Forskrift om krav til ballongførere

DatoFOR-2015-06-16-658
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse16.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§5-1, LOV-1993-06-11-101-§5-3, FOR-1999-12-10-1265, FOR-1999-12-10-1273
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om krav til ballongførere

Hjemmel: Fastsatt av Luftfartstilsynet 16. juni 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 5-1 og § 5-3 jf. delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1265 og delegeringsvedtak 10. desember 1999 nr. 1273.
Endringer: Oppheves ved forskrift 28 nov 2015 nr. 1365 (i kraft 8 april 2018).

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder for luftfart med bemannet friballong innenfor norsk område, og for bemannet norsk friballong utenfor norsk område når dette er forenlig med fremmed rett.

§ 2.Krav til ballongførere

Minstealder for ballongfører er 18 år.

Luftfart med friballong kan bare utføres av ballongførere som kan dokumentere å ha gjennomgått opplæring godkjent av Luftfartstilsynet for den aktuelle typen friballong. Dokumentasjonen skal medbringes under flyging.

For bruk av flytelefoni kreves flytelefonistsertifikat, jf. flytelefonistforskriften 18. november 2009 nr. 1383.

§ 3.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan når særlige grunner tilsier det dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften.

§ 4.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.