Forskrift om graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Handelshøyskolen BI

DatoFOR-2015-06-11-924
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse01.08.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-3, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§3-9, LOV-2005-04-01-15-§4-13
Kunngjort31.07.2015   kl. 10.40
KorttittelForskrift om graden ph.d. ved BI

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Handelshøyskolen BI 11. juni 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-3, § 3-7, § 3-9 og § 4-13.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1-1.Virkeområde

Forskriften gjelder for doktorgradsutdanningen som fører frem til graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Handelshøyskolen BI. Forskriften gir regler om opptak, gjennomføring og avslutning av ph.d.-utdanningen ved Handelshøyskolen BI.

For enkelte bestemmelser som regulerer forhold knyttet til ph.d.-graden vises det til universitets- og høyskoleloven, samt relevante bestemmelser i forskrift om opptak, studier og eksamen ved Handelshøyskolen BI.

§ 1-2.Målsetting, omfang og innhold for ph.d.-utdanningen

Ph.d.-utdanningen skal kvalifisere for forskningsvirksomhet av internasjonal standard og for annet arbeid i samfunnet hvor det stilles store krav til vitenskapelig innsikt og analytisk tenkning, i samsvar med god vitenskapelig skikk og forskningsetiske standarder.

Ph.d.-utdanningen skal gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og kompetanse i tråd med det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier og inkluderer en opplæringsdel av minimum 60 studiepoengs omfang, i tillegg kommer pliktarbeid på ett års omfang. Opptak er for en periode på fire år.

Ph.d.-utdanningens viktigste komponent er et selvstendig forskningsarbeid eller kombinert forsknings- og utviklingsarbeid som gjennomføres under aktiv veiledning.

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

a)Godkjent vitenskapelig avhandling
b)Godkjent gjennomføring av kursdelen
c)Godkjent predoktoralt forsvar
d)Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
e)Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).
§ 1-3.Ansvaret for ph.d-utdanningen

Handelshøyskolen BIs styre har det overordnede ansvaret for ph.d.-utdanningen. Kollegiet har ansvaret for ph.d.-utdanningen som helhet. Kollegiet vedtar strukturen i studiet.

Etter delegert myndighet har Dean ansvar for å koordinere og godkjenne undervisning og veiledning. Se forøvrig rollebeskrivelse og ansvarsområder for Dean.

§ 1-4.Kvalitetssikring

Ph.d.-utdanningen omfattes av Handelshøyskolen BIs kvalitetssikringssystem.

Minst 50 % av de faglige ansatte knyttet til doktorgradsprogrammet skal være professorer, og de øvrige skal være førsteamanuenser eller tilsvarende.

Kapittel 2. Opptak og ph.d.-avtale

§ 2-1.Vilkår for opptak

For opptak til ph.d.-utdanningen gjelder følgende regler:

(1)For opptak til ph.d.-utdanningen må søkeren normalt ha en femårig mastergrad, jamfør beskrivelsene i kvalifikasjonsrammeverkets andre syklus. Gjennomsnittskarakter må være B eller bedre.
(2)I særskilte tilfeller kan det gis opptak til kandidater med andre grader som Handelshøyskolen BI har godkjent som opptaksgrunnlag til ph.d.-utdanningen.
a)Kun mastergrader med en tilstrekkelig teoretisk orientering og behandling av metodologiske temaer vil bli behandlet.
b)Instituttet som mottar søknaden må vurdere den, og gi en skriftlig begrunnelse til undervisningsutvalget for doktorgrad.
(3)I svært spesielle tilfeller kan søkere med en utdanning som er kortere enn fem år vurderes for opptak. Instituttet hvor søker ønsker opptak kan pålegge disse kandidatene å ta tilleggsutdanning eller tilleggskurs, alternativt levere inn individuelle arbeider.
a)Arbeidspraksis og ikke akkrediterte studier godtas ikke for å fylle disse kravene. Relevant akademisk publisering godtas.
b)Innfrielse av slike tilleggskrav skal godkjennes av instituttet og sendes til doktorgradsadministrasjonen.
c)Instituttet kan foreslå unntak fra kravene. Disse skal behandles i undervisningsutvalget for doktorgrad, og Dean fatter endelig vedtak i saken.
d)Kun søkere med høyere utdanning (mastergrad) innenfor økonomisk- administrativ utdanning i vid forstand, vil få opptak til phd-utdanningen.
e)Søkere uten annen høyere utdanning enn erfaringsbaserte mastergrader vil ikke bli vurdert.
(4)Instituttet, undervisningsutvalget doktorgrad eller Dean kan i særskilte tilfeller kreve GMAT eller GRE-tester og/eller TOEFL eller IELTS fra søkerne. Søkerne vil i så fall bli informert om dette, eller at dette fremgår av utlysningen.
(5)Det kan innvilges fritak fra deler av opplæringsdelen (se § 3-4) dersom tilsvarende krav er oppfylt ved en annen institusjon som tilbyr godkjente kurs.
a)Opplæringsdelen må være gjennomført i løpet av de fem siste årene før søknad om opptak, og kan ikke overstige 18 studiepoeng.
b)Søknad om fritak skal ligge ved søknaden om opptak til programmet.
c)Søknad om fritak godtas ikke etter at opptak er innvilget.

Søknaden skal inneholde:

a)Dokumentasjon for den utdanning som skal ligge til grunn for opptaket.
b)Prosjektbeskrivelse som kan omfatte:
-Faglig redegjørelse for prosjektet
-Fremdrift
-Finansiering
-Dokumentasjon av spesielle behov for faglige og materielle ressurser
-Eventuelle planer for opphold ved annen institusjon
-Faglig formidling
-Opplysninger om eventuelle immaterialrettslige restriksjoner for å beskytte andres rettigheter.
c)Plan for opplæringsdelen, herunder opplæring som er rettet mot generell kompetanse i samsvar med kvalifikasjonsrammeverket.
d)Redegjørelse for eventuelle rettslige og etiske problemstillinger som prosjektet reiser og hvordan disse kan avklares. Det skal fremgå av søknaden om prosjektet er avhengig av tillatelse fra forskningsetiske komiteer eller andre myndigheter eller fra private (informanter, pasienter, foreldre etc.). Slike tillatelser bør om mulig være innhentet og legges ved søknaden.
e)Handelshøyskolen BI fastsetter søknadsskjema og kan fastsette krav til ytterligere dokumentasjon.
f)Handelshøyskolen BI kan fastsette krav om residensplikt.
§ 2-2.Infrastruktur

Kandidaten skal ha til disposisjon nødvendig infrastruktur for gjennomføring av forskningsprosjektet. Avgjørelsen av hva som anses som nødvendig infrastruktur for gjennomføring, tas av Handelshøyskolen BI. For kandidater med ekstern finansiering eller arbeidsplass inngås det avtale mellom Handelshøyskolen BI og ekstern part i forbindelse med det enkelte forskningsprosjekt. Slik avtale skal som hovedregel foreligge på det tidspunkt opptaksvedtaket for den aktuelle kandidaten fattes, eller umiddelbart etterpå.

§ 2-3.Opptaksvedtak

Vedtak om opptak baseres på en samlet vurdering av søknaden. Handelshøyskolen BI kan fastsette kriterier for rangering mellom kvalifiserte søkere når antallet søkere overstiger opptakskapasiteten.

I vedtaket skal minst én veileder oppnevnes, ansvaret for håndtering av andre behov som er skissert i søknaden plasseres, og avtaleperioden fastsettes med startdato og sluttdato. Startdato settes lik startdato for finansiering. Eventuell forlengelse av avtaleperioden må relateres til rettighet som arbeidstaker eller avklares spesielt i forhold til kandidatens finansieringsgrunnlag.

Opptak skal nektes om:

a)Avtaler med ekstern tredjepart er til hinder for offentliggjøring og offentlig forsvar av avhandlingen
b)De immaterialrettslige avtaler som er inngått er så urimelige at Handelshøyskolen BI ikke bør medvirke i prosjektet.
§ 2-4.Avtaleperiode

Ph.d.-utdanningen er normert til tre års fulltidsstudier i tillegg til pliktarbeid. En forlengelse må ikke overstige maksimaltiden i ph.d.-utdanningen som er åtte år.

Ved lovhjemlede avbrudd forlenges avtaleperioden tilsvarende.

Handelshøyskolen BI kan forlenge avtaleperioden etter begrunnet søknad. Ved innvilget forlengelse kan Handelshøyskolen BI sette ytterligere betingelser.

Etter opptaksperiodens utløp opphører partenes rettigheter og plikter i henhold til ph.d.-avtalen, slik at ph.d.-kandidaten kan miste sin rett til veiledning, kursdeltakelse og tilgang til Handelshøyskolen BIs infrastruktur.

§ 2-5.Frivillig avslutning før avtalt tid

Kandidaten og Handelshøyskolen BI kan avtale at ph.d.-utdanningen avsluttes før avtalt tid. Ved slik avslutning av ph.d.-utdanningen skal det fastsettes skriftlig hvordan spørsmål knyttet til eventuelle tilsettingsforhold, finansiering, rettigheter til resultater mv. skal ordnes.

Ved frivillig avslutning som skyldes kandidatens ønske om å skifte prosjekt eller overgang til annet program, skal kandidaten søke nytt opptak på grunnlag av det nye prosjektet.

§ 2-6.Tvungen avslutning før avtalt tid

Handelshøyskolen BI kan vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen før avtalt tid.

§ 2-7.Tvungen avslutning ved forsinkelse eller manglende fremdrift før avtalt tid

Når ett eller flere av de følgende vilkårene er oppfylt, kan Handelshøyskolen BI vedta tvungen avslutning av ph.d.-utdanningen:

a)Vesentlig forsinkelse som skyldes forhold kandidaten selv rår over.
b)Gjentatte eller vesentlige brudd på kandidatens plikter etter avtalen, som informasjons-, oppfølgings- eller rapporteringsplikt. jf. § 3-6 og § 3-7.
c)Forsinkelse i fremdriften av forskningsprosjektet som er av en slik art at det skaper begrunnet tvil om kandidaten vil kunne fullføre prosjektet innenfor avtalt tid.

Vedtak etter paragrafen her fattes av Dean. Klager behandles av klagenemnda ved Handelshøyskolen BI.

§ 2-8.Tvungen avslutning ved fusk på eksamen eller prøver underveis i ph.d.-utdanningen

Ved fusk på eksamener eller prøver underveis i ph.d.-utdanningen, kan Handelshøyskolen BI vedta annullering, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-7. Dersom forholdet eller forholdene er så alvorlig at det er å anse som uredelighet, jf. samme lov § 4-13 (1), jf. forskningsetikkloven § 5, andre ledd, kan institusjonen vedta tvungen avslutning, jf. § 2-9 nedenfor.

Vedtak etter paragrafen her fattes av klagenemnda ved Handelshøyskolen BI. Klager behandles av Felles klagenemnd for studentsaker, jf. universitets- og høyskoleloven § 5-1 og forskrift i medhold av denne.

§ 2-9.Tvungen avslutning ved uredelighet

Dersom en ph.d.-kandidat som gjør seg skyldig i vitenskapelig uredelighet, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-13 (1), jf. forskningsetikkloven § 5, 2. ledd, kan Handelshøyskolen BI vedta tvungen avslutning.

Vedtak om tvungen avslutning på grunn av uredelighet fattes av Klagenemnda ved handelshøyskolen BI. Klage over slikt vedtak behandles av departementet eller særskilt klagenemnd oppnevnt av departementet.

§ 2-10.Oppsigelse og avskjed

En ph.d.-kandidat kan sies opp fra sin stilling eller avskjediges i henhold til arbeidsmiljøloven (lov 17. juni 2005 nr. 62) kapittel 15.

§ 2-11.Ph.d.-avtalen

Opptak til Handelshøyskolen BIs ph.d.-utdanning formaliseres ved at skriftlig avtale underskrives av ph.d.-kandidat, veileder(e) og Handelshøyskolen BI.

Avtalen regulerer partenes rettigheter og plikter i opptaksperioden og skal sikre at kandidaten deltar regelmessig i et aktivt forskermiljø og legge til rette for at ph.d.-utdanningen skal kunne gjennomføres til avtalt tid. Handelshøyskolen BI fastsetter avtaleskjema.

For ph.d.-kandidater med finansiering fra, tilsetting hos eller andre bidrag fra en ekstern part, skal det, i tråd med fastsatte retningslinjer, inngås egen avtale mellom kandidaten, Handelshøyskolen BI og den eksterne part.

I tilfeller hvor ph.d.-kandidaten skal ha tilknytning til utenlandske institusjoner, må Handelshøyskolen BIs retningslinjer for slikt samarbeid følges, og egne avtaler inngås på fastsatte skjema. Avtalen skal normalt foreligge sammen med opptaksavtalen.

Kapittel 3. Gjennomføring

§ 3-1.Veiledning

Arbeidet med doktoravhandlingen skal foregå under individuell veiledning. Handelshøyskolen BI og veilederne skal sammen sikre at ph.d.-kandidaten deltar i et aktivt forskningsmiljø.

§ 3-2.Oppnevning av veiledere

Hovedveileder skal være oppnevnt på opptakstidspunktet.

Hovedveileder har det faglige hovedansvaret for kandidaten. Hovedveileder må være ansatt ved Handelshøyskolen BI.

Bi-veiledere er fagpersoner som gir veiledning og som deler det faglige ansvaret for kandidaten med hovedveileder. Habilitetsreglene i forvaltningsloven kapittel 2 «Om ugildhet» (§§ 6 – 10) gjelder for veilederne.

Alle veiledere skal ha doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innenfor fagfeltet og være aktive forskere. Minst én av de oppnevnte veilederne bør ha tidligere erfaring fra og/eller opplæring som veileder av ph.d.-kandidater.

Ph.d.-kandidat og veileder kan be Handelshøyskolen BI oppnevne ny veileder for kandidaten. Veileder kan ikke fratre før ny veileder er oppnevnt. Tvister om veileders og kandidats faglige rettigheter og plikter kan bringes inn av partene til behandling og avgjørelse ved Handelshøyskolen BI.

§ 3-3.Veiledningens innhold

Kandidat og veiledere bør ha jevnlig kontakt. Veileder har ansvar for å følge opp kandidatens faglige utvikling. Kontakthyppigheten bør fremgå av den årlige fremdriftsrapporteringen, jf. § 3-6.

Veilederne plikter å holde seg orientert om fremdriften i kandidatens arbeid og vurdere den i forhold til prosjektbeskrivelsens fremdriftsplan, jf. § 2-1.

Veilederne plikter å følge opp faglige forhold som kan medføre forsinket gjennomføring av forskerutdanningen, slik at denne kan fullføres innenfor normert tid.

Veilederne skal gi råd om formulering og avgrensning av tema og problemstillinger, drøfte og vurdere hypoteser og metoder, drøfte resultater og tolkningen av disse, drøfte opplegg og gjennomføring av fremstillingen, herunder disposisjon, språklig form, dokumentasjon mv., og gi hjelp til orientering i faglitteratur og datagrunnlag i forhold til bibliotek, arkiv, etc. Videre bør veilederne gi kandidaten veiledning i forskningsetiske spørsmål knyttet til avhandlingen.

§ 3-4.Formål, innhold og omfang for opplæringsdelen

Ph.d.-utdanningen skal være lagt opp slik at den skal kunne fullføres innenfor normert tidsramme.

Handelshøyskolen BI har ansvar for at opplæringsdelen, sammen med avhandlingsarbeidet, gir utdanning på høyt faglig nivå og i henhold til internasjonal standard, med gjennomføring av et forskningsarbeid, trening i faglig formidling og innføring i forskningsetikk, vitenskapsteori og vitenskapsmetode. Opplæringen skal sammen med forskningsarbeidet bidra til oppnåelse av forventet læringsutbytte i henhold til det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket.

Handelshøyskolen BI kan tilby ph.d.-kandidaten veiledning om fremtidige yrkesmuligheter i og utenfor akademia, herunder bevisstgjøring om den kompetansen som kandidaten har oppnådd gjennom forskningsarbeidet.

Dersom Handelshøyskolen BI ikke selv arrangerer hele opplæringsdelen, skal forholdene legges til rette for at kandidaten får tilsvarende opplæring ved andre institusjoner.

Opplæringsdelen skal tilsvare minst 60 studiepoeng på doktorgradsnivå. Elementer som skal inngå i opplæringsdelen, bør ikke være eldre enn fem år ved opptaksdato. Søknad om at tidligere avlagte studiepoeng skal inngå som en del av kursporteføljen må vedlegges søknaden om opptak. Godkjente tidligere avlagte studiepoeng kan ikke overstige 18.

Kurs på doktorgradsnivå ved annen institusjon skal godkjennes i samsvar med reglene i universitets- og høyskoleloven, § 3-5 første ledd.

§ 3-5.Kandidatens rettigheter ved permisjon

Ph.d.-kandidater som har foreldrepermisjon fra ph.d.-utdanningen, jf. universitets- og høyskoleloven § 4-5, kan likevel følge undervisning og avlegge eksamener i emner og kurs som skal inngå som en del av kandidatens opplæringsdel under permisjonstiden, i tråd med folketrygdloven kapittel 14, § 14-10, fjerde ledd og NAVs rundskriv til § 14-10, fjerde ledd av 18.12.2006 (R14-00-2-A15).

§ 3-6.Rapportering

Handelshøyskolen BIs system for kvalitetssikring av ph.d.-utdanningen skal omfatte tiltak for å avdekke manglende progresjon i avhandlingsarbeidet og kursdel og mangler ved veiledningen samt rutiner for å følge opp avdekkede mangler. Systemet skal normalt omfatte årlig og separat rapportering fra ph.d.-kandidat og veileder, og utformes slik at dobbeltrapportering unngås.

Kandidat og veileder har et likeverdig ansvar for rapportering. Manglende eller mangelfull fremdriftsrapportering fra kandidaten kan medføre tvungen avslutning av forskerutdanningen før opptaksperiodens utløp, jf. § 2-6. Veiledere som unnlater å følge opp rapporteringsplikten kan bli fratatt veilederansvaret.

Handelshøyskolen BI kan ved behov kreve særskilt rapportering.

§ 3-7.Midtveisevaluering (predoktoralt forsvar)

En midtveisevaluering av doktorgradsarbeidet bør normalt finne sted midtveis i programmet, i hovedsak etter at kursdelen er fullført. Kandidaten skal forsvare det foreløpige doktorgradsarbeidet for en bedømmelseskomité. Komiteen består av hovedveileder, et eksternt medlem og et internt medlem. Instituttet som kandidaten er tilknyttet foreslår komitémedlemmene, og komiteen godkjennes av Dean.

Kandidaten skal levere et skriftlig arbeid. Bedømmelseskomiteen mottar det skriftlige arbeidet senest fire uker før avtalt dato for predoktoralt forsvar. Bedømmelseskomiteen skal ta stilling til doktorgradsarbeidets faglige status og fremdrift, og skal gi tilbakemelding til både kandidaten, veilederen og Handelshøyskolen BI.

Komiteen avgjør ved alminnelig flertall om arbeidet godkjennes eller ikke.

Dersom en kandidat ikke får godkjent predoktoralt forsvar skal det enten avtales et nytt arbeid som forsvares på nytt eller avtales et nytt arbeid uten forsvar.

Dersom bedømmelseskomiteen rapporterer om vesentlige svakheter ved forskningsarbeidet, skal det iverksettes tiltak for å korrigere situasjonen.

Doktorgradsavhandlingen kan ikke leveres før predoktoralt forsvar er godkjent.

§ 3-8.Krav til ph.d.-avhandlingen

Avhandlingen skal være et selvstendig forskningsarbeid eller forsknings- og utviklingsarbeid som oppfyller internasjonale standarder med hensyn til etiske krav, faglig nivå og metode innen fagområdet.

Avhandlingen skal bidra til å utvikle ny faglig kunnskap og ligge på et nivå som tilsier at den vil kunne publiseres eller offentliggjøres i egnet format som en del av fagets forskningsbaserte kunnskapsutvikling.

Avhandlingen kan bestå av en monografi eller en sammenstilling av flere mindre, arbeider. Dersom avhandlingen består av flere mindre arbeider, skal det redegjøres for sammenhengen mellom dem.

Handelshøyskolen BI bestemmer om en avhandling som er produsert av flere i fellesskap, kan innleveres til bedømmelse dersom de individuelle bidragene kan identifiseres.

Dersom avhandlingen eller deler av den er blitt til i samarbeid med andre forfattere eller samarbeidspartnere, skal ph.d.-kandidaten følge de normer for medforfatterskap som er allment akseptert i fagmiljøet og i henhold til internasjonale standarder. Dersom avhandlingen består av artikler, skal kandidaten være eneforfatter på minst en av artiklene. På de øvrige artiklene i avhandlingen skal kandidaten være en betydelig bidragsyter.

I avhandlinger hvor det inngår arbeider med flere forfattere eller samarbeidspartnere, skal det følge en underskrevet erklæring som beskriver kandidatens innsats i hvert enkelt arbeid.

Avhandlingen skal skrives på engelsk, norsk, svensk eller dansk. Handelshøyskolen BI anbefaler at avhandlingen skrives på engelsk.

§ 3-9.Arbeider som ikke godtas

Arbeider eller deler av et arbeid som har vært godtatt som grunnlag for tidligere avlagte eksamener eller grader, kan ikke antas til bedømmelse med mindre arbeidet inngår som en mindre del av en avhandling som består av flere sammenhengende arbeider. Data, analyser eller metoder fra tidligere grader kan likevel benyttes som grunnlag for arbeid med ph.d.-prosjektet.

Ved bruk av publiserte arbeider kan disse ikke godtas som del av avhandlingen hvis de ved opptakstidspunkt er eldre enn fem år fra publiseringsdato. Handelshøyskolen BI kan dispensere fra dette kravet dersom helt ekstraordinære forhold tilsier det.

Avhandlingen kan innleveres for bedømmelse ved kun ett lærested, jf. § 4-3.

§ 3-10.Meldeplikt om arbeidsresultater som har potensial for næringsmessig utnyttelse

Regulering av rettigheter mellom samarbeidende institusjoner må reguleres i avtale.

Handelshøyskolen BIs til enhver tid gjeldende regelverk skal danne utgangspunkt for hvilken meldeplikt ph.d.-kandidater med tilsetting ved Handelshøyskolen BI har for arbeidsresultater med næringsmessig potensial som gjøres i arbeidsforholdet.

For ph.d.-kandidater med ekstern arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i avtale mellom Handelshøyskolen BI, ph.d.-kandidaten og den eksterne arbeidsgiver.

For ph.d.-kandidater uten arbeidsgiver skal tilsvarende meldeplikt nedfelles i opptaksavtalen mellom Handelshøyskolen BI og ph.d.-kandidaten.

Kapittel 4. Bedømmelse av avhandlingen mv.

§ 4-1.Grunnlag for bedømmelse

Ph.d.-graden tildeles på grunnlag av:

a)Godkjent predoktoralt forsvar
b)Godkjent vitenskapelig avhandling
c)Godkjent gjennomføring av kursdelen
d)Godkjent prøveforelesning over oppgitt emne
e)Godkjent offentlig forsvar av avhandlingen (disputas).
§ 4-2.Tidsbruk fra innlevering til disputas

Handelshøyskolen BI må bestrebe at tiden fra innlevering til disputas er kortest mulig. Det er hovedveileders ansvar å gjøre ansvarlig instans ved Handelshøyskolen BI oppmerksom på at innlevering er nært forestående, slik at nødvendige forberedelser kan starte.

§ 4-3.Innlevering av avhandlingen

Søknad om å få avhandlingen bedømt kan først leveres når opplæringsdelen og predoktoralt forsvar er godkjent.

Som vedlegg til søknaden skal følge:

a)Avhandlingen i godkjent format og i henhold til Handelshøyskolen BIs bestemmelser i den form og det antall eksemplarer Handelshøyskolen BI har bestemt.
b)Dokumentasjon av nødvendige tillatelser, jf. § 2-1.
c)Medforfattererklæringer hvor dette er påkrevd i henhold til § 3-8.
d)Erklæring om at doktorgradsarbeidet leveres inn til bedømmelse for første eller andre gang.
e)Erklæring om at doktorgradsarbeidet ikke er levert inn til bedømmelse ved annen institusjon.

Handelshøyskolen BI kan på selvstendig grunnlag avvise søknad om å få avhandlingen bedømt dersom det er åpenbart at avhandlingen ikke holder høy nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en komité. Med mindre annet avtales skriftlig i det enkelte tilfelle, kan dette også gjøres gjeldende dersom innlevering av avhandlingen finner sted etter avsluttet opptak i doktorgradsprogrammet.

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før disputas, jf. § 4-14.

§ 4-4.Behandling av søknaden

Handelshøyskolen BI behandler søknad om å få avhandlingen bedømt. Søknad som ikke fyller kravene i § 4-3 skal avvises.

§ 4-5.Oppnevning av bedømmelseskomité

Når Handelshøyskolen BI har godkjent søknad om å få avhandlingen bedømt, oppnevner den en sakkyndig komité på minst tre medlemmer som skal bedømme avhandlingen og disputasen. Habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6 gjelder for komiteens medlemmer. Komiteens sammensetning bør normalt være klarlagt før innleveringstidspunkt.

Bedømmelseskomiteen skal normalt settes sammen slik at:

a)Begge kjønn er representert
b)Minst ett av medlemmene er uten tilknytning til Handelshøyskolen BI
c)Minst ett av medlemmene ikke har hovedstilling ved norske institusjoner
d)Alle medlemmene har doktorgrad eller tilsvarende kompetanse
e)Flertallet i bedømmelseskomiteen er eksterne medlemmer.

Dersom kriteriene fravikes, skal dette begrunnes særskilt. Oppnevnte veiledere og andre som har bidratt til avhandlingen, kan ikke være medlem av bedømmelseskomiteen eller administrere den.

Handelshøyskolen BI ved Dean fastsetter prosedyre for oppnevning. Komiteens sammensetning skal begrunnes og vise hvordan den samlet dekker avhandlingens fagfelt. Handelshøyskolen BI utpeker en leder blant komiteens medlemmer eller i tillegg til komiteens medlemmer.

Handelshøyskolen BI kan, når det er påkrevd, oppnevne et settemedlem til bedømmelseskomiteen.

Kandidaten skal underrettes om sammensetningen av komiteen. Eventuelle merknader må fremsettes skriftlig senest innen én uke etter at sammensetningen er gjort kjent for kandidaten.

§ 4-6.Innhenting av supplerende opplysninger

Bedømmelseskomiteen kan kreve fremlagt ph.d.-kandidatens grunnlagsmateriale og utfyllende eller oppklarende tilleggsinformasjon. Bedømmelseskomiteen kan be veileder om å gjøre rede for veiledningen og arbeidet med avhandlingen.

§ 4-7.Omarbeiding av innlevert avhandling

Bedømmelseskomiteen kan på grunnlag av den innleverte avhandlingen og eventuelt tilleggsmateriale, jf. § 4-6, anbefale at Handelshøyskolen BI gir tillatelse til mindre omarbeiding før endelig innstilling foreligger. Komiteen skal gi en konkret oversikt over hva kandidaten må omarbeide i skriftlig form.

Tillater Handelshøyskolen BI en mindre omarbeiding av avhandlingen, skal det gis en frist for slik omarbeiding som normalt ikke skal være lengre enn tre uker. Det skal også fastsettes en ny frist for oversendelse av komiteens endelige innstilling. Handelshøyskolen BIs vedtak etter denne paragrafen kan ikke påklages av ph.d.-kandidaten.

Dersom komiteen finner at dyptgripende endringer vedrørende teori, hypotese, materiale eller metode er nødvendige for at arbeidet skal kunne anbefales til disputas, skal komiteen underkjenne avhandlingen.

§ 4-8.Bedømmelseskomiteens innstilling

Bedømmelseskomiteen avgir innstilling om hvorvidt arbeidet er verdig til å forsvares for ph.d.-graden. Innstilling og eventuelle dissenser skal begrunnes.

Bedømmelseskomiteens innstilling skal foreligge senest innen tre måneder etter at komiteen har mottatt avhandlingen, og senest fire uker før planlagt disputas. Tillater komiteen omarbeiding av avhandlingen, løper ny frist fra den dato avhandlingen leveres på nytt.

Bedømmelseskomiteens innstilling oversendes Handelshøyskolen BI som forelegger denne for ph.d.-kandidaten. Kandidaten gis en frist på ti arbeidsdager til å fremme skriftlige merknader til innstillingen. Ph.d.-kandidatens eventuelle merknader skal sendes Handelshøyskolen BI. Handelshøyskolen BI fatter vedtak i saken i samsvar med § 4-10 og § 4-11.

§ 4-9.Retting av formelle feil i avhandlingen

Et innlevert arbeid kan ikke trekkes tilbake før det er endelig avgjort om det er verdig til å forsvares for ph.d.-graden.

Ph.d.-kandidaten kan etter innlevering søke om tillatelse til å rette formelle feil i avhandlingen. Søknaden skal vedlegges en fullstendig oversikt over de feil (errata) som ønskes rettet. Søknad om retting av formelle feil må leveres inn senest fire uker før komiteens frist for avlevering av innstilling og kan bare skje én gang.

§ 4-10.Enstemmig innstilling

Handelshøyskolen BI fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d.-avhandlingen er verdig til å forsvares. Dersom komiteen avgir enstemmig innstilling og Handelshøyskolen BI finner å legge den enstemmige innstillingen til grunn for sitt vedtak, fatter Handelshøyskolen BI selv vedtak i samsvar med den enstemmige innstillingen.

Dersom Handelshøyskolen BI finner at det foreligger begrunnet tvil om hvorvidt komiteens enstemmige innstilling skal legges til grunn, skal Handelshøyskolen BI selv søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader.

Handelshøyskolen BI fatter vedtak i saken på grunnlag av innstillingen og de innhentede uttalelsene.

§ 4-11.Delt innstilling

Handelshøyskolen BI fatter, på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling, vedtak om ph.d.-avhandlingen er verdig til å forsvares. Dersom komiteen avgir delt innstilling og Handelshøyskolen BI finner å legge flertallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, fatter Handelshøyskolen BI vedtak i samsvar med flertallets innstilling. Dersom komiteen avgir delt innstilling og Handelshøyskolen BI vurderer å legge mindretallets uttalelser til grunn for sitt vedtak, kan Handelshøyskolen BI søke nærmere avklaring fra bedømmelseskomiteen og/eller oppnevne to nye sakkyndige som avgir individuelle uttalelser om avhandlingen. Slike tilleggsuttalelser eller individuelle uttalelser skal forelegges ph.d.-kandidaten, som gis anledning til å komme med merknader. Dersom begge de nye sakkyndige slutter seg til flertallets innstilling i den opprinnelige komitéinnstillingen, skal denne innstillingen følges.

Kandidaten skal underrettes om utfallet etter behandling av uttalelser fra nye sakkyndige.

§ 4-12.Ny innlevering

En ph.d.-avhandling som ikke er funnet verdig til forsvar, kan bedømmes i omarbeidet utgave først seks måneder etter at Handelshøyskolen BI har fattet sitt vedtak. Ny bedømmelse kan bare finne sted én gang.

Ph.d.-kandidaten skal ved ny innlevering opplyse om at arbeidet tidligere har vært bedømt og ikke blitt funnet verdig til å forsvares.

Dersom ny innlevering skjer ved annen institusjon, skal det foretas nytt opptak, jf. § 2-1 til § 2-3.

§ 4-13.Krav til den trykte avhandlingen

Når avhandlingen er funnet verdig til å forsvares, skal ph.d.-kandidaten levere avhandlingen til Handelshøyskolen BI i godkjent format og i henhold til Handelshøyskolen BIs bestemmelser, jf. § 4-3.

Ph.d.-kandidaten skal levere et kortfattet sammendrag av avhandlingen på engelsk og norsk. Dersom avhandlingen hverken er skrevet på engelsk eller norsk, skal det i tillegg leveres et sammendrag på avhandlingens språk. Sammendraget skal, i likhet med selve avhandlingen, publiseres offentlig.

§ 4-14.Offentliggjøring

Avhandlingen skal være offentlig tilgjengelig senest to uker før dato for offentlig forsvar. Avhandlingen gjøres tilgjengelig i den form den ble innlevert til bedømmelse, eventuelt etter omarbeiding på grunnlag av komiteens foreløpige kommentarer, jf. § 4-7.

Det kan ikke legges restriksjoner på offentliggjøring av en doktorgradsavhandling med unntak av en på forhånd avtalt utsettelse av datoen for offentliggjøring. Slik utsettelse kan finne sted for at Handelshøyskolen BI og eventuelt ekstern part som helt eller delvis har finansiert ph.d.-utdanningen, skal kunne ta stilling til eventuell patentering. Ekstern part kan ikke stille krav om at hele eller deler av ph.d.-avhandlingen ikke skal kunne offentliggjøres, jf. § 2-3.

Ved publisering av avhandlingen skal kandidater følge gjeldende retningslinjer for kreditering av institusjoner. Hovedregelen er at en institusjon skal oppgis som adresse i en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig og vesentlig bidrag til eller grunnlag for en forfatters medvirkning til det publiserte arbeidet. Samme forfatter skal oppgi også andre institusjoner som adresse dersom disse i hvert enkelt tilfelle tilfredsstiller kravet til medvirkning.

Kapittel 5. Doktorgradsprøve

§ 5-1.Prøveforelesning

Etter at avhandlingen er innlevert til bedømmelse, jf. § 4-6 til § 4-9, skal ph.d.-kandidaten forelese. Prøveforelesningen er en selvstendig del av doktorgradsprøven og skal være over oppgitt emne. Hensikten er å prøve kandidatens evne til å tilegne seg kunnskaper utover avhandlingens tema og evnen til å formidle disse i en forelesningssituasjon.

Tittel for prøveforelesning kunngjøres for ph.d.-kandidaten ti arbeidsdager før forelesningen. Emnet for forelesningen skal ikke stå i direkte forbindelse med temaet for avhandlingen.

Prøveforelesningen holdes i forbindelse med disputas, og bedømmelseskomiteen oppgir tema for prøveforelesning og forestår bedømmingen. Prøveforelesningen skal skje på avhandlingsspråket med mindre Handelshøyskolen BI godkjenner et annet språk.

Handelshøyskolen BI avgjør om prøveforelesningen er bestått eller ikke bestått. Det skal begrunnes dersom prøveforelesningen anbefales ikke bestått.

Prøveforelesningen skal være bestått før disputas kan avholdes.

§ 5-2.Offentlig forsvar av avhandlingen (disputas)

Offentlig forsvar av avhandlingen skal finne sted etter at prøveforelesningen er godkjent, og normalt innen to måneder etter at institusjonen har funnet avhandlingen verdig til å forsvares.

Tid og sted for det offentlige forsvaret skal kunngjøres minst ti arbeidsdager før det avholdes.

Den komiteen som opprinnelig har bedømt avhandlingen, bedømmer også det offentlige forsvaret. Det offentlige forsvaret skjer på avhandlingsspråket med mindre institusjonen, etter forslag fra bedømmelseskomiteen, godkjenner et annet språk.

Det skal normalt være to opponenter. De to opponentene skal være medlemmer av bedømmelseskomiteen og utpekes av Handelshøyskolen BI.

Disputasen ledes av doktorgradsdekanen eller stedfortreder. Den som leder disputasen, gjør rede for innlevering og bedømmelse av avhandlingen, og for prøveforelesningen. Deretter redegjør doktoranden for hensikten med, og resultater av, den vitenskapelige undersøkelsen. Førsteopponenten innleder opposisjonen, andreopponenten avslutter opposisjonen.

Handelshøyskolen BI kan eventuelt fastsette en annen oppgavefordeling mellom opponentene og mellom doktoranden og førsteopponenten. Etter at begge opponenter har avsluttet sin opposisjon, gis de øvrige tilstedeværende anledning til å kommentere ex auditorio. En av opponentene avslutter opposisjonen, og disputasleder avslutter disputasen. Handelshøyskolen BI kan eventuelt fastsette en annen oppgavefordeling.

Bedømmelseskomitéen avgir innstilling til Handelshøyskolen BI der den gjør rede for hvordan den har vurdert forsvaret av avhandlingen. Innstillingen skal konkludere med om disputasen er godkjent eller ikke godkjent. Innstillingen skal begrunnes dersom disputasen anbefales ikke godkjent.

§ 5-3.Godkjenning av doktorgradsprøve

Handelshøyskolen BI fatter vedtak om godkjenning av doktorgradsprøven på grunnlag av bedømmelseskomiteens innstilling.

Dersom Handelshøyskolen BI ikke godkjenner prøveforelesningen, må det avholdes ny prøveforelesning. Ny prøveforelesning må holdes over nytt emne og ikke senere enn seks måneder etter første forsøk. Ny prøveforelesning kan bare holdes én gang. Forelesningen bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige, dersom ikke Handelshøyskolen BI har bestemt noe annet.

Dersom Handelshøyskolen BI ikke godkjenner disputasen, kan ph.d.-kandidaten forsvare avhandlingen på nytt én gang. Ny disputas kan tidligst avholdes etter seks måneder og bedømmes så vidt mulig av den samme komité som den opprinnelige.

§ 5-4.Kreering og vitnemål

På grunnlag av Handelshøyskolen BIs innberetning om at opplæringsdelen, avhandlingen og doktorgradsprøven er godkjent, kreeres kandidaten til philosophiae doctor.

Vitnemål utstedes av Handelshøyskolen BI. I vitnemålet skal det gis opplysninger om den faglige opplæringen kandidaten har deltatt i. Handelshøyskolen BI fastsetter hvilke ytterligere opplysninger som skal inngå i vitnemålet.

§ 5-5.Vedlegg til vitnemål (Diploma Supplement)

Handelshøyskolen BI skal utstede vedlegg til doktorgradsdiplomet i tråd med gjeldende retningslinjer for Diploma Supplement.

Kapittel 6. Klage, ikrafttredelse og overgangsbestemmelser

§ 6-1.Klage over avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett, klage over avslag på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen

Avslag på søknad om opptak, vedtak om opphør av studierett og klage på søknad om godkjenning av elementer i opplæringsdelen kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg. Handelshøyskolen BI fastsetter prosedyre for klagebehandling.

§ 6-2.Klage over eksamen i opplæringsdelen

Eksamener som er avlagt under opplæringsdelen, kan påklages etter universitets- og høyskoleloven § 5-3 «Klage over karakterfastsetting» og § 5-2 «Klage over formelle feil ved eksamen».

Behandling av mistanke om fusk eller forsøk på fusk følger Handelshøyskolen BIs fastsatte rutiner for dette.

§ 6-3.Klage over avslag på søknad om bedømmelse, ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar

Avslag på søknad om å få avhandlingen bedømt og vedtak om ikke godkjent avhandling, prøveforelesning eller forsvar kan påklages etter reglene i forvaltningslovens §§ 28 flg.

Handelshøyskolen BI fastsetter prosedyre for klagebehandling.

Dersom Handelshøyskolen BI eller klagenemda finner grunn til det, kan det oppnevnes enkeltpersoner eller et utvalg til å foreta en vurdering av den foretatte bedømmelsen og de kriteriene denne bygger på, eller til å foreta en ny eller supplerende sakkyndig vurdering.

§ 6-4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. august 2015. Fra samme tidspunkt oppheves Handelshøyskolen BIs doktorgradsreglement.1

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.