Forskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus

DatoFOR-2015-06-12-646
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endretFOR-2016-12-19-1646 fra 01.01.2017
EndrerFOR-2003-10-17-1246, FOR-2007-12-21-1610
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-42-§11, LOV-2014-06-20-42-§12, LOV-2014-06-20-42-§14, LOV-1992-12-04-132-§25b, LOV-1999-07-02-64-§11, FOR-2015-06-26-1153
Kunngjort18.06.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om helseforetaksfinansierte reseptlegemidler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 12. juni 2015 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) § 11, § 12 og § 14, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 25b og lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 11. Fremmet av Helse- og omsorgsdepartementet.
Tilføyd hjemmel: Delegeringsvedtak 26. juni 2015 nr. 1153.
Endringer: Endret ved forskrifter 24 nov 2015 nr. 1363, 16 des 2015 nr. 1689, 12 feb 2016 nr. 180, 17 mars 2016 nr. 342, 15 april 2016 nr. 425, 15 juni 2016 nr. 891, 13 sep 2016 nr. 1140, 11 okt 2016 nr. 1279, 19 des 2016 nr. 1646.
Endres ved forskrift 4 april 2017 nr. 483 (i kraft 1 mai 2017).

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å legge til rette for oppfølging av legenes rekvirering og riktig økonomisk oppgjør mellom apotek og helseforetak, ved utlevering av legemidler som finansieres av et regionalt helseforetak.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder rekvirering og utlevering av legemidler til bruk utenfor sykehus som finansieres av et regionalt helseforetak, og behandling av helseopplysninger i forbindelse med det økonomiske oppgjøret.

§ 3.Aktuelle legemidler

Helse- og omsorgsdepartementet beslutter hvilke legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene. Beslutningsmyndighet kan delegeres til Helsedirektoratet. Listen over disse legemidlene er en del av forskriften. Folketrygden yter ikke stønad til disse legemidlene, jf. folketrygdloven § 5-1 tredje ledd.

§ 4.Rekvirering fra lege

Hvilke leger som har rett til å rekvirere legemidler bestemmes av de regionale helseforetakene som finansierer legemidlene.

§ 5.Reseptens innhold

En resept skal oppfylle kravene til utfylling av resepten etter forskrift om legemidler fra apotek. En resept skal også inneholde aktuell refusjonskode.

Den enkelte resept må ikke lyde på mer enn tre måneders forbruk, men kan reitereres for inntil ett års forbruk.

§ 6.Utlevering av legemiddel på apotek

Utlevering av legemiddel til pasienter skal skje etter de generelle reglene om utlevering etter resept, jf. forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek, og i samsvar med kravene i denne forskriften § 4 og § 5.

Det skal ikke utleveres legemidler for mer enn tre måneders forbruk om gangen. Ved lengre utenlandsopphold kan det likevel utleveres legemidler for inntil ett års forbruk.

Dersom vilkårene for utlevering er oppfylt skal legemiddelet utleveres til pasienten uten egenbetaling.

§ 7.Direkte oppgjør

For at apotekene skal ha rett til direkte oppgjør med regionale helseforetak må det inngås skriftlig avtale om dette.

Krav om oppgjør skal sendes elektronisk på fastsatt meldingsformat.

§ 8.Unntak fra taushetsplikt

Reseptopplysninger jf. § 5 kan utleveres fra apotek til aktuelt helseforetak og behandles på andre måter, når dette er nødvendig for å oppfylle forskriftens formål. Dette kan skje uten samtykke fra pasienten og uten hinder av reglene om taushetsplikt. Pasienten kan heller ikke motsette seg at opplysningene behandles.

§ 9.Databehandlingsansvarlig

Helseforetakene er databehandlingsansvarlige, jf. pasientjournalloven § 2 bokstav e, for behandlingen av opplysningene som innhentes fra apotekene i forbindelse med økonomisk oppgjør.

§ 10.Endringer i andre forskrifter

Fra den tid forskriften trer i kraft gjøres følgende endringer i andre forskrifter:

1.I forskrift 21. desember 2007 nr. 1610 om behandling av helseopplysninger i nasjonal database for elektroniske resepter (Reseptformidlerforskriften) skal § 1-7 første ledd nytt punkt 1.3 lyde: ---
2.I forskrift 17. oktober 2003 nr. 1246 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Reseptbasert legemiddelregister (Reseptregisteret) skal § 1-8 andre ledd bokstav d lyde: ---
§ 11.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Liste over legemidler som skal finansieres av de regionale helseforetakene, jf. forskrift om helseforetaksfinasierte reseptlegemidler til bruk utenfor sykehus § 3

PreparatnavnVirkestoffATC-kodeBruksområdeOverføringsdato
Epoprostenol CampuspharmaEpoprostenolB01AC09Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
FlolanEpoprostenolB01AC09Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
VentavisIloprostB01AC11Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
RemodulinTreprostinilB01AC21Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
UptraviSeleksipagB01AC27Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
Bosentan AccordBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
Bosentan ActavisBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
Bosentan AurobindoBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
Bosentan CiplaBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
Bosentan SandozBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
StayveerBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
TracleerBosentanC02KX01Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
VolibrisAmbrisentanC02KX02Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
OpsumitMacitentanC02KX04Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
AdempasRiociguatC02KX05Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
MysildecardSildenafilG04BE03Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
OrisildSildenafilG04BE03Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
RevatioSildenafilG04BE03Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
AdcircaTadalafilG04BE08Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
Tadalafil AccordTadalafilG04BE08Pulmonal arteriell hypertensjon01.01.2017
RiastapHumant fibrinogenB02BB01Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
ConfidexKoagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjonB02BD01Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
OctaplexKoagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjonB02BD01Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
ProthromplexKoagulasjonsfaktor II, VII, IX og X i kombinasjonB02BD01Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
AdvateKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
AfstylaKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer15.11.2016
EloctaKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
Helixate NexGenKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
IbliasKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
KogenateKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
KovaltryKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
NovoEightKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
NuwiqKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
OctanateKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
ReFacto AFKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD02Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
FeibaFaktor VIII-inhibitor bypass-aktivitetB02BD03Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
AlprolixKoagulasjonsfaktor IXB02BD04Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
IdelvionKoagulasjonsfaktor IXB02BD04Blodkoagulasjonsfaktorer15.05.2016
ImmunineKoagulasjonsfaktor IXB02BD04Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
OctanineKoagulasjonsfaktor IXB02BD04Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
RixubisKoagulasjonsfaktor IXB02BD04Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
Koagulasjonsfaktor IX (nonakog beta pegol)B02BD04Blodkoagulasjonsfaktorer15.11.2016
HaemateVon Willebrands faktor og koagulasjonsfaktor VIII i kombinasjonB02BD06Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
VoncentoVon Willebrands faktor og koagulasjonsfaktor VIII i kombinasjonB02BD06Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
WilateVon Willebrands faktor og koagulasjonsfaktor VIII i kombinasjonB02BD06Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
CluvotKoagulasjonsfaktor XIIIB02BD07Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
NovoSevenEptacog alfa (aktivert)B02BD08Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
BeneFixNonacog alfaB02BD09Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
Willfact 1000 IEVon Willebrands faktorB02BD10Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
NovoThirteenKatridekakogB02BD11Blodkoagulasjonsfaktorer01.01.2016
CoagadexKoagulasjonsfaktor XB02BD13Blodkoagulasjonsfaktorer15.07.2016
ObizurKoagulasjonsfaktor VIIIB02BD14Blodkoagulasjonsfaktorer15.04.2016
EporatioErytropoietinB03XA01Anemilegemidler15.10.2016
EprexErytropoietinB03XA01Anemilegemidler01.01.2016
NeoRecormonErytropoietinB03XA01Anemilegemidler01.01.2016
RetacritErytropoietinB03XA01Anemilegemidler01.01.2016
AranespDarbepoetin alfaB03XA02Anemilegemidler01.01.2016
MirceraMetoksypolyetylen-glykol-epoetin betaB03XA03Anemilegemidler01.01.2016
GenotropinSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
HumatropeSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
Norditropin NordiFlexSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
Norditropin SimpleXxSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
NutropinAqSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
OmnitropeSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
SaizenSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
ZomactonSomatropinH01AC01Veksthormoner01.01.2016
IncrelexMecaserminH01AC03Veksthormoner01.01.2016
OlysioSimeprevirJ05AE14Hepatitt C01.01.2016
DaklinzaDaklatasvirJ05AX14Hepatitt C01.01.2016
SovaldiSofosbuvirJ05AX15Hepatitt C01.01.2016
ExvieraDasabuvirJ05AX16Hepatitt C01.01.2016
HarvoniSofosbuvir og ledipasvirJ05AX65Hepatitt C01.01.2016
ViekiraxOmbitasvir, paritaprevir og ritonavirJ05AX67Hepatitt C01.01.2016
ZepatierElbasvir/grazoprevirJ05AX68Hepatitt C15.05.2016
EpclusaSofosbuvir/VelpatasvirJ05AXHepatitt C15.07.2016
HerceptinTrastuzumabL01XC03Kreftsykdommer01.07.2014
ZelborafVemurafenibL01XE15Kreftsykdommer01.01.2014
TafinlarDabrafenibL01XE23Kreftsykdommer01.01.2014
MekinistTrametinibL01XE25Kreftsykdommer01.07.2014
ImbruvicaIbrutinibL01XE27Kreftsykdommer01.07.2015
VargatefNintedanibL01XE31Kreftsykdommer01.04.2015
ZemfirzaCediranibL01XE32Kreftsykdommer15.11.2016
TagrissoOsinertinibL01XE35Kreftsykdommer15.05.2016
CotellicCobimetinibL01XE38Kreftsykdommer01.12.2015
GraspaEryaspaseL01XX02Kreftsykdommer15.11.2016
LynparzaOlaparibL01XX46Kreftsykdommer01.07.2015
ZydeligIdelalisibL01XX47Kreftsykdommer01.07.2015
NinlaroIxazomibL01XX50Kreftsykdommer15.05.2016
VenetoclaxVenetoclaxL01XX52Kreftsykdommer15.07.2016
XtandiEnzalutamidL02BB04Kreftsykdommer01.01.2014
ZytigaAbirateronacetatL02BX03Kreftsykdommer01.01.2014
BondronatIbandronsyreM05BA06Kreftsykdommer01.01.2009
XgevaDenosumabM05BX04Kreftsykdommer01.01.2014
NeupogenFilgrastimL03AA02Immunstimulerende legemidler01.01.2016
NivestimFilgrastimL03AA02Immunstimulerende legemidler01.01.2016
TevagrastimFilgrastimL03AA02Immunstimulerende legemidler01.01.2016
ZarzioFilgrastimL03AA02Immunstimulerende legemidler01.01.2016
EfgratinPegfilgrastimL03AA13Immunstimulerende legemidler15.10.2016
NeulastaPegfilgrastimL03AA13Immunstimulerende legemidler01.01.2016
Pegfilgrastim StadaPegfilgrastimL03AA13Immunstimulerende legemidler15.10.2016
RistempaPegfilgrastimL03AA13Immunstimulerende legemidler15.10.2016
ZioxtenzoPegfilgrastimL03AA13Immunstimulerende legemidler15.10.2016
LonquexLipefilgrastimL03AA14Immunstimulerende legemidler01.01.2016
AvonexInterferon beta-1aL03AB07Multippel sklerose01.01.2008
RebifInterferon beta-1aL03AB07Multippel sklerose01.01.2008
BetaferonInterferon beta-1bL03AB08Multippel sklerose01.01.2008
ExtaviaInterferon beta-1bL03AB08Multippel sklerose01.01.2008
PlegridyPeginterferon beta-1aL03AB13Multippel sklerose01.12.2014
CopaxoneGlatirameracetatL03AX13Multippel sklerose01.01.2008
ZinbrytaDalizumabL04AA08Multippel sklerose15.05.2016
GilenyaFingolimodL04AA27Multippel sklerose15.07.2011
AubagioTeriflunomidL04AA31Multippel sklerose01.10.2013
LemtradaAlemtuzumabL04AA34Multippel sklerose01.10.2013
TecfideraDimetylfumaratN07XX09Multippel sklerose01.10.2013
MabTheraRituksimabL01XC02Revmatalogiske sykdommer og kreftsykdommer01.07.2014
OrenciaAbataceptL04AA24Revmatologiske sykdommer01.04.2013
OtezlaApremilastL04AA32Revmatalogiske sykdommer og hudsykdommer01.04.2015
OluminantBaricitinibL04AA37Revmatologiske sykdommer15.11.2016
BenepaliEtanerceptL04AB01Revmatalogiske sykdommer og hudsykdommer01.03.2016
EnbrelEtanerceptL04AB01Revmatalogiske sykdommer og hudsykdommer01.06.2006
ErelziEtanerceptL04AB01Revmatalogiske sykdommer og hudsykdommer15.10.2016
FlixabiInfliksimabL04AB02Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer15.07.2016
InflectraInfliksimabL04AB02Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer01.10.2013
RemsimaInfliksimabL04AB02Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer01.10.2013
RemicadeInfliksimabL04AB02Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer01.06.2006
AmgevitaAdalimumabL04AB04Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer15.10.2016
AmhumgenAdalimumabL04AB04Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer15.10.2016
HumiraAdalimumabL04AB04Revmatalogiske sykdommer, hud- og mage-tarmsykdommer01.06.2006
CimziaCertolicumab pegolL04AB05Revmatologiske sykdommer25.01.2010
SimponiGolimumuabL04AB06Revmatalogiske sykdommer og mage-tarmsykdommer08.12.2009
KineretAnakinraL04AC03Revmatologiske sykdommer01.06.2006
StelaraUstekinumabL04AC05Revmatalogiske sykdommer og hudsykdommer01.08.2009
RoActemraTocilizumabL04AC07Revmatologiske sykdommer01.07.2014
CosentyxSecukinumabL04AC10Hudsykdommer01.04.2015
BrodalumabBrodalumabL04AC12Hudsykdommer15.07.2016
TaltzIxekizumabL04AC13Hudsykdommer15.05.2016
SkilarenceDimetylfumaratN07XX09Hudsykdommer15.11.2016
NerventraLaquinimodN07XX1001.10.2013
XeljanzTofacitinibL04AA2901.01.2013
0Endret ved forskrifter 24 nov 2015 nr. 1363 (i kraft 1 des 2015), 16 des 2015 nr. 1689 (i kraft 1 jan 2016), 12 feb 2016 nr. 180 (i kraft 1 mars 2016), 17 mars 2016 nr. 342 (i kraft 15 april 2016), 15 april 2016 nr. 425 (i kraft 15 mai 2016), 15 juni 2016 nr. 891 (i kraft 15 juli 2016), 13 sep 2016 nr. 1140 (i kraft 15 okt 2016), 11 okt 2016 nr. 1279 (i kraft 15 nov 2016), 19 des 2016 nr. 1646 (i kraft 1 jan 2017). Endres ved forskrift 4 april 2017 nr. 483 (i kraft 1 mai 2017).