Forskrift om krav til seilflygere

DatoFOR-2015-06-16-657
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse16.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§5-3, FOR-1999-12-10-1265, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om krav til seilflygere

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 16. juni 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 og § 5-3, jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Oppheves ved forskrift 28 nov 2015 nr. 1365 (i kraft 8 april 2018).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder bruk av seilfly innenfor norsk område, og for norsk seilfly utenfor norsk område når dette er forenlig med fremmed rett.

§ 2.Krav til seilflygere

Minstealder for seilflyger er 17 år. Utdannelse og flyging under instruksjon kan påbegynnes ved fylte 15 år.

Seilflygeren skal være erklært medisinsk skikket for tjenesten i henhold til de medisinske krav i forskrift 23. august 2001 nr. 1068 om medisinske krav for seilflygere, mikroflygere, førere av friballong og kabinbesetningsmedlemmer (BSL C 1-3).

Seilflygeren skal dokumentere gjennomgått teoriutdannelse og praktisk utdannelse, og at kvalifikasjoner i samsvar med bestemmelser godkjent av Luftfartstilsynet for flyging med vedkommende type seilfly og flyging av den aktuelle vanskelighetsgrad er vedlikeholdt. Dokumentasjonen skal medbringes under flyging.

For bruk av flytelefoni kreves flytelefonistsertifikat, jf. flytelefonistforskriften 18. november 2009 nr. 1383.

§ 3.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan dispensere fra kravet om minstealder når særlige forhold tilsier det.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.