Forskrift om endring i forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag

DatoFOR-2015-06-19-722
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse19.06.2015, 19.06.2021
Sist endret
EndrerFOR-1988-05-15-356
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort25.06.2015   kl. 15.50
KorttittelEndr. i forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 19. juni 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a.

I

I forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag gjøres følgende endringer: 

- - - 

§ 4 oppheves. 

- - -

§ 8 oppheves. 

Nåværende § 9 og § 10 blir nye § 8 og § 9.

II

Ikrafttredelse. Overgangsbestemmelser

1.Forskriften trer i kraft straks.
2.Endringene i § 4, § 8, § 9 og § 10 trer i kraft seks år etter endringsforskriftens ikrafttredelse.

- - -