Forskrift om adgang til ved tariffavtale å fravike reglene om likebehandling ved utleie fra bemanningsforetak

DatoFOR-2015-07-06-874
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse15.07.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-06-17-62-§14-12a
Kunngjort10.07.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om unntak fra likebehandlingsreglene, bemanningsforetak

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 6. juli 2015 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven) § 14-12a tredje ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XVIII nr. 32k (direktiv 2008/104/EF).

§ 1.Vilkår for fravik

Et bemanningsforetak, jf. arbeidsmiljøloven § 14-12, kan fravike reglene om likebehandling etter arbeidsmiljøloven § 14-12a første ledd, dersom bemanningsforetaket er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett etter arbeidstvistloven.

Adgangen til å fravike likebehandlingsreglene etter første ledd gjelder for arbeid innenfor tariffavtalens virkeområde. Likebehandlingsreglene kan fravikes også for arbeidstakere som ikke er bundet av tariffavtalen, forutsatt at disse på tilsvarende måte gis rettigheter etter avtalen.

Den generelle beskyttelsen av arbeidstakerne må i alle tilfelle respekteres.

§ 2.Ikrafttredelse og overgangsregel

Forskriften trer i kraft 15. juli 2015, likevel slik at den først får virkning ved inngåelse av en ny tariffavtale eller etter revisjon av en tariffavtale.