feil ved vurdering, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-2.
§ 4-4.Klage på formelle feil

Klage over formelle feil rettes til Høgskolen Stord/Haugesund jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-2 punkt 1 og 5.

Kapittel 5. Fusk

§ 5-1.Fusk
1. Høgskolen Stord/Haugesund vurderer og behandler fusk eller forsøk på fusk i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 4-7 og § 4-8.
2. Besittelse av hjelpemidler som er i strid med denne forskrift, retningslinjer for behandling av fusk eller emneplanen i studiehåndboken blir ansett som forsøk på fusk eller fusk. Dersom studenten har ulovlige hjelpemidler til disposisjon etter at eksamensoppgaven er utlevert, blir det behandlet som fusk.
3. Brudd på, eller medvirkning til brudd på reglene om samarbeid og kildebruk som fremgår av retningslinjer for behandling av fusk blir betraktet som forsøk på fusk eller fusk.
4. Styret fastsetter utfyllende retningslinjer for behandling av fusk.

Kapittel 6. Ikrafttredelse

§ 6-1.Ikrafttredelse
1.Denne forskriften trer i kraft 1. august 2015.
2.Den erstatter forskrift 16. juni 2011 nr. 811 om eksamen ved Høgskolen Stord/Haugesund.