Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt

DatoFOR-2015-07-01-814
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse01.07.2015
Sist endretFOR-2016-06-21-739 fra 01.07.2016
EndrerFOR-2008-06-19-712
Gjelder forNorge
HjemmelStortingets årlige budsjettvedtak
Kunngjort03.07.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om radioaktivitet i reinkjøtt

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i Stortingets årlige budsjettvedtak.
Endringer: Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 739.

§ 1.Formål

Denne kompensasjonsordningen skal bidra til å opprettholde økonomisk og kulturell bærekraft i reindriften ved å forhindre at reindriftsutøvere påføres ekstraordinære kostnader som følge av reaktorulykken i Tsjernobyl.

Tiltakene som er omhandlet i denne forskrift skal resultere i:

a.reduksjon av radioaktivitet i reinkjøtt,
b.en høyest mulig produksjon av reinkjøtt til omsetning og eget forbruk,
c.at kassering av rein unngås i størst mulig grad,
d.en mest mulig kostnadseffektiv oppnåelse av målene.
§ 2.Geografisk virkeområde

Forskriften gjelder for tamreinlag, reinbeitedistrikter og siidaer sør for Saltfjellet.

§ 3.Vilkår for kompensasjon.

For at økonomisk kompensasjon skal kunne innvilges etter denne forskrift må:

a.det målte radioaktivitetsnivået fra et representativt utvalg rein være over grenseverdien på 3000 Bq/kg reinkjøtt, med mindre tiltaket gjelder kompensasjon for fremskyndet slakt, jf. § 4 første ledd bokstav a.
b.tiltakene og behovet for anlegg på forhånd være godkjent av fylkesmannen,
c.eventuell kassering, jf. § 6, være godkjent av fylkesmannen,
d.eventuelle tap, jf. § 7, være godkjent av fylkesmannen,
e.reinkjøtt være levert slakteri hvor kjøttet kontrolleres av den offentlige kjøttkontrollen.
§ 4.Tiltak det kan gis kompensasjon til

Det kan gis kompensasjon etter fastsatte satser1 til:

a.Fremskyndet slakt. Kompensasjon ytes kun dersom det er sannsynliggjort at radioaktivitetsnivået vil komme over grenseverdien dersom fremskyndet slakt ikke gjennomføres.
b.Nedfôring i anlegg.
c.Nedfôring på naturlig beite.

Det kan gis kompensasjon for dokumenterte kostnader for:

a.Ekstrakostnader til anlegg for gjennomføring av tiltak. Anlegg skal etableres og eies av distriktet/siidaen/tamreinlaget. Arbeid ved bygging av gjerdeanlegg kompenseres ikke. Når gjerdeanlegg benyttes over flere år, kan kostnader til faste anlegg fordeles på opptil tre år.
b.kostnader til veterinærtjeneste,
c.transport av rein til fôringsgjerde,
d.brøyting av vei til fôringsgjerde,
e.direkte kostnader til forberedelse av godkjent fôringstiltak, som det viser seg unødvendig å gjennomføre.

Kompensasjonen skal under enhver omstendighet ikke overstige kr 2000,- per rein i tiltak.

1Jf. gjeldende satser for kompensasjoner for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.
§ 5.Utmåling av kompensasjon etter fastsatte satser

Kompensasjon til fremskyndet slakt ytes etter sats 1.

Kompensasjon til nedfôring i anlegg ytes etter sats 2 (3000–5000 Bq/kg) eller sats 3 (over 5000 Bq/kg).

Kompensasjon til nedfôring på naturlig beite ytes etter sats 4 (3000–5000 Bq/kg) eller sats 5 (over 5000 Bq/kg). Etter søknad kan merutgifter til nedfôring på naturlig beite utover sats 4 eller 5 dekkes.

Kompensasjon ved fôringstiltak skal dekke utgifter til kjøp og transport av fôr, for merarbeid, for mulig vekttap og nedklassifisering hos reinen, samt eventuelle andre kostnader.

§ 6.Kassering av reinkjøtt

Det skal normalt ikke ytes kompensasjon for kassert reinkjøtt. Fylkesmannen kan likevel godkjenne kompensasjon for kassert kjøtt etter fastsatte satser1 når:

a.når det på forhånd er klart at tiltak etter § 4 ikke kan gjennomføres, eller i tilfeller der kostnadene ved slike tiltak blir uforholdsmessig høye.
b.når tiltak er gjennomført i samsvar med godkjente planer, men hvor innholdet av radioaktivitet fortsatt er for høyt til at kjøttet blir godkjent for omsetning,
c.når tiltak må avbrytes før de er gjennomført, eller
d.for enkeltdyr med radioaktivitetsnivå over 3000 Bq/kg.

Tap av kalv dekkes etter sats 6, mens tap av rein over 1 år dekkes etter sats 7.

1Jf. gjeldende satser for kompensasjoner for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.
§ 7.Tap av dyr ved måling av radioaktivitet eller ved nedfôring

Tap av dyr ved måling av radioaktivitet, eller ved gjennomføring av nedfôring etter § 4, dekkes etter fastsatte satser.1 Tap av kalv dekkes etter sats 6, mens tap av rein over 1 år dekkes etter sats 7.

Tap skal være godkjent av fylkesmannen.

Tap etter første ledd kan medregnes som del av slakteuttak i forbindelse med søknad om produksjonstilskudd og kalveslaktetilskudd.2

1Jf. gjeldende satser for kompensasjoner for tiltak vedrørende radioaktivitet i reinkjøtt.
2Jf. gjeldende forskrift om tilskudd til siidaandeler og tamreinlag.
§ 8.Tilgang på ikke forurenset rein til eget hushold

For å sikre at reindriftsutøvere har tilgang til reinkjøtt med verdier under den nasjonale grensen for radioaktiv forurensing i basismatvarer på 600 Bq/kg, kan det iverksettes følgende tiltak:

-utvelgelse av rein til eget hushold fra målte dyr ved slakting,
-nedfôring av rein til eget hushold.

Dokumenterte kostnader til måling og kontroll av radioaktivitet i rein til eget hushold dekkes av myndighetene som for øvrig kontrollmåling.

Behov for måling av rein til eget hushold utenom ordinær slakting må meldes til myndighetene senest 1 uke før planlagt slakting.

Nødslakt som ikke kan nyttes som egen kost grunnet for høyt radioaktivitetsnivå, eller som leveres slakteri for kassering, jf. § 6, kompenseres som for tap av dyr under nedfôring. Nødslaktingen må være skriftlig dokumentert med attestasjon fra veterinær og fylkesmannen.

§ 9.Utbetaling og kontroll

Fylkesmannen godkjenner og attesterer alle krav om kompensasjoner etter at dyrene er levert offentlig slakteri og godkjent for omsetning. Landbruksdirektoratet anviser kompensasjonene til utbetaling. For fôring kan inntil 60 % av den beregnede kompensasjonen utbetales når fôringen starter.

Fylkesmannen kan dispensere fra denne forskriften dersom særlige grunner foreligger.

0Endret ved forskrift 21 juni 2016 nr. 739 (i kraft 1 juli 2016).
§ 10.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer ikraft 1. juli 2015. Samtidig oppheves forskrift 19. juni 2008 nr. 712 om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomisk tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt.

Vedlegg 1: Satser

SatsTiltakBeløp (kr)
1Fremskyndet slakt (per dyr)300
2Nedfôring i anlegg, 3000–5000 Bq/kg (per rein)535
3Nedfôring i anlegg, over 5000 Bq/kg (per rein)805
4Nedfôring på naturlig beite, 3000–5000 Bq/kg (per rein)70
5Nedfôring på naturlig beite, over 5000 Bq/kg (per rein)135
6Erstatning for tap av kalv (per kalv)1340
7Erstatning for tap av rein over 1 år (per rein)2000