Forskrift om opptjening av pensjonsrettigheter i lovfestet offentlig tjenestepensjonsordning for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon

DatoFOR-2015-06-19-710
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2015 med virkning fra 01.01.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1949-07-28-26-§20, LOV-1953-06-26-11-§3, LOV-1962-06-22-12-§5
Kunngjort24.06.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om uføres opptjening i off. tjenestepensjonsordning

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 19. juni 2015 med hjemmel i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens pensjonskasse § 20 sjette ledd, lov 26. juni 1953 nr. 11 om pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. § 3 nr. 1 andre ledd og lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere § 5 tredje ledd.

§ 1.Virkeområde

Forskriften gjelder opptjening av pensjonsrettigheter for personer som har midlertidig uførepensjon og uførepensjon fra Statens pensjonskasse, pensjonsordning for apotekvirksomhet mv. og pensjonsordning for sykepleiere.

Forskriften gjelder ikke når det er innvilget oppsatt uførepensjon etter lov om Statens pensjonskasse § 27 femte ledd og tilsvarende bestemmelser i de øvrige pensjonsordningene.

§ 2.Opptjening av pensjonsrettigheter

Ved medregning av tjenestetid for tidsrom medlemmet har midlertidig uførepensjon eller uførepensjon, fastsettes opptjeningen i forhold til uføregraden i nevnte tidsrom.

Dersom uførepensjonen er redusert på grunn av arbeidsinntekt, legges utbetalingsgraden til grunn. Utbetalingsgraden framkommer ved å dividere den reduserte uførepensjonen med uførepensjonen beregnet etter 100 prosent uførhet.

§ 3.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gis virkning fra 1. januar 2015.