Forskrift om overgangsregler i forbindelse med endringer i folketrygdloven kapittel 15, 16 og 17 fra 1. januar 2016

DatoFOR-2015-07-02-869
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2015-06-19-42 jf. LOV-1997-02-28-19
Kunngjort10.07.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om overgangsregler ftrl. kap. 15, 16 og 17

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 2. juli 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2015 nr. 42 om endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere) del IV.

§ 1.Stønad under utenlandsopphold

Endringene i § 15-3 andre ledd bokstav a) gjelder for et medlem som reiser ut av landet 1. januar 2016 eller senere.

Alle utenlandsopphold etter 1. januar 2016 telles med i beregningen av utenlandsopphold i inntil seks uker innenfor en 12 måneders periode etter § 15-3 andre ledd ny bokstav a) selv om utreisen var før 1. januar 2016.

§ 2.Enslig mor eller far

Et medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for stønad, og som har inngått samboerskap før 1. januar 2016, kan beholde stønaden inntil han eller hun har hatt samboer i tolv måneder. Avbrytes samboerskapet før det er gått tolv måneder, gjelder de nye reglene i § 15-4 ved inngåelse av nytt samboerskap, uavhengig av om dette inngås med den samme eller en ny partner.

For et medlem som ikke er formelt separert eller skilt, men som etter at samlivet er opphørt har krevd ekteskapet oppløst ved søknad om separasjon eller skilsmisse hos fylkesmannen eller ved at det er reist separasjons- eller skilsmissesak før 1. januar 2016, gjelder nye regler i § 15-4 fra 1. januar 2016 selv om det ikke er gått minst seks måneder siden det ble reist sak.

Et medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for å få innvilget stønad etter at et samlivsbrudd har vart i minst ett år, men som ikke har reist separasjons- eller skilsmissesak fordi spesielle forhold har gjort det vanskelig å reise slik sak, kan beholde stønaden på de vilkår som gjaldt før 1. januar 2016. Dersom medlemmet søker etter 1. januar 2016 eller samlivsbruddet ikke har vart i minst ett år 1. januar 2016, gjelder nye regler, og medlemmet vil ikke kunne innvilges stønad med mindre ekteskapet er krevd oppløst ved søknad om separasjon eller skilsmisse hos fylkesmannen eller ved at det er reist separasjons- eller skilsmissesak.

Bestemmelsen i § 15-4 om at et medlem som får barn med samme partner ikke anses for å være enslig mor eller far, gjøres gjeldende når barnet er født 1. januar 2016 eller senere. Dette gjelder ikke medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for overgangsstønad i to måneder før fødsel med termin før 1. januar 2016, selv om barnet blir født etter 1. januar 2016.

§ 3.Omstillingstid etter skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre

Et medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for overgangsstønad i opptil to år før det yngste barnet fyller ti år etter skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd mellom ugifte foreldre, kan beholde stønaden på de vilkår som gjaldt før 1. januar 2016.

Dersom medlemmet søker overgangsstønad etter 1. januar 2016, gjelder de nye reglene uavhengig av tidspunktet for skilsmisse, separasjon eller samlivsbrudd.

§ 4.Brukerkontakt

Et medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for overgangsstønad, og vedtaket går ut over 31. desember 2015 og som er brukerkontakt som yrkesrettet aktivitet, kan beholde stønaden på de vilkår som gjaldt før 1. januar 2016.

Et medlem som er brukerkontakt, eller har vært brukerkontakt før 1. januar 2016, kan til og med 31. desember 2018 innvilges overgangsstønad for den tiden de har vært brukerkontakt (se § 15-6 åttende ledd jf. § 15-8 slik bestemmelsene lød før 1. januar 2016).

Et medlem som etter første ledd kan fortsette å være brukerkontakt og som har fått innvilget utdanningsstønad før 1. januar 2016, kan beholde utdanningsstønaden så lenge det er brukerkontakt, men likevel ikke lenger enn til og med 31. desember 2018.

§ 5.Utdanning som vilkår for overgangsstønad

Et medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for overgangsstønad og vedtaket går ut over 31. desember 2015, og som gjennomfører utdanning som oppfylte kravene til yrkesrettet aktivitet før 1. januar 2016, vil ved å fortsette på den påbegynte utdanningen fylle kravet til yrkesrettet aktivitet også etter 1. januar 2016, uten krav om at utdanningen må være nødvendig og hensiktsmessig etter ny § 15-6 første ledd bokstav c. Tilsvarende gjelder for et medlem som ikke har påbegynt en utdanning 1. januar 2016, men som kan dokumentere at hun eller han før 1. januar 2016 har konkrete planer om snarlig oppstart av slik utdanning, for eksempel ved å ha søkt eller kommet inn på den aktuelle utdanningen, eller at oppstart på en bestemt utdanning er planlagt i samarbeid med Arbeids- og velferdsetaten.

Et medlem som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for utvidet stønadsperiode på grunn av nødvendig utdanning, kan få utvidet perioden på de vilkår som gjaldt før 1. januar 2016. Medlem som før 1. januar 2016 fyller vilkårene for overgangsstønad og vedtaket går ut over 31. desember 2015, og som oppfylte kravene til yrkesrettet aktivitet ved å gjennomføre nødvendig utdanning, kan få utvidet perioden på de vilkår som gjaldt før 1. januar 2016.

Kravet til utdanningen i første ledd første punktum og andre ledd gjelder tilsvarende for et medlem som har mottatt overgangsstønad under utdanning før 1. januar 2016 og gjenopptar den samme utdanningen.

§ 6.Midlertidig bortfall og utestenging

Nye bestemmelser om midlertidig bortfall av stønad og utestengning fra rett til stønad i ny § 15-12 gjelder for alle som mottar stønad etter 1. januar 2016.

Forhold som medfører midlertidig bortfall eller sanksjon som har inntrådt før 1. januar 2016, skal ikke ha betydning ved vurderingen etter § 15-12.

§ 7.Stønad til barnetilsyn

Et medlem som tar utdanning eller som er arbeidssøker, men ikke vil få rett til tilleggsstønader etter ny § 15-11, og som før 1. januar 2016 har søkt om og fyller vilkårene for stønad til barnetilsyn, kan til og med 31. desember 2018 beholde stønaden på de vilkår og etter de satser som gjaldt per 31. desember 2015.

§ 8.Utdanningsstønad

Et medlem som gjennomfører utdanning i henhold til § 5 i denne forskriften, hvor utdanningen ville gitt rett til utdanningsstønad etter de reglene som gjaldt før 1. januar 2016, gis rett til tilleggsstønader etter ny § 15-11.

Et medlem som har fått innvilget utdanningsstønad med virkningstidspunkt før 1. januar 2016, kan beholde denne på de vilkår som gjaldt før 1. januar 2016 ut vedtaksperioden.

§ 9.Tidligere familiepleier og gjenlevende

Overgangsreglene gjelder for medlem som får stønad etter folketrygdloven kapittel 16 og 17 så langt de passer.

§ 10.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2016.