Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1303/2014 av 18. november 2014 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i Den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler)

DatoFOR-2015-06-16-685
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse16.06.2015
Sist endretFOR-2017-02-07-150
EndrerFOR-2008-07-04-790
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort23.06.2015   kl. 15.50
Rettet25.08.2015 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om TSI-sikkerhet i jernbanetunneler

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 16. juni 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37db og nr. 37dba (forordning (EU) nr. 1303/2014) og kommisjonsforordning (EU) 2016/912).
Endringer: Endret ved forskrifter 6 juli 2015 nr. 878, 7 feb 2017 nr. 150.
Rettelser: 01.07.2015 (EØS-henvisningsfeltet), 25.08.2015 (EØS-henvisningsfeltet).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37db og 37dba (forordning 1303/2014/EU) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder sikkerhet i jernbanetunneler i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler) som endret ved kommisjonsforordning (EU) 2016/912 gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrifter 6 juli 2015 nr. 878, 7 feb 2017 nr. 150.
§ 2.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 3.Forskriften trer i kraft 16. juni 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 4. juli 2008 nr. 790 om gjennomføring av vedtak 2008/163/EF av 20. desember 2007 om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne vedrørende sikkerhet i jernbanetunneler i det transeuropeiske jernbanesystemet for konvensjonelle og høyhastighetstog (TSI-sikkerhet i jernbanetunneler).

Beslutninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese forordning (EU) nr. 1303/2014 i engelsk versjon se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) nr. 1303/2014 i uoffisiell norsk oversettelse se her: pdf.gif  

For å lese forordning (EU) 2016/912 i engelsk versjon se her: pdf.gif

0Endret ved forskrift 7 feb 2017 nr. 150.