Hjemmel: Fastsatt av Fiskeridirektoratet 1. juli 2015 med hjemmel i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33 f.
Endringer: Endret ved forskrifter 7 juli 2015 nr. 881, 5 juli 2016 nr. 899, 5 aug 2016 nr. 957.

§ 1.Uten hinder av forbudet i forskrift 22. desember 2004 nr. 1878 om utøvelse av fisket i sjøen § 33f, er det til og med 1. september 2016 tillatt å fiske etter makrell innenfor fjordlinjene i Nordland og Finnmark fylke uavhengig av fartøyets lengde.

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket etter makrell etter første ledd før 1. september 2016 dersom det blir nødvendig som følge av bifangst av andre arter.

0Endret ved forskrifter 7 juli 2015 nr. 881, 5 juli 2016 nr. 899, 5 aug 2016 nr. 957.
§ 2.Forskriften trer i kraft straks.
0Endret ved forskrifter 7 juli 2015 nr. 881 (tidligere § 2), 5 juli 2016 nr. 899 (tidligere § 3).