Forskrift om sertifisering av flyplasser mv.

DatoFOR-2015-08-25-1000
DepartementSamferdselsdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse25.08.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-01-05-11, FOR-2001-10-30-1231, FOR-2003-08-21-1068, FOR-2006-07-06-968
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1993-06-11-101-§7-1, LOV-1993-06-11-101-§7-11, LOV-1993-06-11-101-§13a-5, LOV-1993-06-11-101-§15-3, LOV-1993-06-11-101-§15-4, LOV-1993-06-11-101-§16-1
Kunngjort01.09.2015   kl. 14.20
Rettet22.09.2015 (forordningsdel tilføyd).
KorttittelForskrift om sertifisering av flyplasser mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 25. august 2015 med hjemmel i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart (luftfartsloven) § 7-1, § 7-11, § 13a-5 § 15-3, § 15-4 og § 16-1.
EØS-henvisninger: EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nh (forordning (EU) nr. 139/2014).
Rettelser: 22.09.2015 (forordningsdel tilføyd).

§ 1.Gjennomføring av forordning om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer relatert til flyplasser i henhold til Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 216/2008

EØS-avtalen vedlegg XIII nr. 66nh (forordning (EU) nr. 139/2014) om fastsettelse av krav og administrative prosedyrer relatert til flyplasser i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 216/2008 gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg XIII, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder i Norge, herunder på Svalbard.

Forskriften gjelder for flyplasser som er kontrollert og operert av Forsvaret, og som har sivil trafikk, jf. forordning (EF) nr. 216/2008 artikkel 1 nr. 2 (b).

§ 3.Ansvarlig myndighet

Luftfartstilsynet er ansvarlig myndighet etter forordning (EU) nr. 139/2014 artikkel 3.

§ 4.Delegering av myndighet til å endre forskriften

Luftfartstilsynet kan foreta endringer i forskriften med unntak av bestemmelser som angår forordning (EU) nr. 139/2014 Annex II om krav til ansvarlig myndighet.

Luftfartstilsynet kan fastsette forskrifter som gjennomfører utfyllende bestemmelser til regelverket som er nevnt i § 1.

§ 5.Overtredelsesgebyr

Den som har overtrådt bestemmelser gitt i forordning (EU) nr. 139/2014 Annex III eller Annex IV, kan pålegges å betale overtredelsesgebyr til statskassen i henhold til bestemmelsene i luftfartsloven kapittel XIII a.

§ 6.Dispensasjon

Luftfartstilsynet kan gi varig eller midlertidig dispensasjon fra kravene fastsatt i denne forskrift for flyplasser som er operert og kontrollert av Forsvaret. Dispensasjon kan bare gis dersom kravet er uforenlig med militære operasjoner eller andre militære behov. I tillegg må flyplassoperatøren dokumentere at de grunnleggende kravene i forordning (EF) nr. 216/2008 Annex Va er oppfylt.

§ 7.Overgangsbestemmelser

Operatør av flyplass kan inntil flyplassen er sertifisert etter forordning (EU) nr. 139/2014 benytte kvalitetssystem og sikkerhetsstyringssystem etter forordningens Annex III i stedet for kvalitetssystem i medhold av forskrift 5. januar 2001 nr. 11 om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter og sikkerhetsstyringssystem i medhold av forskrift 21. august 2003 nr. 1068 om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten (BSL A 1-9).

§ 8.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

§ 9.Endringer i andre forskrifter

1. I forskrift 5. januar 2001 nr. 11 om kvalitetssystem i ervervsmessige luftfartsvirksomheter gjøres følgende endring: ---

2. I forskrift 30. oktober 2001 nr. 1231 om krav til teknisk/operativ godkjenning av flyplasser gjøres følgende endring: ---

3. I forskrift 21. august 2003 nr. 1068 om bruk av system for sikkerhetsstyring innen flysikringstjenesten og bakketjenesten (BSL A 1-9) gjøres følgende endring: ---

4. I forskrift 6. juli 2006 nr. 968 om utforming av store flyplasser (BSL E 3-2) gjøres følgende endring: ---

Forordning (EU) nr. 139/2014 

For å lese forordning (EU) nr. 139/2014 se her: pdf.gif

Uoffisiell norsk oversettelse.