Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgstjenesten

DatoFOR-2015-07-01-853
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 8
Ikrafttredelse01.09.2015
Sist endretFOR-2015-12-18-1740 fra 01.01.2016
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2014-06-20-42-§7
Kunngjort09.07.2015   kl. 16.00
KorttittelForskrift om IKT-standarder i helse og omsorg

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i lov 20. juni 2014 nr. 42 om behandling av helseopplysninger ved ytelse av helsehjelp (pasientjournalloven) § 7.
Endringer: Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740.

§ 1.Formål

Forskriften skal bidra til at virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp bruker IKT-standarder for å fremme sikker og effektiv elektronisk samhandling.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder private og offentlige virksomheter innen helse- og omsorgstjenesten som bruker behandlingsrettede helseregistre, jf. pasientjournalloven § 2 bokstav d.

§ 3.Krav om elektronisk behandling av helseopplysninger

Behandlingsrettede helseregistre skal føres elektronisk. Dersom det i enkelttilfeller ikke er mulig å registrere opplysningene elektronisk, kan de dokumenteres på annen måte inntil de kan registreres elektronisk.

§ 4.Krav om oppdatert adresseinformasjon mv.

Alle virksomheter som er tilknyttet helsenettet ved avtale med Norsk Helsenett SF, skal sørge for å ha oppdatert informasjon om virksomhetens elektroniske adresser og annen relevant kontaktinformasjon i adresseregisteret i helsenettet.

§ 5.Krav til funksjonaliteten i IKT-systemenes programvare

Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp og som skal sende eller motta meldinger etter § 6 skal ta i bruk programvare som

a)følger ebXML rammeverk som angitt i HIS 1037:2011 ved utveksling av meldinger,
b)håndterer applikasjonskvittering som angitt i HIS 80415:2004 eller HIS 80415:2012 ved sending og mottak av meldinger.
§ 6.Krav til funksjonalitet ved meldingsutveksling

Ved sending og mottak av meldinger som denne bestemmelsen omfatter, skal virksomhetene ta i bruk programvare som oppfyller kravene i den aktuelle standarden som følger av nummer 1 til 16:

1.Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp skal ved sending av avviksmelding bruke avviksmelding som angitt i HIS 1151:2006. Alle virksomheter i helse- og omsorgstjenesten som yter helsehjelp skal kunne motta slik melding.
2.Virksomheter som yter allmennlegetjenester skal ved sending av henvisninger bruke henvisningsmelding som angitt i HIS 80517:2005 eller HIS 80517:2014. Helseforetak og private sykehus plikter å kunne motta slik melding.
3.Virksomheter som yter spesialisthelsetjenester skal ved sending av epikriser bruke epikrisemelding som angitt i HIS 80226:2006 eller HIS 80226:2014. Virksomheter som yter allmennlegetjenester, helseforetak og private sykehus samt virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
4.Virksomheter som utfører en medisinsk biokjemisk undersøkelse, skal ved svarrapportering bruke melding som angitt i HIS 1138:2008 eller HIS 1138:2014. Helseforetak, private sykehus, virksomheter som yter allmennlegetjenester samt virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
5.Virksomheter som utfører en mikrobiologisk undersøkelse, skal ved svarrapportering bruke melding som angitt i HIS 1139:2008 eller HIS 1139:2014. Helseforetak, private sykehus, virksomheter som yter allmennlegetjenester samt virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
6.Virksomheter som utfører en immunologisk undersøkelse, skal ved svarrapportering bruke melding som angitt i HIS 1140:2008 eller HIS 1140:2014. Helseforetak, private sykehus, virksomheter som yter allmennlegetjenester samt virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
7.Virksomheter som utfører en patologisk undersøkelse, skal ved svarrapportering bruke melding som angitt i HIS 1141:2008 eller HIS 1141:2014. Helseforetak, private sykehus, virksomheter som yter allmennlegetjenester samt virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
8.Virksomheter som utfører en radiologisk undersøkelse, skal ved svarrapportering bruke melding som angitt i HIS 1142:2008 eller HIS 1142:2014. Helseforetak, private sykehus, virksomheter som yter allmennlegetjenester samt virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
9.Virksomheter som tilbyr radiologisk undersøkelse, plikter å kunne motta en melding med rekvisisjon eller henvisning som angitt i HIS 80821:2008 eller HIS 80821:2014.
10.Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 skal ved sending av journalopplysninger om pasienten i kontakt med sykehuset, bruke melding som angitt i HIS 1143:2009 eller HIS 1143:2014. Helseforetak og private sykehus plikter å kunne motta slik melding.
11.Helseforetak og private sykehus skal ved sending av informasjon til kommunen om at en pasient er vurdert å ha behov for kommunale helse- og omsorgstjenester etter utskrivning, bruke melding som angitt i HIS 1144:2009 eller HIS 1144:2014. Kommuner plikter å kunne motta slik melding.
12.Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 skal ved sending av journalopplysninger om pasienten i kontakt med pasientens fastlege, bruke melding som angitt i HIS 1145:2009 eller HIS 1145:2014. Fastleger plikter å kunne motta slik melding.
13.Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 skal ved sending av orientering om tjenestetilbud bruke melding som angitt i HIS 1146:2009 eller HIS 1146:2014. Fastleger plikter å kunne motta slik melding.
14.Fastleger skal ved sending av journalopplysninger om pasienten i forbindelse med etablering av tjenester, bruke melding som angitt i HIS 1147:2009 eller HIS 1147:2014. Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
15.Helseforetak og private sykehus skal ved sending av administrative opplysninger knyttet til et sykehusopphold, bruke melding som angitt i HIS 1149:2009 eller HIS 1149:2014. Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6 plikter å kunne motta slik melding.
16.Virksomheter som yter tjenester som nevnt i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 første ledd nr. 6, fastleger, helseforetak og private sykehus skal kunne sende og motta forespørsel om opplysninger om pasient og svar på slik forespørsel ved bruk av melding som angitt i HIS 1152:2006.

Er det i enkelttilfeller ikke mulig å sende melding som angitt i første ledd, skal opplysningene sendes på annen forsvarlig måte.

§ 7.Katalog over standarder

Direktoratet for e-helse gir ut en katalog med oversikt over obligatoriske og anbefalte standarder.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 8.Unntak

Virksomheter som utprøver en ny standard eller versjon av en standard anbefalt av Direktoratet for e-helse for å undersøke om den skal erstatte en eller flere av standardene angitt i denne forskriften, unntas fra kravet i § 5 og § 6 om å bruke den eller de standardene som den standarden som utprøves skal erstatte.

Direktoratet for e-helse kan på eget initiativ eller etter søknad unnta en eller flere virksomheter for en begrenset periode fra et eller flere av kravene i forskriften dersom det vil være særlig byrdefullt eller vanskelig å oppfylle kravene.

Unntak etter første og andre ledd skal publiseres i Direktoratet for e-helses katalog over standarder. Det skal blant annet fremgå hvilke virksomheter unntaket gjelder.

0Endret ved forskrift 18 des 2015 nr. 1740 (i kraft 1 jan 2016).
§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. september 2015.