Forskrift om unntak fra meldeplikt ved utkontraktering av virksomhet

DatoFOR-2015-06-05-613
DepartementFinansdepartementet
PublisertI 2015 hefte 5
Ikrafttredelse05.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1956-12-07-1-§4c
Kunngjort12.06.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift om unntak fra meldeplikt

Hjemmel: Fastsatt av Finanstilsynet 5. juni 2015 med hjemmel i lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet med finansinstitusjoner mv. (finanstilsynsloven) § 4c tredje ledd.

§ 1.Virkeområde

Meldeplikt ved utkontraktering etter finanstilsynsloven § 4c gjelder ikke for verdipapirforetak, forvaltningsselskap for verdipapirfond, forvaltere av alternative investeringsfond, autoriserte regnskapsførere, regnskapsførerselskaper, revisorer, revisjonsselskaper, eiendomsmeglingsforetak, advokater som driver eiendomsmegling, inkassoforetak, kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett, pensjonskasser, skadeforsikringsselskaper som kun har tillatelse til å tilby forsikring i samsvar med forskrift om inndeling i forsikringsklasser § 2 nr. 8 (brannkasser), forsikringsselskap etablert i samsvar med forsikringsvirksomhetsloven § 15-8 (egenforsikringsselskap), låneformidlere og forsikringsformidlere.

§ 2.Unntak fra meldeplikt

Meldeplikt gjelder ikke:

1)utkontraktering av administrative og driftsrelaterte oppgaver, herunder støttefunksjoner, og
2)IKT-virksomhet som ikke omfattes av forskrift 21. mai 2003 nr. 630 om bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) (IKT-forskriften).
§ 3.Krav til melding

Melding om utkontraktering skal inneholde opplysninger om avtalepart og avtalens art, omfang og varighet, samt hvordan foretaket vil følge opp sitt ansvar for den utkontrakterte virksomheten.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.