Forskrift om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser (ny mat-forskriften)

DatoFOR-2015-07-01-892
DepartementHelse- og omsorgsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse01.09.2015
Sist endret
EndrerFOR-1983-07-08-1252
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§9, LOV-2003-12-19-124-§10, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort17.07.2015   kl. 13.00
KorttittelNy mat-forskriften

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 1. juli 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 9 første ledd og § 10 annet ledd, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg II kap. XII nr. 96 (forordning (EF) nr. 258/97 som endret ved forordning (EF) nr. 1829/2003 artikkel 38 og forordning (EF) nr. 1332/2008 artikkel 23) og vedlegg II kap. XII nr. 97 (forordning (EF) nr. 1852/2001).

§ 1.Gjennomføring av forordninger

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 96 (forordning (EF) nr. 258/97 som endret ved forordning (EF) nr. 1829/2003 artikkel 38 og forordning (EF) nr. 1332/2008 artikkel 23) om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

EØS-avtalen vedlegg II kapittel XII nr. 97 (forordning (EF) nr. 1852/2001) om fastsettelse av nærmere regler for å gjøre visse opplysninger tilgjengelige for allmennheten og for vern av opplysninger som er oversendt i medhold av forordning (EF) nr. 258/97 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg II, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Ansvarlig myndighet i Norge for mottak og behandling av søknader, herunder godkjenning og ekvivalensgodkjenning av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser

Søknader om godkjenning av nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser skal i Norge rettes til Mattilsynet, i henhold til § 1 første ledd, jf. artikkel 4 nr. 1 i forordning (EF) nr. 258/97.

Mattilsynet behandler søknader i henhold til § 1 første ledd, og fatter vedtak om godkjenning i henhold til § 1 første ledd, jf. artikkel 4 nr. 2 annet ledd første strekpunkt i forordning (EF) nr. 258/97.

For nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser som er godkjent i EU av Kommisjonen i henhold til § 1 første ledd, jf. artikkel 7 i forordning (EF) nr. 258/97, skal Mattilsynet fatte tilsvarende vedtak om godkjenning i Norge innen 30 dager.

Forespørsel om en uttalelse om et næringsmiddel eller en næringsmiddelingrediens i det vesentlige tilsvarer et eksisterende næringsmiddel eller næringsmiddelingrediens, skal i Norge rettes til Mattilsynet, i henhold til § 1 første ledd, jf. artikkel 3 nr. 4 i forordning (EF) nr. 258/97.

Mattilsynet kan forby eller begrense omsetningen av produkter som er godkjent i henhold til forordning (EF) nr. 258/97, dersom produktet medfører helserisiko eller risiko for miljøet, i henhold til § 1 første ledd, jf. artikkel 12 første ledd i forordning (EF) nr. 258/97.

§ 3.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak, jf. matloven § 23, for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne forskriften. Mattilsynet kan også fatte enkeltvedtak i henhold til matloven § 24 til § 26.

§ 4.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften eller enkeltvedtak gitt i medhold av forskriften, er straffbart i henhold til matloven § 28.

§ 5.Dispensasjon

Mattilsynet kan i særskilte tilfelle dispensere fra bestemmelsene i denne forskriften, forutsatt at det ikke vil stride mot Norges internasjonale forpliktelser, herunder EØS-avtalen.

§ 6.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. september 2015.

Samtidig oppheves § 16b i generell forskrift 8. juli 1983 nr. 1252 for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler.

Forordninger

For å gjøre det lett å finne frem til ordlyden i de forordningene som blir gjennomført, gjengir vi dem i dette avsnittet. Teksten nedenfor er kun til informasjon, og er ikke en del av forskriften.

Forordningene er ved kunngjøring foreløpig ikke EØS-tilpasset. EØS-tilpassede forordninger på norsk vil bli lagt inn før forskriften trer i kraft 1. september 2015.

Forordning (EF) nr. 258/97 om nye næringsmidler og nye næringsmiddelingredienser

Nedenfor gjengis til informasjon norsk oversettelse av forordning (EF) nr. 258/97. Dette er grunnrettsakten. Grunnrettsakten er endret ved forordning (EF) nr. 1829/2003 artikkel 38 og forordning (EF) 1332/2008 artikkel 23.

For å lese forordning (EF) nr. 258/97 se her: pdf.gif

Norsk versjon.

For å lese tilpasningsteksten til artikkel 7 se her: pdf.gif

Norsk versjon.

For å lese forordning (EF) nr. 1829/2003 artikkel 38 se her: pdf.gif

Dansk versjon.

For å lese forordning (EF) nr. 1332/2008 artikkel 23 se her: pdf.gif

Norsk versjon.

Forordning (EF) nr. 1852/2001 om fastsettelse av nærmere regler for å gjøre visse opplysninger tilgjengelige for allmennheten, og for beskyttelse av opplysninger som er oversendt i medhold av forordning (EF) nr. 258/97

Nedenfor gjengis til informasjon dansk oversettelse av forordning (EF) nr. 1852/2001.

For å lese forordning (EF) nr. 1852/2001 se her: pdf.gif

Dansk versjon.