Forskrift om endring i forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv.

DatoFOR-2015-08-24-989
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse18.07.2019
Sist endret
EndrerFOR-2010-07-09-1131
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-2003-12-19-124-§11, LOV-2003-12-19-124-§14, LOV-2003-12-19-124-§15, LOV-2003-12-19-124-§29, FOR-2003-12-19-1790
Kunngjort28.08.2015   kl. 13.45
KorttittelEndr. i forskrift om sporbarhet og merking av storfe mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet 24. august 2015 med hjemmel i lov 19. desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) § 11, § 14, § 15 og § 29, jf. delegeringsvedtak 19. desember 2003 nr. 1790.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg I kap I. del 4.1 nr. 1 (direktiv 2014/64/EU).

I

I forskrift 9. juli 2010 nr. 1131 om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt mv. gjøres følgende endringer: 

I EØS-henvisningsfeltet skal henvisningen til EØS-avtalen vedlegg I kapittel I del 4.1 nr. 1 lyde:

del 4.1 nr. 1 (direktiv 64/432/EØF endret ved direktiv 97/12/EF, direktiv 2000/15/EF og direktiv 2014/64/EU) 

Kapittel III tittelen skal lyde:

Kapittel III. Rapportering til Mattilsynet 

§ 11 skal lyde:

§ 11. Utfyllende nasjonale bestemmelser om rapportering

Dyreholder, unntatt transportør, skal rapportere følgende hendelser til Mattilsynet:

a)Fødsel og dødsfall av dyr på driftsenheten.
b)Forflytning av dyr til og fra driftsenheten.
c)Merking av dyr på driftsenheten med en annen identifikasjonskode enn den de fikk ved fødsel i EØS, eller ved import fra en tredjestat til EØS.

Hendelsene, unntatt fødsel, skal rapporteres innen 7 dager etter at hendelsen fant sted. Fødsel skal rapporteres innen 7 dager etter at dyret ble merket.

Rapporteringen skal gjøres på skjema utarbeidet av Mattilsynet eller ved dataoverføring til Mattilsynets tilsynssystemer (Husdyrregisteret).

Rapportering av fødsel og dødsfall kreves ikke for kalver som blir født og dør på driftsenheten før de er merket. 

§ 12 skal lyde:

§ 12. Rapportering ved fødsel av dyr på driftsenheten

Ved rapportering av fødsel av dyr på driftsenheten, skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Dyreholderens navn og adresse.
b)Driftsenhetens identifikasjonskode.
c)Dyrets fødselsdato.
d)Dato for merking av dyret.
e)Dyrets identifikasjonskode.
f)Dyrets kjønn.
g)Dyrets rase eller farge.
h)Mordyrets identifikasjonskode.
i)Type elektronisk merke dersom et slikt blir brukt på dyret. 

§ 13 skal lyde:

§ 13. Rapportering ved forflytning av dyr til driftsenheten

Ved rapportering av forflytning av dyr til driftsenheten fra en annen driftsenhet i Norge, skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Opplysningene i § 12 bokstav a, b og e.
b)Dato for dyrets ankomst.
c)Navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, eller identifikasjonskoden til driftsenheten dyret ble forflyttet fra.

Ved rapportering av forflytning av dyr til driftsenheten fra en annen EØS-stat, skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Opplysningene i § 12 bokstav a, b og i.
b)Dato for dyrets ankomst.
c)Opplysningene i § 17 første ledd bokstav a til h.
d)Referansenummeret på helsesertifikatet som fulgte med dyret.

Ved rapportering av forflytning av dyr til driftsenheten fra en tredjestat, skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Opplysningene i § 12 bokstav a, b, c, d, e, f, g og i.
b)Dato for dyrets ankomst.
c)Tredjestatens opprinnelige identifikasjon av dyret.
d)Referansenummeret på helsesertifikatet som fulgte med dyret. 

§ 14 skal lyde:

§ 14. Rapportering ved forflytning av dyr fra driftsenheten

Ved rapportering av forflytning av dyr fra driftsenheten, skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Opplysningene i § 12 bokstav a, b og e.
b)Dato for forflytning av dyret fra driftsenheten.
c)Navnet og adressen til dyreholderen, unntatt transportøren, eller identifikasjonskoden til driftsenheten dyret ble forflyttet til.
d)Referansenummeret på helsesertifikatet som fulgte med dyret, dersom forflytningen skjer til en driftsenhet i en annen EØS-stat. 

§ 15 skal lyde:

§ 15. Rapportering ved dødsfall av dyr på driftsenheten

Ved rapportering av dødsfall, inkludert slakting, av dyr på driftsenheten skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Opplysningene i § 12 bokstav a, b og e.
b)Dyrets dødsdato. 

Ny § 15a i kapittel III skal lyde:

§ 15a. Rapportering ved merking av dyr med ny identifikasjonskode

Ved rapportering av merking av dyr på driftsenheten med en annen identifikasjonskode enn den dyret fikk ved fødsel i EØS, eller ved import fra en tredjestat til EØS, skal dyreholderen gi følgende opplysninger:

a)Opplysningene i § 12 a, b, d og i.
b)Dyrets opprinnelige og dyrets nye identifikasjonskode. 

§ 17 bokstav a skal lyde:

a)Dyrets nåværende identifikasjonskode og eventuelle tidligere identifikasjonskoder. 

§ 17 bokstav e skal lyde:

e)Mordyrets identifikasjonskode eller, dersom dyret er importert fra en tredjestat, identifikasjonskoden dyret fikk i EØS-importstaten. 

§ 19 første ledd bokstav a skal lyde:

a)Ajourførte opplysninger om hvert enkelt dyrs:
1.nåværende identifikasjonskode og eventuelle tidligere identifikasjonskoder,
2.fødselsdato,
3.kjønn, og
4.rase eller farge.

II

Endringene trer i kraft 18. juli 2019.