Forskrift om gjennomføring av kommisjonsforordning (EU) nr. 1301/2014 av 18. november 2014 om de tekniske spesifikasjonene for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE)

DatoFOR-2015-06-19-720
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2015
Sist endretFOR-2015-07-06-878
EndrerFOR-2012-07-19-759, FOR-2009-03-17-325
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort25.06.2015   kl. 15.50
Rettet25.08.2015 (EØS-henvisningsfeltet)
KorttittelForskrift om gjennomføring av forordn. (EU) nr. 1301/2014

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 19. juni 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 16 første ledd og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ag, nr. 37dh, nr. 37dn (forordning (EU) nr. 1301/2014).
Endringer: Endret ved forskrift 6 juli 2015 nr. 878.
Rettelser: 01.07.2015 (EØS-henvisningsfeltet), 25.08.2015 (EØS-henvisningsfeltet).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ag, 37dh og 37dn (forordning 1301/2014/EU) om den tekniske spesifikasjonen for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «energi» i den europeiske unions jernbanesystem (TSI-ENE) gjelder som norsk forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
0Endret ved forskrift 6 juli 2015 nr. 878.
§ 2.Forordning (EU) nr. 1301/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
a)Etter vedleggets nr. 7.4.2.11.1 tilføyes følgende:
7.4.2.12 Særtrekk ved det norske nettet
7.4.2.12.1 Vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning (6.2.4.1)

P-tilfeller

Som alternativ til vurdering av gjennomsnittlig nyttespenning i samsvar med punkt 15.4 i EN 50388:2012 kan strømforsyningens ytelse også vurderes ved:

-En sammenlikning med en referanse der strømforsyningsløsningen har vært benyttet til liknende eller mer krevende togtrafikk. Referansen skal ha en liknende eller større
-avstand til den spenningsregulerte samleskinnen (stasjon med frekvensomformer)
-impedans i kjøreledningsystemet.
-Et grovt anslag over Umean useful i enkle tilfeller som fører til økt ekstra kapasitet for framtidige trafikketterspørsel.
§ 3.Statens jernbanetilsyn utøver myndighet etter denne forskriften.
§ 4.Forskriften trer i kraft 19. juni 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves forskrift 19. juli 2012 nr. 759 om gjennomføring av TSI energi på det nasjonale jernbanenettet for konvensjonelle tog og forskrift 17. mars 2009 nr. 325 om gjennomføring av vedtak 2008/284/EF av 6. mars 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «energi» i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog (TSI-ENERGI-HS).

Forordninger

Rettsakten er gyldig på alle offisielle språk i EU. Vi legger ved den engelske teksten. Den uoffisielle norske oversettelsen legges kun ved av informasjonshensyn i påvente av den offisielle norske oversettelsen. 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1301/2014 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1301/2014 se her: pdf.gif