Forskrift om forsøksordning med ny medisinsk vurdering av en annen lege enn fastlegen ved seks måneders sykmelding

DatoFOR-2015-08-30-1002
DepartementArbeids- og sosialdepartementet
PublisertI 2015 hefte 10
Ikrafttredelse01.09.2015 - 01.10.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1997-02-28-19-§25-13
Kunngjort01.09.2015   kl. 14.20
KorttittelForskrift om medisinsk vurdering ved 6 måneders sykmelding

Hjemmel: Fastsatt av Arbeids- og sosialdepartementet 30. august 2015 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdloven) § 25-13 tredje ledd.

§ 1.Formål

Forskriften har som formål å regulere en forsøksordning hvor sykmeldte på nærmere vilkår skal la seg undersøke og gis en ny medisinsk vurdering av en annen lege enn den sykmeldtes egen fastlege.

Forsøket gjennomføres som en randomisert, kontrollert studie. Dette innebærer at de sykmeldte kandidatene som skal gjennomføre tiltaket ny medisinsk vurdering vil være tilfeldig trukket. Det skal gjennomføres en effektevaluering av forsøket.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder for medlemmer som er sykmeldt, av egen fastlege, med ICPC-2 diagnosekoder.

Forskriften gjelder i Hordaland fylke. Avvik fra folketrygdloven som følger av forskriften gjelder bare for sykmeldte som tilhører NAV-kontor i dette fylket.

Forsøket endrer ikke på fastlegens ansvar for oppfølgingen av sykmeldte listeinnbyggere, i medhold av fastlegeforskriften § 26, som deltar i forsøket.

§ 3.Definisjoner

Med annen lege enn den sykmeldtes egen fastlege menes den legen som foretar undersøkelse og ny medisinsk vurdering. Denne legen skal alltid være en annen lege enn den sykmeldtes egen fastlege, og vil være ansatt i Arbeids- og velferdsetaten.

Undersøkelse, inkludert ny medisinsk vurdering, vil i denne forskriften og i forsøket være en konsultasjon som den sykmeldte gjennomfører hos den legen som foretar ny medisinsk vurdering ved seks måneders sammenhengende sykmelding.

I konsultasjonen skal legen som foretar ny medisinsk vurdering vurdere om den sykmeldtes arbeidsevne er nedsatt i en slik grad at personen ikke kan være i arbeid, om personen vil kunne være i aktivitet, eventuelt med tilrettelegging på arbeidsplassen, eller på arbeidsrettede tiltak, herunder vurdere i hvor stor grad arbeidsevnen er nedsatt. Legen som foretar ny medisinsk vurdering skal også vurdere om tiltakene som er iverksatt er hensiktsmessige og tilstrekkelige. Dette vil kunne gjelde både medisinske behandlingstiltak, herunder om raskere-tilbake-tiltak har vært vurdert og annen tilrettelegging.

§ 4.Plikt til å la seg undersøke

Arbeids- og velferdsetaten kan pålegge en person å la seg undersøke eller intervjue, ved seks måneders sammenhengende sykmelding, av den lege som etaten bestemmer. Dersom det er forenlig med hensynet til en objektiv og nøytral ny medisinsk vurdering, skal det tas hensyn til personens ønsker ved valg av lege.

§ 5.Unntak

Personer med følgende diagnosekoder (ICPC-2) skal unntas fra forsøket:

DiagnosekodeBeskrivelse
P70Demens
A79Ondartet svulst IKA
B72Hodgkins sykdom/lymfom
B73Leukemi
B74Ondartet svulst blod/lymfesystem IKA
D74Ondartet svulst magesekk
D75Ondartet svulst tykktarm/endetarm
D76Ondartet svulst bukspyttkjertel
D77Ondartet svulst fordøyelsesyst IKA
F74Svulst i øye/øyehule
H75Svulst øre
K72Svulst øre
L71Ondartet svulst muskel-skj-syst
N74Ondartet svulst nervesystemet
R84Ondartet svulst bronkie/lunge
R85Ondartet svulst luftveier IKA
S77Ondartet svulst hud
T71Ondartet svulst tyreoidea
U75Ondartet svulst nyre
U76Ondartet svulst urinblære
U77Ondartet svulst urinveier IKA
W72Ondartet svulst svangerskap
X75Ondartet svulst livmorhals
X76Ondartet svulst bryst (K)
X77Ondartet svulst kjønnsorg IKA (K)
Y77Ondartet svulst prostata
Y78Ondartet svulst kjønnsorg IKA (M)

I tilfeller der det etter en medisinsk faglig vurdering er slik at inkludering i forsøket med stor sannsynlighet medfører urimelig ulempe eller krenkelse for personen, kan Arbeids- og velferdsetaten vurdere unntak fra forsøket.

§ 6.Innhenting av medisinske opplysninger

Den sykmeldtes fastlege plikter etter krav fra Arbeids- og velferdsetaten å gi de erklæringer og uttalelser som er nødvendige for at den nye legen skal kunne gjennomføre en ny medisinsk vurdering.

Erklæringen skal inneholde relevant sykehistorie som belyser og begrunner det aktuelle sykefraværstilfellet. Relevante epikriser kan legges ved.

De som blir pålagt å gi opplysninger, erklæringer og uttalelser, plikter å gjøre dette uten hinder av taushetsplikt.

§ 7.Godtgjørelse/takster

Det kan ikke kreves betaling fra pasienten i forbindelse med innhenting av erklæringer og uttalelser i tilknytning til ny medisinsk vurdering.

Takst for utstedelse av særskilt erklæring i tilknytning til ny medisinsk vurdering fastsettes av Arbeids- og velferdsdirektoratet.

§ 8.Reiseutgifter

Den sykmeldte skal få dekket reiseutgifter i forbindelse med konsultasjonen hos legen som skal foreta ny medisinsk vurdering. Reiseutgifter til rimeligste reisemåte blir refundert.

Krav om dekning av reiseutgifter settes fram på eget skjema utarbeidet til formålet.

§ 9.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft fra 1. september 2015 og opphører 1. oktober 2017.