Forskrift om satser for og beregning av erstatning ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

DatoFOR-2015-09-15-1054
DepartementLandbruks- og matdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse15.09.2015
Sist endret
EndrerFOR-2014-06-30-924
Gjelder forNorge
HjemmelFOR-2012-01-17-56-§11 jf. LOV-1995-05-12-23-§18
Kunngjort18.09.2015   kl. 14.35
KorttittelForskrift om klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Landbruksdirektoratet 15. september 2015 med hjemmel i forskrift 17. januar 2012 nr. 56 om erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon § 11 fjerde ledd.

Kapittel 1 - Generelle bestemmelser

§ 1.Formål

Formålet med forskriften er å fastsette regler for beregning av erstatning etter forskrift om klimabetingede skader i plante- og honningproduksjonen, samt å fastsette satser som skal brukes i beregningen.

§ 2.Om beregningen

Til grunn for beregning av gjennomsnittsavling legges dokumentert eller beregnet avling siste fem år før skadeåret. Ved svikt i honningproduksjon legges siste tre år før skadeåret til grunn. Søker kan kreve at dårligste år erstattes med siste år før perioden.

For beregning av gjennomsnittsavling ved avlingssvikt for grovfôr i foretak med husdyr benyttes fastsatte normavlinger, jf. § 14.

Avlingsmengde i kg slik det er dokumentert i regnskap, legges til grunn for skadeåret og gjennomsnittsårene. Dersom det ikke er fastsatt en sats for den aktuelle veksten skal fylkesmannen benytte egnet sats i vekstgruppen.

Dersom den aktuelle veksten ikke omsettes i kg, kan erstatning beregnes med utgangspunkt i regnskapsdokumentasjon av foretakets totalsalg i kroner.

Beregning etter totalsalg kan også benyttes når fylkesmannen har fattet vedtak om at klimabetinget kvalitetsforringelse i frukt og bær kan regnes som avlingssvikt.

§ 3.Søknad

Søknadsfristen for erstatning ved avlingssvikt og svikt i honningproduksjonen er 31. oktober.

Søknad om erstatning sendes kommunen og skal fremsettes på skjema fastsatt av Landbruksdirektoratet. Søker er ansvarlig for at nødvendig dokumentasjon er vedlagt.

Søknaden må være fullstendig utfylt og vedlagt nødvendig dokumentasjon før den kan behandles.

Ved avlingssvikt, jf. kap. 2 kan det etter søknad gis forskudd med inntil 50 prosent av antatt erstatning.

Kapittel 2 - Avlingssvikt

§ 4.Generelle regler 

Areal

Alt fulldyrket og overflatedyrket jordbruksareal benyttet til vekster i aktuell vekstgruppe i skadeåret og i gjennomsnittsårene inngår i arealgrunnlaget. Areal fra søknad om produksjonstilskudd benyttes.

Grovfôr høstet fra arealer søker ikke mottar produksjonstilskudd for, inngår i beregningen som fått eller kjøpt fôr.

Uhøstet areal for hver enkelt vekst skal oppgis. 

Vekstgrupper

Vekstgruppene under ordningen er:

-grovfôr
-korn og annet frø til modning*
-frukt
-bær
-poteter
-grønnsaker. 

Melding

Foretaket må gi melding til kommunen uten ugrunnet opphold slik at kommunen kan kontrollere arealene.

Kommunen skal dokumentere meldedato. 

Økologisk drift

Økologisk produksjon gis et 25 % tillegg i fastsatt sats for veksten og 25 % reduksjon i normavling grovfôr når mer enn 50 % av foretakets areal i vekstgruppen dyrkes økologisk i skadeåret. Areal under omlegging fra konvensjonell til økologisk drift regnes ikke som økologisk areal i skadeåret. 

Erstatningsmessig kvalitetsforringelse

Kvalitetsforringelse på frukt og bær kan regnes som avlingssvikt dersom kvalitetsforringelsen skyldes haglskade, store nedbørsmengder eller frost.

§ 5.Erstatningsberegning – avlingssvikt i salgsproduksjoner

Erstatningen per vekst beregnes som skadeårets areal i dekar multiplisert med gjennomsnittsavlingen for veksten i kg pr. dekar, jf. § 6. Deretter trekkes 30 % egenrisiko, skadeårets avling i kg og avlingssvikt som ikke er klimabetinget. Denne summen multipliseres med fastsatt sats for veksten i kr/kg.

Sparte høstekostnader trekkes fra beregningen etter første ledd.

Der foretaket har flere vekster i samme vekstgruppe foretas beregning etter de foregående ledd for hver av disse og resultatet summeres.

§ 6.Gjennomsnittsavling – avlingssvikt i salgsproduksjoner

Gjennomsnittsavling beregnes i kg pr. dekar for hver enkelt vekst.

Ved beregning av gjennomsnittsavling for korn tas alle kornarter dyrket i gjennomsnittsperioden med og beregnes felles.

Gjennomsnittsavling fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgskvanta, og såvarer og settepoteter til eget bruk.

For foretak i etablerings- eller nedbyggingsfase og for foretak med dokumentert omlegging til ny drift kan Fylkesmannen fastsette gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig med utgangspunkt i avlingsnivået for sammenlignbare foretak i området.

Fylkesmannen kan også fastsette gjennomsnittsavlingen skjønnsmessig der det er avvik mellom areal i bæring i gjennomsnittsår og skadeår. Gjennomsnittsavlingen kan da fastsettes med utgangspunkt i gjennomsnittlig areal i bæring.

§ 7.Avling i skadeåret – avlingssvikt i salgsproduksjoner

I hver vekstgruppe inngår både vekster med og uten avlingssvikt i erstatningsberegningen.

Avling i skadeåret fastsettes på grunnlag av dokumenterte salgs- og beholdningsoppgaver for foretaket. All avling i skadeåret skal medregnes, uavhengig av kvalitetsforskjeller.

§ 8.Erstatningsberegning – avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr

Skadeårets avling, normavlingen og egenrisiko beregnes i fôrenheter melk (FEm).

Grovfôrareal omfatter fulldyrket eng, overflatedyrket eng og andre grovfôrvekster i vekstgruppen grovfôr. Innmarksbeite regnes ikke som grovfôrareal i bestemmelsen her.

Erstatningen beregnes som skadeårets grovfôrareal i dekar multiplisert med normavling pr. dekar, jf. § 14. Deretter trekkes 30 % egenrisiko og deretter skadeårets avling i FEm. Denne summen multipliseres med fastsatt sats jf. § 13.

§ 9.Skadeårets avling - avlingssvikt grovfôr i foretak med husdyr

Skadeårets avling beregnes som oppmålt lager av grovfôr høstet fra foretakets grovfôrareal. Fôring og beiting av grovfôrarealet legges til skadeårets avling beregnet etter normene for fôropptak i §15. Solgt grovfôr legges til skadeårets avling. Overliggende fôr fra forrige år blir regnet som skadeårets avling dersom overlagring ikke kan dokumenteres.

Bruker og en representant for kommunen skal måle opp fôrlageret med type og mengde fôr. Målingen skal skje så snart som mulig etter innsett av dyrene og innhøstingen er avsluttet. Måledato oppgis i søknadsskjemaet.

Kapittel 3 - Beregning svikt i honningproduksjon

§ 10.Erstatning ved klimabetinget svikt i honningproduksjonen

Gjennomsnittsproduksjonen beregnes ut fra dokumentert honningproduksjon i kg pr. bikube i produksjon.

Produksjonen i skadeåret er dokumentert honningproduksjon i kg pr. bikube i produksjon.

Erstatningen beregnes som antall bikuber i skadeåret multiplisert med gjennomsnittsproduksjon pr. kube. Deretter trekkes 30 % egenrisiko, produksjonen i skadeåret og produksjonssvikt som ikke er klimabetinget. Denne summen multipliseres med fastsatt sats for honning.

For foretak i etablerings- eller nedbyggingsfase kan fylkesmannen fastsette gjennomsnittsproduksjonen skjønnsmessig med utgangspunkt i produksjonsnivået for sammenlignbare foretak i området.

§ 11.Melding

Ved svikt i honningproduksjon eller der det er grunn til å anta at slik svikt vil kunne oppstå, skal foretaket gi melding til kommunen uten ugrunnet opphold. Melding må gis før slynging og senest 15. september slik at kommunen kan gjennomføre kontroll.

Kapittel 4 - Kontroll

§ 12.Kommunens ansvar for kontroll

Ved avlingssvikt skal kommunen utføre stedlig kontroll på minimum 10 % av foretakene det er mottatt melding fra.

Ved svikt i honningproduksjon skal kommunen foreta stedlig kontroll på minimum 50 % av foretakene det er mottatt melding fra.

Kapittel 5 - Standardiserte satser og normer

§ 13.Standardsatser for erstatning ved avlingssvikt
Vekstgruppe: Korn og annet frø til modning
VekstSats, kr pr. kg
Hvete2,50
Rug/rughvete2,30
Bygg2,20
Havre2,10
Oljefrø5,20
Erter til modning og konserveserter3,10
Bønner til konserves (høstet før modning)4,20
Raigras14,90
Timotei og engsvingel27,00
Rødsvingel, engrapp, kløver mfl.65,00
 
Vekstgruppe: Grovfôr
Grovfôr salgsproduksjon*Sats, kr 2,30 pr. kg
Grovfôr i foretak med husdyrSats, kr 3,70 pr. FEm
*Fulldyrket og overflatedyrket grovfôr, omregnet til høy.
 
Vekstgruppe: Potet
VekstSats, kr pr. kg
Potet til konsum3,20
Potet til industri2,40
Spesialpotet*5,40
*Mandelpotet, ringerikspotet, gulløye, salatpotet, minipotet, settepotet og ferskpotet høstet før 31. juli.
 
Vekstgruppe: Grønnsaker
VekstSats, kr pr. kg
Kålrot6,20
Hodekål til konsum4,40
Hodekål til industri2,10
Blomkål til konsum10,50
Blomkål til industri6,50
Brokkoli15,50
Rosenkål til konsum
Rosenkål til industri
30,40
10,00
Kinakål7,60
Rødbeter til konsum
Rødbeter til industri
8,70
1,80
Knollselleri til konsum
Knollselleri til industri
13,20
6,40
Purre til konsum
Purre til industri
14,00
8,70
Løk4,50
Sylteagurk6,50
Gulrot til konsum3,50
Gulrot til industri1,50
Salat på friland til konsum35,00
Salat på friland til industri18,30
Isbergsalat til konsum14,40
Isbergsalat til industri10,50
 
Vekstgruppe: Frukt
VekstSats, kr pr. kg
Epler13,60
Pærer14,10
Plommer25,70
Moreller49,30
Kirsebær12,10
 
Vekstgruppe: Bær
VekstSats, kr pr. kg
Jordbær til konsum40,80
Bringebær til konsum64,80
Jordbær og bringebær til industri30,00
Solbær13,30
Hageblåbær99,00
 
Honningproduksjon
Sats, kr pr. kg
Honning83,00
§ 14.Normavlinger for grovfôr i FEm/daa
Normavling
gruppe 1
Normavling
gruppe 2
Normavling
gruppe 3
Normavling
gruppe 4
Normavling
gruppe 5
Fulldyrket eng, til slått og beite, jf. produksjonstilskudd 210310390540580700
Overflatedyrket eng, til slått og beite, jf. produksjonstilskudd 211250310430460560
Andre grovfôrvekster, jf. produksjonstilskudd 213340430430430430
 

Kommunenes innplassering i normavlingsgruppe

KommunerNormavlingsgruppe
Østfold
Alle kommuner4
Akershus
Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden, Oppegård, Bærum, Asker, Aurskog-Høland, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk, Lørenskog, Skedsmo, Ullensaker, Nes og Eidsvoll4
Nittedal, Gjerdrum, Nannestad og Hurdal3
Oslo4
Hedmark
Kongsvinger, Hamar, Ringsaker, Løten, Stange, Nord Odal, Sør-Odal, Eidsskog, Grue, Åsnes, Våler og Elverum3
Trysil, Åmot, Stor-Elvdal, Rendalen, Engerdal, Tolga, Tynset, Alvdal, Folldal og Os2
Oppland
Lillehammer, Gausdal, Gjøvik, Sel, Sør-Fron, Ringebu, Øyer, Østre Toten, Vestre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Søndre Land, Nordre Land og Sør- Aurdal3
Dovre, Lesja, Skjåk, Lom, Vågå, Nord-Fron, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang2
Buskerud
Drammen, Lier, Røyken og Hurum4
Kongsberg, Ringerike, Hole, Flå, Sigdal, Krødsherad, Modum, Øvre Eiker, Nedre Eiker, og Flesberg3
Nes, Gol, Hemsedal, Ål, Hol, Rollag og Nore og Uvdal2
Vestfold
Horten, Holmestrand, Tønsberg, Sandefjord, Larvik, Svelvik, Re, Andebu, Stokke, Nøtterøy og Tjøme4
Sande, Hof og Lardal3
Telemark
Porsgrunn, Bamble og Kragerø4
Skien, Notodden, Siljan, Drangedal, Nome, Bø, Sauherad og Kviteseid3
Tinn, Hjartdal, Seljord, Nissedal, Fyresdal, Tokke og Vinje2
Aust-Agder
Risør, Grimstad, Arendal, Tvedestrand og Lillesand4
Gjerstad, Vegårdshei, Froland, Birkenes, Åmli, Iveland, Evje og Hornnes og Bygland3
Valle og Bykle2
Vest-Agder
Kristiansand, Mandal, Farsund, Flekkefjord, Søgne, Lindesnes og Lyngdal4
Vennesla, Songdalen, Marnardal, Åseral, Audnedal, Hægebostad, Kvinesdal og Sirdal3
Rogaland
Sandnes, Stavanger, Hå, Klepp, Time, Sola, Randaberg, Finnøy og Rennesøy5
Eigersund, Haugesund, Kvitsøy, Bokn, Tysvær, Karmøy, Utsira og Vindafjord4
Lund, Bjerkreim, Gjesdal, Forsand, Sokndal, Strand, Hjelmeland, Suldal og Sauda3
Hordaland
Alle kommuner3
Sogn og Fjordane
Alle kommuner3
Møre og Romsdal
Alle kommuner med unntak av Rindal3
Rindal2
Sør -Trøndelag
Trondheim, Hemne, Snillfjord, Hitra, Frøya, Ørland, Agdenes, Rissa, Bjugn, Orkdal, Midtre Gauldal, Melhus, Skaun, Klæbu, Malvik og Selbu3
Åfjord, Roan, Osen, Oppdal, Rennebu, Meldal, Røros, Holtålen og Tydal2
Nord-Trøndelag
Steinkjer, Namsos, Stjørdal, Frosta, Leksvik, Levanger, Verdal, Verran, Namdalseid, Snåsa, Grong, Høylandet, Overhalla, Flatanger, Fosnes, Vikna, Nærøy, Leka og Inderøy3
Meråker, Lierne, Røyrvik og Namsskogan2
Nordland
Bindal, Sømna og Brønnøy3
Alle kommuner med unntak av Bindal, Sømna og Brønnøy2
Troms
Harstad, Kvæfjord, Skånland, Ibestad, Gratangen, Salangen, Målselv, Sørreisa, Dyrøy, Tranøy og Lenvik2
Tromsø, Lavangen, Bardu, Torsken, Berg, Balsfjord, Karlsøy, Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa og Kvænangen1
Finnmark
Alle kommuner1
§ 15.Normer ved beregning av fôrlager og fôropptak
Fôrverdi av fôrmidler på lager (kg fôr pr. FEm)
Høy1,6
Grassurfôr i silo og «Andre grovfôrvekster»5,2
Grassurfôr i rundballer4,7
Høysilasje2,0
 
Normer for fôropptak på grovforareal i vekstsesongen
Melkekyr og ammekyrØvrige storfeSøyer
med lam
Øvrige
Småfe
Hester
Grovfôr,
FEm/dag
7,53,5314
§ 16.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift 30. juni 2014 nr. 924 om satser for og beregning av erstatning og tilskudd ved klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon.