Forskrift om forlenget gyldighet for autorisasjonsbevis for plantevernmidler

DatoFOR-2015-06-18-690
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse18.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§8, LOV-2003-12-19-124-§12, LOV-2003-12-19-124-§23, FOR-2003-12-19-1790, FOR-2015-05-06-455-§8, FOR-2015-05-06-455-§9, FOR-2015-05-06-455-§32
Kunngjort23.06.2015   kl. 15.50
KorttittelForskrift om autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 18. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 8, § 12 og § 23, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790, jf. forskrift 6. mai 2015 nr. 455 om plantevernmidler § 8, § 9 og § 32 første ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XX kap. I nr. 1l (direktiv 2009/128/EF).

§ 1.Forlengelse av autorisasjonsbevis for plantevernmidler

Autorisasjonsbevis for plantevernmidler som er utstedt av Mattilsynet med utløpsdato i 2015, skal ha forlenget gyldighet inntil 1. januar 2016.

§ 2.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.