Forskrift om stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid (tilleggsstønadsforskriften)

DatoFOR-2015-07-02-867
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endretFOR-2015-12-21-1826 fra 01.01.2016
EndrerFOR-1997-03-11-223, FOR-2010-02-10-153, FOR-2011-08-12-847
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§11-12, LOV-1997-02-28-19-§15-11, LOV-2004-12-10-76-§13
Kunngjort10.07.2015   kl. 15.10
KorttittelTilleggsstønadsforskriften

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 2. juli 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 11-12 og § 15-11 og lov 10. desember 2004 nr. 76 om arbeidsmarkedstjenester (arbeidsmarkedsloven) § 13.
Endringer: Endret ved forskrifter 21 nov 2015 nr. 1339, 15 des 2015 nr. 1677, 21 des 2015 nr. 1826.

§ 1.Vilkår for stønad

Stønader etter denne forskriften kan gis til

a)medlem som gjennomfører et arbeidsrettet tiltak og som fyller vilkårene for tilleggsstønad i folketrygdloven § 11-12, jf. § 11-5.
b)enslig mor eller far som gjennomfører godkjent utdanning og fyller vilkårene for tilleggsstønad i folketrygdloven § 15-11. Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer kan også gis til enslig mor eller far som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
c)tidligere familiepleier som gjennomfører godkjent utdanning og fyller vilkårene for tilleggsstønad i folketrygdloven § 16-9 jf. § 15-11.
d)gjenlevende ektefelle som gjennomfører godkjent utdanning og fyller vilkårene for tilleggsstønad i folketrygdloven § 17-9 jf. § 15-11. Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer kan også gis til en gjenlevende ektefelle som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.
e)deltaker på arbeidsmarkedstiltak som fyller vilkårene for tilleggsstønad i arbeidsmarkedsloven § 13 andre ledd.

For å fremme geografisk mobilitet på arbeidsmarkedet kan en arbeidssøker som uforskyldt ikke får arbeid på hjemstedet, få stønad til reise og flytting etter arbeidsmarkedsloven § 13 tredje ledd. Stønadene kan også gis til dekning av utgifter til reise og flytting til utlandet.

§ 2.Definisjon av tiltak

Med tiltak menes i denne forskriften de former for arbeidsmarkedstiltak og utdanning som for de ulike gruppene nevnt i § 1, kan gi rett til tilleggsstønader.

§ 3.Stønader til reise til deltakere på tiltak og arbeidsrettet utredning

Den som deltar på et tiltak, har krav på stønad til dekning av nødvendige utgifter til

a)daglige reiser mellom bostedet og stedet der tiltaket blir gjennomført, dersom reiseavstanden er seks kilometer eller mer hver vei. Personer som på grunn av funksjonshemning, midlertidig skade eller sykdom har et særskilt behov for transport, kan få stønad selv om reiseavstanden er under seks kilometer,
b)reiser til og fra obligatoriske samlinger i forbindelse med et tiltak som er tildelt av Arbeids- og velferdsetaten, dersom reiseavstanden er 30 kilometer eller mer hver vei,
c)reiser til og fra tiltaksstedet ved oppstart og avslutning av tiltaket når deltakeren midlertidig må bo borte fra hjemmet,
d)fire hjemreiser per år når deltakeren midlertidig må bo borte fra hjemmet under deltakelse på tiltaket. En deltaker med barn som ikke har fullført fjerde skoleår og som blir igjen på hjemstedet, får stønad til åtte hjemreiser per år. Arbeids- og velferdsetaten kan i særlige tilfeller gi stønad til flere hjemreiser,
e)reiser etter bokstavene c og d for barn under 18 år som flytter med til tiltaksstedet.

Arbeids- og velferdsetaten kan gi stønad til reiser etter første ledd ved arbeidsrettet utredning i forbindelse med tiltak.

§ 4.Stønad til reise for å fremme geografisk mobilitet

Arbeidssøkere som uforskyldt er helt eller delvis arbeidsløse og er registrert hos Arbeids- og velferdsetaten, kan få stønad til dekning av nødvendige reiseutgifter dersom reiseavstanden er 50 kilometer eller mer hver vei. Det er et vilkår at søkeren ikke kan få arbeid på hjemstedet og er villige til å ta arbeid på et annet sted i Norge, Norden eller i EØS-området.

Ved vurderingen av om søkeren er uforskyldt ledig, skal Arbeids- og velferdsetaten ikke legge vekt på forhold som ligger lenger tilbake i tid enn åtte uker.

Stønad kan gis

a)ved innkalling til Arbeids- og velferdsetaten i forbindelse med oppfølging for å komme i arbeid,
b)i forbindelse med jobbintervju på annet sted enn bostedet, og
c)i forbindelse med tiltredelse på nytt arbeidssted.

Arbeids- og velferdsdirektoratet kan gi nærmere retningslinjer om prioriteringen av personer som søker om stønad til dekning av nødvendige utgifter til reise etter denne paragrafen.

§ 5.Beregning av stønad til reise

Stønad til reise etter § 3 og § 4 skal dekke kostnadene ved den billigste reisemåten med et rutegående transportmiddel.

Dersom det ikke er praktisk mulig å bruke et rutegående transportmiddel, dekkes bruk av privat bil med 2,33 kroner per kilometer og andre nødvendige utgifter som bompenger mv.

Dersom det ikke er praktisk mulig å bruke et rutegående transportmiddel eller privat bil, dekkes utgiftene til drosje.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2016).
§ 6.Stønad til flytting

Den som må flytte fra hjemstedet for å delta på tiltak har krav på stønad til dekning av nødvendige utgifter til flyttingen.

Den som må flytte fra hjemstedet for å starte i arbeid på et annet sted i Norge, Norden eller i EØS-området kan gis stønad til dekning av nødvendige utgifter til flyttingen.

§ 7.Beregning av stønad til flytting

Den som bruker transportør, må dokumentere at det er innhentet minst to skriftlige tilbud fra transport- eller flyttebyrå. Det laveste tilbudet dekkes.

Den som velger å flytte selv, får dekket utgiftene til kjøring med egen bil én vei med samme sats som i § 5 andre ledd. Har søkeren innhentet tilbud før han eller hun velger å flytte selv, kan søkeren få dekket utgifter opp til beløpet i det laveste tilbudet.

§ 8.Stønad til bolig og overnatting

Den som deltar på tiltak eller arbeidsrettet utredning i forbindelse med tiltak har krav på stønad til dekning av nødvendige merutgifter til bolig eller overnatting som følge av deltakelsen.

Stønaden gis til dekning av deltakerens

a)utgifter til bolig eller overnatting som kommer i tillegg til utgiftene til bolig på hjemstedet eller
b)utgifter som følger av at boutgiftene på tiltaksstedet er høyere enn på hjemstedet.
§ 9.Beregning av stønad til bolig og overnatting

Stønaden dekker faktiske kostnader oppad begrenset til 4 026 kroner per måned. En tiltaksdeltaker som av helsemessige årsaker har høyere utgifter til bolig på stedet der tiltaket eller den arbeidsrettede utredningen gjennomføres enn andre i samme situasjon, får dekket de faktiske merutgiftene.

Det gis ikke stønad til boutgifter til deltakere som har rett til støtte til dekning av de samme boutgiftene etter lov 24. august 2012 nr. 64 om bustøtte.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2016).
§ 10.Stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer

Den som deltar på tiltak, har krav på stønad til dekning av nødvendige utgifter til tilsyn for barn som ikke har fullført fjerde skoleår. Deltakeren kan få stønad til tilsyn for barn som har fullført fjerde skoleår når

a)barnet må ha vesentlig mer pleie og/eller tilsyn enn det som er vanlig for jevnaldrende, eller
b)deltakeren på grunn av tiltaket må være borte fra hjemmet i lengre perioder eller på andre tidspunkter enn en vanlig arbeidsdag.

Den som deltar på tiltak har krav på stønad til nødvendige utgifter til pleie og tilsyn for andre familiemedlemmer.

Det gis også stønad til tilsyn etter første og andre ledd i forbindelse med arbeidsrettet utredning i forbindelse med tiltak, og til enslig mor eller far og en gjenlevende ektefelle som er tilmeldt Arbeids- og velferdsetaten som reell arbeidssøker som yrkesrettet aktivitet.

Hvis begge foreldrene deltar på et tiltak gis stønad til tilsyn for barn til en av foreldrene. Hvis flere pårørende deltar på tiltak gis stønad til tilsyn for andre familiemedlemmer til en av de pårørende.

§ 11.Beregning av stønad til tilsyn for barn og andre familiemedlemmer

Stønad til tilsyn for barn er 103 kroner per dag for det første barnet, og 56 kroner per dag for hvert av de andre barna.

Stønad til tilsyn for andre familiemedlemmer er 103 kroner per dag.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2016).
§ 12.Stønad til læremidler

Den som deltar på tiltak og som ikke har rett til gratis læremidler etter annet regelverk, har krav på stønad til nødvendige utgifter til læremidler.

§ 13.Beregning av stønad til læremidler

Stønad til læremidler er 367 kroner per måned for en deltaker i utdanning eller opplæringstiltak på videregående skoles nivå og 733 kroner per måned for en deltaker i utdanning eller opplæringstiltak på universitets-, høyskole- eller fagskolenivå. Er opplæringstiltaket normert til femti prosent eller mindre, gis det halv sats. Har deltakeren særlig store utgifter til læremidler på grunn av en funksjonshemming har deltakeren rett til å få dekket sine faktiske utgifter til læremidler.

0Endret ved forskrift 21 des 2015 nr. 1826 (i kraft 1 jan 2016).
§ 14.Fravær fra fastsatt aktivitet

Stønadene stanses når fravær fører til at tiltaket ikke vil kunne gjennomføres på en tilfredsstillende måte.

§ 15.Framsetting av krav

For å kunne få innvilget stønader etter denne forskriften må det settes fram et krav. Arbeids- og velferdsetaten kan bestemme at slike krav må settes fram på et bestemt skjema.

For stønader som innvilges etter § 1 første ledd bokstav a) til d) gjelder de frister for framsetting av krav og regler om etterbetaling av ytelse for perioder før kravet ble satt fram som følger av reglene i folketrygdloven § 22-13.

Søknad om stønad til reise for å fremme geografisk mobilitet, jf. § 5, skal fremmes for Arbeids- og velferdsetaten på det sted søkeren oppholder seg før reisen. Søkere som kan påberope seg manglende orientering fra Arbeids- og velferdsetatens side om adgangen til å få slik stønad, kan likevel fremme søknad for Arbeids- og velferdsetaten på det nye arbeidsstedet etter at reisen er foretatt. Det samme gjelder i forbindelse med tiltredelse på nytt arbeidssted dersom Arbeids- og velferdsetaten har formidlet søkeren fra et annet land til arbeid her i land.

§ 16.Klageadgang mv.

For en deltaker som får vedtak etter § 1 første ledd bokstav a) til d) gjelder reglene om klage og anke i folketrygdloven § 21-12. For øvrig gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene i folketrygdloven kapittel 21.

For en deltaker som får vedtak etter § 1 første ledd bokstav e) og § 1 andre ledd, gjelder reglene om klage i arbeidsmarkedsloven § 17. For øvrig gjelder de alminnelige saksbehandlingsreglene som følger av arbeidsmarkedsloven kapittel 6.

§ 17.Ikrafttredelse mv.

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.

Fra samme tidspunkt oppheves:

-forskrift 11. mars 1997 nr. 223 om utdanningsstønad
-forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 § 5 til § 10
-forskrift 12. august 2011 nr. 847 om mobilitetsfremmende stønad.
0Endret ved forskrift 15 des 2015 nr. 1677.
§ 18.Overgangsregler

Den som mottar stønader til dekning av utgifter knyttet til å komme i eller å beholde arbeid etter forskrift 11. mars 1997 nr. 223 om utdanningsstønad § 2 første ledd bokstav a til g, forskrift 4. november 2013 nr. 1286 om tiltakspenger mv. § 4, forskrift 10. februar 2010 nr. 153 om tilleggsstønader etter folketrygdloven kapittel 11 eller forskrift 12. august 2011 nr. 847 om mobilitetsfremmende stønad ved ikrafttredelsen av denne forskriften, kan beholde stønadene ut vedtaksperioden på de vilkår og etter de satser som gjaldt per 31. desember 2015, dersom vedtaket har virkningstidspunkt før denne datoen.

Den som omfattes av denne forskriften § 1 bokstavene b eller d, og som mottar stønad til barnetilsyn, kan beholde stønadene ut vedtaksperioden på de vilkår og etter de satser som gjaldt per 31. desember 2015 dersom vedtaket har virkningstidspunkt før denne datoen.

0Endret ved forskrift 21 nov 2015 nr. 1339.