Forskrift om sanksjoner og restriktive tiltak vedrørende situasjonen i Den sentralafrikanske republikk

DatoFOR-2015-09-18-1061
DepartementUtenriksdepartementet
PublisertI 2015 hefte 11
Ikrafttredelse18.09.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNorge
HjemmelLOV-1968-06-07-4-§1, LOV-2001-04-27-14-§1
Kunngjort22.09.2015   kl. 14.05
KorttittelForskrift om sanksjoner og tiltak, Den sentralafrikanske republikk

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 18. september 2015 med hjemmel i lov 7. juni 1968 nr. 4 til gjennomføring av bindende vedtak av De Forente Nasjoners Sikkerhetsråd § 1 og lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 1. Fremmet av Utenriksdepartementet.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften med vedlegg kommer til anvendelse:

a)på norsk territorium, inkludert norsk luftrom
b)om bord på alle luftfartøy eller fartøy under norsk jurisdiksjon
c)overfor alle norske statsborgere uansett hvor de befinner seg
d)overfor alle juridiske personer, enheter og organer som er etablert eller stiftet i henhold til norsk lovgivning
e)overfor alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til forretningsvirksomhet de driver helt eller delvis i Norge.
§ 2.Innarbeiding av forordning (EU) nr. 224/2014
(1) EUs vedlagte forordning (EU) nr. 224/2014 om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Den sentralafrikanske republikk (som endret av forordning (EU) nr. 691/2014, forordning (EU) nr. 1276/2014, forordning (EU) 2015/324 og forordning (EU) 2015/734) gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av denne bestemmelsen.
(2) Henvisningene til medlemsstater, EU og Den europeiske union skal forstås som «Norge». Unntak gjelder for «EUs felles liste over militært materiell» som skal forstås som henvisninger til «Liste I - forsvarsrelaterte varer» i vedlegg I i forskrift 19. juni 2013 nr. 718 om eksport av forsvarsmateriell, flerbruksvarer, teknologi og tjenester (forskrift om eksport av forsvarsmateriell mv.).
(3) Henvisningene til medlemsstatenes kompetente myndigheter, i enkelte tilfelle med referanser til vedlegg II, skal forstås som «Utenriksdepartementet».
(4) Ingen av forordningens bestemmelser om informasjonsutveksling mellom medlemsstater og Kommisjonen kommer til anvendelse. Videre er også artikkel 16 og 17, samt artikkel 19 til 22 EU-interne og kommer ikke til anvendelse. Tilsvarende gjelder forordningens vedlegg II.
(5) Vedlegg I til vedlagte forordning (EU) nr. 24/20141 er i denne forskriften erstattet med en lenke til FNs sanksjonskomites konsoliderte liste.
1Henvisningen til forordning (EU) nr. 224/2014 er feilskrevet her, Lovdatas anm.
§ 3.Straff

Overtredelse av bestemmelser gitt i denne forskriften er straffbart i henhold til lov 27. april 2001 nr. 14 om iverksetjing av internasjonale, ikkje-militære tiltak i form av avbrot eller avgrensing av økonomisk eller anna samkvem med tredjestatar eller rørsler § 3.

§ 4.Dispensasjon

Utenriksdepartementet kan dispensere fra forskriften på grunnlag av vedlagte forordnings dispensasjonsbestemmelser. Utenriksdepartementet kan også i særskilte tilfeller dispensere fra forskriften dersom den får en klart utilsiktet virkning, og forutsatt at det ikke strider mot Norges folkerettslige forpliktelser eller hensynene bak tiltakene og sanksjonene mot Den sentralafrikanske republikk.

§ 5.Endring av forskriften

Utenriksdepartementet gis fullmakt til å endre, suspendere eller oppheve forskriften.

§ 6.Forskriftens ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks.

Vedlegg A:

RÅDSFORORDNING (EU) NR. 224/2014
av 10. mars 2014
om restriktive tiltak i lys av situasjonen i Den sentralafrikanske republikk
Artikkel 1

I denne forordning menes med

a)«formidlingstjenester»:
i)forhandling eller organisering av transaksjoner med henblikk på kjøp, salg eller levering av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester fra et tredjeland til et annet tredjeland, eller
ii)salg eller kjøp av varer og teknologi eller av finansielle og tekniske tjenester som befinner seg i et tredjeland med henblikk på overføring til et annet tredjeland,
b)«krav»: ethvert omtvistet eller uomtvistet krav som er fremsatt før eller etter datoen for denne forordnings ikrafttredelse, i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon, særlig
i)krav om oppfyllelse av enhver forpliktelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til en kontrakt eller transaksjon,
ii)krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en finansiell garanti eller motgaranti, uansett form,
iii)krav om kompensasjon med hensyn til en kontrakt eller transaksjon,
iv)motkrav,
v)krav om anerkjennelse eller fullbyrdelse, herunder ved eksigibilitet, av en dom, en voldgiftsdom eller en tilsvarende avgjørelse, uansett hvor den er avsagt eller truffet,
c)«kontrakt eller transaksjon»: enhver transaksjon, uansett form og uansett hvilke lover som kommer til anvendelse, bestående av en eller flere kontrakter eller lignende forpliktelser som er inngått mellom samme eller forskjellige parter; for dette formål omfatter uttrykket «kontrakt» obligasjoner, garantier og motgarantier, særlig finansielle garantier og motgarantier, og enhver kreditt, enten den er juridisk uavhengig av kontraktsforholdet eller ikke, samt enhver tilknyttet bestemmelse som har oppstått i henhold til eller i tilknytning til transaksjonen,
d)«kompetente myndigheter»: medlemsstatenes kompetente myndigheter som angitt på nettsidene oppført i vedlegg II,
e)«formuesgoder»: alle typer aktiva, materielle eller immaterielle, fast eiendom eller løsøre, som ikke er penger, men som kan benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester,
f)«frysing av formuesgoder»: å forhindre at formuesgoder på noen måte benyttes til å skaffe penger, varer eller tjenester, herunder, men ikke begrenset til, å selge, leie ut eller pantsette dem,
g)«frysing av penger»: å forhindre flytting, overføring, endring eller bruk av, tilgang til eller håndtering av penger på noen måte som kan medføre endringer i volum, mengde, plassering, eierskap, besittelse, art eller formål eller andre endringer som kan gjøre det mulig å bruke pengene, herunder porteføljeforvaltning,
h)«penger»: finansielle aktiva og fordeler av enhver art, herunder, men ikke begrenset til
i)kontante pengebeløp, sjekker, fordringer, veksler, anvisninger og andre betalingsinstrumenter,
ii)innestående hos finansinstitusjoner eller hos andre virksomheter, saldoer på konti, tilgodehavende og tilgodehavendebevis,
iii)børsnoterte og unoterte finansielle instrumenter og gjeldsinstrumenter, herunder aksjer og andre eierandeler, verdipapirsertifikater, obligasjoner, gjeldsbrev, kjøps- eller tegningsretter, usikrede verdipapirer og derivatkontrakter,
iv)renter, utbytte og andre inntekter eller verdier påløpt på eller generert av aktiva,
v)kreditter, motregningsretter, garantier, oppfyllelsesgarantier eller andre finansielle forpliktelser,
vi)remburser, konnossementer og pantebrev og
vii)dokumenter som viser eierandeler i penger eller finansielle ressurser,
i)«Sanksjonskomiteen»: komiteen som er opprettet under FNs sikkerhetsråd i henhold til punkt 57 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2127 (2013),
j)«faglig bistand»: enhver form for faglig støtte i forbindelse med reparasjon, utvikling, produksjon, montering, prøving, vedlikehold eller enhver annen form for teknisk tjeneste, uansett om bistanden ytes som instruksjon, rådgivning, opplæring, overføring av driftskunnskaper eller ferdigheter eller konsulenttjenester; faglig bistand omfatter også muntlig bistand,
k)«EUs territorium»: de av medlemsstatenes territorier der traktaten om Den europeiske unions virkemåte kommer til anvendelse, på de vilkår som er fastsatt i traktaten, herunder i deres luftrom.
Artikkel 2

Det er forbudt, direkte eller indirekte, å yte

a)faglig bistand og formidlingstjenester knyttet til varer og teknologi oppført på EUs felles liste over militært materiell, eller knyttet til levering, produksjon, vedlikehold og bruk av varer oppført på denne listen, til personer, enheter eller organer i Den sentralafrikanske republikk eller til bruk i Den sentralafrikanske republikk,
b)finansiering eller finansiell bistand knyttet til salg, levering, overføring eller eksport av varer og teknologi oppført på EUs felles liste over militært materiell, herunder særlig tilskudd, lån og eksportkredittforsikring samt forsikring og gjenforsikring, i forbindelse med salg, levering, overføring eller eksport av slike produkter, eller i forbindelse med yting av tilknyttet faglig bistand eller formidlingstjenester, til personer, enheter eller organer i Den sentralafrikanske republikk eller til bruk i Den sentralafrikanske republikk,
c)faglig bistand, finansiering eller finansiell bistand, formidlingstjenester eller transporttjenester knyttet til forsyning av leiesoldater i Den sentralafrikanske republikk eller til bruk i Den sentralafrikanske republikk.
Artikkel 3

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 2 skal forbudene fastsatt i nevnte artikkel ikke gjelde yting av faglig bistand eller formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand

a)som utelukkende er bestemt til støtte for eller bruk av FNs fredsbevarende operasjon i Den sentralafrikanske republikk (MINUSCA), Den afrikanske unions innsatsstyrke mot Herrens frigjøringshær LRA (AU-RTF) samt EUs operasjoner og franske styrker utplassert i Den sentralafrikanske republikk,
b)knyttet til vernetøy, herunder skuddsikre vester og militærhjelmer, som er midlertidig eksportert til Den sentralafrikanske republikk av FN-personell, representanter for mediene, humanitære hjelpearbeidere, bistandsarbeidere og tilknyttet personell, og som utelukkende er til deres personlige bruk.
Artikkel 4

Som unntak fra bestemmelsene i artikkel 2, og forutsatt at Sanksjonskomiteen på forhånd har godkjent yting av faglig bistand eller formidlingstjenester, finansiering eller finansiell bistand som nevnt, skal forbudene fastsatt i artikkel 2 ikke gjelde yting av

a)faglig bistand eller formidlingstjenester knyttet til ikke-dødbringende militært materiell som utelukkende er bestemt til humanitære formål eller beskyttelsesformål,
b)faglig bistand, finansiering eller finansiell bistand knyttet til salg, levering, overføring eller eksport av varer og teknologi oppført på EUs felles liste over militært materiell, eller yting av tilknyttet faglig bistand eller formidlingstjenester.
Artikkel 5
1.Alle penger og formuesgoder som tilhører, eies, innehas eller kontrolleres av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I, skal fryses.
2.Ingen penger eller formuesgoder skal stilles til rådighet, verken direkte eller indirekte, eller være til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I.
3.Vedlegg I omfatter fysiske eller juridiske personer, enheter og organer som Sanksjonskomiteen anser for å være involvert i eller å støtte handlinger som undergraver freden, stabiliteten eller sikkerheten i Den sentralafrikanske republikk, herunder handlinger som truer eller er i strid med overgangsordninger, eller som truer eller hindrer den politiske overgangsprosessen, herunder overgang til frie og rettferdige demokratiske valg, eller som bidrar til å øke volden, fordi de
a)har brutt våpenembargoen fastsatt i punkt 54 i FNs sikkerhetsrådsresolusjon 2127 (2013), eller direkte eller indirekte har levert, solgt eller overført til væpnede grupper eller kriminelle nettverk i Den sentralafrikanske republikk, eller har mottatt, våpen eller tilhørende materiell eller faglig rådgivning, opplæring eller bistand, herunder finansiering eller finansiell bistand, knyttet til voldsaktiviteter utført av væpnede grupper eller kriminelle nettverk i Den sentralafrikanske republikk,
b)er involvert i planlegging, iscenesetting eller utføring av handlinger som er i strid med internasjonale menneskerettigheter eller internasjonal humanitærrett eller som innebærer overgrep i henhold til eller brudd på menneskerettighetene, i Den sentralafrikanske republikk, herunder handlinger som omfatter seksualisert vold, angrep rettet mot sivilbefolkningen, etnisk eller religiøst motiverte angrep, angrep på skoler og sykehus samt bortføring og tvangsfordriving,
c)rekrutterer eller benytter barn i væpnet konflikt i Den sentralafrikanske republikk, i strid med gjeldende folkerett,
d)støtter væpnede grupper eller kriminelle nettverk gjennom ulovlig utnyttelse av eller handel med naturressurser i eller fra Den sentralafrikanske republikk, herunder diamanter, gull og viltlevende dyr samt produkter fra viltlevende dyr,
e)hindrer humanitær bistand til Den sentralafrikanske republikk eller tilgang til eller distribuering av humanitær bistand i Den sentralafrikanske republikk,
f)er involvert i planlegging, iscenesetting, finansiering eller gjennomføring av angrep mot FN-operasjoner eller internasjonalt sikkerhetsnærvær, herunder MINUSCA, EUs operasjoner og de franske operasjonene som støtter dem,
g)leder en enhet som er listeført av Sanksjonskomiteen, eller har støttet eller representert eller handlet på vegne av eller på instruks fra en person, en enhet eller et organ som er listeført av Sanksjonskomiteen, eller en enhet som eies eller kontrolleres av listeførte personer, enheter eller organer.
Artikkel 6

Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet forutsatt at

a)vedkommende myndighet har fastslått at pengene eller formuesgodene
i)er nødvendige for å dekke grunnleggende behov hos fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I og familiemedlemmene disse fysiske personene forsørger, herunder betaling av matvarer, husleie eller boliglån, medisiner og medisinsk behandling, skatter og avgifter, forsikringspremier og kommunale avgifter,
ii)utelukkende skal gå til betaling av rimelige honorarer eller refusjon av utgifter i forbindelse med juridisk bistand, eller
iii)utelukkende skal gå til betaling av avgifter og administrasjonsgebyr for rutinemessig oppbevaring eller forvaltning av frosne penger eller formuesgoder, og
b)den berørte medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om hva den er kommet fram til, som nevnt i bokstav a), og om at tillatelse vil bli gitt, og Sanksjonskomiteen ikke har gjort innsigelse mot dette innen fem virkedager etter at underretningen ble gitt.
Artikkel 7

Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi eller stille visse frosne penger eller formuesgoder til rådighet dersom vedkommende myndighet har fastslått at pengene eller formuesgodene er nødvendige for å dekke ekstraordinære utgifter, og den berørte medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om hva den er kommet fram til, og Sanksjonskomiteen har godkjent dette.

Artikkel 8

Medlemsstatenes kompetente myndigheter kan gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 og gi tillatelse til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder forutsatt at

a)pengene eller formuesgodene er gjenstand for en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett fastsatt før den dato personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 5 ble oppført i vedlegg I, eller for en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol før denne datoen,
b)pengene eller formuesgodene utelukkende skal brukes til å innfri fordringer som er sikret gjennom en slik tilbakeholdsrett eller anerkjent som gyldige i en slik beslutning, innenfor de rammer som er fastsatt i gjeldende lov og forskrift om slike fordringshaveres rettigheter,
c)tilbakeholdsretten eller beslutningen ikke er til fordel for fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I,
d)anerkjennelse av tilbakeholdsretten eller beslutningen ikke strider mot grunnleggende rettsstatsprinsipper i den berørte medlemsstaten, og
e)medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen om tilbakeholdsretten eller beslutningen.
Artikkel 9

I tilfeller der fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I skal betale beløp forfalt i henhold til en kontrakt, avtale eller forpliktelse som vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ har inngått eller pådratt seg før den dato de ble listeført av FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen, kan medlemsstatenes kompetente myndigheter gjøre unntak fra bestemmelsene i artikkel 5 og gi tillatelse, på de vilkår de finner hensiktsmessige, til å frigi visse frosne penger eller formuesgoder dersom vedkommende myndighet har fastslått at

a)pengene eller formuesgodene skal brukes som betaling fra en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ oppført i vedlegg I,
b)betalingen ikke er i strid med artikkel 5 nr. 2, og
c)den berørte medlemsstaten har underrettet Sanksjonskomiteen ti virkedager i forveien om at tillatelse vil bli gitt.
Artikkel 10
1.Bestemmelsen i artikkel 5 nr. 2 skal ikke forhindre finans- eller kredittinstitusjoner i å godskrive frosne konti når de mottar penger overført av en tredje part til en konto tilhørende fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer oppført i vedlegg I, forutsatt at de godskrevne beløpene også fryses. Finans- eller kredittinstitusjonen skal umiddelbart underrette vedkommende kompetente myndighet om slike transaksjoner.
2.Bestemmelsen i artikkel 5 nr. 2 gjelder ikke beløp som tilføres frosne konti i form av
a)renter eller annen avkastning på disse kontiene,
b)beløp forfalt til betaling i henhold til kontrakter, avtaler eller forpliktelser som var inngått eller oppstod før den dato den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet nevnt i artikkel 5 ble oppført i vedlegg I, eller
c)beløp forfalt til betaling i henhold til en rettslig, administrativ eller voldgiftsmessig tilbakeholdsrett eller en rettslig beslutning truffet av en domstol, et forvaltningsorgan eller en voldgiftsdomstol, som nevnt i artikkel 8,

når disse rentene eller andre inntekter og betalinger fryses i henhold til artikkel 5 nr. 1.

Artikkel 11
1.Med forbehold om at gjeldende regler om rapportering, konfidensialitet og taushetsplikt overholdes, skal fysiske og juridiske personer, enheter og organer
a)omgående gi opplysninger som kan fremme overholdelse av denne forordning, herunder opplysninger om konti og beløp som er frosset i samsvar med artikkel 5, til den kompetente myndigheten i medlemsstaten der de er bosatt eller befinner seg, og gi alle disse opplysningene, direkte eller gjennom medlemsstaten, til Kommisjonen, og
b)samarbeide med den kompetente myndigheten om en eventuell verifisering av disse opplysningene.
2.Enhver tilleggsopplysning Kommisjonen mottar direkte, skal stilles til rådighet for medlemsstatene.
3.Enhver opplysning som gis eller mottas i henhold til denne artikkel, skal brukes bare til det formål den gis eller mottas for.
Artikkel 12

Det er forbudt forsettlig å delta i aktiviteter som har som formål eller virkning å omgå tiltakene nevnt i artikkel 2 og 5.

Artikkel 13
1.Dersom penger og formuesgoder fryses eller ikke stilles til rådighet og dette gjøres i god tro på det grunnlag at slike tiltak er i samsvar med denne forordning, skal dette ikke medføre noen form for ansvar for den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som gjennomfører tiltaket, eller for deres ledere eller ansatte, med mindre det kan bevises at pengene eller formuesgodene ble fryst eller tilbakeholdt som følge av uaktsomhet.
2.Handlinger utført av fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer skal ikke medføre noen form for ansvar for disse personene, enhetene eller organene dersom de ikke hadde kjennskap til eller rimelig grunn til å anta at deres handling ville være i strid med forbudene fastsatt i denne forordning.
Artikkel 14
1.Ingen krav skal imøtekommes i tilknytning til kontrakter eller transaksjoner der gjennomføringen er påvirket, direkte eller indirekte, helt eller delvis, av tiltakene som pålegges gjennom denne forordning, herunder erstatningskrav eller andre krav av denne typen, som krav om kompensasjon eller krav i henhold til en garanti, særlig krav om forlengelse eller innfrielse av en obligasjon, en garanti eller motgaranti, særlig finansielle garantier eller motgarantier, uansett form, dersom kravene fremsettes av
a)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som er oppført i vedlegg I,
b)fysiske eller juridiske personer, enheter eller organer som handler gjennom eller på vegne av personer, enheter eller organer omtalt i bokstav a).
2.Ved en eventuell rettssak om tvangsfullbyrdelse av krav skal den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet som søker å få kravet tvangsfullbyrdet, bære bevisbyrden for at innfrielsen av kravet ikke er forbudt i henhold til nr. 1.
3.Denne artikkel berører ikke retten de fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene omtalt i nr. 1 har til ved domstolene å få prøvet lovligheten av manglende oppfyllelse av kontraktsmessige forpliktelser i samsvar med denne forordning.
Artikkel 15
1.Kommisjonen og medlemsstatene skal underrette hverandre om tiltak de treffer i henhold til denne forordning, og skal utveksle all annen relevant og tilgjengelig informasjon i forbindelse med denne forordning, særlig om
a)penger som er frosset i henhold til artikkel 5, og tillatelser som er gitt i henhold til artikkel 6, 7 og 8,
b)problemer med brudd på og håndheving av bestemmelsene samt rettsavgjørelser truffet av nasjonale domstoler.
2.Medlemsstatene skal umiddelbart underrette hverandre og Kommisjonen om all annen relevant og tilgjengelig informasjon som kan påvirke en effektiv gjennomføring av denne forordning.
Artikkel 16

Kommisjonen har fullmakt til å endre vedlegg II på grunnlag av opplysninger fra medlemsstatene.

Artikkel 17
1.Når FNs sikkerhetsråd eller Sanksjonskomiteen listefører en fysisk eller juridisk person, en enhet eller et organ og har gitt en begrunnelse for listeføringen, skal Rådet føre vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ opp på listen i vedlegg I. Rådet skal meddele sin beslutning samt begrunnelsen for listeføringen til vedkommende fysiske eller juridiske person, enhet eller organ enten direkte, dersom adressen er kjent, eller ved offentliggjøring av en kunngjøring, der den fysiske eller juridiske personen, enheten eller organet gis anledning til å fremlegge merknader.
2.Dersom det fremlegges merknader eller fremkommer vesentlige nye bevis, skal Rådet ta beslutningen opp til fornyet behandling og informere personen, enheten eller organet om dette.
3.Dersom FN beslutter å fjerne en person, en enhet eller et organ fra listen eller endre de opplysninger som identifiserer en listeført person eller enhet eller et listeført organ, skal Rådet endre vedlegg I tilsvarende.
Artikkel 18

Vedlegg I inneholder, der det er tilgjengelig, opplysninger gitt av Sikkerhetsrådet eller av Sanksjonskomiteen som er nødvendige for å identifisere de berørte fysiske eller juridiske personene, enhetene eller organene. For fysiske personer kan dette omfatte navn, herunder dekknavn, fødselsdato og fødested, statsborgerskap, passnummer og identitetskortnummer, kjønn, adresse, dersom denne er kjent, og stilling eller yrke. For juridiske personer, enheter og organer kan dette omfatte navn, registreringsdato og -sted, registreringsnummer og forretningsadresse. Vedlegg I inneholder også datoen da personene, enhetene og organene ble listeført av Sikkerhetsrådet eller av Sanksjonskomiteen.

Artikkel 19
1.Medlemsstatene skal fastsette regler for sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i denne forordning og skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at de blir gjennomført. Disse sanksjonene må være effektive, forholdsmessige og forebyggende.
2.Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om reglene omtalt i nr. 1 umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer av reglene.
Artikkel 20
1.Medlemsstatene skal utnevne de kompetente myndigheter omtalt i denne forordning og identifisere dem på nettsidene oppført i vedlegg II. Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om enhver adresseendring på deres nettsider oppført i vedlegg II.
2.Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om de kompetente myndighetene som er utpekt, og om hvordan disse myndighetene kan kontaktes, umiddelbart etter at denne forordning er trådt i kraft, og om alle senere endringer.
3.Der denne forordning inneholder et pålegg om å underrette, informere eller på annet vis kommunisere med Kommisjonen, skal adressen og andre kontaktopplysninger angitt i vedlegg II benyttes.
Artikkel 21

Denne forordning får anvendelse

a)på EUs territorium, herunder i EUs luftrom,
b)om bord i alle fartøyer og luftfartøyer som er underlagt en medlemsstats jurisdiksjon,
c)for alle personer som er statsborgere i en medlemsstat, om de befinner seg innenfor eller utenfor EUs territorium,
d)for alle juridiske personer, enheter og organer innenfor eller utenfor EUs territorium som er etablert eller stiftet i henhold til en medlemsstats lovgivning,
e)for alle juridiske personer, enheter og organer med hensyn til all forretningsvirksomhet drevet helt eller delvis i EU.
Artikkel 22

Denne forordning trer i kraft den dag den kunngjøres i Den europeiske unions tidende.

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Vedlegg I
Liste over personer og enheter nevnt i artikkel 5

Liste over personer og enheter som det er henvist til i artikkel 5, er tilgjengelig her.

Vedlegg II

Liste over kompetente myndigheters nettsider 

BELGIUM

http://www.diplomatie.be/eusanctions 

BULGARIA

http://www.mfa.bg/en/pages/135/index.html 

CZECH REPUBLIC

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce 

DENMARK

http://um.dk/da/politik-og-diplomati/retsorden/sanktioner/ 

GERMANY

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html 

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/ 

IRELAND

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519 

GREECE

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html 

SPAIN

http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Documents/ORGANISMOS%20COMPETENTES%20SANCIONES%20INTERNACIONALES.pdf 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/ 

CROATIA

http://www.mvep.hr/sankcije 

ITALY

http://www.esteri.it/MAE/IT/Politica_Europea/Deroghe.html 

CYPRUS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions 

LATVIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539 

LITHUANIA

http://www.urm.lt/sanctions 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions 

HUNGARY

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/ 

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp 

NETHERLANDS

http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-vrede-en-veiligheid/sancties 

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version= 

POLAND

http://www.msz.gov.pl 

PORTUGAL

http://www.portugal.gov.pt/pt/os-ministerios/ministerio-dos-negocios-estrangeiros/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx 

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548 

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika_in_mednarodno_pravo/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/ 

SLOVAKIA

http://www.mzv.sk/sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu 

FINLAND

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet 

SWEDEN

http://www.ud.se/sanktioner 

UNITED KINGDOM

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions 

Address for notifications to the European Commission: 

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

EEAS 02/309

B-1049 Brussels

Belgium