Forskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk

DatoFOR-2015-07-23-913
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 9
Ikrafttredelse23.07.2015
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-24-450, FOR-2012-10-01-918
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-100-§4, LOV-1993-06-11-100-§5, LOV-1993-06-11-100-§6, LOV-1993-06-11-100-§16, FOR-2010-06-16-820-§3
Kunngjort24.07.2015   kl. 13.30
KorttittelForskrift om gjennomføring av TSI-rullende materiell, lokomotiver

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Statens jernbanetilsyn 23. juli 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane m.m. (jernbaneloven) § 4, § 5, § 6 og § 16 og forskrift 16. juni 2010 nr. 820 om samtrafikkevnen i jernbanesystemet (samtrafikkforskriften) § 3 sjette ledd.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37ah (vedtak 2008/232/EF), nr. 37di (beslutning 2011/291/EU) og nr. 37do (forordning (EU) nr. 1302/2014).

§ 1.EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 37do (kommisjonsforordning 2014/1302/EU om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne som gjelder for delsystemet «rullende materiell – lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk» i Den europeiske unions jernbanesystem) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
§ 2.Forordning (EU) nr. 1302/2014 skal leses med følgende tilpasninger:
a)I nr. 7.3.2.12 i forordningens vedlegg tilføyes følgende:

«Særtilfelle for Norge («T»)

For ubegrenset drift på det norske jernbanenettet gjelder følgende for motorvogner med elektrisk drift:

Den kapasitive effektfaktoren skal være på minst 0,95 ved kontaktledningsspenninger på mer enn 16,5 kV når kjøretøyet aktivt bruker strøm.

Den kapasitive effekten skal ikke overstige 60 kVAr når kjøretøyet mater strøm tilbake til nettet.

Den induktive effektfaktoren skal være på minst 0,95 ved kontaktledningspenninger under 16,5 kV når kjøretøyet mater strøm tilbake til nettet.»

b)I nr. 7.3.2.14 i forordningens vedlegg tilføyes følgende:

«Særtilfelle for Norge («T»)

Dette særtilfellet gjelder for enheter som er i drift på linjer uten oppgradert kontaktledningssystem. Linjer med et kontaktledningssystem som er i samsvar med TSI, er angitt i Network Statement fra jernbaneverket.

Strømavtakervippens geometri skal være i samsvar med EN 50367:2011, figur B.6 (1800 mm).»

c)Etter nr. 7.3.2.15 i forordningens vedlegg skal nytt nr. 7.3.2.15bis lyde:

«7.3.2.15bis Strømavtakerens statiske kontaktkraft (IC-nivå) (4.2.8.2.9.5)

Særtilfelle for Norge («T»)

Dette særtilfellet gjelder for enheter som er i drift på linjer uten oppgradert kontaktledningssystem. Linjer med et kontaktledningssystem som er i samsvar med TSI, er angitt i Network Statement fra jernbaneverket.

Ved stillstand bør strømavtakeren ha en statisk kontaktkraft på 55 N.»

d)I nr. 7.3.2.16 i forordningens vedlegg tilføyes følgende:

«Særtilfelle for Norge («T»)

Dette særtilfellet gjelder for enheter som er i drift på linjer uten oppgradert kontaktledningssystem. Linjer med et kontaktledningssystem som er i samsvar med TSI, er angitt i Network Statement fra jernbaneverket.

I tillegg til TSI-kravene må strømavtakere være i samsvar med en kurve basert på følgende formel: Fm = 0,00097√² + 55, med et avvik på ± 10 %.»

e)I nr. 7.4 i forordningens vedlegg tilføyes følgende:

«Særlige forhold for Norge

Dersom kjøretøy skal ha ubegrenset tilgang til det norske jernbanenettet under vinterforhold, må det godtgjøres at kjøretøyet oppfyller følgende krav:

Temperatursone T2 som angitt i nr. 4.2.6.1.1, skal velges.

Vanskelige snø-, is- og haglforhold som angitt i nr. 4.2.6.1.2, skal velges.»

§ 3.Statens jernbanetilsyn eller den Statens jernbanetilsyn utpeker gjennomfører verifisering av nasjonale regler som nevnt i artikkel 4 og 5 i direktivet.
§ 4.Forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt oppheves:
1.Forskrift 24. april 2009 nr. 450 om gjennomføring av vedtak 2008/232/EF av 21. februar 2008 om en teknisk spesifikasjon for samtrafikkevne med hensyn til delsystemet «rullende materiell» i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
2.Forskrift 1. oktober 2012 nr. 918 om gjennomføring av TSI rullende materiell - lokomotiver og rullende materiell for passasjertrafikk.

Forordninger 

For å lese engelsk versjon av forordning (EU) nr. 1302/2014 se her: pdf.gif  

For å lese uoffisiell norsk oversettelse av forordning (EU) nr. 1302/2014 se her: pdf.gif