Forskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen

DatoFOR-2015-06-19-663
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2015 hefte 6
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4
Kunngjort19.06.2015   kl. 15.20
KorttittelForskrift om sanksjoner mot visse personer og aktører i Jemen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 19. juni 2015 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd. Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)på alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)på alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)på alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Definisjoner

I denne forskrift menes med

a)«krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er fremsatt før eller etter datoen for denne forskriftens ikrafttredelse, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig
i)krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,
ii)krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form,
iii)krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon,
iv)motkrav,
v)krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,
b)«kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen,
c)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
d)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder men ikke begrenset til å selge, leie ut eller pantsette dem,
e)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
f)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter av eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev og
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
g)«Sanksjonskomiteen»: komiteen som er opprettet under FNs sikkerhetsråd i henhold til punkt 19 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2140 (2014).
§ 3.Finansielle sanksjoner mot listeførte personer, enheter eller organer

Alle penger og formuesgoder som tilhører eller eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført på Sanksjonskomiteens liste, skal fryses.

Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført på Sanksjonskomiteens liste.

Sanksjonskomiteens liste1 omfatter fysiske eller juridiske personer, enheter og organer som Sanksjonskomiteen anser for å være involvert i eller å støtte handlinger som truer freden, sikkerheten eller stabiliteten i Jemen, herunder men ikke begrenset til

a)handlinger som hindrer eller undergraver en vellykket sluttføring av den politiske overgangsprosessen, som angitt i initiativet fra Samarbeidsrådet for de arabiske statene i Gulfen (GCC) og avtalen om en gjennomføringsordning,
b)voldshandlinger som hemmer gjennomføringen av tiltakene omhandlet i sluttrapporten fra den utvidete nasjonale dialogkonferansen, eller angrep på nødvendig infrastruktur,
c)planlegging, iscenesetting eller utføring av handlinger som er i strid med gjeldende internasjonale menneskerettigheter eller internasjonal humanitærrett, eller handlinger som innebærer overgrep i henhold til menneskerettighetene, i Jemen.

Sanksjonskomiteens liste inneholder begrunnelsen for at de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene er listeført. Sanksjonskomiteens liste inneholder også, der det er tilgjengelig, opplysninger gitt av Sikkerhetsrådet eller av Sanksjonskomiteen som er nødvendige for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse. Listen inneholder også datoen da personene, enhetene og organene ble listeført av Sikkerhetsrådet eller av Sanksjonskomiteen.

1Du kan finne listen over personer eller juridiske enheter som omfattes av sanksjonene på FNs hjemmeside: http://www.un.org/sc/committees/2140/sanctions_list.shtml
§ 4.Unntak for visse betalinger

Utenriksdepartementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet forutsatt at

a)departementet har fastslått at pengene eller formuesgodene
i)er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført på Sanksjonskomiteens liste og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
ii)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller
iii)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, og
b)den berørte medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om hva den er kommet fram til, som nevnt i bokstav a), og om at tillatelse vil bli gitt, og Sanksjonskomiteen ikke har gjort innsigelse mot dette innen fem virkedager etter at underretningen ble gitt.

Departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet, dersom departementet har fastslått at pengene eller formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, departementet har underrettet Sanksjonskomiteen om avgjørelsen, og Sanksjonskomiteen har godkjent denne.

Departementet kan gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at

a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett fastsatt før den dato personen, enheten eller organet nevnt i § 3 ble listeført, eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom en slik tilbakeholdsrett eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)tilbakeholdsretten eller beslutningen ikke er til fordel for personer, enheter eller organer oppført i på Sanksjonskomiteens liste, og
d)medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om tilbakeholdsretten eller beslutningen.

Departementet kan, i tilfeller der listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble listeført av FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen, gjøre unntak fra bestemmelsene i § 3 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom departementet har fastslått at

a) pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført på Sanksjonskomiteens liste,

b) betalingen ikke er i strid med § 3, annet ledd, og

c) den berørte medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen ti virkedager i forveien om at tillatelse vil bli gitt.

Vurdering av unntak etter denne bestemmelsen skjer kun etter anmodning rettet til Utenriksdepartementet fra en angjeldende fysisk eller juridisk person. Departementet skal uten unødig opphold skriftlig underrette vedkommende som har fremmet anmodningen, og eventuelt andre personer, organer eller enheter som departementet vet er direkte berørt, om anmodningen er tatt til følge.

§ 5.Overførsel til frosne konti

Bestemmelsen i § 3, annet ledd skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner fra å godskrive frosne konti når de mottar penger overført av en tredje part til en konto tilhørende listeførte fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette Utenriksdepartementet om slike transaksjoner.

Bestemmelsen i § 3, annet ledd gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av

a)renter eller annen avkastning på disse kontiene,
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i § 3 ble listeført, eller
c)beløp forfalt til betaling i henhold til en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett eller en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol, som nevnt i § 4, tredje ledd,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til § 3, første ledd.

§ 6.Opplysningsplikt

Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer omgående gi Utenriksdepartementet opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forskriften, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med § 3, og samarbeide med departementet om en eventuell verifisering av disse opplysningene.

Opplysninger som gis eller mottas i henhold til denne bestemmelse skal kun brukes til det formål de gis eller mottas for.

§ 7.Virksomhet som søker å omgå forbudene

Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som direkte eller indirekte har som formål eller virkning å omgå bestemmelsene i § 3.

Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forskriften, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble frosset eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.

Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar for disse personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med forbudene fastsatt i denne forskriften.

Ingen krav i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner skal imøtekommes dersom gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av bestemmelsene i denne forskriften, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene fremsettes av

a)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført på Sanksjonskomiteens liste,
b)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av personer, enheter eller organer omtalt i bokstav a).

Ved en eventuell rettsprosess knyttet til tvangsfullbyrdelse av krav skal den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som søker å få kravet tvangsfullbyrdet, bære bevisbyrden for at innfrielsen av kravet ikke er forbudt i henhold til fjerde ledd.

Denne bestemmelsen berører ikke den rett fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer omtalt i første ledd har til å få en rettslig prøving av lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forskriften.

§ 8.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 2.

§ 9.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve denne forskrift.

§ 10.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.