Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr

DatoFOR-2015-08-11-958
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-1978-07-15-1, FOR-1985-01-10-17
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2009-06-19-97-§6, LOV-2009-06-19-97-§7, LOV-2009-06-19-97-§16, LOV-2009-06-19-97-§23, LOV-2009-06-19-97-§24, LOV-2009-06-19-97-§27, FOR-2010-06-11-814
Kunngjort18.08.2015   kl. 15.25
KorttittelForskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 11. august 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 97 om dyrevelferd § 6, § 7, § 16, § 23, § 24 og § 27, jf. delegeringsvedtak 11. juni 2010 nr. 814.

§ 1.Formål

Forskriften skal fremme god velferd og respekt for dyr i forbindelse med omsetning og midlertidig hold.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for næringsvirksomheter som driver følgende aktiviteter:

a)Salg, utleie og utlån av dyr til og fra dyreforretning,
b)Salg, utleie og utlån av dyr fra handelsfjøs eller lignende,
c)Dyrepensjonat,
d)Lufting, mosjonering og trening av andres dyr og/eller
e)Daghjem for dyr.

Forskriften gjelder videre for både kommersielle, ikke-kommersielle og ideelle virksomheter som driver omplassering av dyr.

Forskriften gjelder ikke for følgende dyrearter: hest, honningbier, fisk, tifotkreps og blekksprut.

Krav i særskilte forskrifter om hold og velferd for dyr gjelder i tillegg til bestemmelsene i denne forskriften.

§ 3.Melding om virksomhet

Virksomheter som omfattes av forskriften, skal meldes til Mattilsynet på fastsatt skjema. Meldingen skal inneholde nødvendige og relevante opplysninger om

a)den ansvarlige for virksomheten
b)datoen for oppstart
c)virksomhetens aktivitet
d)kompetansen i virksomheten, jf. § 4 første ledd.

Mattilsynet kan spesifisere i meldesystemet hva som er nødvendige og relevante opplysninger om forhold nevnt i første ledd.

§ 4.Kompetanse

Den ansvarlige for virksomheten skal kunne dokumentere at vedkommende har de kunnskapene og ferdighetene som er nødvendige for å ivareta dyrevelferden på forsvarlig måte, og tilstrekkelige kunnskaper om kravene i denne forskriften.

Dyrene skal stelles og tas hånd om av et tilstrekkelig antall personer med nødvendige kunnskaper og ferdigheter til å kunne ivareta den enkelte dyreartens fysiologiske og atferdsmessige behov.

Dyr skal ikke omsettes eller overlates til personer som det er grunn til å tro ikke kan eller vil behandle dyret forsvarlig.

§ 5.Dokumentasjon

Det skal finnes en oversikt med nødvendige og relevante opplysninger om hvert dyr, blant annet

a)dyrearten, kjønnet, id-nummeret og navnet
b)datoen for ankomsten og for tilbakeleveringen eller omsetningen
c)navnet og adressen til eieren eller den som leverer dyret
d)navnet og adressen til den som dyret er omsatt til, hvis det er et produksjonsdyr
e)at dyr som omsettes, kommer fra dyrehold uten mistanke om eller påvist smittsom dyresykdom
f)om behandling utført av veterinær, avlivning og død.

Det skal utarbeides skriftlige rutiner for etterlevelse av forskriftsfestede krav om å ivareta dyrenes velferd, blant annet om

a)kompetanse
b)fôring og stell
c)aktivisering og mosjon
d)tilrettelegging for utøvelse av naturlig atferd
e)tiltak for å hindre smitte til og mellom dyr
f)beredskap for å ivareta dyr i tilfelle brann eller andre nødssituasjoner
g)kontroll og vedlikehold av utstyr og tekniske innretninger av betydning for dyrenes velferd, inkludert brannvarslingsanlegg
h)vedlikehold og rengjøring av anlegget.

Utformingen av rutinene skal være tilpasset virksomhetens egenart.

Det skal foreligge dokumentasjon på at rutinene følges og holdes oppdatert. Dokumentasjonen skal være tilgjengelig i 3 år og skal på forespørsel fremlegges for Mattilsynet.

§ 6.Forbud

Levende dyr skal ikke stilles ut i vinduer.

Hunder, katter og ildere skal ikke omsettes fra butikker, salgsboder, markeder eller lignende.

§ 7.Informasjon til mottakere av dyr

Dyr som omsettes til privatpersoner, skal ledsages av skriftlig informasjon til kjøperen om dyreartens fysiologiske og atferdsmessige behov, blant annet kravene til levemiljø, fôring og stell. Det skal også gis informasjon om det enkelte individet hvis det er relevant.

§ 8.Anlegg

Anlegg for midlertidig hold av dyr skal

a)være utformet og innredet slik at dyrene ikke kommer i fare for å bli skadet eller påføre andre dyr skade
b)være sikret mot at dyrene kan rømme, om nødvendig med gjerde eller sluse
c)ha underlag som er egnet for arten
d)være tilstrekkelig sikret mot skadedyr
e)ha egnet plass hvor fôret kan oppbevares på en hygienisk forsvarlig måte
f)ha tilgjengelig plass hvor fôrkar, liggeunderlag og annet utstyr som kommer i kontakt med dyrene, kan rengjøres
g)være egnet for å holdes rent
h)ha et nødvendig antall oppholdssteder for å isolere syke dyr, dyr med ukjent smittestatus og dyr som av annen grunn krever særskilt skjerming og oppfølging
i)ha et tilstrekkelig antall rømningsveier og brannslukningsutstyr som er hensiktsmessig plassert
j)ha et egnet brannvarslingsanlegg hvis det ikke er åpenbart unødvendig.

Skadedyr skal bekjempes hvis det er nødvendig.

Uteområder skal om nødvendig være drenert slik at det ikke blir gjørmete. Dyrene skal ha tilgang til nødvendig ly mot vær, vind, kulde og varme.

§ 9.Levemiljøet

Lysforholdene, temperaturen, støynivået, luft- og vannkvaliteten og levemiljøet ellers skal være tilpasset dyreartene, antallet dyr og dyrenes alder.

Hvert dyr skal ha tilstrekkelig plass. Dyr som er fiendtlig innstilt overfor hverandre, skal holdes atskilt. Byttedyr skal holdes atskilt fra rovdyr.

Dyrene skal ha mulighet for fri bevegelse, regelmessig aktivitet og mosjon tilpasset dyrenes behov, art og alder og holdets varighet.

§ 10.Tilsyn og stell

Dyrene skal ha tilsyn og stell minst 2 ganger i døgnet.

Dyr som er syke, skadde, høyt drektige, nyfødte eller brunstige, og dyr som viser unormal atferd, skal vies særlig oppmerksomhet og om nødvendig holdes atskilt fra andre dyr.

Syke og skadde dyr skal behandles straks, og om nødvendig av veterinær. Dersom det kan føre til unødig belastning for dyret å leve videre, skal det avlives av person som er kyndig i dette.

§ 11.Fôr og drikkevann

Dyrene skal få tilstrekkelig fôr som dekker deres ernæringsmessige, fysiologiske og atferdsmessige behov, avhengig av arten, alderen og kondisjonen. Dyr skal ha tilstrekkelig tilgang til drikkevann av god kvalitet.

§ 12.Medisiner og førstehjelpsutstyr

Reseptbelagte medisiner skal oppbevares i avlåst skap. Førstehjelpsutstyr skal være lett tilgjengelig.

§ 13.Renhold

Tilholdsrommet for dyrene, og innredning og gjenstander som dyrene kommer i kontakt med, skal holdes rene og desinfiseres ved behov.

§ 14.Dyrene

Dyrene skal være egnet til å bli omsatt eller holdt midlertidig uten å bli påført unødige belastninger. Det skal tas hensyn til dyrets atferd, sosialisering, helse og alder.

Før dyr med ukjent smittestatus omsettes eller tas imot for midlertidig hold, må det være gjennomført nødvendige tiltak som ivaretar dyrets helse og hindrer smitte til andre dyr.

§ 15.Tilsyn og vedtak

Mattilsynet fører tilsyn og kan fatte nødvendige enkeltvedtak for å oppnå etterlevelse av bestemmelser gitt i eller med hjemmel i denne forskrift etter dyrevelferdsloven § 30. Mattilsynet kan også fatte vedtak om midlertidig forvaring av dyr, forbud mot aktiviteter, overtredelsesgebyr og tvangsmulkt overfor den som bryter denne forskriften, etter dyrevelferdsloven § 32, § 33, § 34 og § 35.

§ 16.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften er straffbart etter dyrevelferdsloven § 37.

§ 17.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft 1. januar 2016.

Samtidig oppheves forskrift 15. juli 1978 nr. 1 om dyrepensjonater og lignende og forskrift 10. januar 1985 nr. 17 om velferd for dyr ved ervervsmessig omsetning.