Forskrift om studier og eksamen ved Krigsskolen

DatoFOR-2015-08-13-970
DepartementForsvarsdepartementet, Kunnskapsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse21.08.2015, fra og med studieåret 2015-2016
Sist endret
EndrerFOR-2011-03-28-451
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2005-04-01-15-§3-9, FOR-2005-12-16-1575
Kunngjort21.08.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om studier og eksamen ved Krigsskolen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av skolesjefen på Krigsskolen 13. august 2015 med hjemmel i lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 3-9 syvende ledd og forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Kapittel 1. Generelle bestemmelser for studier ved Krigsskolen

§ 1.Virkeområde
1.1 Denne forskriften gjelder for studier og eksamener ved Krigsskolen. Forskriften gjelder ikke for eksamener som Krigsskolens kadetter avlegger ved andre utdanningsinstitusjoner. I slike tilfeller gjelder vedkommende institusjon sine eksamensbestemmelser.
1.2 Der det ikke er fullt samsvar mellom Forsvarets reglementer og universitets- og høyskoleloven skal loven følges på områder som fremgår av forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler. På samme måte skal bestemmelser om eksamen og sensur beskrevet i nasjonale rammeplaner gå foran bestemmelser i denne forskriften.
1.3 Bestemmelser i § 7 Vilkår for å få gå opp til eksamen, og § 22 Relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner, gjelder også for obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) som er en forutsetning for å kunne gå opp til eksamen.
1.4 Karakteren i skikkethet som militære leder (SML), kommer i tillegg til karakterene som gis for de ulike emnene (jf. Reglement for utdanning i Forsvaret - RUF - av 18. desember 2014).
§ 2.Definisjoner
1.Kadett

Betegnelse på student tatt opp ved Krigsskolen for å gjennomføre bachelor i militære studier, bachelor i ingeniørfag eller halv-årig kvalifiseringskurs.

2.Rammeplan

Plan der overordnet myndighet har fastsatt nasjonale rammer for innholdet i studiet. Studiene er nærmere beskrevet i fagplaner.

3.Fagplan/studieplan

Med utgangspunkt i rammeplan gir fagplanen en konkretisering av faglig innhold i alle emnene i et studieprogram og beskriver organiseringen av studiet, studieprogresjon, arbeids- og undervisningsformer, eventuelle praksisformer og forholdet mellom teori og praksis, vurderingsordningene og pensum. Studieplan er betegnelsen på en tilsvarende plan for studier som ikke er regulert av rammeplan.

4.Emne

Den minste studiepoenggivende enhet som kan inngå i et studieprogram.

5.Emnebeskrivelse

Emnebeskrivelsen er en konkretisering av emnet, og gir opplysninger om emnets læringsutbytte, innhold, arbeids- og undervisningsformer eksamens-/vurderingsordningen og pensum.

6.Studiepoeng

Omfanget av et studium, fag eller emne i universitets- og høyskolesystemet måles i studiepoeng. 60 studiepoeng tilsvarer ett års normal arbeidsinnsats på heltid.

7.Kandidatnummer

Alle kandidatene som er meldt opp til en eksamen, får tildelt et kandidatnummer for å anonymisere eksamensbesvarelsen. Kadettene tildeles nytt kandidatnummer for hver eksamen. Unntak fra bruk av kandidatnummer er eksamener der anonymitet ikke er hensiktsmessig.

8.Eksamen

Eksamen gjennomføres for å fastslå om og i hvilken grad kadetten har oppnådd det fastsatte læringsutbyttet. Med eksamen menes i denne forskriften skriftlig og/eller muntlig prøve i et emne, presentasjon av praktisk oppgave, demonstrasjon av egenferdighet, godkjent gjennomføring av øvelse, innlevert rapport om utført laboratorie- eller prosjektarbeid eller annet selvstendig arbeid, f.eks. bacheloroppgave, som inngår i sluttvurderingen av et emne og som gir grunnlag for fastsettelse av selvstendig karakter på vitnemålet

Begrepet skriftlig eksamen omfatter også eksamener der det benyttes datamaskin. Gjennomføring av eksamen er regulert i egne bestemmelser.

9.Ordinær eksamen

Ordinær eksamen er den første eksamen som gjennomføres i et emne.

10.Utsatt eksamen

Utsatt eksamen er eksamen for kadetter som tilfredsstiller kravene til å gå opp til eksamen, men som hadde gyldig fravær ved den ordinære eksamen.

11.Ny eksamen (kontinuasjonseksamen)

Ny eksamen er eksamen for kandidater som ikke bestod ved den ordinære eksamen. Ny eksamen skal gjennomføres samtidig som det arrangeres utsatt eksamen. Selv om kandidaten består kontinuasjonseksamen, vil vedkommende noteres med 1 stryk (eksamensforsøk).

12.Obligatoriske arbeidskrav

Det kan gis forskjellige oppgaver eller tester i tillegg til de som har innflytelse på endelige karakterer på vitnemålet. Dette kalles obligatoriske arbeidskrav. Slike obligatoriske arbeidskrav skal omtales i fag-/studieplanen.

13.Fusk

Som fusk regnes bruk av ulovlige hjelpemidler ved gjennomføring av eksamen. Som ulovlige hjelpemidler regnes hjelpemidler som ikke er oppgitt i eksamensoppgaven som tillatte hjelpemidler.

Som fusk regnes også samarbeid, og forsøk på samarbeid, med andre personer eller innhenting av eller forsøk på å få opplysninger fra andre personer når slikt samarbeid ikke er angitt som eksamensform.

14.Plagiat

Det regnes som plagiat å benytte stoff som helt eller delvis er kopi, utdrag eller avskrift av andres publiserte eller upubliserte arbeider som f.eks. bøker, artikler, prosjekter, eksamensbesvarelser, oppgaver eller lignende, også inkludert arbeider lagt ut på internett, uten å angi kilder som nedenfor. Når større eller mindre deler av oppgaven bygger på andres eller egne tidligere arbeider, skal kildene oppgis. Plagiat regnes som fusk.

15.Relegering

Med relegering menes bortvisning fra studiet.

16.Annullering av eksamen

Annullering betyr at en eksamen blir erklært ugyldig.

17.Studieplangruppa

Studieplangruppa (SPG) er skolens øverste faglige råd og ledes av dekanen. Kjernegruppen i SPG består for øvrig av sjef Studieseksjon, sjef Utdanningsseksjon, stabssjef, kvalitetsleder og studentrepresentant, men kan også utvides med faggruppesjefene og FOU-leder. SPG behandler saker av overordnet karakter, blant annet de årlige studiehåndbøkene, emneplaner, endringer i forskrifter og andre formelle bestemmelser tilknyttet utdanningene. SPG behandler og gir råd til skolesjefen, som er vedtaksinstans.

18.Eksamensråd

Eksamensrådet behandler spørsmål og foretar vedtak om eksamen, sensur og klager hvor løsningen følger direkte av denne forskriften, og saker som gjelder fusk, jf. § 12.

Eksamensrådet ledes av sjef Utdanningsseksjon, og består for øvrig av dekanus, sjef Studieseksjon, tillitsvalgt for kadettene og tiltredende medlemmer etter behov. Studieadministrasjonen stiller referent til rådighet.

19.Råd for vurdering av skikkethet som militær leder (SML-råd)

SML-rådet behandler saker knyttet til vurderinger av skikkethet som militær leder. SML-vurderingen er beskrevet i Stående ordre (SOKS) Vurdering av skikkethet som militær leder. Ikke bestått SML er grunnlag for relegering og frabeordring, jf. § 23.

SML-rådet ledes av avdelingsforstander i det aktuelle kull og består for øvrig av medlemmer av det aktuelle teamet.

20.Skoleråd

Skolerådet er et rådgivende organ for skolesjefen i forhold knyttet til utdanningene ved skolen. Rådet skal for eksempel behandle saker om krav til godkjent utdanning, disiplinære forhold, vurdering av frabeordring (relegering) og eventuelle spørsmål som skolesjefen forelegger rådet.

Skolerådet er den instans som behandler saker som kommer fra eksamensrådet eller SML-rådet, og gir anbefaling til skolesjef om relegering.

Skolerådet ledes av sjef Studieseksjon og består for øvrig av dekanus, sjef Utdanningsseksjonen, sjef for personellkontoret på KS (G1), aktuell avdelingsforstander, tillitsvalgt for kadettene, oppnevnt representant for organisasjonene, samt tiltredende medlemmer etter behov. Studieadministrasjonen stiller referent til rådighet.

21.Felles klagenemnd for Forsvarets høyskoler

Fra og med skoleåret 2015–2016 er det etablert en felles klagenemnd for alle høyskolene i Forsvaret, jf. Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) punkt 14.5. Klagenemnda skal behandle klagesaker i andre instans, og har følgende sammensetning:

En ekstern jurist (som må fylle de lovbestemte krav til lagdommer) leder av klagenemnda

Tre representanter fra undervisningspersonalet

Tre studentrepresentanter

En representant fra tjenestemannsorganisasjonene.

Leder oppnevnes av sjef FHS. Alle høgskolene skal være representert med en representant fra undervisningspersonalet eller kadettene/studentene i en rotasjonsordning. Klagenemnda oppnevnes for tre år om gangen med unntak av studentrepresentantene som oppnevnes for ett år om gangen.

Kapittel 2. Generelle faglige bestemmelser

§ 3.Grader og videreutdanninger

Krigsskolen tilbyr følgende grader og videreutdanninger:

3.1 Bachelor i militære studier - Ledelse og landmakt, 180 stp.
3.2 Bachelor i ingeniørfag, 185 stp. (i samarbeid med Høgskolen i Oslo og Akershus).
3.3 Krigsskolens kvalifiseringskurs (KSKVK), 30 stp.
§ 4.Fastsetting av fag-/studieplan og emneplaner

Det skal fastsettes fag- eller studieplaner for alle studier som tilbys ved KS og som gis uttelling i studiepoeng. Emneplaner inngår som del av fag-/studieplanen.

4.1 Etter behandling i Studieplangruppa vedtar skolesjef fag-/studieplaner og emneplaner.
4.2 Fag-/studieplan skal inneholde:
a)Studiets læringsutbytte, varighet, omfang og nivå.
b)Studiets faglige innhold, oppbygging og organisering.
c)Eventuelle særlige vilkår for å kunne avlegge eksamen, som deltakelse i obligatoriske undervisningsenheter, obligatoriske skriftlige oppgaver m.m.
d)Studiets eksamens- og vurderingsordninger.
4.3 Det skal også framgå hvilke vurderinger underveis i studieløpet som skal inngå på vitnemål eller karakterutskrift, samt hvilke vurderingsuttrykk som brukes.
4.4 Betydelige endringer i fag- studieplan eller emneplan skal ikke tre i kraft før ved oppstart av nytt studieår. Mindre endringer i organisering av undervisningen eller endringer i pensum kan foretas underveis i studiet.
§ 5.Studierett
5.1 Den som har akseptert tilbud om studieplass har studierett til det studiet vedkommende er tatt opp til, for det tidsrommet studiet er satt til å vare.
5.2 Kadetter som er tatt opp til offisersutdanningen ved KS kan søke om utsatt studieoppstart.
5.3 Kadetten vil normalt miste sin studierett i følgende tilfeller:
a)Kadetten har brukt opp sine forsøk til eksamen som beskrevet i denne forskrift.
b)Kadetten har ikke bestått arbeidskrav og dermed ikke kvalifisert seg til å gå opp til eksamen. I slike tilfeller inntrer bestemmelsen i § 7, pkt. 7.2.
5.4 Studieretten opphører hvis:
a)kadetten selv søker skriftlig om å fratre sin studieplass. Denne søknaden behandles i skolerådet, og skolesjef innvilger eventuell fratredelse. Kadetten vil få med seg karakterutskrift som dokumenterer avlagte eksamener og opptjente studiepoeng.
b)kadetten relegeres fra studiet.
c)studiet er fullført og vitnemål/karakterutskrift er utstedt.

Kapittel 3. Bestemmelser for eksamen

Bestemmelsene i kapittel 3 omfatter alle eksamener innenfor emner der resultatet gir karakter eller er del av beregningsgrunnlaget for karakter som inngår i vitnemålet og/eller karakterutskriften.

§ 6.Beskrivelse av eksamen
6.1 Det skal fremgå av fag- eller studieplanen hvilke eksamener som gir grunnlag for karakter på vitnemålet. Det gis en hovedeksamen i hvert emne. Denne kan bestå av flere deler men det gis kun én samlet karakter.
6.2 Eksamen omfatter alt pensum som inngår i emnet på eksamenstidspunktet - også fra tidligere semestre - hvis ikke annet fremgår av fag- eller studieplanen.
6.3 Følgende opplysninger må, dersom dette ikke er spesifisert i fag/studieplanen, gis senest 4 uker før eksamen:
a)eksamensform (skriftlig, muntlig, praktisk, ev. kombinasjon av flere eksamensformer).
b)varighet av skriftlig eksamen.
c)tillatelse til å bruke hjelpemidler, og i tilfelle hvilke.
6.4 Ved utsatt eller ny eksamen kan Krigsskolen unntaksvis benytte annen eksamensform enn ved ordinær eksamen hvis ordinær eksamensform ikke lar seg gjennomføre.
6.5 Ved gruppeeksamener kan det fastsettes at karakterene skal gis individuelt på grunnlag av resultatet av gruppeeksamenen justert med resultatet etter en muntlig presentasjon. Slike ordninger må fremgå av fag- eller studieplanen.
§ 7.Vilkår for å få gå opp til eksamen
7.1 Emneansvarlig skal, i samråd med faglærer, så tidlig som mulig i semesteret/emnet spesifisere antall obligatoriske innleveringer og arbeidskrav, med tilhørende leveringsfrister.
7.2 Kadetter som ikke har fått godkjent obligatoriske arbeidskrav, får ikke adgang til å gå opp til eksamen i emnet.
7.3 Hvis kadetten ut fra normal studieprogresjon skulle ha tatt eksamen, men ikke oppfyller vilkårene for å gå opp til ordinær eksamen, regnes dette likevel som første forsøk med strykkarakter som resultat. Ny eksamen (kontinuasjon) regnes som andre og normalt siste forsøk, jf. § 22 om relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner.
§ 8.Oppmelding til eksamen
8.1 Kadettene blir kollektivt oppmeldt til ordinær eksamen i obligatoriske emner. Oppmelding til utsatt eksamen (§ 2 pkt. 10) og ny eksamen (kontinuasjon) (2 pkt. 11) skjer automatisk første gang med mindre kandidaten skriftlig søker om utsettelse.
8.2 Ved stryk etter annet forsøk vises det til § 23 Relegering fra utdanningen på bakgrunn av akademiske prestasjoner. Hvis skolesjefens avgjørelse etter behandling i skoleråd medfører at kandidaten får et nytt forsøk, avtaler kandidaten oppmelding til ny eksamen med studieadministrasjonen.
8.3 Kadetter har selv ansvaret for at de er meldt opp til eksamen i alle andre tilfeller enn ordinær eksamen og første gangs ny eller utsatt eksamen.
§ 9.Tidspunkt for eksamen
9.1 Eksamensperioden fastsettes ved semesterstart, og eksamensdatoer kunngjøres senest én måned før planlagt gjennomført eksamen.
9.2 Skolen plikter å informere tydelig om planlagt eksamensgjennomføring.
9.3 Kadettene plikter å holde seg orientert om eksamenstidspunkt og å møte opp i tide.
§ 10.Gjennomføring av skriftlig eksamen
10.1 På skriftlige eksamensoppgaver skal følgende opplysninger angis: emnets navn og eventuelt emnekode, eksamensdato, varigheten av eksamen og hvilke hjelpemidler som er tillatt. Dette skal være i samsvar med det som står i emnebeskrivelsen.
10.2 Ved skriftlig skoleeksamen skal kandidatene møte frem i eksamenslokalet senest 30 minutter før eksamen begynner.
10.3 Eksamenstiden (angitt i antall klokketimer) begynner når alle kandidatene har fått sine oppgaver. Etter at eksamen er begynt, kan kandidatene bare forlate plassen med tillatelse fra og i følge med en eksamensvakt. Det er ikke anledning til å forlate plassen før tidligst 1 time etter at eksamen er begynt.
10.4 Kandidater som møter mindre enn én time for sent, dvs. før noen kan ha forlatt eksamenslokalet, kan etter vurdering tillates adgang til eksamen. De må likevel levere når eksamenstiden utløper.
10.5 Ved alle skriftlige eksamener skal det utleveres kandidatnummer.
10.6 Ved skriftlig hjemmeeksamen skal kandidatene levere sin besvarelse enten på papir eller elektronisk. Det gis informasjon om leveringsform i god tid før eksamen.
§ 11.Gjennomføring av eksamen på It's learning
11.1 Kandidaten må selv sørge for at pc eller elektroniske hjelpemidler som skal benyttes ved eksamen har vært pålogget KS-ugradert minimum én (1) uke før eksamen, og at brukernavn og passord til It's Learning fungerer.
§ 12.Fusk eller forsøk på fusk under eksamen og plagiat
12.1 Krigsskolen behandler forsøk på fusk og fusk i henhold til lov om universiteter og høyskoler, § 4-7. Forsøk på fusk eller fusk kan medføre annullering av eksamensresultatet.
12.2 I tillegg gjelder RUF, pkt. 14.3 om frabeordring/relegering dersom kadetten har begått fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med prøve, eller plagiat i forbindelse med innleveringsarbeid.
12.3 Kadetter skal bekrefte at de er innforstått med innholdet i § 2 pkt. 13 og 14 i denne forskrift ved å undertegne skjemaet «Obligatorisk egenerklæring om fusk» før de kan gå opp til eksamen første gang.
12.4 Hvis det er tvil om fusk har forekommet, skal eksamensrådet behandle saken. Hvis fusk utvilsomt har forekommet, blir saken behandlet i skoleråd umiddelbart.
§ 13.Sensur og sensurfrist
13.2 Sensorordning skal fremgå av fag-/studieplanen. Det kan benyttes ekstern sensor i alle emner. Ved ny sensurering etter klage, jf. § 5-2 og § 5-3 i lov om universiteter og høyskoler, benyttes minst to nye sensorer, hvorav minst én ekstern.
13.2 Tidsfrist for sensur er normalt tre uker etter eksamen, jf. § 3-9 i lov om universiteter og høyskoler Dette kan fravikes hvis tilgangen til sensorer tilsier at fristen ikke kan overholdes. Tidspunkt for sensur vil da bli kunngjort.
13.3 Sensur for bacheloroppgaver skal foreligge innen åtte uker etter innlevering.
§ 14.Karakterer og vurderingsskala
14.1 Det skal fremgå av fag-/studieplanen hvilken vurderingsform som benyttes ved enhver eksamen. Det benyttes enten «bestått/ikke bestått» eller gradert skala A–F, jf. § 3-9 i lov om universiteter og høyskoler.
14.3 Krigsskolen bruker følgende vurderingsskala:
KarakterBetegnelseGenerell, ikke fagspesifikk beskrivelse av vurderingskriterier
AFremragendeFremragende prestasjon som klart utmerker seg. Kandidaten viser svært god vurderingsevne og stor grad av selvstendighet.
BMeget godMeget god prestasjon. Kandidaten viser meget god vurderingsevne og selvstendighet.
CGodJevnt god prestasjon som er tilfredsstillende på de fleste områder. Kandidaten viser god vurderingsevne og selvstendighet på de viktigste områdene.
DBrukbar (nokså god)En akseptabel prestasjon med noen vesentlige mangler. Kandidaten viser en viss grad av vurderingsevne og selvstendighet.
ETilstrekkeligPrestasjonen tilfredsstiller minimumskravene, men heller ikke mer. Kandidaten viser i liten grad vurderingsevne og selvstendighet.
FIkke beståttPrestasjon som ikke tilfredsstiller de faglige minimumskravene. Kandidaten viser både manglende vurderingsevne og selvstendighet.
14.4 Ved bruk av graderte karakterer angis bokstavkarakterene uten tillegg av pluss eller minus både ved sensur av eventuell deleksamen og ved fastsetting av endelig karakter. Bestått/ikke bestått fastsettes uavhengig av den graderte karakterskalaen.
§ 15.Kunngjøring av eksamensresultater
15.1 Tid for kunngjøring av eksamensresultatene skal fastsettes på forhånd. Kunngjøringen skjer elektronisk eller ved oppslag på fastsatt sted. Karakterlistene skal være anonymisert ved bruk av kandidatnummer. Kandidatene må selv gjøre seg kjent med eksamensresultatet.
15.2 Kandidater som ikke har bestått eksamen får informasjon om tid for ny eksamen (kontinuasjon) av studieadministrasjonen. Hvis kandidaten stryker også på kontinuasjonseksamen regnes dette som 2. gangs stryk, og kandidaten gis opplysninger om behandling av saken i skolerådet, jf. § 22 om relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner.
§ 16.Særordninger
16.1 Kadetter som har behov for særordninger ved eksamen, må fremlegge gyldig dokumentasjon (legeerklæring o.l.) til studieadministrasjonen sammen med søknad om spesiell tilrettelegging eller forlenget tid. Kadetter som har et varig behov for særordning, må søke snarest etter studiestart. Når behovet har oppstått akutt, må kadetten søke raskest mulig.
16.2 Særordninger gjelder ikke muntlige prøver, gruppeeksamener, hjemmeeksamener eller prosjektoppgaver.
16.3 Tilleggstid kan gis med inntil 25 % av ordinær eksamenstid, maksimum én (1) time.
§ 17.Gyldig fravær fra eksamen
17.1 Kandidater som er forhindret fra å ta eksamen pga. sykdom eller annen gyldig grunn, skal umiddelbart informere avdelingsforstander om sitt fravær. Formell dokumentasjon på gyldig fravær (f.eks. legeerklæring) må innhentes og leveres til studieadministrasjonen snarest mulig.
17.2 Kandidater med gyldig fravær fra eksamen gis mulighet til å gjennomføre utsatt eksamen.
17.3 Eksempler på gyldig fravær er sykdom, barnefødsel, alvorlig ulykke eller brått dødsfall i nær familie.
§ 18.Adgang til å forbedre karakteren
18.1 Kadettene har adgang til å melde seg opp til eksamen på nytt selv om en eksamen er bestått. Det gis kun ett nytt eksamensforsøk, og kun ved neste ordinære eksamensgjennomføring.
18.2 Krigsskolen tar forbehold om at det ved endret eller justert fag- eller studieplan, som medfører vesentlige endringer i eller bortfall av emnet slik kandidaten har gjennomført det, ikke gis adgang til å ta eksamen på nytt.
18.3 Etter fullført treårig studieprogram gis det ikke adgang til å forbedre karakterer.
18.4 Det er eksamensresultatet for siste gjennomførte eksamen som blir gjeldende.
§ 19.Vitnemål
19.1Etter fullført og bestått utdanning skal kandidatene få tildelt vitnemål med karakterer for hele utdanningen. Kandidatene får også Diploma Supplement i henhold til lov om universiteter og høyskoler § 3-11 (1).
19.2 På vitnemålet skal antall studiepoeng og oppnådd resultat/karakter fremgå for hvert emne, og det skal stå hvilket semester eksamen ble avlagt i. Eventuelle fordypningsemner og tittelen på bacheloroppgaven skal også føres på vitnemålet.
19.3 Karakteren i Skikkethet som militær leder (SML) skal føres på vitnemålet.
19.4 Når en kadett har fått fritak for et emne på bakgrunn av annen velegnet eksamen eller prøve, skal dette fremgå av vitnemålet.
19.5 Kadetter som avbryter sin utdanning ved høyskolen, eller som blir relegert, har bare rett til å få karakterutskrift for emner som er fullført og bestått.

Kapittel 4. Klageadgang og innsynsrett

§ 20.Klage over og begrunnelse for karakterfastsetting

Klage over formelle feil ved eksamen og klage over karakterfastsetting reguleres av bestemmelsene i universitets- og høyskoleloven § 5-2 og § 5-3.

20.1 Kandidatene har rett til å få en begrunnelse for karakterfastsettingen.
a)Ved muntlig eksamen eller bedømmelse av praktiske ferdigheter må et eventuelt krav om begrunnelse fremsettes umiddelbart etter at karakteren er meddelt. Unntak se pkt. 20.4.
b)Ved all annen bedømmelse må krav om begrunnelse fremmes innen en uke fra kandidaten fikk kjennskap til karakteren, og aldri mer enn tre uker fra karakteren ble kunngjort.
c)Når karakteren er kunngjort elektronisk og kandidatene har mulighet til å be om begrunnelse elektronisk, må kravet om begrunnelse fremsettes innen en uke, jf. lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (1).
d)Begrunnelse ved skriftlig eksamen skal gis innen 1 uke etter at fristen for krav om begrunnelse er gått ut. I begrunnelsen skal det gjøres rede for de generelle prinsipper som er lagt til grunn for sensureringen og for vurderingen av kandidatens prestasjon.
e)Intern sensors begrunnelse kan gis enten skriftlig eller muntlig, mens ekstern sensors begrunnelse skal være skriftlig.
20.2 En kandidat som ønsker å klage på karakteren, må først innhente sensors begrunnelse for vurderingen. Kandidaten kan klage skriftlig på karakteren senest tre uker etter at begrunnelsen er gitt. Klagen sendes til Krigsskolen ved skolesjefen. Besvarelsen sensureres på nytt, jf. lov om universiteter og høyskoler § 3-9 (5). Endring kan skje til gunst eller ugunst for klageren.
20.3 Klagen fremsettes skriftlig til studieadministrasjonen. Klagen skal være datert, og kadettenes navn og kandidatnummer skal være påført. Besvarelsen det klages på sensureres på nytt av to nye sensorer. Nye sensorer får ikke innblikk i tidligere sensorers karakterfastsettelse, begrunnelse for karakter, studentens bakgrunn for klagen eller kandidatens identitet.
20.4 Klagebehandling kan resultere i avvisning (f.eks. hvis klagefristen er passert), at vedtaket endres, eller at vedtaket opprettholdes. Dersom kandidaten ved avslag mener at klagebehandlingen ikke er gjennomført i tråd med generelle forvaltningsbestemmelser, kan klage på saksbehandlingen sendes til andreinstans som utgjøres av en felles klagenemnd for Forsvarets høyskoler, se § 24.
20.5 Bedømmelse av muntlig eksamen, praktisk prøve eller annen vurderingsform som på grunn av prøvens art ikke lar seg etterprøve, kan ikke påklages. Formelle feil ved gjennomføringen av muntlig eller praktisk eksamen kan likevel påklages, se § 21.
20.6 Klage som gjelder gruppeeksamen, kan bare fremmes hvis hele gruppen samtykker i det. Klagen skal være undertegnet av alle i gruppen. Ev. endret karakter gjelder hele gruppen.
§ 21.Klage over formelle feil ved eksamen
21.1 Skriftlig klage over formelle feil ved eksamen skal være begrunnet og stiles til Krigsskolen ved skolesjefen innen tre uker etter at vedkommende er eller burde ha vært kjent med det forhold som ligger til grunn for klagen.
21.2 Eksamensrådet vurderer spørsmålet om hvorvidt det som oppgis som formelle feil, kan ha påvirket prestasjonen under eksamen eller sensuren av prestasjonen for kandidaten som klaget.
21.3 Hvis eksamensrådet ikke kan se at forholdet har hatt betydning for resultatet, kan klagen avvises. Hvis eksamensrådet tar klagen til følge, kan eksamensrådet beslutte å gi ny eksamen eller ny sensur på samme eksamen.
21.4 Dersom en klage på formelle feil tas til følge, må KS sitt eksamensråd også vurdere hvorvidt feilen kan ha hatt betydning for hele kullet. I så tilfelle vil sensuren eller eksamensforsøket annulleres for hele kullet.

Kapittel 5. Særskilte bestemmelser

§ 22.Relegering på bakgrunn av akademiske prestasjoner
22.3 Dersom en kadett har strøket på mer enn to eksamener vil vedkommende relegeres. Dette gjelder hele studiet sett under ett. Saken behandles i skoleråd ved tredje stryk. Dette gjelder uavhengig av om kadetten har bestått ny eksamen (kontinuasjon) i de to emnene han/hun har strøket i tidligere. Unntak kan innrømmes dersom årsak til stryk/ikke møtt til eksamen er av betydelig og personlig art som skolen er gjort kjent med ved det aktuelle eksamenstidspunkt.
22.5 Kandidater som stryker på bacheloroppgaven må levere på nytt etter at eksamensrådet har fastsatt ny frist. Kandidater som ikke leverer bacheloroppgaven til ny fastsatt frist har ikke bestått studiet.
§ 23.Frabeordring
23.1 Frabeordring betyr at kadetten mister sin studieplass. Frabeordring bygger på bestemmelsene som er gitt i tjenestemannsloven § 8 nr. 3, jf. § 23, forvaltningsloven og RUF pkt. 14.3.
23.2 Sjef Krigsskolen kan etter å ha innhentet skolerådets innstilling frabeordre en kadett ut fra følgende grunner:
-dersom kadetten mister sin sikkerhetsklarering, jf. pkt. 9.1 i RUF
-dersom kravene til skolemessige prestasjoner ikke tilfredsstilles
-dersom kadetten har begått fusk eller forsøk på fusk i forbindelse med eksamen eller plagiat i forbindelse med innleveringsarbeid
-dersom kadettens vandel ikke lenger er tilfredsstillende
-når det er ilagt refselse for grove eller gjentatte overtredelser eller forsømmelser etter lov om militær disiplinærmyndighet § 1
-dersom kravet til skikkethet som militær leder ikke tilfredsstilles, jf. RUF pkt. 12.5.
23.3 Skolerådet skal også normalt innkalles når en kadett blir refset iht. militær straffelov eller dømt etter sivil straffelov. Skolesjefen mottar innstilling fra skolerådet.
23.4 Kadetter som relegeres, mottar ikke vitnemål, men de kan på anmodning få karakterutskrift i de emnene som er fullført og bestått.
23.5 Hvis skolesjefen frabeordrer en kadett, anbefaler han/hun overfor Hærstaben kadettens videre tjenesteforhold i Forsvaret. Hærstaben avgjør kadettens videre tjenesteforhold.
23.6 Klages det over vedtak om frabeordring, er klagefristen tre uker fra vedkommende blir gjort kjent med avgjørelsen.
§ 24.Felles klagenemnd for Forsvarets høyskoler

Dersom en kadett ønsker å klage på førsteinstansens vedtak i saker som gjelder formelle feil ved eksamen, fusk, relegering, frabeordning eller annet enkeltvedtak, er andre instans for behandling av klagesaker felles klagenemnd for høgskolene i Forsvaret, jf. punkt 14.5 i RUF.

§ 25.Utfyllende bestemmelser og endring i forskriftene

Krigsskolen kan fastsette utfyllende bestemmelser, instrukser og rutinebeskrivelser.

Endringer i forskriftene vedtas av skolesjefen ved forskrift om endring av forskrift. Endringer som følger av endringer i lover, forskrifter og reglementer, gjelder uavhengig av slikt vedtak.

§ 26.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra den dag den kunngjøres i Norsk Lovtidend og gjelder fra og med studieåret 2015–2016.

Tidligere forskrift 28. mars 2011 nr. 451 om eksamen på Krigsskolen oppheves samtidig.