Forskrift om utvidet periode med fritak fra lønnsplikt under permittering

DatoFOR-2015-06-25-770
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 7
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1988-05-06-22-§3
Kunngjort30.06.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om utvidet periode med fritak fra lønnsplikt

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 25. juni 2015 med hjemmel i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering § 3 (2) første ledd annet punktum.

§ 1.Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering gjeninntrer etter lov om lønnsplikt under permittering § 3 (2) første ledd første punktum, når den permitterte arbeidstakeren har vært permittert i 30 uker i løpet av en periode på 18 måneder.
§ 2.Denne forskriften trer i kraft 1. juli 2015.