Forskrift om tilskudd til oppryddingstiltak i forurenset grunn og forurenset bunn i sjø og ferskvann

DatoFOR-2015-06-26-808
DepartementKlima- og miljødepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort03.07.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om tilskudd til oppryddingstiltak

Hjemmel: Fastsatt av Klima- og miljødepartementet 26. juni 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak, jf. kap. 1420 post 69 og 79.

§ 1.Formålet med ordningen

Tilskuddsordningen skal bidra til gjennomføring av oppryddingstiltak i grunn på land og i bunn i sjø og ferskvann som er forurenset med helse- og miljøfarlige kjemikalier.

§ 2.Tildelingskriterier

Tilskudd kan gis over post 69 til kommuner og over post 79 til kommunale og interkommunale selskaper/virksomheter, private virksomheter og privatpersoner. Tilskuddet skal brukes i henhold til formålet i § 1. Oppryddingstiltak inkluderer aktiviteter som for eksempel kartlegging, undersøkelser, tiltaksplanlegging, overvåking, utprøvingsprosjekter og gjennomføring av fysiske tiltak som mudring, oppgraving, tildekking, rensing og deponering. Tilskudd kan også gis til tiltaksrettet overvåking av forurensningssituasjonen, til undersøkelser og utredninger for å legge til rette for en målrettet og effektiv innsats i oppryddingsarbeidet og til annen kunnskapsoppbygging.

Prinsippet om at forurenser skal betale ligger til grunn ved vurderingen av tilskudd. Tildeling av midler vurderes ut fra miljøhensyn, områdets prioritering og de kriteriene som er gitt i kapittel 1420 post 39, 69 og 79 i Klima- og miljødepartementets årlige budsjettproposisjon.

§ 3.Krav til søknaden

Søknad om tilskudd skal sendes til Miljødirektoratet innen søknadsfristene som blir kunngjort i Klima- og miljødepartementets årlige rundskriv for tilskuddsordninger.

Søknaden skal som et minimum inneholde:

-Beskrivelse av prosjektet,
-Tidsplan som beskriver når prosjektet skal gjennomføres og avsluttes,
-Beskrivelse av miljønytte,
-Angivelse av ansvarsforhold,
-Finansieringsplan der fordeling av kostnad mellom Miljødirektoratet og søker fremkommer.

Miljødirektoratet kan be om utfyllende opplysninger som er nødvendige for å behandle søknaden.

§ 4.Krav om rapportering

Tilskuddsmottakere skal levere sluttrapport og sluttregnskap til Miljødirektoratet innen fristen fastsatt i tildelingsvedtaket. Nærmere krav til rapporteringen kan gis i tildelingsbrevet.

§ 5.Omgjøring og tilbakebetaling

Tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket kan kreves tilbakebetalt.

§ 6.Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft 1. juli 2015.