Forskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova

DatoFOR-2015-06-16-759
DepartementKunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse01.08.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-06-17-917
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-4, LOV-2005-04-01-15-§3-5, LOV-2005-04-01-15-§3-6, LOV-2005-04-01-15-§3-7, LOV-2005-04-01-15-§5-1
Kunngjort30.06.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om opptak ved Høyskolen Diakonova

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av styret ved Høyskolen Diakonova 16. juni 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-4, § 3-5, § 3-6, § 3-7 og § 5-1.

Opptak

§ 1.Virkeområde og opptaksramme

Forskriften gjelder ved opptak til Høyskolen Diakonovas studieprogram. Opptak til Bachelor i sykepleie går gjennom Samordna opptak. Resterende opptak gjøres lokalt ved Høyskolen Diakonova. 

Opptaksramme

Styret ved Diakonova fastsetter opptaksrammen for det enkelte studium.

§ 2.Høyskolen Diakonovas verdigrunnlag

Når en student aksepterer tilbud om studieplass, betyr dette også at studenten bekrefter å være kjent med Høyskolen Diakonovas verdigrunnlag; se Diakonovas hjemmeside http://www.diakonova.no.

§ 3.Saksbehandling

Studieadministrasjonen saksbehandler søknader om opptak.

§ 4.Opptak til Bachelor i sykepleie og Studium i kristen sjelesorg

Opptak til studier som krever generell studiekompetanse skal skje i henhold til Kunnskapsdepartementets forskrift om opptak til høyere utdanning.

§ 5.Krav til norskkunnskaper for søkere som har generell studiekompetanse på grunnlag av utenlandsk utdanning

Søkere som har utdanning fra land utenfor Norden må:

-ha en utdanning som gir generell studiekompetanse i Norge
-dokumentere kunnskaper i norsk.

Norsk kan dekkes på én av følgende måter:

-bestått eksamen i norsk på Vg3-nivå (393 timer)
-bestått eksamen fra trinn 3 i norsk for utenlandske studenter ved universitetene
-fullført og bestått studium i høyere utdanning på minst 60 studiepoeng i norsk språk og samfunnskunnskap for utenlandske studenter
-test i norsk: høyere nivå, skriftlig med minimum 450 poeng eller karakteren bestått.
§ 6.Søkere med generell studiekompetanse - som ikke kan poengberegnes

Kvalifiserte søkere som ikke kan poengberegnes (såkalt HUP - helt uten poeng) må rangeres i forhold til poengberegnede søkere.

For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak på bakgrunn av poengberegning.

Ved vurderingen skal det tas hensyn til om søkeren har et opptaksgrunnlag og en fagsammensetning som er likeverdig med det som gir grunnlag for tilleggspoeng for realfag/fremmedspråk for søkere som kan poengberegnes.

Ved vurderingen skal det legges vekt på søkerens reelle kvalifikasjoner for studiet, herunder søkerens norskkunnskaper.

§ 7.Søkere med generell studiekompetanse som søker om opptak på grunnlag av særskilt vurdering

Grunnlag for opptak etter særskilt vurdering kan være annet morsmål enn norsk, sykdom, funksjonshemming, eller andre spesielle forhold som gir grunn til å anta at søkerens karakterpoengsum etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning § 7-5 til § 7-7, ikke gir et riktig bilde av søkerens kvalifikasjoner.

Søkere som ønsker å bli vurdert etter denne bestemmelse, må be om dette i søknaden og legge ved egen begrunnelse og dokumentasjon av de forhold som anføres.

Forhold som nevnt over gir ikke i seg selv rett til studieplass. For å få tilbud om opptak kreves det likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som får tilbud om opptak etter bestemmelsene i forskrift om opptak til høyere utdanning, § 7-1 til § 7-12 og § 7-14.

§ 8.Søkere som søker om opptak på grunnlag av realkompetanse

Søkere som er 25 år eller eldre og som ikke har generell studiekompetanse kan søke om opptak på grunnlag av realkompetanse.

Realkompetanse er kompetanse som søkeren har fått gjennom yrkespraksis, ubetalt arbeid, organisasjonsarbeid, utdanning eller på annen måte.

Søkerens kvalifikasjoner skal vurderes i forhold til det faget som søkeren ønsker å studere.

Søkeren må ha nødvendige faglige forutsetninger for å gjennomføre det aktuelle studiet uten å ha generell studiekompetanse.

For å kunne behandles som realkompetansesøker må følgende kriterier være oppfylt:

-søker har ikke generell studiekompetanse og er 25 år eller eldre i opptaksåret.
-søkeren må ha yrkeserfaring i minimum fem (5) år innen helse og omsorg eller relevant yrkeserfaring i forhold til studieretning. Deltid regnes om til heltid. Inntil to (2) av disse årene kan erstattes av;
-militær-/siviltjeneste (førstegangstjeneste), inntil ett (1) år
-relevant utdanning fra videregående skole, folkehøyskole eller tilsvarende
-relevant ulønnet arbeid (tillitsverv, organisasjonsarbeid, politiker)
-omsorgsarbeid for egne barn kan telle inntil ett (1) år.
-utenlandske søkere må dokumentere tilstrekkelige ferdigheter i norsk. Se § 5.

Dersom søknaden gjelder opptak ved Bachelorgradsstudiet i sykepleie må søker dokumentere tilstrekkelig bakgrunn i matematikk: 5 uketimer i Reform 94 eller 224 årstimer i Kunnskapsløftet. 

Regler for rangering av kvalifiserte realkompetansesøkere

Søker skal rangeres i forhold til andre søkere på bakgrunn av en samlet vurdering av alder, praksis, og andre kvalifikasjoner, som tidligere skolegang eller utdanning samt egenerklæring og motivasjon.

For å være kvalifisert kreves likeverdige ferdigheter og kunnskaper med søkere som kan poengberegnes og som tilbys studieplass.

Selv om en søker er kvalifisert i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 3-1, gir ikke dette automatisk rett til studieplass.

Høyskolen Diakonovas vurdering av realkompetanse for opptak gjelder kun til studier ved Høyskolen Diakonova.

§ 9.Opptak til Master og videreutdanninger - generelle bestemmelser

Søknadsfrist angis på Høyskolens nettside. Frist for innsending av dokumenter/vedlegg er angitt på SøknadsWeb. Søknader som ikke er komplette ved ettersendelsesfristens utløp konkurrerer ikke i opptaket. 

Krav om praksis som autorisert sykepleier

Praksiskravet for de ulike videreutdanningene er som følger:

-Helsesøsterutdanningen - minimum ett (1) år.
-Videreutdanning i sykepleie til pasienter med kreftsykdom - minimum to (2) år.
-Videreutdanning i sykepleie til pasienter med nyresykdom - minimum to (2) år.
-Master i sykepleie - minimum ett (1) år.

Praksiskravet må være oppfylt før søknadsfristen. 

Kvotering av søkere

Når særlige forhold gjør det ønskelig, kan styret i forkant av opptak gi fortrinnsrett i form av kvoter for et bestemt antall studieplasser for kvalifiserte søkere. 

Rangering av søkere

Dersom det er flere kvalifiserte søkere enn det er studieplasser på studiet, konkurrerer søkerne om studieplasser på grunnlag av samlet poengsum.

Ved lik poengsum prioriteres:

a)søker med høyest prioritet på søknaden
b)mannlige søkere.
§ 10.Poengberegning 

Karakterpoeng

Karakterpoengene beregnes ut fra karakterene på vitnemålet for fullført grunnutdanning i sykepleie.

Følgende omregningstabell benyttes:

Gamle bokstavkaraktererTallkaraktererBokstavkaraktererTallverdi ved opptak
S1,0–1,9A5
M2,0–2,4B4
G*2,5–2,9C3
3,0–3,4D2
NG3,5–4,0E1
*Bokstavkarakteren G gis tallverdi 2,5 ved opptak.
 

Ekstrapoeng

Poengberegning av annen høyere utdanning:

-det gis 1 poeng pr. 60 studiepoeng (20 vekttall) utover minstekravet
-det gis 0,5 poeng for studier av ½ års varighet - 30 studiepoeng (10 vekttall)
-beståtte kurs som gir studiepoeng vil gi uttelling når de samlet utgjør minimum 30 studiepoeng (10 vekttall).

Det gis maksimum 3 ekstrapoeng for høyere utdanning til videreutdanningene og til master i sykepleie. 

Tilleggspoeng

Det gis 1 tilleggspoeng til søkere med fullført militær-/siviltjeneste, eller som har hatt omsorg for egne barn. Dokumentasjon må følge søknaden. 

Poenguttelling for yrkeserfaring

Praksiskrav som inngår i opptaksgrunnlaget gir ikke poenguttelling.

Yrkeserfaring som autorisert sykepleier utover minstekravetPoeng
1 år1
2 år2
3 år3
 

Poengberegning av yrkeserfaring 

100 % stilling = 1650 timer = 1 år = 1 poeng 

50 % stilling = 825 timer = ½ år = 0,5 poeng 

Utregning:

a)% stilling X mnd

100 X 12

b)Timer X mnd

1650 X 12

Det gis ikke uttelling for yrkeserfaring hvor ansettelsesforholdet har vært under 50 % stilling og < 6 måneder sammenhengende.

Flere arbeidsforhold innenfor samme tidsrom gir ikke uttelling ut over 100 % stilling.

Annen lønnet arbeidserfaring utført etter at søker har fullført sin bachelorgradsutdanning, godskrives med 0,5 poeng pr. år.

Det gis maksimum 3 ekstrapoeng for praksis til videreutdanningene og til master i sykepleie.

§ 11.Søkere med utenlandsk sykepleierutdanning

Søker må ha norsk autorisasjon som sykepleier, og i tillegg ha praksis som tilsvarer fulltidsarbeid med direkte utøvelse av klinisk sykepleie etter norsk autorisasjon.

For søkere med utenlandsk sykepleierutdanning som ikke kan poengberegnes, legges følgende utregning til grunn:

-gjennomsnittskarakterpoeng av alle kvalifiserte søkere til aktuelt studium, gis til søkerne som ikke kan poengberegnes. I tillegg gis poeng for praksis og annen utdanning.

Søkere med utenlandsk utdanning som har annet morsmål enn norsk, må dokumentere at de behersker norsk - skriftlig og muntlig, se § 5.

§ 12.Klage på vedtak om opptak

Vedtak om tilbud eller avslag på søknad om opptak er å regne som enkeltvedtak.

Klager på vedtak om opptak gjennom Samordna opptak skal behandles i henhold til forskrift om opptak til høyere utdanning § 8-1 til § 8-3 i Nasjonal klagenemnd.

Klager på vedtak om opptak ved lokal saksbehandling skal sendes studieadministrasjonen (opptakskontoret) som saksbehandler klagen. Klageinstans er Klagenemnda ved Høyskolen Diakonova i henhold til universitets- og høyskoleloven § 5-1.

§ 13.Politiattest - Viser til lov om helsepersonell § 20 a

Bachelor i sykepleie er en utdanning der det kreves politiattest for å delta i praksisopplæring og klinisk undervisning.

Krav til politiattest gjelder også alle videreutdanninger og masterutdanninger som inkluderer klinisk undervisning.

Studenten må levere inn politiattest ved registrering første studiedag.

Politiattesten må ikke være eldre enn tre (3) måneder. Politiattesten varer i tre (3) år.

Eventuelle merknader som skal fremgå av politiattesten:

-siktelse, tiltale eller dom for overtredelse av Straffeloven § 192 til § 197, § 199 til § 200 andre ledd, og § 201 første ledd bokstav c, § 203 eller § 204a.
§ 14.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. august 2015. Samtidig oppheves forskrift 17. juni 2014 nr. 917 om opptak ved Høyskolen Diakonova.