Forskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

DatoFOR-2015-06-26-800
DepartementKulturdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endretFOR-2016-08-26-1011
EndrerFOR-1999-12-20-1515
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-02-06-7-§5, LOV-2015-02-06-7-§8, LOV-2015-02-06-7-§16, LOV-2015-02-06-7-§19, LOV-2015-02-06-7-§20
Kunngjort02.07.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram

Hjemmel: Fastsatt av Kulturdepartementet 26. juni 2015 med hjemmel i lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelige bildeprogram mv. § 5, § 8, § 16, § 19 og § 20.
Endringer: Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011.

§ 1.Forhåndskontroll av kinofilmer

Kinofilmer som fremvises under medlemsarrangement i regi av en ikke-kommersiell filmklubb unntas fra kravet om forhåndskontroll i lov 6. februar 2015 nr. 7 om beskyttelse av mindreårige mot skadelig bildeprogram mv. (heretter loven) § 5 første ledd. Aldersgrense fastsettes i disse tilfeller av bildeprogramdistributør i tråd med reglene i loven § 6.

§ 2.Unntak fra kravet om fastsettelse av aldersgrenser

Kravet om aldersgrense ved tilgjengeliggjøring av bildeprogram i loven § 4 gjelder ikke fremvisning som ledd i utstillinger ved institusjonaliserte visningssteder for visuell kunst.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011.
§ 3.Filmkontrollavgift

For forhåndskontroll av bildeprogram krever Medietilsynet inn en avgift som skal dekke inn kostnadene ved ordningen, jf. loven § 5 fjerde ledd. Avgiften utgjør en prosentsats av netto omsetning ved fremvisningen av det aktuelle bildeprogrammet innenfor avgiftsperioden. Departementet fastsetter prosentsatsen samt minsteavgift og maksimumsavgift. Avgiftsperioden er 30 dager fra og med premieredagen.

Omsetning skal rapporteres til Medietilsynet straks etter utløpet av avgiftsperioden.

Avgift skal betales uten hensyn til hvilken avgjørelse Medietilsynet tar.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 2).
§ 4.Unntak fra kravet om å betale filmkontrollavgift

Følgende bildeprogram unntas fra kravet om å betale avgift for forhåndskontroll av kinofilm etter loven § 5 fjerde ledd:

a)Forfilm på kino
b)kortfilmpakker distribuert gratis ut til kinoene av Norsk filminstitutt
c)relansering av tidligere oppsatte kinofilmer
d)filmer som bare blir vist som skolekinoforestillinger og ikke som ordinære kinoforestillinger.

Med forfilm menes her kortfilmer som ikke er en del av hovedprogrammet.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 3).
§ 5.Sendetidsregler for fjernsyn

Dersom tilbyder av fjernsyn ikke har iverksatt tekniske tiltak etter loven § 9 andre ledd, skal tjenestetilbyder innrette sendinger av bildeprogram med fastsatt aldersgrenser etter loven § 4 i tråd med følgende sendetidsregler:

a)bildeprogram med aldersgrensene tillatt for alle, 6 år og 9 år, kan sendes hele døgnet
b)bildeprogram med aldersgrense 12 år kan sendes i tidsrommet kl. 19.00–05.30
c)bildeprogram med aldersgrensene 15 år og 18 år, kan sendes i tidsrommet kl. 21.00–05.30

Nyhets- og aktualitetsprogrammer er unntatt fra sendetidsreglene i første ledd. For bildeprogrammer uten aldersgrense etter loven § 4 tredje og fjerde ledd og tilknyttet materiale til bildeprogrammer, skal sendingene innrettes i tråd med prinsippene i første ledd.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 4).
§ 6.Beskyttelsestiltak ved tilgjengeliggjøring i audiovisuelle bestillingstjenester

Tilbyder av audiovisuelle bestillingstjenester skal etablere et system med PIN-koder, passord eller andre løsninger som gir tilsvarende sikkerhet for at mindreårige normalt ikke får tilgang til alvorlig skadelig innhold.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 5).
§ 7.Babykino

Foreldre eller andre foresatte kan ta barn under ett år med på kinofremvisninger som er særskilt tilrettelagt for det, såkalt «babykino», selv om bildeprogrammet som blir vist har en høyere aldersgrense enn barnets alder.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 6).
§ 8.Unntak fra krav om beskyttelsestiltak for fremvisning ved allmenn sammenkomst

Kravet om iverksettelse av beskyttelsestiltak i loven § 8 og § 11 gjelder ikke fremvisning som ledd i utstillinger ved institusjonaliserte visningssteder for visuell kunst.

0Tilføyd ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011.
§ 9.Sammensetningen av Klagenemnda for mediesaker (Medieklagenemnda)

Ved behandling av klager over Medietilsynets enkeltvedtak etter loven skal Medieklagenemnda bestå av medlemmer med barnefaglig, mediefaglig og juridisk kompetanse.

Klagenemnda er vedtaksfør når minst tre medlemmer er til stede. Vedtak fattes med vanlig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 7).
§ 10.Overtredelsesgebyr

Ved overtredelse av loven § 5, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14 og § 15, forskriften her § 2 annet ledd, § 4 og § 5 eller enkeltvedtak truffet i medhold av disse bestemmelsene, kan Medietilsynet ilegge den ansvarlige et overtredelsesgebyr som fastsettes skjønnsmessig.

Ved fastsettelsen legges det blant annet vekt på overtredelsens grovhet, økonomiske fordeler oppnådd som følge av overtredelsen og den ansvarliges betalingsevne.

Ved vurderingen av overtredelsens grovhet skal det blant annet legges vekt på overtredelsens alvorlighetsgrad, herunder om én bestemmelse er brutt flere ganger eller om samme handling medfører brudd på flere bestemmelser.

Ved vurdering av den ansvarliges betalingsevne skal det for foretak tas utgangspunkt i siste tilgjengelige årsregnskap.

Overtredelsesgebyr etter denne bestemmelsen er begrenset oppad til kr 2 000 000,-.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 8).
§ 11.Forhøyet overtredelsesgebyr

Ved gjentatte overtredelser av regelverket kan gebyrene etter § 8 forhøyes. Med gjentatte overtredelser skal forstås mer enn én overtredelse av regelverket innenfor en 18 måneders periode, enten ved flere overtredelser av samme bestemmelse eller overtredelser av ulike bestemmelser.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 9).
§ 12.Betaling av overtredelsesgebyr

Overtredelsesgebyr forfaller til betaling tre uker etter at underretning om endelig vedtak i sak om ileggelse av overtredelsesgebyr er kommet fram til den ansvarlige.

Ved forsinket betaling av overtredelsesgebyr løper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Er overtredelsesgebyr ikke betalt ved forfall etter første ledd, kan gebyr og renter inndrives fjorten dager etter at varsel om inndriving er kommet fram til den ansvarlige.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 10).
§ 13.Tvangsmulkt

Medietilsynet kan ilegge den ansvarlige tvangsmulkt ved overtredelse av bestemmelser i loven § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 14 og § 15, samt i forskriften her § 2 annet ledd, § 4 og § 5 eller enkeltvedtak fastsatt i medhold av disse bestemmelsene.

Tvangsmulkten utmåles etter en skjønnsmessig vurdering. I saker der det er relevant kan Medietilsynet se hen til hva den ansvarlige sparer ved ikke å oppfylle plikten til rett tid.

Ved forsinket betaling av tvangsmulkt løper forsinkelsesrente i henhold til lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m.

Er tvangsmulkten ikke betalt ved forfall, kan gebyr og renter inndrives fjorten dager etter at varsel om inndriving er kommet fram til den ansvarlige.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 11).
§ 14.Ikrafttredelse og overgangsordninger mv.

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.

Fra samme tidspunkt oppheves § 4-2 første og annet ledd, § 4-3, § 4-4, § 4-5, § 5-1, § 5-2, § 5-3, § 6-1, § 6-2, § 6-3, § 7-6, § 8-2, § 8-3 og § 10-3 i forskrift 20. desember 1999 nr. 1515 om film og videogram.

For bildeprogram som ligger tilgjengelig som audiovisuell bestillingstjeneste før 1. juli 2015, inntrer plikten til å fastsette og informere om de nye aldersgrensene etter loven § 4, § 6 og § 7 andre ledd bokstav b) fra 1. juli 2016.

Plikten til å iverksette tekniske beskyttelsestiltak for skadelig og alvorlig skadelig innhold etter loven § 10 inntrer fra 1. januar 2016.

Videogram som ble tilgjengeliggjort før 1. juli 2015, og som er merket med aldersgrense i henhold til bestemmelsene i film- og videogramloven, kan tilgjengeliggjøres videre - inkl. selges, utleies eller framvises - uten å gis ny aldersgrense.

0Endret ved forskrift 26 aug 2016 nr. 1011 (tidligere § 12).