Forskrift om anvendelse av helselover og -forskrifter for Svalbard og Jan Mayen

DatoFOR-2015-06-22-747
DepartementNærings- og fiskeridepartementet, Landbruks- og matdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse01.10.2015
Sist endretFOR-2016-02-01-88
EndrerFOR-1928-06-15-3357, FOR-1934-09-04-3347, FOR-2001-02-26-178
Gjelder forSvalbard og Jan Mayen
HjemmelLOV-1925-07-17-11-§4, LOV-1930-02-27-2-§2, LOV-1977-06-03-57-§14, LOV-1984-03-30-15-§7, LOV-1992-12-04-132-§2a, LOV-1994-08-05-55-§1-2, LOV-1999-07-02-61-§1-2, LOV-1999-07-02-62-§8-1, LOV-1999-07-02-64-§2, LOV-2000-06-02-39-§1-2, LOV-2000-06-23-56-§1-2, LOV-2000-06-23-56-§2-2, LOV-2003-02-21-12-§3, LOV-2003-06-27-64-§2, LOV-2003-12-05-100-§1-2, LOV-2003-12-19-124-§3, LOV-2005-12-21-126-§3, LOV-2008-06-20-44-§3, LOV-2011-06-24-29-§2, FOR-2015-06-19-676, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort26.06.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om helselovgivning for Svalbard og Jan Mayen

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 22. juni 2015 med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2, lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering § 14, lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. (helsetilsynsloven) § 7, lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. (legemiddelloven) § 2a, lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer § 1-2, lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. (spesialisthelsetjenesteloven) § 1-2, lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven) § 8-1, lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven) § 2, lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) § 1-2, lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) § 1-2 og § 2-2, lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker (behandlingsbiobankloven) § 3, lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. § 2, lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. (bioteknologiloven) § 1-2, lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. (kosmetikklova) § 3, lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning (helseforskningsloven) § 3 og lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid (folkehelseloven) § 2, jf. delegeringsvedtak 19. juni 2015 nr. 676. Fastsatt også av Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet 22. juni 2015 hva gjelder § 12 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 3, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
Endringer: Endret ved forskrifter 4 des 2015 nr. 1387, 1 feb 2016 nr. 88.

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å gi lover og forskrifter om helsemessige forhold anvendelse for Svalbard og Jan Mayen og å fastsette tilpasninger ut fra de stedlige forholdene.

§ 2.Helselover som etter loven selv eller Svalbardloven gjelder for Svalbard

Lover og forskrifter om helsemessige forhold som etter loven selv eller Svalbardloven gjelder helt eller delvis for Svalbard, er

a)lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, jf. lovens § 58
b)lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader, jf. lovens § 3
c)forskrift 15. juni 2001 nr. 635 om svangerskapsavbrudd, jf. abortloven § 15 nr. 1 andre punktum og forskriftens § 24
d)forskrift 11. desember 1998 nr. 1300 om alkoholordningen for Svalbard, jf. alkoholloven § 1-2
e)- - -
f)lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling, jf. forskrift 9. mai 2003 nr. 568 om anvendelse av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen
g)lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv., jf. lovens § 19 og forskrift 31. oktober 2008 nr. 1166 om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helse- og omsorgstjenesten § 1
h)lov 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. (helseforetaksloven), jf. vedtak 5. oktober 2001 nr. 1148 om utvidelse av lov av 15. juni 2001 nr. 93 om helseforetak m.m. sitt geografiske virkeområde til også å gjelde Svalbard.
0Endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1387 (i kraft 1 jan 2016).
§ 3.Spesialisthelsetjenestelovens anvendelse for Svalbard

Det regionale helseforetaket Helse Nord RHF skal sørge for akuttmedisinsk beredskap og andre helsetjenester på Svalbard i den utstrekning dette er nødvendig og hensiktsmessig ut fra de stedlige forholdene. Dette gjelder likevel ikke helsetjenester som arbeidsgiver plikter å sørge for i henhold til kgl.res. 7. august 1925 nr. 3767 om bergverksordningen for Spitsbergen (Svalbard) fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1925 nr. 11 om Svalbard § 4, samt forskrift 5. juli 1928 nr. 3356 om arbeidsgivers plikt til å yde sykepleie m.v. og om arbeidsgivers ansvar ved ulykker på Svalbard og forskrift 11. oktober 1929 nr. 3280 om arbeidsgivers plikt til å yde sykepleie m.v. og arbeidsgivers ansvar ved ulykker på Svalbard.

For Svalbard gjelder lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 2-2, § 3-1, § 3-2 første ledd første punktum, § 3-3, § 3-3a, § 3-4a, § 3-17, § 6-1, § 6-2, § 7-1 og § 7-2. Dette gjelder for hele virksomheten også når andre typer helsetjenester er integrert i virksomhet som yter spesialisthelsetjenester.

Bestemmelsene i lovens § 3-3 gjelder ikke for privat helseinstitusjon på Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i spesialisthelsetjenesteloven gjelder ikke.

§ 4.Helsepersonellovens anvendelse for Svalbard

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i helsepersonelloven som gjelder for Svalbard, er

a)forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek
b)forskrift 21. desember 2000 nr. 1378 om leges melding til politiet om unaturlig dødsfall o.l, men slik at alle dødsfall skal meldes til Sysselmannen
c)forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal
d)forskrift 21. desember 2000 nr. 1386 om krav om tillatelse til bruk av lystgassanalgesi ved tannbehandling
e)forskrift 21. desember 2000 nr. 1387 om tillatelse til å utføre kosmetisk kirurgiske inngrep
f)forskrift 21. desember 2001 nr. 1476 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Dødsårsaksregisteret kapittel 2, men slik at meldinger sendes fra legen til Dødsårsaksregisteret
g)forskrift 21. desember 2001 nr. 1483 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Medisinsk fødselsregister kapittel 2
h)forskrift 20. desember 2002 nr. 1731 om internkontroll i helse- og omsorgstjenesten
i)forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister kapittel 2
j)forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer kapittel 2
k)forskrift 1. juli 2005 nr. 749 om markedsføring av kosmetiske inngrep
l)forskrift 19. august 2005 nr. 941 om begrensninger i helsepersonells adgang til å motta gave, provisjon, tjeneste eller annen ytelse
m)forskrift 3. april 2008 nr. 320 om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp
n)forskrift 8. oktober 2008 nr. 1130 om autorisasjon, lisens og spesialistgodkjenning for helsepersonell med yrkeskvalifikasjoner fra andre EØS-land eller Sveits
o)forskrift 18. desember 2008 nr. 1486 om krav til helsepersonells attester, erklæringer o.l.
p)forskrift 4. mai 2012 nr. 400 om pliktmessig avhold for helsepersonell.

Meldeplikten til helseregistre etter helsepersonelloven § 35 til § 37 gjelder bare registrene i andre ledd bokstav f, g, i og j og bare helsepersonell i den offentlige helsetjenesten.

Fylkesmannen etter loven og forskriftene er for Svalbard Fylkesmannen i Troms.

Meldinger etter helsepersonelloven § 18 skal gis til Fylkesmannen i Troms.

Myndigheten etter helsepersonelloven § 29 har for Svalbard den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for den nordligste regionen (REK nord).

Opplysninger etter helsepersonelloven § 32 skal gis til Sysselmannen.

Opplysninger etter helsepersonelloven § 33 skal gis til Longyearbyen lokalstyre dersom barnet oppholder seg i Longyearbyen arealplanområde og for øvrig til Sysselmannen.

Helsepersonelloven § 7, § 10, § 22 og § 41 skal anvendes som om de bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven som det henvises til, gjelder.

Myndigheten til å rekvirere legemidler etter helsepersonelloven § 63 femte ledd har for Svalbard overleger i den offentlige helsetjenesten.

Utøvelse av yrker som nevnt i helsepersonelloven § 48 på Svalbard forutsetter norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning etter helsepersonelloven kapittel 9. Dette gjelder likevel ikke:

a)personell som yter helsehjelp i kraft av å være helsepersonells medhjelper, jf. helsepersonelloven § 5
b)helsepersonell med utenlandsk godkjenning som kun yter helsetjenester sporadisk.

Helsepersonell som har utenlandsk godkjenning, og som yter helsetjenester på vegne av arbeidsgiveren og i hovedsak til arbeidsgiverens ansatte og deres familiemedlemmer, kan utøve yrket uten norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning inntil søknad om slik godkjenning er avgjort dersom søknaden er fremsatt senest når søkeren begynner i stillingen.

Helsepersonellovens bestemmelser om helsepersonell med autorisasjon eller lisens gjelder også for helsepersonell som utøver yrket uten norsk autorisasjon eller lisens etter ellevte og tolvte ledd eller § 23 første ledd. Helsepersonelloven § 65 a gjelder tilsvarende for slikt helsepersonell.

§ 5.Lov om alternativ behandling av sykdom mv. - anvendelse for Svalbard

Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i loven gjelder for Svalbard med unntak av forskrift 11. desember 2003 nr. 1501 om markedsføring av alternativ behandling av sykdom § 6 om tilsyn.

§ 6.Helsetilsynslovens anvendelse for Svalbard

Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten m.m. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i helsetilsynsloven gjelder for Svalbard, med unntak av forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre og forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev.

Fylkesmannen etter loven og forskriftene er for Svalbard Fylkesmannen i Troms. Tilsynet for Svalbard skal gjennomføres i samråd med Sysselmannen.

§ 7.Psykisk helsevernlovens anvendelse for Svalbard

I lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern gjelder følgende for Svalbard:

a)§ 3-1 og forskrift 16. desember 2011 nr. 1258 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern m.m. § 8
b)§ 3-6
c)§ 4-8 når det er nødvendig å anvende tvangsmidler i påvente av at pasienten kan bringes til fastlandet eller under transporten.

Kommunelegen etter lovens § 3-1 er for Svalbard lege tilsatt i den offentlige helsetjenesten for Svalbard. For Svalbard kan det å hente og undersøke innebære å bringe en pasient til fastlandet for å undersøkes eller følges opp videre i det psykiske helsevernet der. Fylkesmannen er Fylkesmannen i Troms.

Den faglig ansvarlige etter lovens § 4-8 er lege tilsatt i den offentlige helsetjenesten for Svalbard. Kontrollkommisjonen er kontrollkommisjonen for Universitetssykehuset i Nord-Norge.

§ 8.Helseberedskapslovens anvendelse for Svalbard

Lov 23. juni 2000 nr. 56 om helsemessig og sosial beredskap gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i helseberedskapsloven som gjelder for Svalbard, er

a)forskrift 23. juli 2001 nr. 881 om krav til beredskapsplanlegging og beredskapsarbeid mv. etter lov om helsemessig og sosial beredskap
b)forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse.

Helse Nord RHF og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus har plikt til å utarbeide beredskapsplaner etter lovens § 2-2.

Privat sykehus på Svalbard har plikt til å utarbeide beredskapsplan for virksomheten etter lovens § 2-2.

Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre omfattes av helseberedskapsloven og har plikt til å utarbeide beredskapsplan etter lovens § 2-2 for det ansvaret de har etter smittevernloven og folkehelseloven kapittel 3, jf. forskriften § 9 og § 10.

§ 9.Smittevernlovens anvendelse for Svalbard

Lov 5. august 1994 nr. 55 om vern mot smittsomme sykdommer gjelder for Svalbard med unntak av kapittel 6 og § 7-1.

Forskrifter gitt med hjemmel i smittevernloven som gjelder for Svalbard, er

a)forskrift 1. januar 1995 nr. 100 om allmennfarlige smittsomme sykdommer
b)forskrift 12. september 1996 nr. 903 om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er smittefarlig for mennesker
c)forskrift 20. juni 2003 nr. 739 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Nasjonalt vaksinasjonsregister kapittel 2
d)forskrift 20. juni 2003 nr. 740 om innsamling og behandling av helseopplysninger i Meldingssystem for smittsomme sykdommer og i Tuberkuloseregisteret og om varsling om smittsomme sykdommer kapittel 2 og 3
e)forskrift 21. desember 2007 nr. 1573 om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for internasjonal folkehelse (IHR-forskriften)
f)forskrift 13. februar 2009 nr. 205 om tuberkulosekontroll kapittel 1, § 2-1 første ledd bokstav b, § 2-2 til § 2-4, § 3-1, § 3-2 første og tredje ledd, § 3-3 første ledd og § 3-4, § 4-1, § 4-3, § 4-5 til § 4-8 og § 4-10 første ledd.

Meldingsplikt og varslingsplikt etter smittevernloven § 2-3 gjelder bare etter forskriftene i andre ledd bokstav d, e og f, og bare helsepersonell i den offentlige helsetjenesten. Alt helsepersonell og andre myndigheter plikter likevel å varsle Sysselmannen etter IHR-forskriften. Sysselmannen varsler videre til Nasjonalt folkehelseinstitutt og Fylkesmannen i Troms.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus har for Svalbard myndigheten som etter loven og forskriftene er lagt til kommunelegen.

Longyearbyen lokalstyre har for Longyearbyen arealplanområde myndigheten som etter loven og forskriftene er lagt til kommunen.

Sysselmannen har for Svalbard utenfor Longyearbyen arealplanområde myndigheten som etter loven og forskriftene er lagt til kommunen.

Myndigheten etter fjerde ledd utøves i samråd med Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen. Myndigheten etter femte og sjette ledd utøves i samråd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus, som også kan fatte hastevedtak etter smittevernloven § 5-8.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus har plikten etter lovens § 3-8 til å tilby det nasjonale programmet for vaksinering mot smittsomme sykdommer.

Fylkesmannen etter loven og forskriftene er Fylkesmannen i Troms.

Kommunen etter forskrift om tuberkulosekontroll er den offentlige helsetjenesten på Svalbard. Plikt til å gjennomgå undersøkelse etter tuberkulosekontrollforskriften § 3-1 bokstav a gjelder personer fra land med høy forekomst av tuberkulose som skal oppholde seg mer enn tre måneder på Svalbard. Personer som har gjennomgått tuberkuloseundersøkelse i løpet av de siste tre måneder før ankomst til Svalbard, er ikke underlagt plikt til å gjennomgå undersøkelse. Tilfredsstillende dokumentasjon for gjennomgått undersøkelse må kunne fremlegges. Vedtak etter forskrift om tuberkulosekontroll § 3-4 fattes av den offentlige helsetjenesten på Svalbard.

§ 10.Folkehelselovens anvendelse for Svalbard

Lov 24. juni 2011 nr. 29 om folkehelsearbeid kapittel 3 om miljørettet helsevern og § 29, § 31 og § 32 gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i folkehelseloven gjelder ikke for Svalbard.

Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus har for Svalbard myndigheten som etter lovens kapittel 3 er lagt til kommunelegen.

Longyearbyen lokalstyre har for Longyearbyen arealplanområde myndigheten som etter loven er lagt til kommunen.

Sysselmannen har for Svalbard utenfor Longyearbyen arealplanområde myndigheten som etter loven er lagt til kommunen.

Myndigheten etter tredje ledd utøves i samråd med Sysselmannen og Longyearbyen lokalstyre. Myndigheten etter fjerde og femte ledd utøves i samråd med Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus.

Ved utøvelse av myndighet etter fjerde og femte ledd skal Nasjonalt folkehelseinstitutt bistå Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen dersom det er behov for dette, jf. folkehelseloven § 25 fjerde ledd. Ved utøvelse av tilsyn etter folkehelseloven § 9 skal Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus bistå Longyearbyen lokalstyre og Sysselmannen med helsefaglige vurderinger dersom det er behov for dette.

Fylkesmannen etter loven er Fylkesmannen i Troms.

§ 11.Apoteklovens og legemiddellovens anvendelse for Svalbard

Lov 2. juni 2000 nr. 39 om apotek og lov 4. desember 1992 nr. 132 om legemidler m.v. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i lovene, med unntak av forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre og forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev, gjelder for Svalbard.

Apotek på Svalbard kan ekspedere resept og rekvisisjon utstedt av lege som praktiserer på Svalbard etter § 4 tiende ledd eller § 23 første ledd og som er autorisert som lege i annet land enn de som fremgår av forskrift 27. april 1998 nr. 455 om rekvirering og utlevering av legemidler fra apotek § 7-4.

Uten hinder av første og andre ledd kan Sysselmannen gi praktiserende lege på Svalbard tillatelse til å innføre og utlevere legemidler i den utstrekning dette er nødvendig av hensyn til legens virksomhet. Sysselmannen kan stille nærmere vilkår for slik tillatelse.

0Endret ved forskrift 4 des 2015 nr. 1387 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12.Matlovens anvendelse for Svalbard

Lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i matloven gjelder for Svalbard bare dersom det er fastsatt i den enkelte forskrift.

Mattilsynet fører tilsyn etter matloven på Svalbard.

Tilsynet etter tredje ledd gjennomføres i samråd med Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus.

§ 13.Kosmetikklovas anvendelse for Svalbard

Lov 21. desember 2005 nr. 126 om kosmetikk og kroppspleieprodukt m.m. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i kosmetikklova gjelder for Svalbard.

Mattilsynet fører tilsyn etter kosmetikklova på Svalbard.

Tilsynet etter tredje ledd gjennomføres i samråd med Sysselmannen, Longyearbyen lokalstyre og Universitetssykehuset Nord-Norge HF – Longyearbyen sykehus.

§ 14.Steriliseringslovens anvendelse for Svalbard

Lov 3. juni 1977 nr. 57 om sterilisering gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i steriliseringsloven gjelder for Svalbard.

Steriliseringsnemnda er Steriliseringsnemnda i Troms.

Fylkesmannen er Fylkesmannen i Troms.

§ 15.Bioteknologilovens anvendelse for Svalbard

Lov 5. desember 2003 nr. 100 om humanmedisinsk bruk av bioteknologi m.m. gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i bioteknologiloven gjelder for Svalbard.

§ 16.Behandlingsbiobanklovens anvendelse for Svalbard

Lov 21. februar 2003 nr. 12 om behandlingsbiobanker gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i behandlingsbiobankloven, med unntak av forskrift 4. februar 2005 nr. 80 om tapping, testing, prosessering, oppbevaring, distribusjon og utlevering av humant blod og blodkomponenter og behandling av helseopplysninger i blodgiverregistre og forskrift 7. mars 2008 nr. 222 om krav til kvalitet og sikkerhet ved håndtering av humane celler og vev, gjelder for Svalbard.

Behandlingsbiobankloven § 11 skal anvendes som om bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven som det henvises til, gjelder.

§ 17.Helseforskningslovens anvendelse for Svalbard

Lov 20. juni 2008 nr. 44 om medisinsk og helsefaglig forskning gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i helseforskningsloven gjelder for Svalbard.

Den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskingsetikk er den regionale komiteen som behandler saker i den nordligste regionen (REK Nord).

§ 17a.Obduksjonslovas anvendelse for Svalbard

Lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking gjelder for Svalbard.

Forskrifter med hjemmel i obduksjonslova gjelder for Svalbard.

0Tilføyd ved forskrift 4 des 2015 nr. 1387 (i kraft 1 jan 2016).
§ 18.Helselover som etter loven selv eller lov om Jan Mayen gjelder for Jan Mayen

Lover og forskrifter om helsemessige forhold som etter loven selv eller lov om Jan Mayen gjelder helt eller delvis for Jan Mayen, er

a)lov 12. mai 1972 nr. 28 om atomenergivirksomhet, jf. lovens § 58
b)lov 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader, jf. lovens § 3
c)forskrift 11. desember 2000 nr. 1543 om alkoholordningen for Jan Mayen, jf. alkoholloven § 1-2
d)lov 15. desember 1995 nr. 74 om forbud mot kjønnslemlestelse, jf. lov 27. februar 1930 nr. 2 om Jan Mayen § 2
e)lov 12. mai 2000 nr. 36 om strålevern og bruk av stråling, jf. forskrift 9. mai 2003 nr. 568 om anvendelsen av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen.
§ 19.Helsepersonellovens anvendelse for Jan Mayen

Lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell m.v. gjelder for Jan Mayen.

Forskrifter med hjemmel i helsepersonelloven gjelder ikke for Jan Mayen.

Fylkesmannen etter loven er for Jan Mayen Fylkesmannen i Nordland.

Meldinger etter helsepersonelloven § 18 skal gis til Fylkesmannen i Nordland.

Myndigheten etter helsepersonelloven § 29 har for Jan Mayen den regionale komiteen for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk for den nordligste regionen (REK Nord).

Helsepersonelloven § 7, § 10, § 22 og § 41 skal anvendes som om bestemmelsene i pasient- og brukerrettighetsloven som det henvises til, gjelder.

§ 20.Lov om alternativ behandling av sykdom mv. - anvendelse for Jan Mayen

Lov 27. juni 2003 nr. 64 om alternativ behandling av sykdom mv. gjelder for Jan Mayen.

Forskrifter med hjemmel i loven gjelder for Jan Mayen med unntak av forskrift 11. desember 2003 nr. 1501 om markedsføring av alternativ behandling av sykdom § 6 om tilsyn.

§ 21.Helsetilsynslovens anvendelse for Jan Mayen

Lov 30. mars 1984 nr. 15 om statlig tilsyn med helse- og omsorgstjenesten gjelder for Jan Mayen.

Forskrifter med hjemmel i helsetilsynsloven gjelder ikke for Jan Mayen.

Fylkesmannen etter loven er for Jan Mayen Fylkesmannen i Nordland.

§ 21a.Obduksjonslovas anvendelse for Jan Mayen

Lov 7. mai 2015 nr. 26 om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking § 1 - § 3, § 9 - § 13, § 15 og § 16 gjelder for Jan Mayen.

0Tilføyd ved forskrift 4 des 2015 nr. 1387 (i kraft 1 jan 2016).
§ 22.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. oktober 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves

a)forskrift 15. juni 1928 nr. 3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard
b)forskrift 4. september 1934 nr. 3347 om utgiftene ved hjemsendelse av sinnssyke fra Svalbard
c)forskrift 26. februar 2001 nr. 178 om apotek § 1.
§ 23.Overgangsregler

Den som har utenlandsk godkjenning som helsepersonell og yter helsetjenester på vegne av arbeidsgiver og i hovedsak til arbeidsgiverens ansatte og deres familiemedlemmer, og som søker om norsk autorisasjon, lisens eller spesialistgodkjenning senest 1. juli 2016, kan utøve yrket inntil søknaden er avgjort.

Kravet for privat sykehus på Svalbard om å utarbeide beredskapsplan skal være oppfylt innen 1. oktober 2017.

Bevillinger og tillatelser etter forskrift 15. juni 1928 nr. 3357 om læge- og sundhetsforholdene på Svalbard § 21 og § 22 gjelder videre.

Helseforskningsloven, unntatt § 9 og § 10, gjelder også for forskningsprosjekter som er satt i gang før 1. oktober 2015. Prosjekter som er satt i gang, men som ikke er godkjent av en regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk i Norge før 1. oktober 2015, skal meldes til den regionale komiteen som behandler saker i den nordligste regionen (REK Nord). Meldingen skal inneholde opplysninger om forskningsansvarlig og prosjektleder, en beskrivelse av prosjektet og anslåtte tidsrammer for prosjektet.

0Endret ved forskrift 1 feb 2016 nr. 88.