Forskrift om kompensasjon for produksjonstap etter pålegg om nedslakting av svinebesetninger grunnet påvisning av antibiotikaresistente bakterier (MRSA)

DatoFOR-2015-06-26-795
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse26.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§31, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort02.07.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om kompensasjon for produksjonstap pga. MRSA

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 26. juni 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 31, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er å bidra til bekjempelsen av antibiotikaresistente bakterier ved å gi økonomisk kompensasjon for produksjonstap ved påvisning av MRSA og pålegg om nedslakting av svinebesetninger. Kompensasjonsordningen skal lette etterlevelsen av matlovens krav og forpliktelser i forbindelse med nevnte pålegg, jf. matloven § 31.

Forskriften skal bidra til å sikre human helse langs hele produksjonskjeden, jf. matloven § 1.

§ 2.Virkeområde

Forskriften kommer til anvendelse på eier av dyr som har fått pålegg om nedslakting i svinebesetning med hjemmel i matloven § 23 etter påvisning av MRSA-bakterier med spredningspotensiale.

§ 3.Generelle vilkår

Dyreeier har etter § 4 første ledd rett til kompensasjon for produksjonstap.

Dersom en dyreeier får gjentatt påvisning av smitte i svinebesetningen med påfølgende pålegg om nedslakting, før Mattilsynets båndlegging av besetningen er opphevet, kan det gis kompensasjon etter § 4 annet ledd. For livdyr og dyr som skal benyttes i egen avl gis det kompensasjon for antall måneder fra foregående til ny nedslakting av besetningen.

Dersom Mattilsynet som følge av vedtak om avlivning etter matloven § 23 fatter vedtak om pålagt oppholdsperiode, har dyreeier rett til kompensasjon etter § 4 tredje ledd.

Dersom det gis kompensasjon for livdyr etter § 3 første, annet eller tredje ledd skal det ikke i den samme besetningen gis kompensasjon for slaktegris eller smågris som er direkte avkom av de samme livdyrene.

Det er et vilkår at dyreeier reetablerer besetningen til tilsvarende drift som før nedslakting.

Det er et vilkår for rett til kompensasjon etter denne forskriften at eieren eller en annen som har ansvar for dyrene ikke forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket tapet, og at denne har oppfylt varslingsplikt jf. matloven § 6 og fulgt vedtak gitt i eller i medhold av matloven og denne forskrift.

Kapittel 2. Kompensasjonen

§ 4.Satser
(1) Kompensasjon ved første gangs påvist smitte:
-Livdyr (eldre enn 18 uker)kr 3 300/dyr.
(2) Kompensasjon ved gjentatt påvist smitte:
-Livdyrkr 1 100/dyr/md.;
-Slaktegriskr 80/dyr;
-Smågriskr 40/dyr.
(3) Kompensasjon ved pålagt oppholdsperiode:
-Livdyr (eldre enn 18 uker)kr 1 100/dyr/md.;
-Slaktegriskr 80/dyr/md.;
-Smågriskr 40/dyr/md.
(4) For kompensasjon etter første gangs påvist smitte er dyrets alder ved pålegg om avlivning bestemmende for om det skal gis kompensasjon for livdyr. Ved gjentatt påvisning av smitte er planlagt bruk av dyret bestemmende for hvilken sats som benyttes.
(5) Kompensasjon etter første og annet ledd gis for det antall dyr som er pålagt avlivet. Kompensasjon etter tredje ledd gis for normalt antall dyr i besetningen.

Kapittel 3. Søknad, saksbehandling og utbetaling

§ 5.Søknad

Søknad om kompensasjon etter denne forskrift fremsettes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet og sendes fylkesmannen. Kopi av offentlig pålegg, bekreftelse på at pålegget er gjennomført og dokumentasjon på antall dyr skal vedlegges søknaden.

Søknadsfristen er 6 måneder etter at den pålagte nedslaktingen er gjennomført. For pålegg som er gitt før forskriften ble satt i kraft, er søknadsfristen 6 måneder etter forskriftens ikrafttreden.

Krav på kompensasjon kan ikke overdras eller pantsettes.

§ 6.Administrasjon, klage og dispensasjon

Vedtak om kompensasjon fattes av fylkesmannen. Beregnet kompensasjon under kr 1000 utbetales ikke. Vedtak fattet av fylkesmannen kan påklages til Landbruksdirektoratet. Landbruksdirektoratet kan i særlige tilfeller dispensere fra fristen i § 5 annet ledd. Klage på dispensasjonsvedtak stiles til Landbruks- og matdepartementet, og sendes Landbruksdirektoratet.

Kapittel 5. Opplysningsplikt, kontroll og avkorting

§ 7.Opplysningsplikt og kontroll

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet kan kreve de opplysninger og den dokumentasjon, herunder regnskapsmateriale, forretningspapirer og lignende dokumenter, som er nødvendig for å behandle søknader, utøve kontroll og forvalte ordningene.

Fylkesmannen og Landbruksdirektoratet fører kontroll med at bestemmelsene i denne forskriften blir overholdt, og kan herunder foreta uanmeldt kontroll i driftsbygningene hos den som søker kompensasjon. Virksomheten plikter å yte bistand ved slik kontroll.

§ 8.Avkorting, tilbakebetaling og motregning

Kompensasjonen kan avkortes eller bortfalle dersom foretaket har drevet sin virksomhet i strid med regelverk for landbruksvirksomhet.

Dersom den kompensasjonsberettigede uaktsomt eller forsettlig har gitt feil opplysninger i søknaden som har- eller ville dannet grunnlag for en urettmessig utbetaling av kompensasjonen, kan kompensasjonen avkortes eller bortfalle.

Dersom det avdekkes forhold som er i strid med det som er forutsatt ved innvilgning av kompensasjonen, herunder plikten til å gjennomføre offentlige pålegg eller restriksjoner, kan utbetalt kompensasjon kreves tilbakebetalt.

Kravet kan motregnes i tilskudd som utspringer av mottakerens landbruksvirksomhet.

Dersom tilbakebetaling ikke skjer innen den frist som blir gitt, kan det kreves forsinkelsesrenter i tillegg, jf. lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. Der mottakeren ikke var i aktsom god tro om utbetalingen, kan renter kreves fra det tidspunkt tilbakebetalingskravet er kommet fram til virksomheten. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan renter kreves fra tidspunktet for utbetalingen av den urettmessige kompensasjonen.

Kapittel 6. Ikrafttredelse

§ 9.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.