Forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester

DatoFOR-2015-06-12-705
DepartementOlje- og energidepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2015, 01.05.2017, 01.01.2019, 23.10.2017, 01.07.2021
Sist endretFOR-2017-02-03-120
EndrerFOR-1999-03-11-301, FOR-2011-06-24-726
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-1990-12-07-959-§9-1, LOV-1990-06-29-50-§10-6
Kunngjort24.06.2015   kl. 16.00
Rettet01.07.2015 (del III ikrafttredelse av endring i § 9-4 og endring av forskrift 2011 nr. 726 § 4-5)
KorttittelEndr. i forskrift om kraftomsetning og nettjenester

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat 12. juni 2015 med hjemmel i forskrift 7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 9-1 bokstav g og i, jf. lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 10-6.
Endringer: Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099, 3 feb 2017 nr. 120.
Rettelser: 25.06.2015 (§ 65 under del II), 01.07.2015 (del III ikrafttredelse av endring i § 9-4 og endring av forskrift 2011 nr. 726 § 4-5).

I

I forskrift 11. mars 1999 nr. 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester gjøres følgende endringer: 

§ 1-1 tredje ledd skal lyde:

Reglene stiller krav til at nettselskap som en nøytral aktør sørger for en effektiv informasjonsutveksling ved måling og avregning slik at konkurransen i kraftmarkedet blir mest mulig effektiv i samsvar med energilovens formål. 

§ 1-1 nytt syvende ledd skal lyde:

Reglene om Elhub skal bidra til effektiv og korrekt avregning, informasjonsutveksling og leverandørskifter. 

§ 1-3 skal lyde (to nye definisjoner og endring av to definisjoner): 

Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter: økonomisk oppgjør mellom avregningsansvarlig og kraftleverandør i et nettavregningsområde når avregning er basert på justert innmatingsprofil. Dette oppgjøret skal rette opp avviket mellom målepunktets estimerte timesuttak brukt i regulerkraftavregningen og timesuttak beregnet ut fra faktiske måleravlesninger og justert innmatingsprofil. 

Elhub: Nasjonal informasjonsløsning for måling og avregning i kraftmarkedet. 

Elhubbruker: Enheter som tilknyttes Elhub, hvilket omfatter nettselskap, kraftleverandører og andre tjenesteleverandører. 

Innhentingsmetode: den metode som nettselskapet bruker for å samle inn måleverdier, herunder om et målepunkt er fjernavlest, manuelt avlest eller ulest. Informasjonen benyttes blant annet av kraftleverandør for å vurdere om denne må skaffe til veie en måleravlesing for sluttbruker ved leverandørskifter. 

§ 2-1 skal lyde:

§ 2-1. Kraftleveranse ved anleggsovertagelse og oppstart

Kraftleverandør skal melde anleggsovertagelse og oppstart på vegne av sluttbruker ved å sende melding om leveringsstart etter § 2-4.

Avregningsansvarlig skal akseptere dato for anleggsovertakelse og oppstart maksimalt 30 virkedager før mottatt melding om leveringsstart. Avregningsansvarlig skal etter mottatt melding om leveringsstart sende melding om leveringsstart til nettselskap etter § 2-5, til kraftleverandør som tar over leveransen etter § 2-6 og melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen etter § 2-7. Melding om leveringsstart frem i tid skal sendes senest tre virkedager før leveringsstart i profilavregnede målepunkt og senest en kalenderdag før leveringsstart i timeavregnede målepunkt. Meldingen skal sendes straks ved leveringsstart tilbake i tid.

Kraftleverandør kan etter fullmakt fra sluttbruker inngå avtale om tilknytning og bruk av nettet på vegne av sluttbruker.

Det må være samme sluttbruker som inngår avtale om bruk av nettet og kraftleveranse i det enkelte målepunkt.

Dersom sluttbruker står uten kraftleveringsavtale ved anleggsovertagelse og oppstart, skal leveranse skje gjennom nettselskapets leveringsplikt i henhold til energiloven § 3-3. 

§ 2-2 skal lyde:

§ 2-2. Rettigheter og plikter ved leverandørskifte og anleggsovertagelse

Sluttbruker har rett til å bytte kraftleverandør.

Før melding om leveringsstart sendes skal det foreligge en skriftlig kraftleveringsavtale mellom kraftleverandør og sluttbruker. Dersom en kraftleveringsavtale inngås på vegne av sluttbruker som ikke opptrer i næringsvirksomhet, skal kraftleverandøren og sluttbrukeren være de eneste parter i avtalen.

Avregningsansvarlig plikter å gjennomføre leverandørskifte eller anleggsovertagelse på dato for leveringsstart etter at melding i henhold til § 2-4 er mottatt.

Kraftleverandøren plikter ved forespørsel å forevise kraftleveringsavtalen til offentlige myndigheter. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge nettselskapet eller avregningsansvarlig å kontrollere at gyldig kraftleveringsavtale foreligger før leverandørskifte eller anleggsovertagelse gjennomføres. 

§ 2-3 skal lyde:

§ 2-3. Krav til informasjon i kraftleveringsavtale

En kraftleveringsavtale skal minimum inneholde følgende informasjon:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn eller firmanavn,
d)hvilket produkt avtalen gjelder,
e)sluttbrukers samtykke.

Kraftleveringsavtalen kan gi kraftleverandør adgang til ensidig å endre målepunkt ID i forbindelse med anleggsovertagelse. 

§ 2-4 skal lyde:

§ 2-4. Kraftleverandørs melding om leveringsstart til Elhub

Kraftleverandør som skal starte leveransen, skal sende melding om leveringsstart til avregningsansvarlig. Ved leverandørskifte for profilavregnede målepunkt skal melding sendes tidligst seks og senest tre virkedager før dato for leveringsstart. Det skal foreligge en måleravlesning i Elhub som er godkjent av nettselskapet før meldingen sendes. Ved leverandørskifte for timeavregnede målepunkt skal melding sendes tidligst fire og senest en kalenderdag før dato for leveringsstart. Ved anleggsovertagelse og ved oppstart skal melding sendes senest 30 virkedager etter dato for leveringsstart.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)dato for leveringsstart,
c)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
d)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen,
e)balanseansvarlig på målepunktet,

For profilavregnede målepunkt kan kraftleverandør kansellere meldt leveringsstart senest tre virkedager før dato for leveringsstart ved å sende melding om kansellering. For timeavregnede målepunkt kan kraftleverandør kansellere meldt leveringsstart senest én kalenderdag før dato for leveringsstart ved å sende melding om kansellering. Kanselleringen skal straks bekreftes av avregningsansvarlig. 

§ 2-5 skal lyde:

§ 2-5. Melding om leveringsstart fra Elhub til kraftleverandør som skal ta over leveransen

Avregningsansvarlig skal ved utløp av kanselleringsfristen etter § 2-4 tredje ledd sende melding om leveringsstart til kraftleverandør som tar over leveransen.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)målernummer,
d)leveringsstart,
e)anleggets forventede årsvolum,
f)hvilken avregningsmetode som benyttes (justert innmatingsprofil eller timemålinger),
g)prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg),
h)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse og
i)opplysning om forbruker er pliktig til å betale merverdiavgift.

Dersom målepunktet avregnes etter justert innmatingsprofil, skal meldingen også inneholde:

j)måler/avregningskonstant,
k)antall siffer i målerens tellerverk,
l)dato for siste avlesning og førstkommende periodiske avlesning,
m)avlesningsfrekvens og
n)innhentingsmetode.

Ved leverandørskifte, der det ikke er kommet en ny godkjent målerstand i løpet av de siste tre måneder før melding om leveringsstart sendes, skal avregningsansvarlig avvise melding om leveringsstart, jf. § 2-4 første ledd. 

Ny § 2-6 skal lyde:

§ 2-6. Informasjon fra Elhub til nettselskap om leveringsstart

Avregningsansvarlig skal ved utløp av kanselleringsfristen etter § 2-4 tredje ledd tilgjengeliggjøre følgende informasjon for nettselskapet:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)målernummer,
d)leveringsstart,
e)anleggets forventede årsvolum,
f)hvilken avregningsmetode som benyttes (profilavregning eller timeavregning),
g)prioritet (prioritert eller utkoblbart anlegg),
h)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse,
i)kraftleverandør på målepunktet og
j)balanseansvarlig på målepunktet. 

Nåværende § 2-6 blir ny § 2-7 og skal lyde:

§ 2-7. Melding om opphør fra Elhub til kraftleverandør som avslutter leveransen

Avregningsansvarlig skal sende melding om opphør til kraftleverandør som avslutter leveransen ved utløp av kanselleringsfrist for leveringsstart etter § 2-4 tredje ledd. Ved anleggsovertagelse og oppstart av nytt anlegg skal meldingen sendes straks etter å ha mottatt melding om leveringsstart.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn,
d)sluttbrukers postadresse og
e)sluttdato for leveranse. 

Nåværende § 2-7 blir ny § 2-8 og skal lyde:

§ 2-8. Opphør av kraftleveranse

Kraftleverandør skal sende melding til avregningsansvarlig om opphør av kraftleveranse i de tilfeller opphøret ikke skyldes leverandørskifte. Melding om opphør skal sendes senest tre virkedager før kraftleveransen opphører.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn,
d)sluttbrukers postadresse og
e)dato for avtaleopphør.

Kraftleverandør kan kansellere melding om opphør senest tre virkedager for profilavregnede målepunkt og senest én kalenderdag for timeavregnede målepunkt før dato for opphør. Kanselleringsmelding skal straks bekreftes av avregningsansvarlig. Ved utløp av kanselleringsfristen skal avregningsansvarlig sende melding om opphør til nettselskapet. 

Nåværende § 2-8 blir ny § 2-9 og skal lyde:

§ 2-9. Opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft

Kraftleverandør kan sende melding til avregningsansvarlig om opphør av både kraftleveranse og overføring av kraft.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer,
c)sluttbrukers navn og postadresse og
d)dato for avtaleopphør.

Kraftleverandør har rett til å sende over målerstand ved kombinert opphør for profilavregnet målepunkt i henhold til § 3-3.

Kraftleverandør kan kansellere melding om opphør senest tre virkedager for profilavregnede målepunkt og senest én kalenderdag for timeavregnede målepunkt før dato for opphør. Kanselleringsmelding skal straks bekreftes av avregningsansvarlig. Ved utløp av kanselleringsfristen skal avregningsansvarlig sende melding om opphør til nettselskapet. 

§ 2-10 skal lyde:

§ 2-10. Melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte

Ved oppstart og anleggsovertagelse av leveringspliktig kraftleveranse skal avregningsansvarlig sende melding om anleggsovertagelse uten leverandørskifte til sluttbrukers kraftleverandør dersom sluttbruker allerede har en kraftleverandør i et annet målepunkt. Meldingen skal sendes uten ugrunnet opphold. Meldingen skal ikke sendes dersom sluttbruker har mer enn en kraftleverandør.

Ved oppstart og anleggsovertagelse skal meldingen inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)dato for leveringsstart,
c)sluttbrukers fødselsnummer eller organisasjonsnummer og
d)sluttbrukers navn, postadresse og anleggsadresse dersom denne er ulik postadressen.

Ved videreføring av eksisterende kraftleveringsavtale i nytt målepunkt skal kraftleverandør uten ugrunnet opphold informere sluttbruker skriftlig om avtalens vilkår. 

§ 2-11 oppheves. 

§ 3-3 skal lyde:

§ 3-3. Avlesning av målepunkt

Nettselskap har ansvar for at innmating og uttak av kraft i målepunkt blir målt og avlest.

Alle målepunkter skal avleses minimum én gang i kalenderåret.

Profilavregnede målepunkt tilhørende forbruker med forventet årlig strømforbruk høyere enn 8 000 kWh, skal avleses hver tredje, hver andre eller hver måned (periodisk avlesning). Periodene mellom avlesningene skal være tilnærmet like. Det skal foretas avlesning ved årsskifte.

Nettselskapet skal registrere alle mottatte måleravlesninger fra sluttbrukeren, med mindre sluttbrukeren sender inn urimelig mange avlesninger.

Målepunkt skal avleses ved leveringsstart, opphør av kraftleveranse og ved skifte av måler.

Kraftleverandør har rett til å sende målerstand til avregningsansvarlig ved leverandørskifte, anleggsovertagelse og oppstart. Kraftleverandør kan også sende måleravlesning til nettselskapet på vegne av sluttbruker etter fjerde ledd. Avregningsansvarlig skal straks sende målerstanden videre til nettselskapet. Nettselskapet skal akseptere målerstand som er innhentet inntil tre måneder før melding om leveringsstart sendes for anlegg som er manuelt avlest. Nettselskapet skal senest innen tre virkedager etter mottatt målerstand ha kvalitetssikret og godkjent denne, og sende melding om dette til avregningsansvarlig. Måleverdier stipuleres av avregningsansvarlig på dato for leveringsstart, med mindre nettselskapet sender ny avlest eller stipulert målerstand til avregningsansvarlig innen tre virkedager etter leveringsstart, jf. § 3-5.

All innmating skal ha timemåling. Målepunkt med forventet årlig uttak større enn 100 000 kWh skal ha timemåling. 

§ 3-5 skal lyde:

§ 3-5. Stipulering av målerstand og måleverdier for profilavregnede målepunkt

Dersom innhenting av målerstand for ikke-timemålte målepunkt i henhold til § 3-3 medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskap, kan målerstand stipuleres av nettselskapet. I særskilte tilfeller ved leveringsstart kan målerstand stipuleres når dette er avtalt med samtlige parter. Nettselskapet skal oversende melding med stipulert målerstand og periodevolum, jf. § 3-7.

Avregningsansvarlig skal stipulere timesfordelt uttak for profilavregnede målepunkt, jf. § 6-6 basert på innrapporterte periodevolum fra nettselskapet, jf. § 3-7. 

§ 3-6 skal lyde:

§ 3-6. Stipulering av måleverdier for timemålte målepunkt

Avregningsansvarlig skal utforme forslag til standard for validering, estimering og endring av måleverdier som skal gjelde ved utveksling av måleverdier mellom nettselskap og Elhub. Avregningsansvarlig skal forelegge forslaget til standard for Norges vassdrags- og energidirektorat for vedtak i god tid før implementering. Norges- vassdrags og energidirektorat kan fatte vedtak om endring av standarden.

Nettselskapet skal benytte standard for validering, estimering og endring av måleverdier ved stipulering av måleverdier for timemålte målepunkt. 

§ 3-7 skal lyde:

§ 3-7. Nettselskapets melding til avregningsansvarlig med målerstand og periodevolum for profilavregnede målepunkter

Nettselskapet skal innen tre virkedager etter avlesning eller stipulering i henhold til § 3-3 annet, tredje, og fjerde ledd og § 3-5, sende melding som inneholder målerstand og periodevolum til avregningsansvarlig.

Oversendelse av målerstand for profilavregnede målepunkter skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)målerstand ved begynnelsen og slutten av avregningsperioden,
c)avregningsperiodens start- og sluttdato,
d)forbrukt volum i målepunktet i avregningsperioden og
e)angivelse om avregningsdataene er målte eller stipulerte. 

§ 3-8 skal lyde:

§ 3-8. Melding med timeverdier til avregningsansvarlig

Nettselskapet skal innen kl. 07.00 første kalenderdag etter driftsdøgnet sende melding til avregningsansvarlig som inneholder innmatingen og uttaket i kWh per time for hvert enkelt timemålte målepunkt i henhold til § 3-3 syvende ledd og § 4-5.

Oversendelse av timeverdier for timeavregnede målepunkter skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)målt volum,
c)angivelse for hver måleverdi om den er målt, stipulert eller har midlertidig status,
d)eventuell angivelse av valideringsfeil og estimeringsmetode,
e)dato og klokkeslett for måleverdienes tidsintervaller og
f)dato og klokkeslett for når måleverdiene er opprettet eller oppdatert. 

§ 3-9 skal lyde:

§ 3-9. Melding om etablering av målepunkt og skifte av måler

Nettselskap skal innen tre virkedager etter etablering av målepunkt eller skifte av elektrisitetsmåler sende melding om målerbyttet til avregningsansvarlig. Avregningsansvarlig skal straks sende meldingen videre til kraftleverandør.

Meldingen skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)dato for målerbyttet,
c)hvilken avregningsmetode som benyttes (profilavregning eller timeavregning),
d)innhentingsmetode (fjernavlest, manuell eller umålt) og
e)målernummeret til ny måler.

Dersom målepunktet profilavregnes, skal meldingen også inneholde:

f)måler-/avregningskonstant for ny måler og
g)antall siffer i den nye målerens telleverk.

Ved installasjon av AMS etter § 4-5 kan nettselskapet opprettholde profilavregning for målepunktet i inntil 30 virkedager. Etter dette tidspunktet skal det benyttes timeavregning.

Ved installasjon av AMS i nye målepunkt eller der innføring av timeavregning etter fjerde ledd medfører urimelig kostnad eller ulempe for nettselskapet, kan profilavregning opprettholdes i inntil 30 virkedager etter at kommunikasjon er eller burde vært etablert med måleren. 

§ 3-10 skal lyde:

Nettselskapet skal kvalitetssikre måleverdiene og håndteringen av disse gjennom hele måleverdikjeden i sitt nett. Kvalitetssikringen skal kunne dokumenteres. Måleverdikjeden omfatter hele den måletekniske installasjonen, samt all videre registrering, håndtering, og oversendelse av måleverdier til avregningsansvarlig.

Ved estimering og korreksjon av måleverdier fra timemålte målepunkt skal nettselskapet benytte standard for validering, estimering og endring av måleverdier. Nettselskapet skal sende melding med korreksjoner til avregningsansvarlig uten ugrunnet opphold. Avvik for timemålte målepunkt skal gjøres opp økonomisk mellom nettselskap og den berørte kraftleverandør innen 10 kalenderdager etter at melding om verdsatt avvik er mottatt fra avregningsansvarlig, jf. § 6-13. 

Ny § 3-11 skal lyde:

§ 3-11. Beregning av forventet uttak per målepunkt

Nettselskapet skal minimum hvert kvartal beregne for hver enkelt kraftleverandør forventet årlig uttak for hvert målepunkt i kraftleverandørens portefølje. Informasjonen skal oversendes til avregningsansvarlig innen tre kalenderdager før kvartalsskifte. 

- - - 

§ 5-1 skal lyde:

§ 5-1. Beregning av regulerkraftbalanse

Avregningsansvarlig skal beregne regulerkraftbalanse for hver balanseansvarlig.

Regulerkraftbalansen skal beregnes på grunnlag av avregningsdata, kjøps-/salgsforpliktelser i organiserte markeder og kjøps-/salgsforpliktelser utenfor organiserte markeder.

Regulerkraftbalansen skal beregnes for hver time.

Regulerkraftbalansen skal beregnes for hvert elspotområde i regulerkraftmarkedet. 

§ 5-3 oppheves. 

§ 5-4 oppheves. 

Overskrift på kapittel 6 skal lyde:

Kapittel 6. Elhub 

Ny § 6-1 skal lyde:

§ 6-1. Drift og vedlikehold av Elhub

Elhub skal drives og utvikles av avregningsansvarlig. Vesentlige endringer i Elhub skal forelegges NVE i god tid før implementering. NVE kan pålegge avregningsansvarlig å gjennomføre endringer i Elhub. 

Ny § 6-2 skal lyde:

§ 6-2. Brukeravtale med Elhub

Elhubbrukere skal på forhånd inngå avtale med avregningsansvarlig. Avtalene skal ivareta hensynet til et effektivt kraftmarked og likebehandling av partene i markedet. Avregningsansvarlig skal forelegge avtalene for Norges vassdrags- og energidirektorat. 

Nåværende § 6-1 blir endret til § 6-3 og skal lyde:

§ 6-3. Bruk av justert innmatingsprofil

Målepunkter som ikke timemåles skal avregnes basert på justert innmatingsprofil. Justert innmatingsprofil for hvert nettavregningsområde blir fastsatt av avregningsansvarlig. 

Nåværende § 6-3 blir ny § 6-4 og skal lyde:

§ 6-4. Beregning av nettap

Ved beregning av timevis nettap for beregning av justert innmatingsprofil, skal avregningsansvarlig benytte en tapsprofil som er representativ for nettavregningsområdet. Nettselskapet skal sende melding til avregningsansvarlig med grunnlagsdata for beregning av nettap. 

§ 6-5 skal lyde: --- 

Ny § 6-6 skal lyde:

§ 6-6. Tilgjengeliggjøring av stipulert timesuttak ved måleravlesning av profilavregnede målepunkter

Uttaket mellom siste og foregående målerstand jf. § 3-7 timesfordeles av avregningsansvarlig etter justert innmatingsprofil som straks tilgjengeliggjør stipulert timesuttak til kraftleverandør som leverer kraft i målepunktet. Det stipulerte timesuttaket danner grunnlag for avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter.

Innsendt målerstand fra kraftleverandør jf. § 3-3 sjette ledd, skal også danne grunnlag for timesfordeling. Avregningsansvarlig skal straks tilgjengeliggjøre stipulerte måleverdier etter at nettselskapet har godkjent måleravlesningen.

Ved leverandørskifte skal stipulert timesuttak tilgjengeliggjøres både for kraftleverandør som tar over leveransen og for kraftleverandør som avslutter leveransen.

Informasjon om stipulert timesuttak for profilavregnede målepunkter skal inneholde:

a)målepunkt-ID,
b)stipulert timesuttak fordelt etter justert innmatingsprofil og
c)avregningsperiodens start- og sluttdato. 

Ny § 6-7 skal lyde:

§ 6-7. Beregning av avregningsdata for regulerkraftbalanse

Avregningsansvarlig skal beregne avregningsdata for regulerkraftbalanse for hver balanseansvarlig basert på nettselskapenes innrapportering av måleverdier jf. § 3-8 og estimert timevis uttak for profilavregnede målepunkt, jf. § 6-5. 

Ny § 6-8 skal lyde:

§ 6-8. Tilgjengeliggjøring av avregningsdata for regulerkraftbalanse

Avregningsansvarlig skal tilgjengeliggjøre for den enkelte balanseansvarlige avregningsdata og informasjon om det totale forbruket i nettavregningsområdet for foregående døgn. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig i Elhub innen kl. 09.00 første kalenderdag etter hvert driftsdøgn. 

Nåværende § 6-4 blir ny § 6-9 og skal lyde:

§ 6-9. Beregning av kraftuttak for balanseansvarlig og kraftleverandør

Avregningsansvarlig skal beregne en prosentvis fordeling av forventet årlig kraftuttak per ikke-timemålt målepunkt. Avregningsansvarlig skal, på bakgrunn av prosentvis fordeling per målepunkt og justert innmatingsprofil, beregne ikke-timemålt kraftuttak per time per målepunkt, for hver enkelt balanseansvarlig og kraftleverandør i henhold til § 6-7. 

Nåværende § 6-5 blir ny § 6-10 og skal lyde:

§ 6-10. Tilgjengeliggjøring av avregningsdata basert på justert innmatingsprofil

Avregningsansvarlig skal innen første kalenderdag kl. 09.00 etter driftsdøgnet tilgjengeliggjøre beregnet timesfordelt kraftuttak for kraftleverandørens enkelte målepunkt for balanseansvarlig og kraftleverandør. 

Nåværende § 6-6 blir ny § 6-11 og skal lyde:

§ 6-11. Informasjon om forventet uttak per målepunkt

Avregningsansvarlig skal minimum hvert kvartal tilgjengeliggjøre for hver enkelt kraftleverandør forventet årlig uttak for hvert målepunkt i kraftleverandørens portefølje. Informasjonen skal gjøres tilgjengelig for kraftleverandør senest én kalenderdag etter kvartalsskifte. 

Nåværende § 6-7 blir ny § 6-12 og skal lyde:

§ 6-12. Avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter

For profilavregnede målepunkt skal avregningsansvarlig gjennomføre et økonomisk oppgjør mellom kraftleverandører i hvert nettavregningsområde for å rette opp avviket som oppstår mellom beregnet prosentfordeling av den justerte innmatingsprofilen som inngikk i regulerkraftoppgjøret, og virkelig uttak fra målepunktene.

Avregningsansvarlig skal føre en konto for hver kraftleverandør. Kontoen skal oppdateres etter korreksjon av måleverdier med et verdsatt avvik mellom estimerte eller målte måleverdier og de korrigerte måleverdiene. Avviket skal verdsettes etter områdeprisen i elspotmarkedet veid med den justerte innmatingsprofilen i perioden mellom avlesningene.

Kontoen skal gjøres opp månedlig.

Avregningsansvarlig skal sende meldinger til kraftleverandører med avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter. Meldingene skal gjøre kraftleverandører kjent med sine betalingsforpliktelser og tilgodehavender, og grunnlaget for disse, innen tre virkedager etter oppgjort konto. 

Ny § 6-13 skal lyde:

§ 6-13. Melding om avvik ved korreksjon av måleverdier for timemålte målepunkt

Ved korreksjoner av målte timeverdier etter rapporteringsfristen for regulerkraftavregning skal avregningsansvarlig beregne avviket i forhold til måleverdiene som inngikk i regulerkraftavregningen. Avviket skal beregnes månedlig og verdsettes etter samme prinsipp som benyttes i regulerkraftmarkedet, jf. § 5-2. Avregningsansvarlig skal sende melding om beregnet avvik til nettselskap og skal referere til målepunkt, nettavregningsområde og berørt kraftleverandør. 

Ny § 6-14 skal lyde:

§ 6-14. Asymmetrisk oppgjør for nettselskap mot sluttbruker

Nettselskapet har ikke rett til oppgjør fra sluttbruker eller kraftleverandør dersom korreksjon av måleverdier foretas senere enn seks måneder etter driftsdøgnet. 

Ny § 6-15 skal lyde:

§ 6-15. Tilgang til måleverdier i Elhub

Målte timeverdier jf. § 3-8, og estimert timesuttak for profilavregnede målepunkter jf. § 6-5, skal være tilgjengelig i Elhub for elhubbrukere med fullmakt fra sluttbruker innen kl. 09.00 første kalenderdag etter driftsdøgnet. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge avregningsansvarlig å kontrollere at fullmakt om tilgang til måleverdiene i Elhub foreligger før elhubbrukere gis tilgang.

Stipulerte timesuttak jf. § 6-6 skal straks være tilgjengelig i Elhub for elhubbrukere.

Forventet årlig uttak jf. § 6-11 skal være tilgjengelig i Elhub for elhubbrukere.

Kraftleverandør skal ha tilgang i Elhub til samlet forbruk per time for alle sine kunder i det aktuelle nettområdet innen kl. 09.00 første kalenderdag etter hvert driftsdøgn. 

Ny § 6-16 skal lyde:

§ 6-16. Lagring av måleverdier i Elhub

Avregningsansvarlig skal lagre måleverdier med en tidsoppløsning på 60 minutt i tre år for timemålte og profilavregnede målepunkt.

Avregningsansvarlig skal lagre avleste målerstander og periodevolum som benyttes til å stipulere timesfordelt uttak for de siste tre årene.

Med samtykke fra sluttbruker kan avregningsansvarlig lagre måleverdier lengre enn tre år. 

Ny § 6-17 skal lyde:

Kraftleverandør er ansvarlig for kundeinformasjon for sine kunder i Elhub og plikter å oppdatere kundeinformasjonen i Elhub fortløpende. Kraftleverandør plikter å opplyse om kundens mobilnummer og epostadresse til Elhub dersom denne informasjonen er tilgjengelig for kraftleverandør.

Nettselskapet skal ha tilgang til kundeinformasjon i Elhub for sluttbrukere tilknyttet sitt nett. Andre elhubbrukere skal med fullmakt fra sluttbruker få tilgang til kundeinformasjon i Elhub. Norges vassdrags- og energidirektorat kan pålegge avregningsansvarlig å kontrollere at gyldig avtale for bruk av kundeinformasjon i Elhub foreligger før elhubbrukere får tilgang.

Historikk for kundeinformasjon inkludert fødselsnummer, oppstart, anleggsovertagelse og leverandørskifter for hvert målepunkt skal lagres i Elhub i 3 år. 

Ny § 6-18 skal lyde:

§ 6-18. Webløsning for styring av datatilgang i Elhub

Avregningsansvarlig skal utvikle webløsning for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon i Elhub. Norges vassdrags- og energidirektorat kan fatte vedtak om webløsningen.

Elhubbrukere skal på sine internettsider gi sluttbrukere mulighet til å styre hvem som skal ha tilgang til sine data i Elhub, og skal benytte webløsning for styring av tilgang til måleverdier og kundeinformasjon utviklet av avregningsansvarlig. 

Ny § 6-19 skal lyde:

§ 6-19. Reversering av forretningsprosesser i Elhub

Avregningsansvarlig kan etter avtale med berørte parter gjennomføre reversering av oppstart, anleggsovertagelse og leverandørskifte inntil 3 år tilbake i tid. 

Ny § 6-20 skal lyde:

§ 6-20. Rapportering av statistikk fra Elhub

Avregningsansvarlig skal rapportere statistikk til Norges vassdrags- og energidirektorat om datakvalitet på måleverdier i Elhub, oppstart, anleggsovertagelse, leverandørskifte, innmating, uttak og utveksling av kraft fordelt per nettavregningsområde og per kraftleverandør. 

Ny § 6-21 skal lyde:

§ 6-21. Sikkerhet i Elhub

Elhub skal ikke inneha funksjoner som kan påvirke, utføre eller overta overvåking og styring av elektriske anlegg i energiforsyningen, jf. energiloven § 1-3 første ledd og energilovforskriften § 1-1.

Elhub skal ikke inneha funksjoner for å kunne strupe eller bryte effektuttaket i noen målepunkt.

Avregningsansvarlig skal sørge for at Elhub til enhver tid fungerer etter sin hensikt og beskytte Elhub mot alle typer uønskede hendelser, herunder omfattende teknisk svikt, alle typer uautorisert tilgang for å hindre tyveri eller misbruk av måleverdier og kundeinformasjon, spredning av skadelig programvare og liknende.

Avregningsansvarlig skal sørge for at all informasjonsutveksling i henhold til Ediel er kryptert.

Avregningsansvarlig skal etablere et dokumentert styringssystem for sikkerhet som kontinuerlig skal ivareta en helhetlig risikostyring av Elhub. Styringssystemet skal som minimum omfatte følgende områder:

a)Risikovurdering med gjennomgang og oppfølging av denne,
b)sikkerhetskrav for utvikling, drift, bruk, systemvedlikehold av Elhub,
c)fysisk beskyttelse og kontroll med fysisk tilgang til sentralt teknisk utstyr knyttet til Elhub,
d)tekniske ordninger og prosedyrer for tildeling, endring, sletting og autentisering av korrekt tilgang til Elhub,
e)automatisk overvåking, logging, analyse og varsling ved uautorisert bruk, forsøk på uautorisert tilgang, unormal datatrafikk eller annen aktivitet som ikke er autorisert i Elhub,
f)beredskapsplaner eller prosedyrer for å håndtere alle typer hendelser eller feil som medfører svikt i funksjonen til Elhub og
g)prosedyrer eller rutiner for å registrere, gjennomgå og evaluere hendelser eller feil som har medført svikt i funksjonen til Elhub. 

Ny § 6-22 skal lyde:

§ 6-22. Gebyr

Avregningsansvarlig kan ta gebyr av nettselskap, kraftleverandører og andre elhubbrukere for utvikling drift og vedlikehold av Elhub.

Gebyrene skal dekke kostnader ved effektiv drift. 

Ny § 7-5 skal lyde:

§ 7-5. Fakturering basert på måleverdier i Elhub

Nettselskap og kraftleverandør skal benytte målte og stipulerte måleverdier i Elhub ved avregning og fakturering av nettleie og kraftleveranse.

Nettselskapet og kraftleverandør skal gjøre opp mot sluttbrukere for avvik i avregning og fakturering i påfølgende fakturaperiode etter korreksjonen av måleverdier, jf. § 6-12 og § 6-13. 

§ 8-1 skal lyde:

§ 8-1. Nettselskapets nøytralitet og informasjonsplikt

Nettselskapet skal i enhver sammenheng opptre nøytralt overfor kraftleverandører og sluttbrukere, herunder når det gjelder:

a)informasjon om kraftleverandører og kraftmarkedet,
b)nyetablering av abonnement,
c)oversendelse av måleverdier,
d)valg av faktureringsrutiner,
e)avregnings- og faktureringsplikt.

Nettselskapet skal håndtere informasjon på en måte som gjør at kraftleverandører eller andre tjenesteleverandører ikke kan gis konkurransefortrinn.

Nettselskapet kan ikke ha felles kunde- eller måleverdidatabaser med kraftleverandører. Ansatte i vertikalt integrerte virksomheter skal ikke ha tilgang til informasjon i Elhub på vegne av mer enn én type virksomhet.

Nettselskapet skal informere sluttbrukere om relevante forhold knyttet til leverandørskifte, måling og avregning.

Nettselskapet skal på forespørsel oppgi den justerte innmatingsprofilen for siste kalenderår og hvilke kraftleverandører som er balanseansvarlige i nettselskapets kraftnett.

På forespørsel skal nettselskapet stille all pliktig informasjon etter dette kapitlet til disposisjon på et allment brukt elektronisk format, dersom informasjonen er lagret elektronisk.

Nettselskapet plikter å informere sluttbrukere om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i deres nettområde, herunder hvilke kraftleverandører som har valgt felles fakturering. Ved leveringsstart for leveringspliktig kraftleveranse i medhold av energiloven § 3-3 skal nettselskapet uten ugrunnet opphold informere sluttbrukeren om de vilkår som gjelder for leveringen, samt gi sluttbrukeren informasjon om hvilke kraftleverandører som leverer kraft i området og hvordan en sluttbruker kan skaffe seg en kraftleverandør. Dette skal meddeles skriftlig i form av et brev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat. Nettselskapet skal deretter minimum hver tredje måned gi sluttbruker den informasjon som nevnes i annet punktum, i form av et påminnelsesbrev som skal utformes i henhold til mal utarbeidet av Norges vassdrags- og energidirektorat.

Sluttbrukere som mottar leveringspliktig kraftleveranse skal informeres om endringer i priser og leveringsvilkår senest tre uker før endringen finner sted.

Dersom nettselskapet tilbyr felles fakturering, skal dette gjøres på like og ikke-diskriminerende vilkår. 

§ 8-2 skal lyde:

§ 8-2. Historiske forbruksdata

Kraftleverandør skal via Internett presentere informasjon om forbruk i det enkelte målepunkt for sluttbrukeren. Informasjonen skal presenteres på en slik måte at det er mulig å sammenligne forbruket, priser og kostnader over tid.

Forbruksdata med timesoppløsning skal kunne lastes ned via kraftleverandørens internettsider på et standardisert format fastsatt av avregningsansvarlig. 

§ 9-1c skal lyde:

§ 9-1c. Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av bestemmelsene i § 2-1a, § 2-2, § 3-3, § 3-7, § 3-8, § 3-10, § 6-12, § 8-1, § 8-1a og § 8-3 kan det ilegges overtredelsesgebyr. 

- - -

0Endret ved forskrift 3 feb 2017 nr. 120.

II 

§ 6-5 skal lyde:

§ 6-5. Estimering av måleverdier for manuelt avleste målepunkt

Avregningsansvarlig skal estimere timevis uttak etter justert innmatingsprofil for manuelt avleste målepunkt. Estimeringen skal foretas daglig for foregående døgn og gjøres tilgjengelig i Elhub, jf. § 6-15.

III

Endringene i § 4-5, § 4-6 og § 9-4 trer i kraft 1. juli 2015.

§ 4-7 og § 4-8 oppheves fra 1. juli 2015.

Endringen i § 6-5 under del I trer i kraft 1. mai 2017.

Endringene i § 1-1, § 1-3, § 2-1, § 2-2, § 2-3, § 2-4, § 2-5, § 2-6, § 2-7, § 2-8, § 2-10, § 3-3, § 3-5, § 3-6, § 3-7, § 3-8, § 3-9, § 3-10, § 5-1, ny overskrift på kapittel 6, § 6-1, § 6-2, § 6-3, § 6-4, § 6-5 under del II, § 6-6, § 6-7, § 8-2 og § 9-1c trer i kraft 23. oktober 2017.

§ 2-9, § 3-11, § 6-8, § 6-9, § 6-10, § 6-11, § 6-12, § 6-13, § 6-15, § 6-16, § 6-17, § 6-18, § 6-19, § 6-20, § 6-21, § 6-22 og § 7-5 trer i kraft 23. oktober 2017.

§ 2-11, § 5-3 og § 5-4 oppheves fra 23. oktober 2017.

Endringene i § 8-1 trer i kraft 1. januar 2019.

§ 6-14 trer i kraft 1. juli 2021.

0Endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1778, 23 sep 2016 nr. 1099, 3 feb 2017 nr. 120.
 

Forskrift om endring i forskrift om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester 

Del 1

Det gjøres også følgende endringer i forskrift 24. juni 2011 nr. 726 om endring i forskrift om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester: - - -

Del II

Endringene i § 4-3, § 4-4, § 4-5 og § 4-6 trer i kraft 1. juli 2015.